Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001

Kazalo

2229. Odločba o pooblastitvi Kmetijskega zavoda Ljubljana, Oddelek Novo mesto za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin, stran 4365.

Na podlagi 4. člena in za izvajanje zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94, 8/00 – ZUT in 11/00 – ZFfS) ter na podlagi 25. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D L O Č B O
o pooblastitvi Kmetijskega zavoda Ljubljana, Oddelek Novo mesto za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin
I.
Zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva rastlin v kmetijstvu, obvladovanja škodljivih organizmov, preprečevanja njihovega širjenja ter zatiranja v Republiki Sloveniji minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pooblašča Kmetijski zavod Ljubljana, Oddelek Novo mesto, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: zavod), za izvajanje naslednjih nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin:
– spremljanje škodljivih organizmov v povezavi z biotičnim, ekološkim in integriranim varstvom rastlin,
– napovedovanje pojava škodljivih organizmov in
– sodelovanje pri razvoju informacijskega sistema pri varstvu rastlin.
II.
Zavod opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih ter določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje;
– evidentiranje izbruhov, napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov na podlagi ustreznih podatkov;
– zagotavljanje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov ter sodelovanje pri uvajanju in razvijanju informacijskega sistema;
– opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov;
– obveščanje in poročanje;
– svetovanje in izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin;
– opravljanje drugih nalog za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin.
III.
Zavod v skladu z državnim programom za fitosanitarno področje, ki ga sprejme minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pri izvajanju programa sodeluje z drugimi izvajalci javne službe in s Sektorjem za varstvo rastlin na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
IV.
Zavod pripravi letni program dela najkasneje do 15. decembra za naslednje leto in Sektorju za varstvo rastlin najkasneje do 15. januarja tekočega leta posreduje podrobno poročilo o opravljenem delu v preteklem letu.
Zavod takoj obvesti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o vsaki najdbi karantenskega škodljivega organizma in o morebitni spremembi letnega programa. Pri izvajanju programa sistematičnega nadzora zavod pripravi tudi polletno delno poročilo o opravljenih nalogah.
V.
Plačilo za izvedene naloge iz III. točke te odločbe se krije iz proračuna Republike Slovenije, v skladu s programom iz prejšnje točke, ki ga potrdi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
VI.
Podrobnejši način izvajanja nalog in financiranja se opredeli v letni pogodbi o izvajanju in financiranju programa iz IV. točke te odločbe.
VII.
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-28/01
Ljubljana, dne 10. maja 2001.
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost