Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3253. Tržni red tržnice v Rogaški Slatini, stran 6354.

V skladu z drugim odstavkom 28. člena in 29. členom pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93), ter na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 27. redni seji dne 27. 6. 2001 sprejel
T R Ž N I R E D
tržnice v Rogaški Slatini
1. člen
S tem tržnim redom se določa upravljanje javne tržnice, obratovalni čas, dneve za prodajo, seznam blaga, s katerim se trguje in postopek za pridobitev soglasja za prodajo.
2. člen
Upravljalec javne tržnice v Rogaški Slatini je Občina Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
3. člen
Javna tržnica na odprtem prostoru pred objektom Kidričeva ulica 6, na parcelnih številkah 1150, 1146 in 1147, vse k.o. Rogaška Slatina, posluje v obdobju med 31. 3. in 31. 10., tekočega leta, vsako soboto med 8. in 13. uro. Trgovanje se vrši na petih premičnih stojnicah, ki so last upravljavca.
4. člen
Na javni tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. Živila:
– žita in mlevski izdelki;
– vrtnine;
– sadje in izdelki iz sadja;
– med in izdelki na bazi medu;
– ostali izdelki rastlinskega izvora.
2. Neživilski izdelki:
– zdravilna zelišča;
– seme;
– sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin.
5. člen
Pravico do prodaje na javni tržnici Rogaška Slatina imajo fizične osebe in podjetja, kateri izpolnjujejo zakonske pogoje za kmetijsko pridelavo. Prednost prodaje imajo osebe iz prvega stavka tega člena, ki imajo stalno prebivališče in kmetijska zemljišča v lasti ali v najemu v Občini Rogaška Slatina.
6. člen
Prodaja je možna na osnovi soglasja, ki ga izda oddelek za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina. Soglasje je veljavno za en tržni dan. Soglasje se pridobi na osnovi vloge, katero je potrebno vložiti najmanj tri delovne dni pred datumom prodaje. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o lastni kmetijski proizvodnji. V primeru, ko je število prispelih vlog za posamezen tržen dan večje od števila stojnic, imajo prednost vloge po zaporednem času vložitve.
7. člen
Prodajalci na tržnici so dolžni vzdrževati čistočo in higieno na stojnicah oziroma na celem tržnem prostoru. Po končanem tržnem dnevu morajo opraviti čiščenje stojnice in prostora okrog nje ter odstraniti vse odpadke.
Prodajalci odgovarjajo materialno tudi za morebitne poškodbe stojnic.
8. člen
Prodajalci na tržnici so poleg tega tržnega reda dolžni spoštovati tudi ostale zakonske pogoje za prodajo, če so le ti določeni posebej za izdelke, ki so predmet prodaje.
9. člen
Za prodajo na javni tržnici v Rogaški Slatini se ne plačuje komunalna taksa ali ostale predpisane dajatve s strani Občine Rogaška Slatina.
10. člen
Nadzor nad uporabo tržnice opravlja do pričetka delovanja občinskega redarja pooblaščena oseba režijskega obrata Občine Rogaška Slatina.
11. člen
Tržni red začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-006-02/01
Rogaška Slatina, dne 9. julija 2001.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost