Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3137. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla, stran 6020.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), drugega odstavka 25. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99-ZON, 22/00-ZJS) in 133. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla
1. člen
Za prvim odstavkom 33. člena uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla (Uradni list RS, št. 11/01) se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“V primeru neizpolnjevanja pogojev iz tretje alinee prejšnjega odstavka mora pristojni inšpektor uporabniku storitve prepovedati izvajanje dejavnosti, ki povzroča nastajanje živalskih odpadkov.
Koncesionar lahko v primeru neizpolnjevanja pogojev iz tretje alinee prvega odstavka tega člena prekine opravljanje storitev javne službe za uporabnika storitev, če predhodno o tem obvesti uporabnika in pristojnega inšpektorja in čas od obvestila do prekinitve storitev javne službe ni krajši od dvajsetih dni.“.
2. člen
Besedilo druge alinee prvega odstavka v 34. členu se spremeni tako, da se glasi:
“– sredstva državnega proračuna za storitve javne službe za živalske odpadke, ki nastanejo v primeru množičnega pojava nalezljive živalske bolezni ali ob naravnih in drugih nesrečah.“.
Za prvim odstavkom 34. člena se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se pri določanju cene storitev javne službe upošteva, da se stroški toplotne obdelave zmanjšajo za količine živalskih odpadkov, iz katerih koncesionar pridobiva živalske beljakovine in živalske maščobe iz 20. člena te uredbe.
Nadzor nad količinami živalskih odpadkov iz prejšnjega odstavka ter način izračuna zmanjšanja cene storitev javne službe zaradi upoštevanja določb prejšnjega odstavka koncedent in koncesionar uredita v koncesijski pogodbi.“.
3. člen
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Stroški koncesionarja, povezani z izvajanjem javne službe po tej uredbi, obsegajo predvsem:
– stroške poslovanja,
– stroške dela,
– stroške varstva okolja, in
– stroške, ki nastajajo zaradi oddaje predelanih živalskih beljakovin in živalskih maščob v skladiščenje in odstranjevanje s sežiganjem.“.
4. člen
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja veterinarska inšpekcija in inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.“
5. člen
Za 38. členom se dodata nova 38.a in 38.b člen, ki se glasita:
“38.a člen
Ne glede na določbe uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št. 13/98 in 12/00) o obvezni uporabi storitev javne službe ravnanja z živalskimi odpadki, lahko ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, dovoli povzročitelju živalskih odpadkov neposredno oddajo živalskih odpadkov v predelavo v kafileriji koncesionirane javne službe toplotne obdelave živalskih odpadkov:
– če nastaja pri povzročitelju odpadkov za več kot 1 tono živalskih odpadkov na delovni dan,
– če ne gre za odpadke poginulih živali ali za odpadke iz živalskih tkiv s specifičnim tveganjem zaradi okužbe s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami,
– če povzročitelj odpadkov zagotavlja ravnanje z odpadki skladno s pogoji iz uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št. 13/98 in 12/00), in
– če povzročitelj odpadkov sam zagotavlja prevoz živalskih odpadkov v predelavo v kafileriji skladno s predpisi na področju prevoza nevarnih snovi.
38.b člen
Do podpisa koncesijske pogodbe se opravlja toplotna obdelava živalskih odpadkov v kafilerijah, ki obratujejo na dan uveljavitve te uredbe, kot javna služba po določbah te uredbe.
Vlada določi za povzročitelja odpadkov, ki kot uporabnik storitev javne službe po tej uredbi oddaja živalske odpadke izvajalcu javne službe ravnanja z živalskimi odpadki, ceno storitev koncesionirane javne službe ravnanja z živalskimi odpadki in kužnim materialom živalskega izvora tako, da k ceni storitev koncesionirane javne službe ravnanja z živalskimi odpadki in kužnim materialom živalskega izvora doda ceno storitev javne službe po tej uredbi.
V tarifi za ceno storitev koncesionirane javne službe po tej uredbi se upoštevajo:
– stroški toplotne obdelave v kafilerijah od 1. avgusta 2001 dalje, in
– stroški skladiščenja in odstranjevanja s sežiganjem predelanih živalskih beljakovin in živalskih maščob od 1. oktobra 2001 dalje.
Do uveljavitve tarife za ceno storitev koncesionirane javne službe po tej uredbi koncedent z upravljavci kafilerij iz prvega odstavka tega člena uredi s pogodbo:
– plačilo stroškov toplotne obdelave živalskih odpadkov do 31. julija 2001 iz sredstev državnega proračuna, in
– brezplačen prevzem predelanih živalskih beljakovin in živalskih maščob od upravljavcev kafilerij do 30. septembra 2001.
Za uporabnike storitev javne službe iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe se uredi način plačevanja stroškov za začasno skladiščenje in odstranjevanje s sežigom predelanih živalskih beljakovin od 1. oktobra 2001 dalje v koncesijski pogodbi.“.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-03/2001-4
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost