Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001

Kazalo

2231. Odločba o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije-Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin, stran 4366.

Na podlagi 4. člena in za izvajanje zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94, 8/00 – ZUT in 11/00 – ZFfS) ter na podlagi 25. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D L O Č B O
o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije-Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin
I.
Zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva rastlin v kmetijstvu, obvladovanja škodljivih organizmov, preprečevanja njihovega vnosa in širjenja ter zatiranja v Republiki Sloveniji minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pooblašča Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije-Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: zavod), za izvajanje naslednjih nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin:
– spremljanje zdravstvenega stanja in diagnosticiranje škodljivih organizmov na specifičnem področju v entomologiji za žuželke iz redov Homoptera, Thysanoptera in Diptera;
– napovedovanje pojava škodljivih organizmov in
– sodelovanje pri razvoju informacijskega sistema pri varstvu rastlin.
II.
Zavod opravlja zlasti naslednje naloge:
– izvajanje laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov, zemlje in drugega blaga zaradi diagnostike škodljivih organizmov in dajanje strokovnih mnenj v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin;
– priprava ocene nevarnosti, obsega okužbe in predlogov ukrepov v zdravstvenem varstvu rastlin na področju entomologije;
– uvajanje in razvijanje informacijskega sistema;
– spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih ter določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje;
– evidentiranje izbruhov, napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov na podlagi ustreznih podatkov;
– zagotavljanje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov;
– opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov;
– obveščanje in poročanje;
– svetovanje in izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin;
– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja zdravstvenega varstva rastlin;
– opravljanje drugih nalog za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin.
III.
Zavod v skladu z državnim programom za fitosanitarno področje, ki ga sprejme minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pri nadzoru nad škodljivimi organizmi sodeluje s fitosanitarno inšpekcijo Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo lovstvo in ribištvo in Sektorjem za varstvo rastlin na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
IV.
Zavod pripravi letni program dela najkasneje do 15. decembra za naslednje leto in Sektorju za varstvo rastlin najkasneje do 15. januarja tekočega leta posreduje podrobno poročilo o opravljenem delu v preteklem letu.
Zavod takoj obvesti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o vsaki najdbi karantenskega škodljivega organizma in o morebitni spremembi letnega programa. Pri izvajanju programa sistematičnega nadzora zavod pripravi tudi polletno delno poročilo o opravljenih nalogah.
V.
Plačilo za izvedene naloge iz III. točke te odločbe se krije iz proračuna Republike Slovenije, v skladu s programom iz prejšnje točke, ki ga potrdi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
VI.
Podrobnejši način izvajanja nalog in financiranja se opredeli v letni pogodbi o izvajanju in financiranju programa iz IV. točke te odločbe.
VII.
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-29/01
Ljubljana, dne 10. maja 2001.
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost