Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2001 z dne 8. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2001 z dne 8. 6. 2001

Kazalo

2566. Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, stran 5126.

Na podlagi petega odstavka 68. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
1. člen
Ta uredba podrobneje določa vrste, obseg in druge pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
2. člen
(vrste dopolnilnih dejavnosti)
Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje vrste dopolnilnih dejavnosti:
1. predelava, obdelava, dodelava, zamrzovanje in pakiranje kmetijskih pridelkov in gozdnih sortimentov;
2. prodaja predpisano označenih pridelkov in izdelkov okoliških kmetij na kmetiji;
3. nabiranje, predelava in prodaja gozdnih sadežev in zelišč;
4. turizem na kmetiji;
5. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (na primer: oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, etnološke zbirke in etnološka dejavnost);
6. pridobivanje in prodaja energije iz biomase;
7. pridobivanje in prodaja energije iz vodnih, vetrnih in drugih virov;
8. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo (na primer: posek lesa, spravilo lesa iz gozda, delo s traktorjem in delo z drugo strojno opremo na kmetijah, oddajanje kmetijskih in gozdarskih strojev ter opreme v najem, vzdrževanje cest in pluženje snega, servis in vzdrževanje zelenih površin, vzdrževanje kulturne krajine, žaganje lesa, stiskanje sadja, olja, mletje, sušenje sadja, ter druge storitve z obstoječo opremo in živalmi s kmetije: vožnja s sanmi, vozovi, jahanje konj);
9. storitve delovne sile s kmetij, ki so povezane z znanji iz kmetijstva in gozdarstva;
10. drugo izobraževanje na kmetijah, povezano z dejavnostjo na kmetiji;
11. vrtnarstvo, čebelarstvo, perutninarstvo, ribogojstvo, gobarstvo, zeliščarstvo, sodelovanje v pridelavi in dodelavi semena in sadik, drevesničarstvo, trsničarstvo, reja divjadi;
12. zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi.
3. člen
(obseg)
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji se lahko opravljajo največ v obsegu, na podlagi katerega nosilec dopolnilne dejavnosti ne preseže dohodka, ki ga določa tretji odstavek 68. člena zakona o kmetijstvu.
Ne glede na prejšnji odstavek se za posamezne dopolnilne dejavnosti iz prejšnjega člena uredbe v skladu s četrtim in petim odstavkom 68. člena zakona o kmetijstvu določajo naslednji največji dovoljeni fizični obseg ter posebni pogoji za njihovo opravljanje na kmetiji:
1. Za opravljanje dejavnosti iz 1. točke 2. člena te uredbe je pogoj najmanj 50% lastne surovine, v primeru večjega izpada letine pa najmanj 20%.
2. V dejavnost iz 2. točke 2. člena te uredbe je mogoče vključiti tudi pridelke in izdelke drugih kmetij do 50% vrednosti lastnih pridelkov in izdelkov.
3. Predelava mleka lahko obsega največ 600 litrov na dan.
4. Predelava mesa lahko obsega največ 50 glav velike živine letno.
5. Peka kruha po 5. točki 2. člena te uredbe lahko obsega največ do 250 kg tedensko in se izvaja na tradicionalen način v krušni peči.
6. Peka potic in peciva po 5. točki 2. člena ter izdelava testenin se lahko izvaja največ v količini 40 kg tedensko in na tradicionalen način.
7. Turistična dejavnost na kmetiji lahko obsega največ naslednje zmogljivosti: 60 sedežev na izletniških kmetijah in vinotočih, 10 sob in dodatna skupna ležišča na kmetijah z nastanitvijo.
8. Ogrevanje z biomaso lahko obsega največ 500 KW nazivne moči in najmanj 20% lastne surovine.
9. Izkoriščanje vodnih, vetrnih in drugih obnovljivih virov energije do nazivne moči največ do 500 KW.
10. Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo do 500 ur letno.
11. Storitve z delovno silo do 600 ur letno.
4. člen
Podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz 4. točke 2. člena te uredbe urejajo predpisi s področja gostinstva.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-24/2001-1
Ljubljana, dne 31. maja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik