Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3251. Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine Rogaška Slatina, stran 6349.

Na podlagi 46. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Nadzorni odbor občine Rogaška Slatina na 4. redni seji dne 21. 6. 2001 sprejel
P O S L O V N I K
o delu Nadzornega odbora občine Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način dela Nadzornega odbora občine Rogaška Slatina (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno.
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Delo opravlja pošteno, strokovno in nepristransko, v skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi, statuta Občine Rogaška Slatina in tega poslovnika.
3. člen
Člani nadzornega odbora so pri svojem delu dolžni varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so kot take opredeljene z zakonom ali drugim predpisom oziroma aktom občinskega sveta, kakor tudi organizacij uporabnikov proračunskih sredstev. Upoštevati morajo dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
4. člen
Sedež nadzornega odbora je Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
5. člen
Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja žig Občine Rogaška Slatina.
II. SESTAVA NADZORNEGA ODBORA
6. člen
Nadzorni odbor ima pet članov. Člane imenuje občinski svet za dobo 4 let oziroma do poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.
7. člen
Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se smiselno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
8. člen
Naloge predsednika so:
– predstavlja, vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– pripravi načrt dela nadzornega odbora in predlog potrebnih sredstev,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi občinskega sveta in občinsko upravo,
– po potrebi prisostvuje sejam občinskega sveta in sejam njegovih delovnih teles, mora pa biti prisoten na sejah občinskega sveta, na kateri se obravnava oziroma predstavi katero od poročil nadzornega odbora.
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
9. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
10. člen
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in oseb, pooblaščenih za razpolaganje z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.
Nadzorni odbor ocenjuje tudi učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
11. člen
V okviru nalog iz prejšnjih dveh členov nadzorni odbor:
– preverja skladnost proračuna občine z zakoni, drugimi predpisi s področja javnih financ, odloki, programi in drugimi sklepi občinskega sveta,
– preverja skladnost zaključnega računa s proračunom in odločitvami občinskega sveta,
– preverja skladnost finančnih načrtov ožjih delov občine ter uporabnikov proračunskih sredstev,
– preverja pravilnost in pravočasnost izvajanja nalog izvrševanja občinskega proračuna,
– preverja pravilnost in gospodarnost razpolaganja z občinskim premoženjem,
– preverja računovodske izkaze.
IV. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
12. člen
Funkcija člana nadzornega odbora je nepoklicna. Člani nadzornega odbora imajo za svoje delo pravico do nadomestila in do povrnitve stroškov, kot to določa pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
13. člen
Delo nadzornega odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa pooblaščen član nadzornega odbora.
Nadzorni odbor dela praviloma na sejah.
14. člen
Seje vodi predsednik, oziroma v njegovi odsotnosti pooblaščen član. Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani nadzornega odbora. Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.
15. člen
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik, je lahko ta rok tudi krajši. Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo. Predsednik lahko povabi na sejo pripravljavce gradiv, strokovne delavce občinske uprave ter predstavnike obravnavanih institucij.
16. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro začetka in trajanje seje,
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov z razlogom za odsotnost ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik.
Zapisnik sestavi in podpiše predsednik nadzornega odbora.
17. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda, predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Nadzorni odbor veljavno sklepa, če je na seji prisotna, oziroma je bila s predlogom seznanjena večina članov nadzornega odbora. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večine prisotnih članov nadzornega odbora.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem rok. Na zahtevo članov nadzornega odbora je lahko glasovanje tudi tajno.
18. člen
Zapisniki in druga gradiva za seje nadzornega odbora se hranijo v občinski upravi. Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa 10 let.
19. člen
Vsa strokovna in administrativna opravila za potrebe nadzornega odbora opravljajo delavci občinske uprave in tajnik občinske uprave.
V. POSTOPEK NADZORA
20. člen
Nadzorni odbor sprejme v začetku vsakega koledarskega leta program nadzora za tekoče leto.
Poleg zadev iz letnega programa nadzora mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih je s sklepom predlagal občinski svet in župan občine oziroma če se nadzornemu odboru vzbudi utemeljen sum, da gre za nezakonito razpolaganje z občinskim premoženjem, oziroma nenamensko razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna.
Nadzor se lahko nanaša na tekoče mandatno obdobje in na mandatna obdobja pred tem, če so ugotovitve lahko relevantne za sedanje in bodoče premoženjsko stanje oziroma poslovanje občine.
21. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda, podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki je predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na porabo proračunskih sredstev,
– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovornih oseb nadzorovanih oseb,
– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzornega odbora.
22. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih strok.
Kolikor gre za obsežnejšo ekspertizo, za izdelavo katere bi znašala pogodbena vrednost nad 100.000 SIT, je potrebno pridobiti poprejšnje soglasje občinskega sveta.
Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske uprave.
23. člen
Za izvedbo določene naloge nadzorni odbor s sklepom o izvedbi nadzora zadolži posameznega člana.
24. člen
Po opravljenem pregledu nadzorni odbor sprejme predlog pisnega poročila, ki ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku 15 dni od prejema predloga poročila vložiti ugovor pri nadzornem odboru.
V predlogu poročila mora biti navedena nadzorovana oseba in predmet pregleda, ugotovitve in zapažanja nadzornega odbora ter morebitna priporočila.
Dokončno poročilo dostavi nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču. Če nadzorni odbor pri pregledu ugotovi, da obstaja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali prekrška, je dolžan podati ovadbo pristojnemu državnemu organu. Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti, da se ohranijo dokazi, sledovi in predmeti na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je dolžan obvestiti tudi občinski svet in župana.
25. člen
Član nadzornega odbora se mora izločiti iz obravnave in odločanja o zadevi, pri kateri je z odgovorno osebo nadzorovane osebe v ožjem sorodstvu, če je član upravljanja javnega zavoda ali podjetja nadzorovane osebe, ali če je v obdobju enega leta, računano od datuma pregleda za nazaj, za nadzorovano osebo opravljal delo po pogodbi.
26. člen
Nadzorni odbor je dolžan najmanj enkrat letno poročati občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
VI. KONČNI DOLOČBI
27. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega sveta.
28. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po dnevu objave v Uradnem listu RS.
Št. 06204-0002/01.
Rogaška Slatina, dne 4. julija 2001.
Predsednik
Nadzornega odbora
občine Rogaška Slatina
mag. Anton Tepeš l. r.

AAA Zlata odličnost