Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3234. Odlok o občinski inšpekciji v Občini Ljutomer, stran 6316.

Na podlagi 21. in 50.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 69/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00, 28/01), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00, 24/01), 14. in 48. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) ter 97. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/95, 1-5/96, 9/99, 56/99, 22/00) je Občinski svet občine Ljutomer na 27. seji dne 2. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o občinski inšpekciji v Občini Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok ureja:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva v občini nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti (v nadaljevanju: občinski predpisi),
– opravljanje komunalnega nadzorstva v zvezi z izvajanjem občinskih predpisov, ki se nanašajo na zunanji videz občine ter
– nadzorstvo mirujočega prometa.
2. člen
(organizacija)
Nadzorstvo iz 1. člena tega odloka opravljajo občinski inšpektorji in občinski redarji na podlagi občinskih predpisov ali na podlagi pooblastila iz zakonov in drugih predpisov.
Izvajanje nadzorstva iz prvega odstavka tega člena spada v pristojnost občine.
Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Občine Ljutomer, ki ga izda župan, se določi delovno mesto in posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe iz prvega odstavka tega člena.
Župan lahko pooblasti specializirano strokovno organizacijo za pridobitev posebnih strokovnih mnenj v primeru, kadar nadzorstvo iz 1. člena presega znanje in usposobljenost oseb iz prvega odstavka tega člena ali obstajajo za to drugi tehtni razlogi.
3. člen
(obseg nadzorstva)
Nadzorstvo po tem odloku obsega:
– varstvo okolja,
– javno snago in urejanja prostora,
– urejanje in izvajanje obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, ki jih podrobneje ureja odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 45/94, 75/98),
– urejanje javnega reda in miru v občini,
– ravnanje s plodno zemljo,
– urejanje potokov in jarkov,
– označevanje cest, ulic, trgov, naselij in zgradb, ter objektov, ki spadajo v kulturno dediščino,
– urejanje neprometne signalizacije in prometne opreme,
– uporabo zastave in grba,
– izvajanje zimske službe,
– javno razsvetljavo in
– druge zadeve določene z občinskimi in drugimi predpisi.
4. člen
(službena izkaznica)
Občinski inšpektorji in občinski redarji izkazujejo pooblastilo za opravljanje svojega dela s službeno izkaznico, ki jo izda župan.
Službena izkaznica za občinskega inšpektorja se izda ob smiselni uporabi pravilnika o obrazcu službene izkaznice za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in o postopku za njeno izdajo (Uradni list RS, št. 27/95, 55/95).
Službena izkaznica za občinskega redarja pa je predpisana s pravilnikom o enotni uniformi, oznakah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 2/99).
5. člen
(uniforma, označbe in oprema)
Občinski redarji nosijo predpisano uniformo, označbe in ustrezno opremo, ki je predpisana v pravilniku o enotni uniformi, oznakah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 2/99).
Akt o načinu nošenja uniforme, številu in času uporabe posameznih delov uniforme in njenih dopolnilnih delov izda župan.
6. člen
(pooblastila in dolžnost varovanja tajnosti)
Občinski inšpektorji in občinski redarji so uradne osebe in imajo pooblastila na podlagi tega odloka.
Občinski inšpektorji in redarji morajo varovati poslovno, uradno ali drugo tajnost s katero se seznanijo pri opravljanju nadzorstva in se ravnati v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99).
Dolžnost varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Občinski inšpektorji in občinski redarji so dolžni varovati tajnost prijave, sporočila oziroma pritožbe.
II. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
7. člen
(pooblastila občinskih inšpektorjev in pogoji)
Inšpekcijsko nadzorstvo izvajanja predpisov iz. 1. člena tega odloka neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane s tem odlokom.
Občinski inšpektorji lahko, skladno s pridobljenimi pooblastili, opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov.
Občinski inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj, opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, strokovni izpit za inšpektorja in vozniški izpit B kategorije.
Občinski inšpektor mora opraviti strokovna izpita iz prejšnjega odstavka tega člena v roku 6 mesecev od dneva imenovanja za inšpektorja.
Občinski inšpektor, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
8. člen
(naloge občinskega inšpektorja)
Glavne naloge občinskega inšpektorja so:
– sodelovanje z inšpektoratom za varstvo okolja pri odkrivanju okolju škodljivih pojavov in podatkov o povzročiteljih obremenitev okolja po zakonu o varstvu okolja,
– nadzor nad izvajanjem naslednjih gospodarskih javnih služb:
– oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– oskrba prebivalstva s plinom,
– upravljanje, graditev vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, pogrebne storitve,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav namenjenih upravljanju javnih služb, nadalje,
– popis divjih odlagališč odpadkov,
– nadzor nad izvajanjem občinskega predpisa o zimski službi,
– nadzor nad prijavo in plačilom komunalne, turistične in druge takse,
– označevanje cest, ulic, trgov, naselij in zgradb,
– urejanje potokov, jarkov,
– ravnanje s plodno zemljo,
– urejanje javnega reda in miru,
– opravljanje drugih zadev, določenih z občinskimi in drugimi predpisi, za katere je pooblaščen.
9. člen
(pravice občinskih inšpektorjev)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva imajo občinski inšpektorji pravico:
– pregledati objekte in naprave ter dokumentacijo,
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,
– pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb ter
– opraviti druga dejanja, ki so skladna z namenom inšpekcijskega nadzorstva oziroma
– imajo enaka pooblastila in odgovornost, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95, 80/99).
10. člen
(pravice in dolžnosti občinskega inšpektorja v primeru ugotovljenih kršitev)
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
– izdajati odločbe in sklepe v upravnem postopku,
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma izreči mandatno kazen,
– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
– odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen.
11. člen
(zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu)
Občinski inšpektor sestavi zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu, ki mora vsebovati zlasti podatke o:
– dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva,
– pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno nadzorstvo,
– ugotovljenem stanju,
– ukrepih ter pravni podlagi za izrečene ukrepe.
Zapisnik se vroči pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo.
12. člen
(odločba in pravica do pritožbe zoper odločbo)
Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima občinski inšpektor pravico in dolžnost z odločbo odrediti, da se zagotovi izvajanje občinskih predpisov.
Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za izjemno nujne ukrepe, tudi ustna. Občinski inšpektor, ki je ustno odločil, mora pravni oziroma fizični osebi izdati pisno odločbo, in sicer najpozneje v 24 urah po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu.
Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva vročitve.
O pritožbi odloča župan.
Pritožba zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve odločbe.
13. člen
(dolžnost zavezancev)
Pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: zavezanci), pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, so dolžne občinskemu inšpektorju:
– mogočiti nemoteno opravljanja nadzorstva,
– omogočiti vstop v objekte, prostore, vozila oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira,
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzorstva.
14. člen
(neizvršitev naloženega ukrepa)
V primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa oziroma ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, lahko občinski inšpektor odloči, da to opravi druga pravna ali fizična oseba na stroške zavezanca.
15. člen
(pomoč organov za notranje zadeve)
Občinski inšpektor lahko zaprosi za pomoč pristojne organe za notranje zadeve in druge ustanove, kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela oziroma zaradi lastne varnosti.
III. OBČINSKO REDARSTVO
16. člen
(občinski redar)
Občinsko redarstvo opravljajo občinski redarji, ki morajo izpolnjevati pogoje, določene s tem odlokom.
17. člen
(naloge občinskega redarja)
Občinski redar nadzoruje občinske predpise, ki se nanašajo na:
– mirujoč promet (ustavljanje in parkiranje vozil, zapuščena vozila ipd.) in
– izvajanje komunalnih (okoljskih) občinskih predpisov, ki se nanaša na zunanji videz občine, kot to podrobneje opredeljuje naslednji odstavek tega člena.
Nadzor nad izvajanjem komunalnih (okoljskih) občinskih predpisov iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– med gospodarskimi javnimi službami:
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešče in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
– urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš,
– plakatiranje in oglaševanje, nadalje
– varstvo zdravja in čistoče,
– varstvo pred hrupom,
– postavljanje transparentov, neprometnih znakov, reklamnih napisov
– varstvo ljudi in premoženja,
– izobešanje in nošenje zastav ter uporaba grba,
– opravljanje drugih zadev, določenih z občinskimi in drugimi predpisi, za katere je pooblaščen.
Občinski redar lahko opravlja nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov, ki se nanašajo na ustavljena in parkirana vozila, če je za to pooblaščen.
18. člen
(izobrazba in drugi pogoji za občinskega redarja)
Občinski redar mora imeti V. stopnjo izobrazbe, najmanj dve leti delovnih izkušenj, vozniški izpit B kategorije in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku.
Občinski redar mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v roku 6 mesecev od razporeditve na delovno mesto občinskega redarja.
19. člen
(pravice in dolžnosti občinskega redarja pri nadzorstvu mirujočega prometa)
Če pri opravljanju nadzorstva mirujočega prometa občinski redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– na vozilo namestiti obvestilo o prekršku,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
– dati ustni in pisni nalog za odpravo nepravilnosti,
– izreči mandatno kazen,
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– odrediti odvoz zapuščenih vozil ali prikolic, če to določa občinski odlok ali zakon,
– odrediti odvoz nepravilno parkiranega vozila, če to določa občinski odlok ali zakon,
– odrediti postavitev naprave, s katero se lastniku ali vozniku prepreči uporaba vozila do plačila stroškov priklenitve, če to določa občinski odlok ali zakon,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere ni pristojen,
– opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen.
20. člen
(pravice in dolžnosti občinskega redarja pri izvajanju komunalnega nadzora)
Če pri opravljanju komunalnega (okoljskega) nadzorstva občinski redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozarjati na lažje kršitve predpisa,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
– dati ustni in pisni nalog za odpravo nepravilnosti,
– izreči mandatno kazen,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere ni pristojen,
– opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen.
V primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa, oziroma ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, lahko občinski redar odloči, da to opravi druga pravna ali fizična oseba na stroške zavezanca.
21. člen
(dolžnosti zavezancev)
Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja redarsko nadzorstvo, so dolžne občinskemu redarju:
– omogočiti nemoteno opravljanja nadzorstva,
– omogočiti vstop v objekte, prostore, vozila oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira,
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzorstva.
22. člen
(pomoč organov za notranje zadeve)
Občinski redar lahko zaprosi za pomoč pristojne organe za notranje zadeve in druge ustanove, kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela oziroma zaradi lastne varnosti.
IV. KAZENSKI DOLOČBI
23. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki:
– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki je določen z odločbo občinskega inšpektorja ali občinskega redarja (prvi odstavek 12. člena ali tretja alinea 19. ali 20. člena),
– ne omogoči občinskemu inšpektorju ali občinskemu redarju nemotenega opravljanja nadzorstva (prva in druga alinea 11. ali 21. člena).
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prve in druge alinee tega člena.
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje posameznik s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki stori prekršek iz prve in druge alinee tega člena.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prve in druge alinee tega člena.
24. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje oseba, ki ne omogoči ugotovitve istovetnosti ali noče dati potrebnih obvestil (11. ali 21. člen) ali če se nedostojno vede do občinskega inšpektorja ali občinskega redarja ob uradnem postopku.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(sprejem aktov)
Akt iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka izda župan v 30 dneh od začetka veljavnosti tega odloka.
Akt iz drugega odstavka 5. člena tega odloka izda župan v 30 dneh od začetka veljavnosti tega odloka.
26. člen
(razveljavitev odloka o komunalnem nadzoru)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnem nadzoru na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 11/98).
27. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-801/2001
Ljutomer, dne 2. junija 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost