Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3248. Program priprave in sprejemanja lokacijskega načrta za ureditev ceste R1-226/1256 Ravne-Dravograd od KM 0,340 do Km 0,540 na Ravnah s križiščem za naselje Strojna (pri kinu), stran 6345.

Na podlagi 34. člena zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 20. redni seji 14. 6. 2001 sprejel
P R O G R A M priprave in sprejemanja
lokacijskega načrta za ureditev ceste R1-226/1256 Ravne-Dravograd od KM 0,340 do Km 0,540 na Ravnah s križiščem za naselje Strojna (pri kinu)
1. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO
1. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 63/00).
2. PREDMET IN CILJ
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja PIN;
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi PIN;
– roki za posamezne faze priprave PIN;
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave prostorsko izvedbenih aktov;
– sestavine, ki se sprejemajo.
3. ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO LN
3. člen
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97).
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) ter na njegovi osnovi v letih 1994-1999 sprejeti ustrezni podzakonski predpisi.
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97).
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99).
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97).
Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99).
4. člen
Strokovne podlage in veljavni planski akti
Lokacijski načrt bo zajemal ureditev dela regionalne ceste v mesto Ravne na Koroškem od km 0,380 do km 0,480 vključno z ureditvijo štirikrakega križišča z lokalno cesto za naselje Strojna in Malgajevo ulico v km 0,400.
Kot posebne strokovne podlage za izdelavo osnutka Lokacijskega načrta za ureditev dela regionalne ceste v mesto Ravne na Koroškem od km 0,380 do km 0,480 vključno z ureditvijo štirikrakega križišča z lokalno cesto za naselje Strojna in Malgajevo ulico v km 0,400 bo služil:
Idejni projekt za “Odsek 1256 Ravne–Dravograd Križišče “Strojna“ na Ravnah na Koroškem Rekonstrukcija ceste in križišča. Št. projekta 345/01, ki ga je izdelal: Biro za projektiranje LINEAL, d.o.o.
5. člen
Veljavni PIA
Na osnovi smernic za pripravo odloka bo izdelovalec prostorskega izvedbenega načrta pripravil osnutek odloka, ki bo razgrnjen skupaj z osnutkom LN. Z odlokom o LN se za obravnavano območje razveljavljajo določila odloka o PUP 7 za matični okoliš Ravne na Koroškem.
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 350-10/86 (24. 9. 1986), MUV št. 20/86.
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 352-4/92-4) 17. 6. 1993), MUV, št. 9/93.
4. VSEBINA IN OBSEG
6. člen
Lokacijski načrt se pripravi z vsebino, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in vsebini PIA (Uradni list SRS, št. 14/85).
Osnutek LN bo vseboval:
1. Tekstualni del
1.1. Obrazložitev LN
1.2. Ocena investicije komunalnega urejanja območja
1.3. Odlok o LN (smernice za pripravo odloka)
1.4. Soglasja k LN
2. Grafični del
2.1. Pregledna situacija                 M1: 5000
2.2. Prikaz iz kartografskega dela DDP Ravne       M1: 25000
2.3. Prikaz iz kartografskega dela DDP Ravne       M1: 5000
2.4. Kopija katastrskega načrta             M1: 2880
2.5. Topografsko katastrski načrt            M1: 500
2.6. Inventarizacija                   M1: 500
2.7. Geodetska situacija                 M1: 500
2.8. Količbena situacija                 M1: 500
2.9. Situacija gradbenih parcel             M1: 500
2.10. Situacija funkcionalnega zemljišča        M1: 500
2.11. Situacija obst. komunalnih vodov in naprav    M1: 500
2.12. Zbirna karta komunalnih vodov in naprav      M1: 500
2.13. Prometna situacija                 M1: 500
2.14. Ureditvena situacija                M1: 500
Odlok o LN
Na osnovi smernic za pripravo odloka bo izdelovalec prostorskega izvedbenega načrta pripravil osnutek odloka, ki bo razgrnjen skupaj z osnutkom LN. Z odlokom o LN se za obravnavano območje razveljavljajo določila odloka o PUP 7 za matični okoliš Ravne na Koroškem.
5. OBVEZNOSTI ORGANOV, ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI V POSTOPKU PRIPRAVE IN SPREJEMANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA ORGANIZACIJA PRIPRAVE STROKOVNIH GRADIV
7. člen
Naročnik in izdelovalec lokacijskega načrta
Naročnik LN je Občina Ravne na Koroškem. Izdelovalca LN, ki mora izpolnjevati pogoje iz 69. člena ZUNDDP, izbere investitor, koordinator upravnostrokovnih aktivnosti je Oddelek za okolje, prostor in ekologijo Občine Ravne na Koroškem.
8. člen
a) Oddelek za okolje, prostor in ekologijo:
– vodi postopek priprave in sprejemanja LN v vseh fazah;
– izdela program priprave in sprejemanja LN;
– nadzira izdelavo LN;
– organizira javno razgrnitev osnutka LN skupaj z osnutkom odloka in vodi zapisnik o javni razpravi, zbira pripombe;
– pripravi obrazložitve za župana in Občinski svet občine Ravne na Koroškem;
– pojasnjuje vsebino dokumenta v času javne razgrnitve in javne obravnave županu in na občinskem svetu;
– zagotovi objavo sklepa o javni razgrnitvi in objavo akta v Uradnem listu RS.
b) Občinski svet občine Ravne na Koroškem:
– sprejme program priprave in sprejemanja LN in sprejme sklep o pripravi LN;
– obravnava osnutek LN skupaj z osnutkom odloka in odredi javno razgrnitev z javno razpravo (sprejme sklep o javni razgrnitvi z javno razpravo);
– obravnava osnutek LN z osnutkom odloka po javni razgrnitvi in javni razpravi, zavzame stališča do pripomb in predlogov ter določi izdelavo predloga LN;
– obravnava in sprejme predlog LN z predlogom odloka.
6. SODELUJOČI V POSTOPKU SPREJEMANJA PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV
9. člen
Organi, organizacije in skupnosti (pridobivanje pogojev, soglasij in mnenj)
Investitor (izdelovalec) pridobi pogoje za izdelavo LN s strani naslednjih organov in organizacij:
razdelilnik:
1. Javno Komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na Koroškem;
2. Ministrstvo za zdravje: Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Dravograd;
3. Ministrstvo za obrambo, Republiški inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gradec;
4. Elektro Celje – PE Slovenj Gradec;
5. Telekom Slovenije p.o., PE Maribor;
6. VGP Drava Ptuj – 2250 Žnidaršičevo nabrežje;
7. Zavod za varstvo narave in kulturne dediščine Maribor.
Od organov in organizacij navedenih v prejšnji točki bo izdelovalec LN pridobil soglasja k osnutku LN.
Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le–te pridobi v postopku.
7. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK SPREJEMANJA
10. člen
LN bo pripravljen v naslednjih rokih:
Variantne strokovne podlage so pripravljene.
Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka lokacijskega načrta bo izdelovalec pripravil v 15 dneh.
Pogoji za nadaljnjo izdelavo LN od pristojnih organov se pridobijo v roku 30 dni po oddaji gradiva pristojnim organom.
Osnutek LN bo pripravljen v 30 dneh po pridobitvi vseh potrebnih pogojev.
Oddelek za okolje, prostor in ekologijo Občine Ravne na Koroškem bo županji predložil usklajeni osnutek LN z odlokom in obrazložitvami v roku 15 dni po prejemu dokumentacije od izdelovalca.
Osnutek se da v prvi obravnavi v potrditev na občinskem svetu. S sklepom občinskega sveta se osnutek LN da v javno razgrnitev. Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni v avli mestne hiše. Izdelovalec bo pripravil strokovna stališča do pripomb iz javne razgrnitve in iz javne obravnave v 15 dneh po zaključku javne razgrnitve.
Izdelovalec bo na osnovi potrjenih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave pripravil usklajeni predlog LN v roku 30 dni po njihovem prejemu.
Organi bodo izdali soglasja v roku 30 dni po prejemu usklajenega predloga LN.
Izdelovalec bo predal usklajeni predlog v roku 20 dni po prejetju vseh soglasij.
Predlog LN se preda v drugo obravnavo občinskemu svetu.
Izdelovalec pripravi končni elaborat v roku 14 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. STROŠKI PRIPRAVE IN SPREJEMANJA LN
11. člen
Vse stroške v zvezi z izdelavo osnutka in predloga LN, pridobivanjem pogojev in soglasij prevzame Občina Ravne na Koroškem.
12. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-6 /01-62
Ravne na Koroškem, dne 15. maja 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost