Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3231. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje ter njihovih sprememb in dopolnitev, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Svet občine Grosuplje v letu 2001, stran 6314.

Občinski svet občine Grosuplje je na podlagi prvega odstavka 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 3/85, 9/86) in 18. ter 120. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na nadaljevanju 28. redne seje dne 4. 7. 2001 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje ter njihovih sprememb in dopolnitev, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Svet občine Grosuplje v letu 2001
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
V postopku izvajanja sprejetih prostorsko izvedbenih načrtov v naselju Grosuplje, prihaja do potreb po spreminjanju posameznih prostorskih komponent območij urejanja. Zaradi specifičnih programskih značilnosti in funkcionalnih zahtev investitorjev, zakonitosti, ki pogojujejo organizacijo dejavnosti na teh področjih, pogosto zahtevajo prilagoditve aktualnim zahtevam. Kadar zahteve po spremembah presegajo z prostorsko izvedbenimi akti sprejeta določila, se dovoli posege v prostor le v skladu s sprejetim spremenjenim oziroma dopolnjenim PIN, in sicer po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem.
V prostorskem planu občine Grosuplje je območje med avtocesto Ljubljana–Novo mesto, priključno cesto na AC na Cikavi in regionalno cesto R 646, opredeljeno kot območje, ki se ureja z zazidalnim načrtom Obrtna cona v pentlji – Cikava. Na podlagi zanimanja investitorjev za gradnjo v tem območju, bi v letu 2001 začeli s postopkom priprave zazidalnega načrta.
2. člen
Vsebina in obseg
V letu 2001 bo Občinski svet občine Grosuplje sprejel v obravnavo spremembe in dopolnitve naslednjih prostorskih izvedbenih aktov:
1. ZN Nova šola Brinje
2. ZN Dvori III in IV
3. ZN Gospodarska cona sever
4. ZN Cikava – Obrtna cona v pentlji
Spremembe prostorskih izvedbenih načrtov so potrebne zaradi reševanja konkretnih problemov pri komunalnem opremljanju in gradnji objektov znotraj navedenih območij zazidalnih načrtov.
3. člen
Organizacija priprave prostorskih izvedbenih aktov
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi izvajalca:
– z neposrednim naročilom strokovni organizaciji iz 69. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostoru (Uradni list SRS, št. 18/84 in naprej);
b) kot koordinator postopka priprave se določi:
– Urad za prostor občine Grosuplje;
c) kot investitor sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov se določi:
– investitor gradnje v območju urejanja, kot predlagatelj sprememb in dopolnitev.
4. člen
Udeleženci v postopku priprave
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov so odvisni od območja urejanja in se določijo za vsak PIN posebej med naslednjimi:
1. Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda;
3. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine;
4. Slovenske železnice Ljubljana, p.o.;
5. TELEKOM Slovenija;
6. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica;
7. Javno komunalno podjetje Grosuplje;
8. Ministrstvo za obrambo, inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana;
9. Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo;
10. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Grosuplje
in drugih organizacij in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi in se nahajajo na območju predvidenega posega.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka se določijo pred začetkom priprave prostorskih izvedbenih aktov in na vlogo koordinatorja dajo pogoje, ki jih mora pripravljavec upoštevati pri pripravi osnutka.
5. člen
Terminski plan
– roki začetka priprave posebnih strokovnih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov bodo opredeljeni v izvajalskih pogodbah,
– Občinski svet občine Grosuplje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutkov prostorskih izvedbenih aktov na prvi seji po prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Urada za prostor Občine Grosuplje in na sedežih prizadetih krajevnih skupnosti za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee,
– javna razprava se izvede na sedežih prizadetih krajevnih skupnosti v času trajanja javne razgrnitve,
– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka prostorskega izvedbenega akta,
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila Urada za prostor občine Grosuplje in izvajalca, ki predhodno obravnavata pripombe in predloge,
– z zavzetjem stališč do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi občinski svet nalaga Uradu za prostor občine Grosuplje, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka prostorskega izvedbenega akta, pridobi soglasja pristojnih organov in organizacij navedenih v 3. členu tega odloka,
– občinski svet sprejme prostorski izvedbeni akt z odlokom.
6. člen
Ta program priprave sprememb prostorskih izvedbenih aktov se spremeni in dopolni, če to terjajo spremembe in dopolnitve planskih aktov Občine Grosuplje ali iz drugih razlogov, ki jih ugotovi Svet občine Grosuplje.
7. člen
Ta program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-2/01
Grosuplje, dne 9. julija 2001.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost