Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3242. Odlok o varstvu lokalnih virov pitne vode v Občini Medvode, stran 6331.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91), 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 21. seji dne 26. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o varstvu lokalnih virov pitne vode v Občini Medvode
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se varujejo lokalni viri pitne vode, določajo se varstveni pasovi virov pitne vode na območju Občine Medvode in ukrepi za varovanje virov pitne vode pred onesnaženjem.
II. VARSTVENI PASOVI LOKALNIH VODNIH VIROV IN UKREPI ZA NJIHOVO ZAVAROVANJE
2. člen
Lokalni viri pitne vode so zavarovani s tremi varstvenimi pasovi na osnovi strokovnega gradiva za zaščito virov pitne vode.
Varstveni pasovi virov pitne vode so:
1. varstveni pas (najožji varstveni pas), ki zajema neposredno okolico zajetja z najstrožjim režimom varovanja,
2. varstveni pas (ožji varstveni pas), ki zajema ožjo okolico zajetja, s strogim režimom varovanja,
3. varstveni pas (širši varstveni pas), ki zajema širšo okolico zajetja z blagim režimom varovanja.
Zavarovanje virov pitne vode z ukrepi, se le-ti od najožjega 1. varstvenega pasu z razširitvijo oziroma oddaljevanjem od virov omiljujejo.
Vsi ukrepi, ki veljajo za širši, veljajo tudi za ožji varstveni pas.
1. Varstveni pas – najožji varstveni pas z najstrožjim režimom varovanja
3. člen
1. varstveni pas obsega območje 10 do 50 m okrog vodnega vira. Obseg območja je odvisen od načina zajema in lege objekta.
Zemljišče 1. varstvenega pasu mora biti v lasti Občine Medvode.
Zemljišče 1. varstvenega pasu mora biti fizično zavarovano.
V tem območju je prepovedana vsakršna dejavnost, razen čiščenja in vzdrževanja okolice objekta. Dostop do objekta je dovoljen samo vzdrževalcem in pooblaščenim osebam.
2. Varstveni pas – ožji varstveni pas s strožjim režimom varovanja
4. člen
2. varstveni pas je varstveni pas s strogim režimom varovanja.
V tem pasu je prepovedano:
– graditi naftovode in plinovode,
– graditi proizvodnje, obrtne in servisne objekte,
– graditi energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na vodni vir,
– graditi stanovanjske, poslovne in industrijske zgradbe,
– graditi objekte za živino,
– graditi pralnice avtomobilov,
– izkopavati gramoz,
– uporabljati rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo strupene snovi,
– polivati gnojevko in gnojnico, odplake in blato iz čistilne naprave,
– graditi skladišča nafte, naftnih derivatov ter nevarnih in škodljivih snovi,
– graditi nove ceste (obstoječe ceste je treba sanirati tako, da meteorne vode z vozišča ne bodo odtekale v vodonosnik),
– izvajati tranzitni promet z nevarnimi snovmi,
– graditi ponikovalnice za komunalne odpadne vode in padavinske vode s cestišč,
– graditi objekte, ki zmanjšujejo količino vode vodnega vira,
– graditi odlagališča,
– graditi pokopališča,
– graditi bencinske servise,
– graditi podzemna skladišča,
– graditi čistilne naprave,
– odpirati kamnolome, glinokope in peskokope (obstoječe je treba sanirati in zapreti)
– izvajati golosečnjo v gozdovih,
– odlagati odpadke.
V ožjem varstvenem pasu mora biti rekonstrukcija obstoječih cest izvedena tako, da ob incidentih morebitne razlite tekočine ne morejo pronicati do podzemne vode. Greznice in gnojišča je treba preurediti tako, da ni nevarnosti pronicanja v podtalnico oziroma prelivanja na površino (glej Strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic, Uradni list SRS, št. 10/85).
V ožjem varstvenem pasu je treba opremiti ceste z ustrezno signalizacijo (opozorilne table, zmanjšanje hitrosti vozil).
V ožjem varstvenem pasu se priporoča sprememba namembnosti površin z zaraščanjem v gozd.
Poleg navedenih ukrepov se lahko, na podlagi predhodnih strokovnih mnenj in presoje vplivov na podzemno vodo, v ožjem varstvenem pasu prepovejo še druge dejavnosti in posegi, ki bi ogrožali kakovost in količino vodnega vira.
V 2. varstvenem pasu je zaradi specifičnosti območja – oblikovanosti območja, poselitve in obstoječih dejavnosti, pod posebnimi pogoji dovoljeno:
– graditi stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidalnih površin, pod pogojem, da so izvedeni vsi zaščitni ukrepi,
– adaptirati stanovanjske hiše in gospodarske objekte pod pogojem, da so izvedeni vsi zaščitni ukrepi,
– graditi nadomestne objekte z odstranitvijo prejšnjih, pod pogojem, da so izvedeni vsi zaščitni ukrepi,
– graditi objekte za potrebe individualnih kmetijskih gospodarstev (hlevi z urejenim odvodnjavanjem, silosi ipd.)
– gradnja skladišča za kurilno olje do 5 m3,
– graditi plinovode,
– graditi nepropustno javno in interno kanalizacijsko omrežje in priključiti nanj vse objekte,
– graditi vodotesne, neprepustne greznice za individualne stanovanjske objekte, pri katerih ni možno odvajati odpadne vode v javno kanalizacijo, skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic,
– gojiti živino v dosedanjem obsegu,
– število živine mora biti v skladu s predpisi, gnojišča morajo biti urejena tako, da ni možnosti ponikanja in prelivanja gnojnice,
– uporabljati hlevski gnoj na podlagi potreb rastlin, v času, ko ga rastline najbolj potrebujejo (skupna letna količina: poljščine največ 20 t/ha, seno največ 10 t/ha),
– uporabljati mineralna gnojila (dušik) na podlagi potreb rastlin, v času, ko ga rastline najbolj izrabljajo.
3. Varstveni pas – širši varstveni pas z blagim režimom varovanja
5. člen
3. varstveni pas – širši varstveni pas z blagim režimom varovanja.
V tem pasu je prepovedano:
– uporabljati hlevski gnoj v času od avgusta do februarja,
– polivati gnojnico, gnojevko, odpadno blato in blato iz čistilne naprave,
– gradnja proizvodnih, energetskih, obrtnih in servisnih objektov, ki pomenijo nevarnost za vir pitne vode,
– gradnja skladišč nafte, naftnih derivatov ter nevarnih in škodljivih snovi, ki so večja od 25 m3 za posamezen rezervoar, skupno največ do 200 m3,
– gradnja naftovodov,
– gradnja novih komunalnih čistilnih naprav nad 2000 EE,
– gradnja objektov, ki bistveno zmanjšujejo izdatnost vodnega vira,
– gradnja odlagališč in pretovornih postaj komunalnih in posebnih odpadkov in gradnja začasnih skladišč posebnih odpadkov,
– gradnja avtopralnic, ki nimajo priključka na kanalizacijo,
– gradnja novih pokopališč,
– odpirati nove kamnolome (obstoječe je treba sanirati do stopnje, da obratovanje ne ogroža podzemne vode),
– izvajati cestni tranzitni promet nevarnih in škodljivih snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi po nezaščitenih cestah in železnici,
– spreminjati namembnost in dejavnost objektov, če se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– izvajati sečnjo in spravilo lesa v večjem obsegu brez vednosti upravljalca vodovoda,
– izvajati farmsko vzrejo živali.
V tem pasu je dovoljeno pod posebnimi pogoji:
– gradnja stanovanjskih in drugih objektov ter čiste industrije in obrti na območju opremljenem s kanalizacijo,
– gradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav,
– gradnja objektov za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev (hlevi z urejenim gnojiščem, silosi itd.),
– rediti živino v hlevih z urejenim gnojiščem, tako da ni nevarnosti ponikanja gnojnice ali gnojevke v nezavarovana tla,
– graditi odlagališča odpadkov,
– graditi ceste, proge, plinovode in naftovode,
– obratovanje obstoječih industrijskih objektov, bencinskih servisov, odlagališč komunalnih odpadkov,
– obratovanja obstoječih kamnolomov, ki morajo biti sanirani tako, da se prepreči nevarnost prelivanja nevarnih snovi v nezavarovana tla.
6. člen
V 3. varstvenem pasu morajo biti ceste urejene tako, da ni ogrožena podzemna voda, hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevarne in škodljive snovi po cestah, je omejena na 40 km/h.
V 3. varstvenem pasu morajo imeti skladišča nafte, tekočih naftnih derivatov ali nevarnih snovi drugo stopnjo zaščite.
V 3. varstvenem pasu je tranzitni promet nafte, tekočih naftnih derivatov ali nevarnih snovi dovoljen le po cestah, ki imajo drugo stopnjo zaščite.
7. člen
V 3. varstvenem pasu je obvezno graditi:
– vodotesno javno in interno kanalizacijsko omrežje in priključiti nanj vse objekte, vodotesnost kanalizacije mora izvajalec dokazati z atestom,
– za stanovanjske objekte, pri katerih ni možno odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je potrebno zgraditi greznice, skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic, te greznice so začasne in sicer do zgraditve javne kanalizacije,
– urejene neprepustne manipulacijske površine z odvodom meteornih voda v kanalizacijo prek maščobnika,
– lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne snovi, kamor je možno ujeti tudi rabljeno požarno vodo,
– na cestah namestiti opozorilne table.
8. člen
Vse individualne gradnje stanovanjskih in drugih objektov z upoštevanjem pogojev 1., 2. in 3. varstvenega pasu so možne samo v primeru, da so že vključeni v dolgoročnem planu Občine Medvode.
III. SANACIJA
9. člen
Za vse objekte v drugem in tretjem varstvenem pasu, ki so po odloku sporni, mora občina v roku dveh let po sprejemu odloka izdelati študijo o možnosti in načinu sanacije.
Lastniki zemljišč oziroma objektov so dolžni v roku enega leta na podlagi potrjene študije izdelati sanacijski načrt.
Sanacija pa mora biti izvedena glede na obseg del, v roku od 6 mesecev do 2 let.
IV. VODNI VIRI
10. člen
Seznam katastrskih parcel za posamezne varstvene pasove
ČRPALIŠČE SVETJE
1. varstveni pas
k.o. Medvode
201/3, 201/5 in 200/3
2. varstveni pas
k.o. Medvode, k.o. Zbilje, k.o. Senica
Izhodišče je v SV vogalu območja in poteka v smeri urinega kazalca. Izhodišče je trimeja parc. št. 609, 603 in 610/2 k.o. Zbilje ter poteka proti J po V meji parc. št. 610/2 in 610/4, se na meji k.o. lomi proti Z do trimeje parc. št. 307, 332/1 in 306/2 v k.o. Medvode. Tu se meja obrne proti J in poteka po sredini ceste parc. št. 324, kjer se na trimeji parc. št. 324, 238 in 236 umeri proti JZ do trimeje parc. št. 229/3, 230/7 in 227/1, pri tem pa seka parc. št. 236, 232/1, 232/2, 230/1, 230/7, 227/1, 226, 212, 210/3, 326, 211/1, 208/6 in 339/10 do trimeje parc. št. 206/6, 206/4 in 339/20. Meja od tu poteka proti J do trimeje parc. št. 206/6, 206/4 in 339/9, prečka cesto parc. št. 339/9 in po JV parc. št. 205/7 do njenega J roba, nato pa proti V do trimeje parc. št. 205/3, 204/7 in 178/3, kjer se lomi proti J po V robu parc. št. 180 in se v J vogalu obrne proti trimeji parc. št. 182, 202/7 in 202/3. V tej toči se usmeri proti SZ po J robu parc. št. 202/7 do S vogala parc. št. 202/4 in nato po J robu parc. št. 331 do trimeje parc. št. 196/4, 197/1 in 331. Tu se usmeri proti trimeji parc. št. 194/2, 322/2, 196/6 in pri tem seka železniško progo Ljubljana–Jesenice. Naprej poteka po parc. št. 194/2 do SV roba parc. št. 193/4 in po V robu parc. št. 204/9 in 204/3 do njenega S vogala. Po V meji parc. št. 204/5 in 214/9 se obrne proti V do trimeje parc. št. 215/2, 215/4 in meja k.o. in nato po J in Z robu parc. št. 215/1 še ca. 120 m.
V tej točki se lomi proti Z in poteka naprej v k.o. Senica preko parc. št. 365/17, 366/11, 365/1, 365/2, 364/7, 364/6, 360 in 352/1 do trimeje parc. št. 352/1, 354/2 in 467. Tu se lomi proti SZ do trimeje parc. št. 253, 252/2 in 252/1, pri tem pa seka parc. št. 349, 347, 250, 465/1, 229/2, 231, 465, 236/4, 237/1, 240/1, 241, 243, 244, 245, 247/1, 250 in 252/1. V tej točki se meja cone lomi proti V in poteka po S robu parc. št. 252/1, prečka pot parc. št. 454, naprej po S robu parc. št. 324, prečka pot parc. št. 469/1 in seka parc. št. 325/2. Na trimeji parc. št. 325/2, 321 in 322 se meja lomi proti trimeji parc. št. 609, 610/2 in 603 v k.o. Zbilje, pri tem pa v k.o. Senica seka še parc. št. 327, 315, 463, 316/2, 316/1, 316/5, 316/6, 314 in 462.
Vse navedene parcele so v k.o. Senica.
V k.o. Zbilje do trimeje parc. št. 609, 610/2 in 603 seka še parc. št. 673, 674, 644, 643, 642, 611 in 609.
3. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parc. št. 650, 474 in 475 v SV vogalu cone, od tu pa poteka naprej v smeri urnega kazalca preko parc. št. 474, 475, 476, 477, 478 in 479 do trimeje parc. št. 480, 479 in 470. Prečka parc. št. 470 in po563/2 in 492, seka parc. št. 567, 566, 568, 565 in 569. Od tu poteka po SZ robu parc. št. 563/2, 571, 562, 561, 560, 559, 558, 557, 556/1, 555/1, 554/1, 553/1, 549 in 548 in se na trimeji parc. št. 548, 521 in 522 lomi proti J na S vogal parc. št. 636. Od tod poteka po S robu parc. št. 636, 635, 632, 630 in 627, prečka parc. št. 626, 550/1 in naprej po S robu parc. št. 551 do trimeje parc. št. 551, 550/1 in 552, seka parc. št. 553/1 ter po V robu parc. št. 614 do ceste parc. št. 654, jo prečka in poteka po Z robu parc. št. 613, 612 do trimeje parc. št. 609, 610/2 in 603. V tej točki se meja 3. varstvene cone lomi proti Z in poteka po S robu 2. varstvene cone.
Vse navedene parcele so v k.o. Zbilje.
Od SZ vogala 2. varstvene cone se meja 3. varstvene cone lomi v k.o. Senica proti SZ in sicer od trimeje parc. št. 253, 252 in 252/1. Pri tem prečka parc. št. 253, 460, 281/1, 477 in 281/2. Na trimeji parc. št. 281/2, 283/2, 757/5 se lomi proti trimeji parc. št. 128, 127 in 458 ter seka parc. št. 758/2, 758/1, 748/2, 748/1, 744, 757/1, 140/2, 138, 136, 455/1, 137, 129, 128 in 127, prečka še parc. št. 458 in se nadaljuje v k.o. Reteče Občina Škofja Loka.
Vse navedene parcele so v k.o. Senica.
ČRPALIŠČE SPODNJA SENICA
1. varstveni pas
k.o. Senica
Obsega območje dela parc. št. 182/1 k.o. Senica
2. varstveni pas
k.o. Senica
Izhodiščna točka je na tromeji parc. št. 89/45, 189/2 in reko Savo. Od tod se meja usmeri proti S po Z meji parc. št. 87/45 preko parc. št. 189/2, po Z meji parc. št. 366/31, preko železniške proge in Z meje parc. št. 169/2, 170/5, 170/4, 170/3, 170/2, 164/3, 161/9, 160/6, 157/8, nato po J meji parc. št. 159/1, 155/2 in 156/1. Od tod meja poteka po Z meji parc. št. 156/1, 154/1, 153, 152, 151 do poti. Od tod se meja usmeri proti J in SV po S meji parc. št. 147 in preko parc. št. 146 do poti. Od tod se meja usmeri proti Z in V meji parc. št. 146, 149, 150 in preko parc. 158/3, 158/2 in po V meji parc. št. 271 in 272, do poti. Nato se meja usmeri proti Z po J meji parc. št. 273, 269, 268, 265, 263 ter po V meji parc. št. 254/2 in po S meji parc. št. 252/3 tu preko parc. št. 290/2, 247/2, 245, 244, 242/2, 241 in po V meji parc. št. 237/4, 236/7, 233, 228/1, 223/1, 221, 237, 216/1, 116/3, 213, 186, 366/32, preko železniške proge in parc. št. 366/26 do parc. št. 184/46. Od tod meja poteka proti Z po J meji parc. št. 189/46 in 189/45 do izhodiščne točke, vse k.o. Senica.
3. varstveni pas
a) prva smer
Izhodiščna točka je na Z meji parc. št. 122. Od tod meja poteka po J meji parc. št. 122 in proti S po Z meji parc. št. 121/1, do poti, nato se usmeri proti Z po J meji parc. št. 111 in zopet proti S po Z meji parc. št. 111, 309/1 do občinske meje.
b) druga smer
Izhodiščna točka je na tromeji parc. št. 140/2, 121/1 in 146. Od tod se meja usmeri proti SZ in sicer po V meji parc. št. 146, 124, 125, 126 do občinske meje.
VRTINI ZAVRH – VIKRČE (skupno napajalno in zaščitno območje)
1. varstveni pas
k.o. Sp. Pirniče
554/1 del, 629/1 del
2. varstveni pas
k.o. Sp. Pirniče
532/1, 532/2, 552, 553, 554/1, 555, 559, 560,561, 562, 563, 566, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 581/1, 581/2, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 597, 598, 600, 601, 602/1, 602/2, 603, 604, 605, 606/1, 606/3, 606/4, 629/1, 629/2, 630, 631/1, 631/2,
k.o. Tacen
271/1, 271/2, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279/1, 279/2, 280, 281, 283/1, 283/2, 283/3, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
3. varstveni pas
k.o. Tacen
270, 284, 285, 285/1, 285/2, 289, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 324, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 395/1, 395/2, 401, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 430, 431, 432, 448, 449, 544/1, 545, 556, 557, 558
VRTINA OSOLNIK
1. varstveni pas
k.o. Studenčice
918 del
2. varstveni pas
k.o. Studenčice
900, 901, 902, 903, 904, 916, 917, 918
ZAJETJE OJSTRICA – BELO
1. varstveni pas
k.o. Babna Gora
2548 del, 400 del, 402 del, 394
2. varstveni pas
k.o. Babna Gora
393, 394, 395, 396, 398
ZAJETJE KOZOMER, SUŠA, POD SV. JAKOBOM (skupno napajalno območje)
1. varstveni pas
k.o. Topol
178 del, 201 del, 505 del, 544 del
2. varstveni pas
k.o.Topol
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 196, 201, 437 del, 438, 456/2, 513 del, 514, 542 in 543
k.o. Studenčice
505 in 506
3. varstveni pas
k.o.Topol
67, 68, 415, 416, 417/2, 418, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 453, 454, 456/1, 457, 458, 459, 460/1, 460/2, 461, 462, 469, 470, 471/1, 506, 510, 511, 512, 513, 514
k.o. Studenčice
507, 509, 522
ZAJETJE PRESKA
1. varstveni pas
k.o. Preska
654/2 del
2. varstveni pas
k.o. Preska
644, 645, 654/1, 654/2, 657/6, 658/1, 658/4, 658/5, 658/6, 659, 660/1, 660/2, 661/1, 661/2, 662/1, 662/2, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671/1, 671/2,672,673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683/1, 683/2, 685/1, 685/2, 686, 694, 695, 696, 697, 698, 699/1, 699/2
k.o. Studenčice
24/18, 24/19, 35, 36, 37
ZAJETJE SORA
1. varstveni pas
k.o. Sora
715/ del
2. varstveni pas
k.o. Sora
713, 714, 715
ZAJETJE VAŠE
1. varstveni pas
k.o. Preska
722 del
2. varstveni pas
k.o. Preska
638, 639, 640, 643, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058
3. varstveni pas
k.o. Studenčice
195/1, 195/2, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 208/2, 208/3, 209, 213, 214, 215, 216, 220, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 229, 230, 231, 232, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 242/2, 242/3, 242/4, 242/8, 242/42, 242/43, 242/44, 242/45, 242/46, 242/47, 242/48, 242/49, 242/50, 242/51, 242/52, 242/53, 242/54, 242/55, 242/56, 242/57, 242/58, 242/60, 242/61, 242/62, 242/63, 242/64, 242/65, 242/66, 242/67, 242/68, 242/59, 242/69, 242/70, 242/71
ZAJETJE STUDENČICE – ŽLEBE
1. varstveni pas
k.o. Studenčice
128 (del), 126/1 (del)
2. varstveni pas
k.o. Studenčice
64, 71, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136
3. varstveni pas
k.o. Studenčice
121, 122/7, 123, 124/1, 124/2, 125/1, 126/1, 126/2, 144/1, 145/1, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
ZAJETJE SENIČICA – ŽLEBE
1. varstveni pas
k.o. Žlebe
308 del
2. varstveni pas
k.o. Žlebe
188, 189, 223/1, 223/5, 223/7, 223/8, 223/9, 223/10, 223/11, 223/12, 223/13, 224, 225/2, 225/3, 225/4, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3, 236, 237, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 243, 246/1, 246/2, 247/2, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250, 251, 252, 301, 302, 303, 310/1, 310/2
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179/1, 180/del, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 191/3, 192/1, 193, 194/1, 195/1, 196/del, 197/1, 198/1
ZAJETJE ŽLEBE – PLANINA – JETERBENK
1. varstveni pas
k.o. Žlebe
3/1 del, 9 del, 659 del
2. varstveni pas
k.o. Žlebe
5/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 664, 665,
ZAJETJE ŽLEBE – POTOČNIK
1. varstveni pas
k.o. Golo Brdo
476/1
2. varstveni pas
k.o.Golo Brdo
325, 328/1, 483, 484, 485/1, 485/2, 489, 488, 476/1, 487, 496, 497, 483/2, 524
ZAJETJE OČAKOV STUDENEC
1. varstveni pas
k.o. Golo Brdo
514/3 del
2. varstveni pas
k.o. Golo Brdo
2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8, 14/2, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 18, 119, 25, 26, 416/1, 416/13, 417/1, 417/2, 417/3, 418, 419, 420, 426, 427, 427/2, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 436, 437, 516,
k.o. Žlebe
514/2 del, 515/1, 515/2, 517, 518, 519, 521/1, 522/2, 523, 527, 528/3, 537/3, 539/1, 539/2, 539/3, 540
3. varstveni pas
k.o. Golo Brdo
434, 435, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 454/1, 454/2, 454/3, 454/4, 454/5, 455/1, 455/2, 456, 457, 458,
k.o. Žlebe
520, 521/2, 541, 542, 543, 625, 633, 634, 636, 637, 638, 639, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 642, 643/1, 643/2, 644, 645, 646, 647, 648, 650
ZAJETJE POLANA
1. varstveni pas
k.o. Golo Brdo
416/18, 416/9, 416/10 del
2. varstveni pas
k.o. Golo Brdo
416/6, 416/7, 416/8, 416/9, 416/10 del, 438, 439, 440, 441, 442, 523, 527, 529, 536/5
ZAJETJE ZA DOM GOVEJEK
1. varstveni pas
k.o. Studenčice
795/2 del
2. varstveni pas
k.o. Studenčice
795/1, 795/2
3. varstveni pas
k.o. Studenčice
841, 842, 843, 843/2, 844, 847
ZAJETJE TRNOVEC – VRTINI LOČNICA
1. varstveni pas
k.o. Studenčice
851 del, 796/3 del
2. varstveni pas
k.o. Studenčice
851/, 786/1 del, 786/3 del, 786/7 del, 794
ZAJETJE POD TEHOVCEM
1. varstveni pas
k.o. Studenčice
573/1del
2. varstveni pas
k.o. Studenčice
571, 572, 573/1 del
3. varstveni pas
k.o. Studenčice
558/1 del, 559, 560, 561, 562, 564 del, 567, 573 del, 573/2, 573/3.
V. PERSPEKTIVNA OBMOČJA ZA ZAJEM NOVIH VODNIH KOLIČIN
11. člen
Območje Starmanovega vrha in Preškega hriba
Območje tvori karbonatni masiv, ki sega tudi pod neprepustne kamenine proti severu in vzhodu. Velikost omenjenega masiva je 2–3 km2 in bi bilo v njemu na različnih mestih možno zajeti ca. od 30–40 l/s vode.
Območje ni poseljeno.
Območje med Jetrbenkom, Tehovcem, Studenčicami in Žlebemi
Območje predstavlja obsežen karbonatni masiv velikosti ca. 4 km2. Glede na velikost masiva in hidrogeološko strukturo bi v masivu lahko zajeli ca. 30–40 l/s vode.
Območje je neposeljeno.
Območje v dolini Ločnice
Vodonosni karbonatni masiv se razteza od Osolnika na severu do Grmade na jugu, ter od doline Ločnice proti zahodu do Gore in Tošca. Ugodna hidrogeološka struktura pogojuje akumulacijo dokaj velikih vodnih količin. Ocenjujemo, da je na območju masiva možno zajeti od 30–40 l/s vode.
Območje je neposeljeno in glede na neugodne morfološke prilike tudi v bodoče ni velikih možnosti poseljevanja.
Za omenjena območja je potrebno sprejeti zaščitni režim, enak kot velja z 3. varstveno območje za ostala vodna zajetja v občini.
Za perspektivna območja se izdela seznam katastrskih parcel za posamezne varstvene pasove do septembra 2002.
VI. NADZOR
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojni inšpektorati.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, če:
1. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 3. člena tega odloka,
2. ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka,
3. ne izvede sanacijskega načrta za preprečitev morebitnega onesnaženja okolja lokalnega vira pitne vode (prvi odstavek 10. člena),
4. ravna v nasprotju s 6. členom,
5. ravna v nasprotju s 7. členom,
6. ravna v nasprotju z 8. členom,
7. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. ravna v nasprotju z drugo, osmo, deveto, deseto in dvanajsto alineo tretjega odstavka 4. člena,
2. ravna v nasprotju z drugo, tretjo, četrto, peto, osmo, deveto, deseto in enajsto alineo četrtega odstavka 4. člena,
3. ravna v nasprotju s 5. členom,
4. ravna v nasprotju s prvo do tretjo alineo tretjega odstavka 6. člena,
5. ravna v nasprotju s prvo, tretjo in četrto alineo četrtega odstavka 4. člena,
6. ravna v nasprotju s 7. členom,
7. ravna v nasprotju z 8. členom.
8. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena.
VIII. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Podlaga za določitev posameznih vodnih virov in mej varstvenih pasov vodnih virov so strokovne osnove, ki jih je izdelal GETES, d.o.o., z dne december 2000, številka 68/2000 in so sestavni del tega odloka. Posamezni vodni viri in meje varstvenih pasov vodnih virov so opisani s številkami mejnih parcel, ki so risane v temeljnih topografskih načrtih v merilu 1:5.000, katastrskih načrtih v merilu 1:5000 in pregledni karti vodnih virov v merilu 1:25.000. Strokovne osnove so na vpogled pri organu Občine Medvode in Upravni enoti Ljubljana, izpostava Ljubljana – Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Posamezni vodni viri z mejami varstvenih pasov so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
16. člen
V šestih mesecih po sprejemu tega odloka sprejme Občinski svet občine Medvode akt za opredelitev odškodnin kmetom za travnike in obdelovalna kmetijska zemljišča, ki ležijo v območju varovalnih pasov iz tega odloka.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Ljubljani in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni list SRS, št. 18/77, 17/81, 30/81, 15/83 in 15/85) za območje Občine Medvode.
18. člen
Uveljavitev lastnine v drugem odstavku 3. člena mora biti izvedena do 1. 9. 2002 na celotnem območju Občine Medvode.
Uveljavitev pogojev varovanja mora biti projektno urejena do 1. 3. 2002.
Vsa območja varovanja pa morajo biti izvedena do 1. 1. 2004.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-4/01
Medvode, dne 26. junija 2001.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost