Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001

Kazalo

2225. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji, stran 4362.

Na podlagi šestega odstavka 51. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
1. člen
V pravilniku o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99, 39/00 in 115/00) se v 7. členu pravilnika na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda se nova alinea, ki se glasi:
“– za izredne prevoze z avtobusi, ki potekajo po tranzitnih smereh iz VI. poglavja tega pravilnika in katerih dolžina ne presega največje dovoljene dolžine za več kot 15%.”
2. člen
Peti odstavek 8. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
“Določba prejšnjega odstavka ne velja za izredne prevoze z vozili policije in izredne prevoze z avtobusi, določene v zadnjih dveh alineah prejšnjega člena, ter za izredne prevoze organiziranih skupin vojaških vozil, ki jih spremljajo vojaški policisti v sodelovanju s policisti in ki se izvajajo po pravilih izvajanja prometa vojaških vozil, določenimi na podlagi predpisov o varnosti cestnega prometa.”
3. člen
V prvem odstavku 23. člena pravilnika se črta besedilo “poleg izobrazbe, določene s predpisi o prevozih v cestnem prometu,”.
V četrtem odstavku tega člena se črta besedilo “izpolnjuje najmanj izobrazbene pogoje za voznika izrednega prevoza in ki”.
4. člen
V tretjem odstavku 26. člena pravilnika se črtata besedi “ali triopan”.
5. člen
V drugem odstavku 34. člena pravilnika se v vseh alineah črta besedilo, izpisano v oklepaju.
6. člen
Prvi odstavek 36. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
“Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na preizkus strokovne usposobljenosti voznikov, spremljevalcev in organizatorjev izrednih prevozov, določen v prvem, drugem in četrtem odstavku 23. člena tega pravilnika, se za organizatorje in spremljevalce izrednih prevozov začnejo uporabljati s 1. januarjem leta 2001, za voznike izrednih prevozov z vozili, za vožnjo katerih je predpisano vozniško dovoljenje C, D ali E kategorije, s 1. junijem 2001, in za voznike izrednih prevozov z vozili, za vožnjo katerih je predpisano vozniško dovoljenje drugih kategorij, s 1. januarjem 2002.”
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 264-0012/2000
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.
Soglašam!
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

AAA Zlata odličnost