Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3246. Spremembe statuta Občine Ravne na Koroškem, stran 6344.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter v skladu s 16. členom statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 20. redni seji 14. 6. 2001 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Ravne na Koroškem
1. člen
V 1. členu se spremeni “Sedež občine je na Čečovju 12a, na Ravnah na Koroškem“. pravilno glasi “Sedež občine je na Gačnikovi poti 5, na Ravnah na Koroškem“.
2. člen
V zadnjem stavku 12. člena se namesto besede “navzočih“ nadomesti z besedo “opredeljenih“.
3. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.“
4. člen
V 39. členu se drugi stavek spremeni in glasi:
“Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najpozneje 45 dni po svoji prvi seji.“
5. člen
V 132. členu se doda stavek “S sprejetjem statuta Občine Ravne na Koroškem preneha veljati statut Občine Ravne–Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95).
6. člen
Te spremembe statuta začno veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-1/99-11
Ravne na Koroškem, dne 14. junija 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost