Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3235. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ljutomer, stran 6319.

Na podlagi 4. točke 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 7. in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 27. seji dne 2. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ljutomer
1. člen
Občina Ljutomer s tem odlokom ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: svet).
Svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.
Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
1. proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo posamezna področja pomembna za varnost cestnega prometa ukrepe za izboljšanje varnosti,
2. sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembni za varnost prometa,
3. pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu ter sodeluje pri razvoju programa treninga varne vožnje,
4. spodbuja znanstveno raziskovalno delo na področju cestnega prometa,
5. izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja,
6. razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe,
7. opravlja tudi druge zadeve s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu,
8. ugotavlja ogroženost varnosti učencev na poti v šolo ne glede na oddaljenost od osnovne šole.
2. člen
Delovanje sveta je javno in je urejeno s poslovnikom, ki ga sprejme svet.
Člane sveta imenuje občinski svet za dobo štirih let. Mandatna doba članov sveta je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta.
Za člane sveta se imenujejo predstavniki zainteresiranih organov in organizacij ter strokovnjaki s področja cestnega prometa.
Svet šteje sedem članov, od katerih mora biti v svetu:
– predstavnik s strani osnovnih šol,
– predstavnik policije,
– predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ljutomer,
– trije predstavniki občinskega sveta,
– predstavnik s strani vrtcev.
3. člen
Za izvajanje svojih nalog na posameznih področjih lahko svet imenuje komisije, tudi šolsko prometno službo. Sestavo komisij in njihove naloge določi svet s sklepom.
4. člen
Občinski svet določi na podlagi programa dela sveta v vsakoletnem proračunu sredstva za izvrševanje nalog sveta.
Sredstva, ki so določena v občinskem proračunu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, uporablja svet na podlagi finančnega načrta.
5. člen
Strokovne in administrativno tehnične naloge za svet opravljajo pristojna služba Občinske uprave občine Ljutomer.
Nadzor nad delovanjem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in nad smotrno porabo sredstev v ta namen izvaja organ ustanovitelja.
6. člen
Ta odlok začne veljali petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 103-004/01
Ljutomer, dne 2. julija 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost