Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2001 z dne 1. 6. 2001

Kazalo

2543. Uredba o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov L-1/97 in SK-2/98 za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, stran 4980.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99 in 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov L-1/97 in SK-2/98 za oskrbo prebivalstva s pitno vodo
1. člen
(predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določa pogoje za podelitev koncesije za izkoriščanje vode iz vodnih virov L-1/97 in SK-2/98 (v nadaljnjem besedilu: vodni viri):
----------------------------------------------------------------------------------
Vodni vir  Kraj      Občina    k.o.      Y      X  Q (l/s)*
----------------------------------------------------------------------------------
L-1/97   Laze pri Dolu  Kočevje   Dol   5.501.825  5.039.320    0,5
SK-2/98   Stari Kot    Loški potok Trava  5.471.820  5.052.504    0,4.
----------------------------------------------------------------------------------
*Q = maksimalno dovoljeni odvzem v litrih na sekundo.
2. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar lahko izkorišča vodo iz vodnega vira iz prejšnjega člena te uredbe za potrebe oskrbe prebivalstva s pitno vodo.
Oskrba prebivalstva s pitno vodo ima prednost pred uporabo in gospodarskim izkoriščanjem vode za druge potrebe.
3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki je določena s strani občine, kjer se nahaja vodni vir, za izvajalca gospodarske javne službe za oskrbo prebivalstva s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko koncesija podeli tudi izvajalcu, ki ga je določila občina, na območju katere se bo izvajala oskrba prebivalstva s pitno vodo, vodni vir pa se nahaja na območju druge občine.
4. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev po predpisih zagotoviti še:
– ukrepe, da predvideni poseg v prostor ohrani obstoječe razmere v največji možni meri,
– ustrezno opremo in zaščito objektov in naprav vodnega vira,
– kontinuirane meritve načrpanih količin na vodnem viru,
– spremljanje kakovosti vode v vodonosniku,
– ukrepe, da ni ogrožena količina in kakovost ter naravna vloga vodnega vira.
Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se lahko podrobneje določijo v upravnih aktih v zvezi s posegom v prostor.
5. člen
(čas trajanja koncesije)
Koncesija za izkoriščanje vode iz vodnega vira se podeli za dobo 30 let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
6. člen
(območje, na katero se nanaša koncesija)
Koncesije se nanašajo na izkoriščanje vodnih količin iz vodnih virov, določenih s koordinatami iz 1. člena te uredbe.
Koncesionar lahko prične z izkoriščanjem vode, če so za vodne vire določeni varstveni pasovi za zavarovanje zalog vode v skladu s predpisi.
7. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek v višini 1% zmnožka celotne količine načrpane vode v preteklem letu in povprečne prodajne cene pitne vode v Republiki Sloveniji po državnih statističnih podatkih v istem letu in se začne obračunavati z dnem pričetka izkoriščanja vodnega vira.
Plačilo za koncesijo iz prejšnjega odstavka se razdeli med Republiko Slovenijo in občino, na območju katere se nahaja vodni vir, in sicer v razmerju 20:80 v korist občine.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
8. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
9. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
– če koncesionar preneha opravljati javno službo oskrbe s pitno vodo,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. člen
(način podelitve koncesije)
Za koncesionarja za izkoriščanje vodnih virov se, brez javnega razpisa, na podlagi 111.c člena zakona o varstvu okolja, določi izvajalec gospodarske javne službe za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, in sicer:
-------------------------------------------------
Izvajalec javne službe         Vodni vir
-------------------------------------------------
Hydrovod Kočevje-Ribnica        L-1/97
Hydrovod Kočevje-Ribnica        SK-2/98.
-------------------------------------------------
Koncesionar izpolnjuje pogoje iz 3. člena te uredbe.
Koncesionarja določi vlada z upravno odločbo.
Koncesionar mora v roku treh let od izdaje odločbe iz drugega odstavka tega člena skleniti koncesijsko pogodbo, sicer koncesija preneha veljati.
11. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta vlada.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe uredbe.
12. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 328-04/2001-1
Ljubljana, dne 17. maja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti