Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001

Kazalo

2129. Notarska tarifa, stran 4289.

Na podlagi 8. člena sprememb in dopolnitev notarske tarife (Uradni list RS, št. 27/01) je izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije na seji dne 10. 5. 2001 določil prečiščeno besedilo notarske tarife.
Prečiščeno besedilo notarske tarife obsega notarsko tarifo (Uradni list RS, št. 28/95), ki je začela veljati 1. 6. 1995, spremembe in dopolnitve notarske tarife (Uradni list RS, št. 31/96), ki so začele veljati 29. 6. 1996, in spremembe in dopolnitve notarske tarife (Uradni list RS, št. 27/01), ki so začele veljati 21. 4. 2001.
Ljubljana, dne 10. maja 2001.
Bojan Podgoršek l. r.
Predsednik
Notarske zbornice Slovenije
Ministrstvo za pravosodje je k prečiščenemu besedilu notarske tarife, izdalo soglasje dne 11. 5. 2001, pod št. 492-02-1/01 2314.
N O T A R S K A T A R I F A
(prečiščeno besedilo)
A) SPLOŠNI DEL
Predmet tarife
1. člen
(1) Ta tarifa določa način vrednotenja in obračunavanja notarskih storitev. Po tej tarifi se vrednotijo notarske storitve, določene v zakonu o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94 in 82/94).
(2) Storitve zastopanja strank, ki jih opravi notar, se vrednotijo po odvetniški tarifi.
Notarska pristojbina
2. člen
(1) Za notarsko storitev, ki je glede na obseg, pravno zahtevnost in odgovornost ocenjena kot povprečna, se obračuna pristojbina po tej tarifi v polnem znesku kot je določeno v posebnem delu tarife.
(2) V pristojbini za notarsko storitev iz prejšnjega odstavka tega člena so vrednotena tudi običajna pripravljalna dela, ki so povezana z notarsko storitvijo (posveti s stranko in drugimi udeleženci posla, koncipiranje, branje in obrazložitev notarske listine).
Zvišanje pristojbine
3. člen
(1) Za delo, ki je neobičajno obsežno, ali posebno težavno, ali izjemno odgovorno, ali povezano z uporabo tujega jezika, sme notar pristojbino zvišati do 100%.
(2) Za delo, ki ga mora notar na zahtevo stranke ali iz upravičenih razlogov opraviti v času med 18. in 8. uro ali ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, se pristojbine zvišajo za 25%.
Znižanje pristojbine
4. člen
Pristojbine, ki so določene v posebnem delu tarife, se znižajo za 50%, kadar notar za pripravo notarske listine uporabi brez vsebinskih sprememb ali dopolnil listino ali pisni osnutek listine ali obrazec (tiskovino), ki jo je predložila stranka.
Potrjevanje in sestava zasebnih listin
5. člen
(1) Če za potrditev zasebne listine po določbi 49. člena zakona o notariatu notarju ni potrebno sestaviti notarskega zapisa po določbi drugega odstavka 50. člena zakona, znaša pristojbina 50% tarifnih postavk, ki so določene v posebnem delu tarife.
(2) Če je za potrditev zasebne listine potrebno sestaviti notarski zapis po določbi drugega odstavka 50. člena zakona o notariatu, se notarska storitev obračuna po tarifnih postavkah, ki jih določa ta tarifa.
(3) Če notar sestavi zasebno listino, se obračuna pristojbina po tej tarifi, znižana za eno četrtino.
Izdatki za stranko
6. člen
(1) Stranka je dolžna notarju povrniti sodne in upravne takse, izvedenine, cenitve, izdatke za hrambo premoženja ter druge izdatke, ki jih je zanjo založil.
(2) Stranka je dolžna povrniti notarju tudi izdatke za PTT storitve, za obrazce, za bančne storitve, za fotokopiranje dokumentacije in druge drobne izdatke. Te izdatke lahko notar obračuna v dejanski višini ali v višini 2% od skupne cene storitve, kolikor ta znaša skupaj do 1.000 točk, v zadevah, v katerih skupna cena storitve presega 1.000 točk, pa še 1% od presežka nad 1.000 točk.
Potni stroški
7. člen
(1) Notar in notarski uslužbenec imata pravico do povračila izdatkov za prevozne stroške, do dnevnice in dejanskih stroškov za prenočevanje, če so ti stroški povezani z opravljanjem notarskih storitev.
(2) Notar in notarski uslužbenec imata pravico do uporabe osebnega avta in povračila kilometrine za potovanje na razdalji do 300 km v eno smer, pri čemer se sme notar s stranko dogovoriti za uporabo osebnega avta in plačilo kilometrine tudi na daljši razdalji.
(3) Kilometrina za uporabo osebnega avta znaša 30% cene za en liter 98-oktanskega bencina za vsak prevoženi kilometer, in sicer po ceni bencina, veljavni v času, ko stranka plača storitev.
(4) Kolikor notar ali notarski uslužbenec uporablja javna prevozna sredstva (vlak, avtobus, ladja ali letalo), je upravičen do uporabe poslovnega razreda ali 1. razreda in do uporabe spalnika v vlaku ali kabine na ladji, če opravi potovanje ponoči.
(5) Dnevnica za odsotnost iz kraja notarske pisarne znaša glede na čas odsotnosti:
– za čas od 6 do 8 ur            1,74%
– za čas od 8 do 12 ur           2,50%
– za čas nad 12 ur               5%
povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece.
(6) Za odsotnost iz pisarne v času potovanja zaradi izvedbe notarske storitve pripada notarju za vsake začete pol ure odstotnosti pristojbina po porabi časa kot je določena v tar. št. 14.
Osnove za odmero pristojbine
8. člen
Pristojbine za notarsko storitev po tej tarifi se odmerijo:
– po vrednosti predmeta,
– po porabljenem času,
– v stalnem znesku.
Odmera pristojbine po vrednosti predmeta
9. člen
(1) Za sestavo notarskih listin, zasebnih listin in za plačilo drugih notarskih storitev, pri katerih je vrednost predmeta znana ali se lahko določi, se pristojbina odmeri od vrednosti predmeta, na katerega se storitev nanaša.
(2) Osnova za odmero pristojbine je prometna vrednost predmeta ob sklenitvi pravnega posla, brez odbitka dolgov.
(3) Notar sme določiti prometno vrednost predmeta ne glede na vrednost, ki jo stranka in drugi udeleženci posla navedejo kot vrednost pravnega posla, če tako navedena vrednost ne ustreza prometni vrednosti. Pri tem mora notar upoštevati vrednost, ki jo je ugotovil za sklenjeni posel pristojni davčni organ, oziroma vrednost, ki jo je ocenil sodno zapriseženi cenilec.
(4) Osnova za odmero pristojbine pri dvostranskih pravnih poslih, kjer obveznosti pogodbenih strank nista enaki, je višja vrednost.
(5) Pri delitvi skupnega premoženja se kot osnova za odmero pristojbine vzame vrednost celotnega premoženja.
(6) Za sestavo notarskih listin o gospodarskih pogodbah je osnova za odmero pristojbine v pogodbi določena vrednost predmeta.
(7) Za sestavo ustanovitvenih aktov družb in drugih pravnih oseb ter za potrjevanje sklepov organov upravljanja je osnova za odmero nagrade vrednost osnovnega kapitala, pri spremembi osnovnega kapitala pa vrednost spremenjenega osnovnega kapitala.
(8) Če so predmet pravnega posla vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi, se osnova za odmero pristojbine izračuna po borznem tečaju, veljavnem na dan pred sklenitvijo pravnega posla.
(9) Notarske storitve, ki niso opisane v posebnem delu tarife, se vrednotijo s primerjavo podobnih storitev, ki so ovrednotene v posebnem delu tarife. Pri vrednotenju se upoštevajo tarifne postavke za podobna opravila in porabljeni čas ter določila splošnega dela tarife.
Odmera pristojbine po porabljenem času
10. člen
(1) Kadar se pristojbina za opravljeno notarsko storitev ne more odmeriti po vrednosti predmeta in tudi ne v stalnem znesku, se odmeri po porabljenem času.
(2) Pri določitvi časa, potrebnega za posamezno notarsko storitev, se poleg časa, ki je potreben za sestavo notarske listine ali druge notarske storitve, upošteva tudi čas, ki ga je notar porabil za posvet s stranko in drugimi udeleženci, čas za druga pripravljalna dela notarja in čas odsotnosti iz pisarne, če se storitev opravi izven notarske pisarne.
(3) Za sestavo meničnih in čekovnih protestov se pristojbina odmeri od vrednosti in po porabljenem času, če se storitev opravi izven notarske pisarne.
Točkovni sistem za vrednotenje predmeta in pristojbine
11. člen
(1) Vrednost predmeta in cena notarske storitve – pristojbini sta v tarifi določeni s številom točk.
(2) Pristojbina za opravljeno delo notarja se odmeri tako, da se vsota točk za posamezno notarsko storitev pomnoži z vrednostjo točke.
(3) Vrednost točke brez davka na dodano vrednost znaša 90 SIT.
(4) Vrednost točke se spreminja glede na rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Zavod RS za statistiko ali glede na rast plač sodnikov v RS. Sprememba vrednosti točke je možna le v primeru, ko rast cen življenjskih potrebščin ali rast plač sodnikov v času od zadnjega zvišanja vrednosti točke znaša več kot 10%.
(5) O spremembi vrednosti točke odloča izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije ob upoštevanju meril iz prejšnjega odstavka tega člena.
Neveljavnost dogovora
12. člen
Dogovor o višini pristojbine, ki bi ga notar sklenil v nasprotju z določili te tarife, je neveljaven.
Izjemno znižanje ali odpustitev pristojbine
13. člen
(1) Notar sme na prošnjo fizične osebe, ki je v hudi premoženjski stiski, znižati pristojbino, ki bi mu šla po tej tarifi, izjemoma pa celo odpustiti plačilo pristojbine, vendar samo v primeru, če pri poslu, na katerega se nanaša notarska storitev, ni udeležena druga oseba, ki je plačila zmožna.
(2) Notar je dolžan v ustreznem vpisniku navesti razlog za odpustitev pristojbine oziroma znesek nižje odmerjene pristojbine.
(3) O primerih iz prvega odstavka tega člena je notar dolžan voditi posebno evidenco, ki jo mora na zahtevo predložiti predsedniku zbornice.
(4) Fizična oseba, ki prosi za znižanje ali odpustitev pristojbine, mora na zahtevo notarja izkazati utemeljenost prošnje z verodostojnimi pisnimi dokazili (npr. z mnenjem centra za socialno delo, potrdilom o premoženjskem stanju ipd.).
Nedokončana storitev
14. člen
Kolikor ostane naročena notarska storitev nedokončana, je notar upravičen do povrnitve izdatkov in stroškov v celoti ter do dela pristojbine, ki ustreza njegovemu že opravljenemu delu, če ni sam kriv za nedokončanje storitve, ali če lahko stranka in drugi udeleženci porabijo delno opravljeno storitev.
Neveljavne in neuporabne listine
15. člen
(1) Za notarsko listino, ki je zaradi napake v obliki ali sicer po krivdi notarja neveljavna in za prepise, potrdila in overitve, ki so neuporabni zaradi formalnih pomanjkljivosti, za katere je odgovoren notar, se pristojbina ne plača, že plačano pristojbino pa je notar dolžan vrniti.
(2) V primeru, da je listina iz prvega odstavka tega člena uporabna kot zasebna listina, je notar upravičen do povrnitve izdatkov in stroškov ter do pristojbine za sestavo zasebne listine.
Dolžnosti plačila pristojbine
16. člen
(1) Za plačilo pristojbine, izdatkov in stroškov notarja so zavezane vse osebe, ki so notarsko storitev naročile, z njihovim soglasjem pa tudi drugi udeleženci pravnega posla.
(2) Če je za plačilo notarske storitve zavezanih več oseb, odgovarjajo notarju solidarno.
Plačilo pristojbine in akontacije
17. člen
(1) Notar je upravičen do plačila pristojbine neposredno po opravljeni storitvi.
(2) Zavezanec za plačilo notarske storitve je dolžan plačati notarju storitev po tarifi, veljavni v času, ko je notar storitev opravil, pri čemer se upošteva vrednost točke, veljavne v času, ko je storitev plačana.
(3) Notar sme zahtevati, da mu stranka ob naročilu storitve plača primerno akontacijo za potrebne izdatke in stroške ter za pristojbino.
(4) Če akontacija ni plačana takoj ali v roku, ki ga določi notar, je dolžan opraviti storitev šele po prejemu akontacije.
Sodelovanje zapisnih prič in sodnega tolmača
18. člen
Če pri sestavi notarske listine sodelujejo zapisne priče ali sodni tolmač, ima notar pravico do dodatne pristojbine v višini 20 točk. Udeleženci pravnega posla so dolžni plačati tudi stroške zapisnih prič in sodnega tolmača ter nagrado, ki pripada sodnemu tolmaču.
Sodelovanje drugega notarja
19. člen
Če pri sestavljanju notarske listine sodelujeta dva notarja, obračuna notar, v katerega pisarni se izvaja notarska storitev, pristojbino po tej tarifi, drugi notar pa 25% pristojbine za storitev, pri kateri sodeluje, vendar ne manj kot 50 točk.
Izročitev dokumentacije in obračun
20. člen
(1) Notar je dolžan izročiti stranki ali drugim udeležencem notarsko listino oziroma odpravke, prepise, potrdila, overitve, zasebno listino ter druge pisne izdelke, namenjene strankam in udeležencem šele potem, ko so stroški, izdatki in pristojbine plačani v celoti.
(2) Na zahtevo stranke je dolžan notar izdati stranki specificiran obračun izdatkov, stroškov in pristojbine po posameznih tarifnih postavkah.
(3) Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom je notar dolžan izstaviti račun za opravljene notarske storitve ter stroške in izdatke.
Mirna poravnava spora
21. člen
(1) Če zavezanec za plačilo ne soglaša s pristojbino, izdatki in stroški, kot jih odmeri notar, lahko zahteva sam ali notar mirno poravnavo spora pri izvršnem odboru Notarske zbornice Slovenije.
(2) Notarska zbornica Slovenije mora na zaprosilo sodišča ali drugih državnih organov podati stališče o pravilnosti in primernosti zahtevanih izdatkov, stroškov in pristojbine.
Pojasnila o uporabi tarife
22. člen
Izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije daje pojasnila in obvezne razlage za uporabo te tarife.
Prehodni in končni določbi
Notarska tarifa (Uradni list RS, št. 28/95) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
23. člen
Ne glede na četrti odstavek 11. člena se bo prva sprememba vrednosti točke po tej tarifi izvedla istočasno in v enakem znesku kot se bo spremenila vrednost točke po Odvetniški tarifi Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 7/95).
24. člen
(1) Z uveljavitvijo te tarife preneha veljati začasna tarifa o nagrajevanju notarjev (Uradni list RS, št. 50/95).
(2) Ta tarifa začne veljati 1. junija 1995.
B) POSEBNI DEL
TARIFA
Pristojbine od vrednosti predmeta notarskih listin
Tar. št. 1
(1) Za sestavo notarske listine, ki ne spada v tar. št. 2 do tar. št. 7, znaša pristojbina glede na vrednost predmeta:
-----------------------------------------------------
   Vrednost predmeta          Pristojbina
nad točk     do točk          točk
-----------------------------------------------------
 1.000                    150
 1.000       5.000           200
 5.000      10.000           250
 10.000      20.000           300
 20.000      35.000           375
 35.000      50.000           450
 50.000      65.000           525
 65.000      80.000           600
 80.000      100.000           675
100.000      120.000           750
120.000      160.000           825
160.000      200.000           900
200.000      250.000           975
250.000      300.000          1.050
300.000      350.000          1.125
350.000      400.000          1.200
400.000      450.000          1.300
450.000      500.000          1.400
500.000      550.000          1.500
-----------------------------------------------------
(2) Pri vrednosti predmeta nad 550.000 točk se za vsakih začetih 50.000 točk pristojbina zviša za 100 točk, vendar znaša največ 2.500 točk.
Tar. št. 2
Za notarski zapis pogodbe o menjavi nepremičnin, pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, izročilne oziroma preužitkarske pogodbe, darilne pogodbe za primer smrti, gradbene pogodbe ter mešanega pravnega posla, ki vsebuje bistvene sestavine dveh ali več različnih pogodb, se odmeri pristojbina po tar. št. 1, zvišana za 1/3, vendar največ 2.500 točk.
Tar. št. 3
Za notarski zapis posodbene pogodbe, pogodbe o prenosu (cesiji) terjatve, pogodbe o prevzemu dolga, sporazuma o odstopu pogodbe, pogodbe o delu, hrambene pogodbe, zastavne pogodbe, poroštvene pogodbe, pogodbe o nakazilu (asignaciji) ter pogodbe o prenosu lastninske pravice na premičninah se odmeri pristojbina po tar. št. 1, znižana za 1/4, vendar največ 1.500 točk.
Tar. št. 4
Za notarski zapis zakupne in najemne pogodbe se odmeri pristojbina od vrednosti zakupnine ali najemnine za dogovorjeno dobo, vendar največ za dobo treh let, pri najemnih in podnajemnih pogodbah, ki se nanašajo na stanovanjske prostore, pa največ za dobo enega leta. Pristojbina se obračuna po tar. št. 1, vendar največ 600 točk.
Tar. št. 5
Za notarski zapis mandatne pogodbe oziroma obsežnejša pooblastila, ki vsebujejo bistvene sestavine pravnega posla, oporoke ali volila, za enostranske izjave glede stvarnih pravic na nepremičninah (vknjižbena dovoljenja, izbrisna dovoljenja, dovoljenja za bremen prosti odpis ipd.), se odmeri 50% pristojbine po tar. št. 1, vendar najmanj 100 točk in največ 750 točk.
Tar. št. 6
(1) Za notarske zapise gospodarskih pogodb in drugih pogodb, pri katerih je udeležena pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, se odmeri pristojbina po tar. št.1, zvišana za 50%, vendar največ 2.500 točk.
(2) Za zapletene gospodarske pogodbe se odmeri pristojbina po tar. št. 1, zvišana od 100 do 200% glede na zahtevnost zadeve.
(3) Za notarske zapise gospodarskih pogodb, pri katerih vrednost ni ugotovljiva, znaša pristojbina glede na zahtevnost od 500 točk do 1.500 točk.
Tar. št. 7
(1) Za sestavo notarskega zapisa družbene pogodbe in drugih ustanovitvenih aktov po zakonu o gospodarskih družbah ter po drugih predpisih se odmeri pristojbina po tar. št. 1, zvišana za 100%, vendar najmanj 750 točk in največ 2.500 točk; za sestavo statuta delniške družbe se odmeri pristojbina po tar. št. 1, zvišana za 125%, vendar največ 3.000 točk.
(2) Za sodelovanje notarja pri notarskih storitvah za družbe in druge pravne osebe po zakonu o gospodarskih družbah in drugih predpisih se odmeri pristojbina glede na vrednost osnovnega kapitala družbe, in sicer:
1. za sodelovanje na skupščini delniške družbe, gospodarskega interesnega združenja ali zadruge, vključno s sestavo sestavo notarskega zapisnika, znaša pristojbina:
– pri vrednosti osnovnega kapitala
 do 500.000 točk                 1.500 točk
– pri vrednosti osnovnega kapitala
 nad 500.000 točk do 2,000.000 točk       1.800 točk
– pri vrednosti osnovnega kapitala
 nad 2,000.000 točk do 5,000.000 točk      2.100 točk
– pri vrednosti osnovnega kapitala
 nad 5,000.000 točk do 10,000.000 točk      2.400 točk
– pri vrednosti osnovnega kapitala
 nad 10,000.000 točk do 15,000.000 točk     2.700 točk
– pri vrednosti osnovnega kapitala
 nad 15,000.000 točk               3.000 točk
2. za sestavo notarskega zapisnika, s katerim notar potrdi sklepe organov upravljanja ali sklepe edinega družbenika gospodarske družbe (razen delniške družbe) – po tar. št. 1, vendar najmanj 200 točk in največ 1.500 točk; če notar potrdi samo sklep o spremembi firme in/ali spremembi sedeža družbe, znaša pristojbina 50% pristojbine po tar. št. 1, vendar najmanj 200 točk in največ 500 točk;
3. za potrditev prečiščenega besedila statuta, družbene pogodbe ali akta o ustanovitvi družbe znaša pristojbina 50% pristojbine po tar. št. 1, vendar največ 750 točk;
4. za sestavo notarskega zapisa pogodbe o pripojitvi ali spojitvi družb ter pogodbe o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja, ustanove in zadruge se odmeri pristojbina po tar. št. 1, zvišana za 100%, vendar največ 3.000 točk; če osnovni kapital gospodarskega interesnega združenja ni določen, pa znaša pristojbina 1.500 točk;
5. za sestavo notarskega zapisa o prevzemu novega vložka in sestavo izjave o izstopu družbenika iz družbe znaša pristojbina 200 točk;
6. za sestavo notarskega zapisa pogodbe o odsvojitvi ali zastavitvi poslovnega deleža se odmeri pristojbina po tar. št. 1 glede na vrednost osnovnega kapitala družbe, oziroma glede na pogodbeno vrednost poslovnega deleža, ki se odsvoji ali zastavi, če je ta višja od nominalne vrednosti vložka ali dela vložka, ki je predmet odsvojitve, vendar najmanj 400 točk;
7. za potrditev knjige sklepov enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo znaša pristojbina 100 točk.
Tar. št. 8
(1) Za overitev podpisa na pogodbi ali drugi listini znaša pristojbina glede na osnovo za odmero:
--------------------------------------------------
   Vrednost predmeta         Pristojbina
nad točk     do točk          točk
--------------------------------------------------
          1.000           10
 1.000      5.000           30
 5.000      10.000           50
 10.000      45.000           75
 45.000      80.000          100
 80.000     115.000          125
115.000     150.000          150
150.000     185.000          175
185.000                   200
--------------------------------------------------
(2) Za overitev podpisa na listini, s katero se prenaša lastninska pravica na motornem vozilu, se odmeri pristojbina po prvem odstavku te tar. št., vendar največ 50 točk.
(3) Za overitev podpisa na listini, pri kateri vrednost ni ocenljiva, znaša pristojbina 15 točk.
(4) Za overitev podpisa na pooblastilu, izbrisnem dovoljenju, poroštveni izjavi (razen za poroštva, ki se nanašajo na prihode tujcev v Republiko Slovenijo ali na bivanje dijakov in študentov v domovih), na predlogu za zaznambo vrstnega reda bodoče hipoteke, na vknjižbenem dovoljenju, na dodatkih k pogodbam, pri katerih se ne spreminja pogodbena vrednost, ter na listinah, s katerimi se le priznava obstoj, izpolnitev ali prenehanje obveznosti (ne glede na vrednost, če jo te listine navajajo), znaša pristojbina 30 točk.
(5) Če se na listini istočasno overi podpise več oseb, se za drugi in vsak nadaljnji podpis plača polovica pristojbine po tej tarifni številki.
Tar. št. 9
Za protest menice ali čeka znaša pristojbina dve tretjini pristojbine po tar. št. 1, vendar najmanj 100 točk in največ 1.000 točk.
Tar. št. 10
(1) Za potrditev dejstev po 68. členu zakona o notariatu znaša pristojbina 40% pristojbine po tar. št. 1, vendar najmanj 100 točk in največ 600 točk.
(2) Osnova za odmero pristojbine je premoženjska vrednost predmeta, zaradi katerega se dejstva potrjujejo.
Tar. št. 11
Za prevzem, hrambo in izročitev denarja in vrednostnih papirjev znaša pristojbina pri osnovi za odmero:
1. do 3.000 točk – pristojbina 50 točk,
2. nad 3.000 točk do 10.000 točk – pristojbina za vsakih začetih 1.000 točk 20 točk več,
3. nad 10.000 točk do 100.000 točk – pristojbina za vsakih nadaljnjih 10.000 točk 20 točk več,
4. nad 100.000 točk za vsakih nadaljnjih 50.000 točk– pristojbina 30 točk več, vendar ne več kot 1.000 točk.
Tar. št. 12
(1) Za popis in cenitev premoženja po določbi 71. člena zakona o notariatu se odmeri 80% pristojbine po tar. št. 1, vendar najmanj 200 točk in največ 1.200 točk.
(2) Poleg pristojbine po prvem odstavku te tarifne številke se odmeri še pristojbina po porabljenem času, če traja odsotnost iz pisarne ter popis in cenitev skupaj več kot eno uro.
Tar. št. 13
Za sestavo zemljiškoknjižnega predloga znaša pristojbina 25% pristojbine po tar. št. 1, vendar najmanj 100 točk in največ 400 točk.
Pristojbine, določene po porabi časa
Tar. št. 14
Pristojbina po porabi časa znaša za vsake začete pol ure dela 50 točk in se odmeri:
1. za sestavo listin, če vrednost predmeta ni znana ali se je ne da določiti;
2. za notarske storitve, ki jih ni mogoče ovrednotiti po drugih tarifnih postavkah.
Tar. št. 15
Če za kakšno od naslednjih notarskih storitev ni mogoče določiti pristojbine glede na vrednost predmeta, se določi glede na porabljeni čas po tarifni številki 14, v povečanem znesku, tako da znaša:
1. za sestavo oporok in drugih odredb poslednje volje trojno,
2. za sestavo darilnih pogodb, dednih pogodb, premoženjskih pogodb med zakoncema in drugih pogodb četverno,
3. za potrjevanje dražb, žrebanj, razprav o ponudbah in podobnih dejstvih ter za sestavo zapisnikov po 68. členu zakona o notariatu, če ni mogoče ugotoviti vrednosti predmeta, peterno.
Pristojbine v stalnem znesku
Tar. št. 16
Pristojbina v stalnem znesku se odmeri za naslednja notarska opravila:
1. za potrditev dejstva, da oseba živi (67. člen zakona o notariatu) – 40 točk;
2. za potrditev časa, ko je bila listina predložena na vpogled – 40 točk;
3. za overitev izpisov iz družbenih in poslovnih knjig – za vsako stran 10 točk;
4. za overitev prevoda notarske listine, ki ga je stranka sama preskrbela (in ga overi notar, ki je hkrati sodni tolmač) – 100 točk od vsake začete strani prevoda;
5. za izdajo ponovnega odpravka notarske listine – 40 točk;
6. za dovoljenje, da se vpogleda v notarski zapis – 20 točk;
7. za izdajo potrdila o obstoju notarskega zapisa – 20 točk;
8. za overitev prepisa listine – za vsako začeto stran 5 točk.
Tar. št. 17
Za prevzem listin v hrambo, s sestavo notarskega zapisnika o prevzemu, znaša pristojbina 150 točk za eno listino in po 50 točk za vsako nadaljnjo listino.
Pisarniški stroški
Tar. št. 18
Za izdelavo odpravkov notarskega zapisa ter overjenih prepisov drugih notarskih listin, ki jih je obenem z listino izdal isti notar, znaša pristojbina za vsako stran 1 točko.
Ostale notarske storitve
Tar. št. 19
Kolikor gre za samostojno storitev, pripada notarju pristojbina tudi za naslednje storitve:
1. ustno pravno svetovanje (razen prve pravne informacije o notarskih storitvah, ki je brezplačna) – za vsake začete pol ure dela 50 točk;
2. pisna pravna mnenja – za vsake začete pol ure dela 100 točk;
3. obrazloženi dopisi strankam in drugim udeležencem – za vsako začeto stran 50 točk;
4. kratki dopisi strankam in drugim udeležencem – 20 točk;
5. pregled zemljiške knjige, zemljiškega katastra in pregled vpisa v sodnem registru družb – za vsake začete pol ure dela 50 točk;
6. pribava zemljiškoknjižnih izpiskov, mapnih kopij, posestnih listov in izdelava izpiskov iz sodnega registra družb – za vsak pribavljeni oziroma izdelani izpisek oziroma dokument 20 točk.

AAA Zlata odličnost