Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001

Kazalo

2210. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec, stran 4345.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 16. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 29. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
1. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (projekt RC Planiranje Celje d.o.o., št. 028/96, odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/98) se dopolnijo po projektu, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje Celje d.o.o. pod št. proj. 383/99 in je sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99 in 98/00).
2. člen
1. člen odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (Uradni list RS, št. 20/98) se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki glasi:
„Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec proj. št. 028/96 – RC Planiranje Celje, d.o.o. se spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je pod št. 383/99 izdelal RC-Planiranje Celje, d.o.o.“.
3. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da se točki KARE B in KARE E spremenita in glasita:
„KARE B:
Leži na severovzhodnem delu ureditvenega območja. Severna meja poteka po južnem robu regionalne ceste II. reda, vzhodna po zahodnem robu Velenjske ceste, južna po severnem robu parkirišč osnovne šole, nato ob zahodni fasadi osnovne šole in južnem robu parkirišč ob športnih igriščih. Zahodna meja kareja zaobide parkirišče, balinišče in športna igrišča.
Kare B meri ca. 2,5 ha.“.
„KARE E:
Vključuje jugovzhodni del ureditvenega območja. Vzhodna meja poteka po vzhodnem robu Aškerčeve ulice, severna po južnem robu parkirišč in robu stadiona, zahodna meja teče po vzhodnem robu Ulice heroja Staneta, južna meja poteka delno po južnem in delno po severnem robu Savinjske ceste do Aškerčeve ulice. Kare E vključuje tudi zemljišča parc. št.: 161/9, 161/8, 161/7, 161/6, 161/5, 161/4, 161/3, 162/2, 161/1 del in 150/7, vse k. o. Gotovlje.
Kare E meri ca. 5,2 ha.“.
4. člen
V 6. členu se spremeni tretja alinea KARE A tako, da se besedilo »trije nizi garažnih boksov« nadomesti z »niz garažnih boksov« in na koncu doda novo besedilo, ki glasi:
„ter parkirna ploščad,“
Spremeni se četrta alinea tako, da glasi:
„– parkirne površine za potrebe prebivalcev blokov so predvidene ob internih dovoznih cestah (194 parkirnih mest), v nizu garažnih boksov (27 garažnih boksov), garažni hiši (64 garaž), parkirni ploščadi (220 parkirnih mest), za potrebe stanovalcev individualnih stanovanjskih objektov pa v sklopu funkcionalnih zemljišč,“
5. člen
V 6. členu se točka KARE B dopolni z naslednjim besedilom, ki glasi:
„in gradnja servisnega objekta športnega centra.“
6. člen
V 6. členu se spremeni druga alinea točke KARE D tako, da glasi:
„– zemljišče vzhodno in južno od obstoječega objekta Telekoma je namenjeno gradnji poslovno-trgovskega objekta in ureditvi 21 parkirnih mest.“
7. člen
Točki KARE E v 6. členu se dopolni tretja alinea z naslednjim besedilom, ki glasi:
„in veznim hodnikom ter črpališčem za termalno vodo, južno od hotela pa gradnja podzemnih garaž,“
Spremeni se četrta alinea tako, da glasi:
„– južno od kulturnega doma in severno od vrtca je predvidena gradnja glasbene šole,“
Spremeni se šesta alinea tako, da glasi:
„– predvidena je razširitev obstoječih parkirišč za skupno 157 parkirnih mest,“
8. člen
V 7. členu se predvidenim rušenim objektom doda nova alinea, ki glasi:
„– glasbena šola.“
9. člen
V 8. členu se v četrtem odstavku za črko „A“ doda črka „B“ in spremeni prva alinea tako, da glasi:
„– upoštevanje v grafičnem delu določenih gradbenih linij – odmiki od ceste za poslovne objekte v kareju A, B, D in E, servisni objekt športnega centra, prizidek gasilskega doma, poslovno-trgovski objekt ob objektu Telekoma, glasbeno šolo, bazen s spremljajočimi prostori in veznim hodnikom ter črpališčem, podzemne garaže pri hotelu, prizidek blagovnice in poslovno-stanovanjsko hišo v kareju E ter ureditev dostopov do teh objektov z obstoječih prometnih površin,“
10. člen
V 9. členu se dopolni drugi odstavek KARE A s točko 4, ki glasi:
“ 4. Parkirna ploščad
– bruto tlorisni gabarit        1680 m2
– etažnost               P + 2 “
V 9. členu se med drugim in tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
“Kare B:
1. Servisni objekt športnega centra
– bruto tlorisni gabarit        660 m2
– etažnost               P + 1
– streha                dvokapnica v naklonu
                    in kritini usklajena z objekti
                    športnega centra in osnovne
                    šole
– oblikovanje             oblikovanje objekta mora biti
                    usklajeno z obstoječimi
                    objekti”
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se besedilo “Za oba objekta je določena linija maksimalnega tlorisnega gabarita.” črta in dopolni s točko 3, ki glasi:
“ 3. Poslovno-trgovski objekt
– bruto tlorisni gabarit        290 m2
– etažnost               P+1
– oblikovanje             objekt mora biti oblikovno
                    usklajen z obstoječim
                    objektom Telekoma
Za vse objekte je določena linija maksimalnega tlorisnega gabarita.”
Spremeni se 2. točka petega odstavka KARE E tako, da glasi:
„ 2. Glasbena šola
– bruto tlorisni gabarit        865 m2
– etažnost               P +1 “
Spremeni se 4. točka petega odstavka KARE E tako, da glasi:
„ 4. Bazen s spremljajočimi prostori, veznim hodnikom in črpališčem
– bruto tlorisni gabarit        890 m2
– etažnost               P “
V petem odstavku KARE E se doda točka 8, ki glasi:
„ 8. Pokrite garaže
– bruto tlorisni gabarit        220 m2
– etažnost               K „
11. člen
V 10. členu se besedilo v odstavku »Tolerance pri namembnosti objektov« dopolni s tekstom, ki glasi:
„ V kareju E je pri prizidku blagovnice kot toleranca dovoljena izvedba odprtega pritličja za parkiranje osebnih vozil.“
12. člen
V 12. členu se spremeni tretja alinea tako, da glasi:
„– priključitev predvidenih objektov v karejih A, B, C, D in E na obstoječe cestno omrežje,“
Spremeni se tekst šesti alinei tako, da glasi:
„– izgradnja niza garažnih boksov (27 boksov), garažne hiše (64 garaž) in parkirne ploščadi (220 parkirnih mest) v kareju A,“
13. člen
V 13. členu se črta zadnja alinea.
14. člen
V 24. členu se v celoti črta drugi odstavek, za prvim odstavkom pa se dodata nova odstavka, ki glasita:
„Do pričetka gradnje prizidka ob blagovnici je možna začasna postavitev primerno oblikovane nadstrešnice za osebna vozila v maksimalnih tlorisnih dimenzijah predvidenega prizidka.
Do pričetka gradnje ostaja namembnost površin nespremenjena s tem, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno uporabo zemljišč in načrtovano realizacijo predvidenih posegov skladno s spremembami in dopolnitvami ZN (tudi posegi ureditve začasnih parkirnih površin na zemljiščih, kjer so z ZN predvideni drugi posegi).“
15. člen
Na koncu 26. člena se doda besedilo, ki glasi:
„Za koristnike objektov, ki so predvideni za rušenje, je potrebno pravočasno zagotoviti nadomestne lokacije.“
16. člen
Spremembe in dopolnitve ZN so stalno na vpogled na Občini Žalec in Upravni enoti Žalec – Oddelek za okolje in prostor.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/00005/1999 0002 03
Žalec, dne 3. aprila 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost