Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2001 z dne 23. 7. 2001

Kazalo

3228. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2001, stran 6311.

Na podlagi 29. in 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99 – sklep, 16/99 – popravek sklepa, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97- odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 79/99, 89/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) 18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) ter zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01) je Občinski svet občine Cerknica na 13. redni seji dne 12. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerknica za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Cerknica za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki občine, ki obsegajo davčne, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po posameznih natančnejših namenih.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter nakup kapitalskih naložb.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
3. člen
Predvideni prihodki, oziroma prejemki in odhodki, oziroma izdatki proračuna znašajo:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov            v 000 SIT
I. Prihodki                      1,170.147
II. Odhodki                      1,245.442
III. Primanjkljaj                     75.295
B) Račun finančnih terjatev in naložb
I. Prejemki                        19.700
II. Izdatki                        4.000
III. Presežek                       15.700
C) Račun financiranja
I. Zadolževanje                     133.000
II. Odplačevanje dolga                  73.405
III. Neto zadolževanje                  59.595
4. člen
Namenski prihodki proračuna: prihodki na stanovanjskem področju, najemnine za neprofitna stanovanja in prihodki od upravljanja, turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, pripadajoči delež odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov, požarna taksa, izvirni del prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in komunalnega prispevka za urejanje stavbnih zemljišč, taksa za obremenjevanje vode ter drugi prihodki iz naslova sofinanciranj tekoče porabe ali investicijskih nalog proračuna.
Prav tako so namenski prihodki kupnine od prodanega premoženja, oziroma stavbnih zemljišč, ki so namenijo izključno za zagotovitev lastne udeležbe pri sofinanciranju investicij.
5. člen
V sredstva proračunske rezerve se v letu 2001 izloči 29,5 mio SIT, izključno za poplačilo evidentirane obveznosti po zaključnem računu za leto 2000, 17,5 mio SIT za odpravo posledic poplav, ter 12 mio SIT za odpravo posledic neurja s točo (zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000, Uradni list RS, št. 81/00).
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena zakona o javnih financah, oziroma drugim odstavkom 120. člena statuta Občine Cerknica,
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 500.000 SIT v posameznem primeru, odloča župan, prav tako o kratkoročnem plasiranju sredstev.
6. člen
V proračunu občine se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo:
1. za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva;
2. za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
7. člen
Sredstva proračuna se proračunskim porabnikom delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni z zakonom, drugim aktom ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za amortizacijo se uporabnikom zagotavljajo do višine, ki je navedena v posebnem delu proračuna.
8. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Neposredni uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun, in sicer z določili 13. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo tudi za namene sofinanciranja projektov, ki bodo odobreni, na podlagi razpisov na državni ravni.
9. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega uporabnika organ občinske uprave, pristojen za finance, znotraj proračunske postavke, ki je določena v sprejetem proračunu, odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
10. člen
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med konti v okviru proračunske postavke.
11. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska dela in vzdrževalna dela ter storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa, v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 8,000.000 SIT za oddajo naročila za blago in storitve in 15,000.000 SIT za oddajo naročila za gradbena dela.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
13. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računih Občine Cerknica razpolaga župan. Prihodki od gospodarjenja s temi sredstvi se vplačujejo v proračun.
14. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga v tekočem proračunskem letu.
O dolgoročni zadolžitvi za investicije odloča občinski svet.
15. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča župan.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so občine, odloča župan.
16. člen
Nadzorni odbor:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občinskega proračuna;
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
17. člen
Posredni in neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pripraviti in sprejeti finančne načrte za tekoče leto v skladu s 27. členom zakona o javnih financah.
Letno poročilo za preteklo leto, skupaj z obrazložitvami, morajo neposredni uporabniki predložiti županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 40302/0000/2001 0003
Cerknica, dne 12. julija 2001.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

AAA Zlata odličnost