Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3241. Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Občine Medvode, stran 6329.

Na podlagi 21. in 50.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 68/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99 – odl. US in 59/99 – odl. US) in desete alinee 11. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 59/96) je Občinski svet občine Medvode na 21. seji dne 19. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Občine Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja opravljanje inšpekcijskega nadzorstva v Občini Medvode nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi Občina Medvode ureja zadeve iz svoje pristojnosti (v nadaljevanju: občinski predpisi) zlasti na področju komunalnega urejanja, zunanjega videza občine, varstva okolja, javnega reda in miru in nadzorstva mirujočega prometa.
2. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo opravljajo občinski inšpektorji, nadzor mirujočega prometa pa občinski redarji.
Naloge iz prejšnjega odstavka tega člena se opravljajo v inšpektoratu.
3. člen
Inšpektorat je dolžan enkrat letno poročati občinskemu svetu o ugotovljenih kršitvah in opravljenem delu.
4. člen
Občinski inšpektorji in občinski redarji so uradne osebe ter imajo pooblastila na podlagi tega odloka. Pooblastilo za opravljanje svojega dela nadzorstva izkazujejo s službeno izkaznico, ki jo izda tajnik občine.
Obrazec službene izkaznice, postopek za njeno izdajo in uporabo predpiše župan občine.
5. člen
Občinski redarji nosijo predpisano uniformo, označbe in ustrezno opremo, ki jo predpiše minister, pristojen za lokalno samoupravo v soglasju z ministrom za notranje zadeve.
Odredbo o nošenju uniforme izda župan občine.
II. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
6. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov iz 1. člena tega odloka opravljajo neposredno občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje predpisane s tem odlokom.
Občinski inšpektorji lahko, skladno s pridobljenimi pooblastili, opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva imajo občinski inšpektorji pravico pregledati objekte in naprave ter dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb ter opraviti druga dejanja, ki so skladna z namenom inšpekcijskega nadzorstva oziroma imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.
7. člen
Občinski inšpektor mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja.
Občinski inšpektor mora opraviti strokovni izpit v roku šestih mesecev od dneva imenovanja za inšpektorja. Prvo zaposleni občinski inšpektor mora ob imenovanju že imeti opravljen strokovni izpit.
Občinski inšpektor, ki nima strokovnega izpita, ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
8. člen
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti kršitelja;
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma izreči mandatno kazen;
– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov;
– odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen.
9. člen
Občinski inšpektor sestavi zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu, ki mora vsebovati zlasti podatke o:
– dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva,
– pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo,
– ugotovljenem stanju,
– opozorilih ali ukrepih ter pravni podlagi za izrečena opozorila in ukrepe.
10. člen
Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima občinski inšpektor pravico in dolžnost z odločbo odrediti, da se z dejanjem, opustitvijo dejanja, oziroma z aktom, v roku, ki ga določi inšpektor, zagotovi izvajanje občinskih predpisov.
Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za izjemno nujne ukrepe, tudi ustna. Občinski inšpektor, ki je ustno odločil, mora pravni oziroma fizični osebi izdati pisno odločbo, in sicer najpozneje v osmih dneh po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu.
Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba v petnajstih dneh od dneva njene vročitve.
O pritožbi odloča župan.
Pritožba zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve odločbe.
11. člen
Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo (v nadaljevanju: zavezanci), so dolžne občinskemu inšpektorju:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva,
– vstop v objekte in prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira inšpektor, je dovoljen le s soglasjem lastnika,
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzorstva.
12. člen
V primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa, oziroma ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, lahko občinski inšpektor odloči, da to opravi druga pravna ali fizična oseba na stroške zavezanca.
13. člen
Občinski inšpektor lahko zaprosi za pomoč policijo, kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela oziroma zaradi lastne varnosti.
III. NADZORSTVO MIRUJOČEGA PROMETA
14. člen
Občinski redar nadzoruje izvajanje občinskih predpisov, ki se nanašajo na ustavljanje in parkiranje vozil (v nadaljevanju: mirujoči promet) ter na terenu ugotavlja nepravilnosti, zlasti na področju varstva okolja, komunalne urejenosti in zunanjega videza občine.
Občinski redar lahko opravlja tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov, ki se nanašajo na ustavljena in parkirana vozila, če je za to pooblaščen z zakonom.
15. člen
Občinski redar mora imeti najmanj srednjo splošno ali srednjo strokovno izobrazbo, najmanj dve leti delovnih izkušenj, opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku ter vozniško dovoljenje B kategorije.
Občinski redar mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v roku šest mesecev od razporeditve na delovno mesto občinskega redarja.
16. člen
Če pri opravljanju nadzorstva mirujočega prometa občinski redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti voznika kršitelja,
– na vozilo namestiti obvestilo o kršitvi,
– izreči mandatno kazen na kraju samem,
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen.
Če občinski redar na terenu ugotovi nepravilnosti na področju varstva okolja, komunalne urejenosti ali zunanjega videza občine, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti kršitelja,
– natančno zapisati podatke o nepravilnostih in jih eventualno posneti,
– posredovati podatke o nepravilnosti občinskemu inšpektorju,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni dodatni ukrepi.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška pravna oseba, ki:
– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki je določen z odločbo občinskega inšpektorja (prva alinea 8. člena);
– ne omogoči občinskemu inšpektorju nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva (11. člen).
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki stori prekršek iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi se določi število delovnih mest občinskih inšpektorjev in občinskih redarjev ter drugi posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in nadzorstva mirujočega prometa.
Akt iz prejšnjega odstavka tega člena je treba uskladiti z določbami tega odloka v 60 dneh od uveljavitve tega odloka.
19. člen
Akt, s katerim se določi obrazec službene izkaznice in postopek za njeno izdajo in uporabo, izda župan v 60 dneh od sprejema tega odloka.
Odredbo o nošenju uniforme za občinske redarje izda župan v 60 dneh od sprejema tega odloka, skladno z odredbo ministra pristojnega za lokalno samoupravo.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-9/01-2
Medvode, dne 19. junija 2001.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost