Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3243. Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota, stran 6337.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 24. seji dne 12. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota med Kocljevo ulico, Slomškovo ulico, Slovensko ulico in Trgom zmage, ki ga je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota pod št. ZN/Murska Sobota-3/01 v februarju 2001.
2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Opis in obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih
3. Soglasja pristojnih organov
Grafični del obsega:
1. Izrez iz prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–90              M 1:5000
2. Kopija katastrskega načrta z območjem obdelave            M 1:500
3. Obstoječe stanje s predvidenimi rušitvami              M 1:500
4. Zakoličbena situacija s predvideno parcelacijo            M 1:500
5. Ureditvena situacija z zasnovo zelenih površin            M 1:500
6. Podzemna parkirišča                          M 1:500
7. Komunalna ureditev                          M 1:500
8. Prometna situacija                          M 1:500
9. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami             M 1:500
II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Območje urejanja, za katerega se sprejemajo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta, je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka. Območje ZN obsega površine med Kocljevo ulico, Slomškovo ulico, Slovensko ulico in Trgom zmage in vključujejo tudi same ulice v obsegu potrebnem za izvedbo prometnih ureditev. Meja območja so torej navedene ulice in vključujejo območja ulic, ki omogočajo izvedbo na novo definiranih prometnih ureditev le-teh.
Celotno območje meri skupaj 8,5 ha.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO ZEMLJIŠČA
4. člen
Na območju je predvidena dopolnitev obstoječih dejavnosti. Predvidena je zgraditev objektov namenjenih kulturnim, poslovnim, trgovskim, hotelskim dejavnostim ter stanovanjskim površinam znotraj predvidenih objektov.
a) Javni (reprezentančni) in kulturni program
– študijska knjižnica, glasbena šola, prostori namenjeni drugim javnim in kulturnim dejavnostim.
b) Poslovno-stanovanjski objekti
Večji del danega prostora se nameni izgradnji poslovno-stanovanjskih objektov s poudarkom na javni funkciji pritličja.
IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Predvidena postavitev in oblika objektov ter horizontalni in vertikalni gabariti objektov so razvidni iz grafičnih prilog zazidalnega načrta.
6. člen
Znotraj območja so predvidene naslednje gradnje in ureditve (opis posameznih ureditev po območjih):
A) Območje za hotelom Zvezda
Na objektu so dovoljeni posegi za katere so že izdane pravnomočne lokacijske odločbe s pridobljenimi soglasji Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor. S predvideno novo prometno ureditvijo na Slovenski ulici, se bo razširil tudi pločnik pred objektom, zato bo možno urediti prvotni vhod v objekt.
Vrt pred hotelom (na Trgu zmage) se ohrani in se s tem zazidalnim načrtom dodeli k funkcionalnemu zemljišču objekta. Za hotelom je predvidena zgraditev javnega podzemnega parkirišča. V pritličju (nad garažo) se uredi parkovna površina. Omogoči se dostava do dvorišča objekta.
B) Območje za objektom Blagovnice
Na tem delu je predvidena gradnja niza pritličnih poslovno-trgovskih objektov. V kleti se uredi javno podzemno parkirišče z uvozom s Slovenske ulice, zato se predvideva rušitev objekta, ki je lociran med dvoriščem hotela Zvezda in dvoriščem blagovnice.
C) Kulturni center
Ob obstoječem kulturnem centru se zgradita dva nova objekta, ki bosta dopolnjevala vsebino kulturnega centra (pokrajinska in študijska knjižnica, glasbena šola), Predvideni gabarit objektov je P+3. Med Kocljevo ulico na zahodu, objektom galerije na vzhodu, objektom tržnice na severu in predvidene knjižnice na jugu se ustvari nov odprti prostor, kjer ni predvidena pozidava.
Predvidena je tudi prenova obstoječega objekta galerije in sicer prizidava na zahodni strani in delna nadzidava za eno etažo.
D) Objekti ob vzhodni strani Kocljeve ulice
Med objektom pokrajinske in študijske knjižnice in Kocljevo ulico se predvidi poslovno stanovanjski objekt etažnosti K+P+3+M. Znotraj tega objekta je predvidena tudi ureditev glasbene šole.
E) Poslovni kompleks na jugozahodnem robu območja
Na vogalu Kocljeve in Slomškove ulice je predviden objekt max. etažnosti P+3. Objekt je namenjen predvsem poslovno-trgovsko-turistični (zabaviščni) vsebini. 2 kletni etaži celotnega kompleksa se namenita parkiranju. Objekt mora omogočati peš povezavo med Zvezno ulico in Cankarjevo ulico. Pred izdajo upravnega dovoljenja (enotno gradbeno ali gradbeno) na PGD, PZI, mora to projektno dokumentacijo pregledati tudi odbor za urbanizem in Uprava mestne občine M. Sobote ter nanj podati soglasje.
F) Zvezna ulica
V delu med novim krožiščem med Slomškovo in Kocljevo ulico pa do območja jugozahodno od objekta blagovnice se Zvezna ulica nameni izključno pešcem in kolesarjem. Objekti med blagovnico, galerijo in Zvezno ulico so predvideni za rušitev (na tem mestu se uredi zelenica).
G) Objekti med hotelom Diana in Zvezno ulico
Na dvorišču hotela je predvidena zgraditev podzemne garaže, namenjene predvsem gostom hotela. V pritličju je predvidena zgraditev niza poslovno-trgovskih objektov. Na trgu pred objekti je predvidena rekonstrukcija obstoječe termalne vrtine – ta se primerno oblikuje, kot dominanta prostora.
Predvidene so delne preureditve notranjosti hotela Diana in nove ureditve vhoda in okolice na južni in vzhodni strani hotela Diana.
Stanovanjski blok na Zvezni ulici 1 je z zazidalnim načrtom predviden za rušenje. Pritličje nadomestnega objekta – oziroma niza objektov, ki se bo zgradil na tem mestu, bo namenjeno javnim mestnim funkcijam, v nadstropjih pa bo možno zagotoviti tudi nadomestne stanovanjske prostore.
Do porušitve objekta se na objektu dovolijo samo vzdrževalna dela.
H) Kompleks avtobusne postaje
V 1. fazi izvajanja zazidalnega načrta bo ostala avtobusna postaja v centru. Na obstoječem mestu se vrši javni avtobusni promet, parkirišča za avtobuse, ki niso v funkciji ter turistične avtobuse se predvidi na drugi lokaciji. V končni fazi predvideva zazidalni načrt preselitev avtobusne postaje iz območja centra. Na tem delu se predvideva zgraditev večjega kompleksa, katerega vsebina ni natančno določena. Predvideva se dopolnitev javnih funkcij (poslovno-trgovsko-turistična vsebina, stanovanja, možna je organizacija dejavnosti, ki bi se navezovale na obstoječo vrtino termalne vode, ki je v samem centru mesta). V kleti tega kompleksa se predvidi zgraditev parkirišča.
I) Območje pošte, banke in tržnice
Predvidena je pozidava obstoječe vrzeli med objektoma pošte in banke. Predvidena je nadzidava objekta tržnice za eno etažo. Na ulici severno od tržnice je predvidena postavitev montažnih nadstrešnic, ki bodo služile kot razširitev gostinskih lokalov. Vse nadstrešnice morajo biti izvedene po enotnem projektu.
V. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE ZELENIH POVRŠIN
7. člen
Proste površine v centru mesta se v največji možni meri zazelenijo. Predvidena ureditev zelenih površin in zasaditve je prikazana v grafičnem delu zazidalnega načrta (zeleni klin v centru obravnavanega območja).
VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
Splošni pogoji
8. člen
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati po grafični prilogi “Komunalne naprave” in v skladu s pogoji iz soglasij posameznih pristojnih služb k predmetnemu zazidalnemu načrtu. Predvideni objekti se priključijo na komunalne vode, ki potekajo v bližini njihovih lokacij. Novi komunalni vodi se morajo voditi po cestnem svetu, kjer je to mogoče. Kjer je možno se pripravijo skupni priključki za več objektov. Na posameznih odsekih se zgrade vse komunalne naprave obenem pred dokončno ureditvijo cestišč. Komunalni vodi se polagajo podzemno. To določilo velja tudi za obnovo. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se morajo izvesti predpisane zaščite.
Promet
9. člen
Pri ureditvi prometnih površin je potrebno upoštevati pogoje iz soglasij posameznih pristojnih služb, k predmetnemu zazidalnemu načrtu. Novi prometni režim v centru mesta (smeri prometa, ureditev posameznih križišč, parkirišč in dovozov) je prikazan v grafičnem delu zazidalnega načrta in se uredi v skladu s predvidenim prometnim režimom na širšem območju mesta. Obodne ulice obravnavanega območja so vključene v območje obdelave.
Vodovod
10. člen
Na območju je predvidena dograditev obstoječega vodovoda. V ta namen se predvidi izgradnja cevovoda po Zvezni ulici (DN 150) s hidrantnim omrežjem. Obstoječi vodi, ki imajo manjši premer, se morajo za protipožarne potrebe rekonstruirati. Nadzemni hidranti se postavljajo na razdaljah max. 80 m.
Vodovodne cevi morajo biti položene najmanj 0,50 m nad kanalizacijskimi. Če se manjši razdalji ni mogoče izogniti, se mora vodovod dodatno ustrezno zaščititi.
Kanalizacija
11. člen
Fekalne in meteorne vode se odvajajo z javno kanalizacijo, ki je priključena na čistilno napravo. Odpadne vode iz kuhinj gostinskih lokalov in drugih podobnih objektov, ter padavinske vode s cest, parkirišč in manipulativnih površin se morajo v kanalizacijo voditi preko lovilcev olj in maščob.
Električno omrežje
12. člen
Objekti bodo priključeni, pod pogoji upravljavca, na obstoječe nizkonapetostno razdelilno kabelsko omrežje obstoječih transformatorskih postaj (te se po potrebi razširijo) in predvidene nove transformatorske postaje z novozgrajenim kabelskim omrežjem.
Javna razsvetljava
13. člen
Javna razsvetljava se uredi ob vseh cestah, ulicah in javnih parkiriščih.
Plinovodno omrežje
14. člen
Znotraj območja se izvede plinovodno omrežje, kot je prikazano v grafičnem delu zazidalnega načrta.
Po izgraditvi plinovodnega omrežja se morajo vse stavbe priključiti na to omrežje.
Ogrevanje
15. člen
Za posamezne stavbe ali povezane skupine stavb se grade kotlovnice, ki kot kurilni medij praviloma uporabljajo plin iz mestnega plinovoda.
Komunikacijsko omrežje
16. člen
Do novih stavb se položi komunikacijska kanalizacija, v katero se v skladu s potrebami polagajo telefonski, televizijski in morebitni drugi komunikacijski kabli.
Deponije odpadkov
17. člen
Predvideno je ločeno zbiranje odpadkov. Deponije za odpadke se rešujejo, kjer je to mogoče, znotraj predvidenih objektov. Zunanje deponije za odpadke morajo biti primerno locirane in oblikovane.
VII. DRUGI POGOJI, KI SO POMEMBNI ZA IZVEDBO PREDVIDENIH PROSTORSKIH UREDITEV OZIROMA POSEGOV V PROSTOR
Varovanje in izboljšanje delovnega okolja
18. člen
Znotraj območja se izvaja III. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne dnevne (60 dbA) in nočne (50 dbA) ravni hrupa.
19. člen
Kot primarni energetski vir v centru mesta je predviden plin.
20. člen
Pri gradnji objektov se morajo glede odmikov in načina gradnje upoštevati predpisi s področja požarnega varstva. Graditi se mora z ognjevarnimi materiali oziroma v požarnovarnih konstrukcijah.
Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno vodo se zagotovi preko obstoječega in predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
21. člen
Pri gradnji in prenovi javnih ter večstanovanjskih stavb se morajo urediti dostopi za invalidske vozičke. Pri prenovi pločnikov se morajo urediti sestopi s pločnikov pri prehodih s cest in na parkirišča tako, da je omogočena normalna uporaba osebam z invalidskimi vozički. Ta pogoj velja tudi za gradnje in prenove prehodov pešcev na višje nivoje.
Varovanje naravne in kulturne dediščine
22. člen
Znotraj območja zazidalnega načrta se nahajajo trije objekti (zgradbe na Slovenski ulici 42 in 48 ter Trg zmage 14), ki se ščitijo kot kulturna dediščina z odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota (U.O., 8/91). V skladu z odlokom se ti objekti varujejo v prvotni obliki.
VIII. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
23. člen
Izvajanje zazidalnega načrta bo potekalo postopoma, v skladu z interesi investitorjev. Praviloma mora pred gradnjami in drugimi posegi v prostor biti urejena zanje potrebna komunalna oprema. Gradnja v okviru določenih funkcionalnih zemljišč mora potekati istočasno. Izvajanje gradenj in drugih ureditev na posameznih funkcionalnih zemljiščih lahko poteka časovno neodvisno od takih dejavnosti na drugih funkcionalnih zemljiščih.
IX. REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ, KI SE NE UREDIJO V PRVIH ETAPAH
24. člen
Zemljišča, na katera se ne posega v prvih etapah izvajanja zazidalnega načrta, se ohranjajo v dosedanji rabi. Na teh zemljiščih se dopušča le še pripravljalna dela za gradnje, oziroma druge posege v prostor predvidene s tem načrtom.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
25. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata investitor in izvajalec natančno upoštevati določila zazidalnega načrta.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno in ekonomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih.
Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so sestavni del zazidalnega načrta.
26. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci zazidalnega načrta upoštevati:
– plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje novih objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba uporabiti za ureditev zelenih površin,
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradnje,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.
XI. ODSTOPANJA
27. člen
Dovoljena so manjša odstopanja od grafičnih prilog pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago, pred izdajo lokacijskega dovoljenja. Določbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
XII. NADZOR
28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
XIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati določila odloka o sprejetju zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 79/97).
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-12/01
Murska Sobota, junija 2001.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost