Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3252. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, stran 6350.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96), 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) so Občinski svet občine Bistrica ob Sotli, na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) na 17. redni seji dne 28. 5. 2001, Občinski svet občine Kozje, na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) na 21. redni seji dne 17. 5. 2001, Občinski svet občine Rogatec, na podlagi 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99) na 18. redni seji dne 29. 3. 2001, Občinski svet občine Podčetrtek, na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99) na 23. redni seji dne 8. 5. 2001, Občinski svet občine Rogaška Slatina, na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) na 24. redni seji dne 28. 3. 2001, Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na podlagi 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) na seji dne 29. 3. 2001 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Bistrica ob Sotli s sedežem Bistrica ob Sotli 9, Občina Kozje s sedežem Kozje 37, Kozje, Občina Podčetrtek s sedežem Trška cesta 5, Podčetrtek, Občina Rogatec s sedežem Ceste 11, Rogatec, Občina Rogaška Slatina s sedežem Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina in Občina Šmarje pri Jelšah s sedežem Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, (v nadaljevanju: ustanoviteljice), ustanavljajo na področju izobraževanja odraslih javni vzgojno-izobraževalni zavod Ljudska univerza Rogaška Slatina.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, p.o., Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a.
Skrajšano ime zavoda je: Ljudska univerza Rogaška Slatina.
Sedež zavoda je: Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
4. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
5. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod vložno številko 1-262-00.
Zavod je vpisan v razvid organizacij za izobraževanje odraslih, ki ga vodi ministrstvo pristojno za izobraževanje odraslih.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, p.o., Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a.
Večji pečat uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem oziroma njihovim staršem.
Manjši pečat uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
Število posameznih pečatov zavoda, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanje določi direktor.
3. Zastopanje, prestavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor, brez omejitev.
Direktor zavoda lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.21 Srednješolsko splošno izobraževanje,
– M/80.22 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
– M/80.301 Višješolsko izobraževanje,
– M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje,
– M/80.303 Univerzitetno izobraževanje,
– M/80.41 Vozniške šole,
– M/80.241 Izobraževanje po posebnih programih, usmerjenih k razvijanju posameznih nagnjenj ki ne spada v obvezno osnovnošolsko izobraževanje oziroma v redni šolski sistem,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
– M/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– M/74.83 Podjetniško in poslovno sodelovanje,
– M/74.84 Druge poslovne dejavnosti,
– O/95.511 Dejavnost knjižnic,
– O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
– DE/22.22 Drugo tiskarstvo, d.n.,
– DE/22.1 Založništvo,
– K/74.83 Tajniška dela in prevajanje,
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja.
9. člen
Zavod opravlja izobraževanje mladine in odraslih po javno veljavnih in drugih programih, ki so sprejeti na način in po postopku določenim z zakonom.
Poleg izobraževanja iz prvega odstavka tega člena opravlja zavod tudi splošno in strokovno izobraževanje ter usposabljanje seminarskega tipa.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Druge dejavnosti, s katerimi zavod dopolnjuje in boljša ponudbo programov za izobraževanje odraslih, opravlja zavod ob pogojih in na način, kot ga določajo predpisi.
10. člen
Zavod opravlja dejavnost knjižnic in sicer v matični knjižnici v Šmarju pri Jelšah in v izposojevalnicah Rogaška Slatina, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Lesično.
Dejavnost knjižnic se preneha opravljati v okviru zavoda po sprejemu zakona o knjižničarstvu.
11. člen
Zavod ne sme spremeniti dejavnosti brez predhodnega soglasja ustanoviteljic.
12. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv,
– vodja izobraževalnega področja.
Zavod lahko ima tudi druge organe. Njihovo delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili zavoda. Delovno področje teh organov ne more nadomestiti ali posegati v pristojnosti organov zavoda, ki so določeni s tem odlokom.
1. Svet zavoda
14. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja in predstavniki delavcev zavoda.
Svet zavoda šteje pet članov, in sicer:
– trije predstavniki občin ustanoviteljic in
– dva predstavnika delavcev zavoda.
15. člen
Predstavnika ustanoviteljev imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic. Občinski svet občine Rogaška Slatina imenuje enega predstavnika, druga dva predstavnika pa imenujejo občinski sveti preostalih občin ustanoviteljic po medsebojnem dogovoru.
Predstavnika delavcev imenujejo delavci na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika s tajnim glasovanjem.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je ista oseba lahko ponovno izvoljena največ dvakrat zaporedoma.
16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi ter o tem letno poroča ustanoviteljem,
– odloča o uvedbi novih programov,
– obravnava poročila o problematiki na področju izobraževanja odraslih in izvajanja kulturnih ter drugih dejavnosti,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom udeležencev izobraževanja,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah udeležencev izobraževanja v zvezi z izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akti zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune, predlaga ustanovitelju spremembo dejavnosti,
– daje ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– določa v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
17. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje petnajst dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija. Volilna komisija veljavno sklepa v sestavi predsednika in dveh članov ali njihovih namestnikov. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu zavoda in mora imeti aktivno volilno pravico. Člani volilne komisije so lahko tudi osebe, ki v javnem zavodu niso zaposlene. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
18. člen
Kandidate predlagajo delavci na zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu javnega zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
19. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija mora zagotoviti, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno voliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev javnega zavoda z aktivno volilno pravico.
20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 15 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu javnega zavoda
21. člen
Član sveta javnega zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanja pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev.
22. člen
Ko svet zavoda ugotovi, da je nastopil eden izmed razlogov za razrešitev predstavnika ustanovitelja, o tem takoj obvesti ustanovitelja, ter predlaga imenovanje nadomestnega člana.
Če je potekel mandat predstavniku delavcev zavoda, svet zavoda s sklepom razpiše nadomestne volitve člana, določi dan volitev, število nadomestnih članov sveta zavoda, ki se volijo, čas trajanja mandata nadomestnim članom ter volilni komisiji naloži izvedbo nadomestnih volitev.
Ne glede na prejšnji odstavek ni potrebno izvesti nadomestnih volitev, če je bilo na volitvah predstavnikov delavcev na glasovnici določeno večje število kandidatov od števila predstavnikov, ki jih je bilo potrebno izvoliti iz posamezne skupine delavcev. V tem primeru nadomesti razrešenega člana kandidat, ki je na volitvah dobil naslednji največje število glasov.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, se uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Direktor
24. člen
Poslovodni organ in andragoški vodja zavoda je direktor.
Direktor zavoda poleg svojih nalog, ki jih določajo predpisi organizira in vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
25. člen
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– predlaga letni delovni načrt in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja,
– vodi delo andragoškega zbora,
– oblikuje predloge novih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda z udeleženci izobraževanja,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o pravicah, obveznostih in disciplinskih ter materialni odgovornosti delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
26. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima visokošolsko izobrazbo, pedagoško-andragoško izobrazbo, strokovni izpit ter najmanj pet let delovnih izkušenj na področju izobraževanja in kulture, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih. Direktor mora biti državljan Republike Slovenije.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrstvom za šolstvo in šport.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti mnenje andragoškega zbora in mnenje ustanoviteljev.
Andragoški zbor o mnenju za imenovanje direktorja glasuje tajno.
Če andragoški zbor ali ustanovitelji ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda imenuje oziroma razreši direktorja brez tega mnenja.
27. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata direktorja svet zavoda ne imenuje niti direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh minister za šolstvo in šport.
28. člen
Zavod ima lahko pomočnika direktorja.
Za pomočnika direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za direktorja.
Pomočnika direktorja imenuje in razrešuje direktor, potem ko si je pridobil s tajnim glasovanjem izraženo mnenje andragoškega zbora.
Pomočnik direktorja opravlja naloge, ki mu jih določi direktor in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovni organi v zavodu so andragoški zbor, strokovni aktiv in vodja izobraževalnega področja.
30. člen
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji, ki izvajajo izobraževalne programe odraslih.
Andragoški zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje direktorja in pomočnika direktorja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci-organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju.
Strokovni aktiv:
– obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja,
– usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in drugega dela,
– daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela,
– obravnava pripombe udeležencev izobraževanja,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim načrtom.
32. člen
Vodja izobraževalnega področja vodi delo strokovnega aktiva, načrtuje in organizira izobraževanje, analizira izobraževalno delo in njegove rezultate, spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja, opravlja in organizira svetovano delo in opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
33. člen
Andragoški zbor lahko imenuje tudi druge začasne ali stalne strokovne organe zavoda.
Naloge strokovnega organa iz prvega odstavka tega člena določi andragoški zbor s sklepom o imenovanju.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
34. člen
Zaposleni v zavodu so strokovni delavci, ki organizirajo izobraževanje.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti visokošolsko izobrazbo smeri, ki jo določi minister pristojen za izobraževanje odraslih, ali pedagoško-andragoško ter strokovni izpit predpisan za področje izobraževanja.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri strokovnih delavcih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Izobraževanje v zavodu opravljajo učitelji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za posamezno področje izobraževanja, ki z zavodom sklenejo pogodbo o delu ali drugo vrsto delovne pogodbe.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in morajo obvladati slovenski jezik.
35. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
36. člen
Za opravljanje dejavnosti zavodu zagotovijo ustanovitelji nepremičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
37. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračunov občin ustanoviteljic,
– iz prispevkov odraslih,
– iz donacij in sponzorstev,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov na načinov in pod pogoji določenimi z zakonom.
38. člen
Iz proračunov občin ustanoviteljic se zagotavljajo sredstva:
– za izvedbo programov določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, dejavnosti knjižnic in kulturnih dejavnosti, ki ga sprejmejo ustanovitelji,
– za investicije v zavodu,
– za kritje ne programskih stalnih stroškov zavoda, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje.
Z odloki o proračunih občin ustanoviteljic se določi letna višina sredstev iz prvega odstavka tega člena, na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog in letnega delovnega načrta zavoda.
Kriterij za razmejitev višine obveznosti posamezne občine ustanoviteljice je število prebivalcev v posamezni občini.
39. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod pridobi z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijejo občine ustanoviteljice oziroma država.
Ustanoviteljice krijejo primanjkljaj sredstev zavoda le, če zavod dokaže, ustanoviteljice pa ugotovijo, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu in po sprejetem letnem programu financirajo ustanoviteljice. Pri tem mora zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
40. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
41. člen
Posamezna občina ustanoviteljica lahko iz zavoda izstopi le, če se vse občine ustanoviteljice o tem odločijo sporazumno.
S sporazumom iz prvega odstavka tega člena se mora dogovoriti dolžnost izstopajoče občine do zaposlenih v zavodu in do nadaljnjega financiranja delovanja zavoda.
VIII. NADZOR
42. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije določene z zakonom.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
43. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok in jih je potrebno urediti z internimi splošnimi akti, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili zavoda, ki jih sprejme svet zavoda.
X. PREHODNE DOLOČBE
44. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
45. člen
Direktor zavoda opravlja svojo funkcijo direktorja do izteka sedaj veljavnega mandata.
Direktor zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Direktorju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Pred iztekom mandata direktorju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim s tem odlokom.
46. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Ljudske univerze, ki ga je sprejela Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 14. 12. 1992 in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/92.
47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-02/01
Rogaška Slatina, dne 30. maja 2001.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik l. r.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
Župan
Občine Kozje
Jože Planinc l. r.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l. r.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost