Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

574. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb, stran 907.

Na podlagi 2. točke 233. člena in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa podrobnejša pravila o načinu vodenja registrov iz 231. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00; v nadaljevanju: ZZavar), podatkih, ki se vpisujejo v te registre in načinu javnega dostopa do teh podatkov.
VODENJE REGISTROV
2. člen
(1) Registre iz 231. člena ZZavar vodijo:
1. združenje zavarovalnih agencij,
2. zavarovalnica,
3. zavarovalna zastopniška družba,
4. zavarovalna posredniška družba,
5. banka, ki je za storitve zavarovalnega posredovanja pridobila dovoljenje Banke Slovenije (v nadaljevanju: banka) in
6. samostojni podjetnik posameznik iz drugega odstavka 216. in 220. člena ZZavar (v nadaljevanju: podjetnik).
(2) Združenje zavarovalnih agencij vodi register zavarovalnih zastopniških in zavarovalnih posredniških družb, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, v državi članici in v tuji državi, ki so na območju Republike Slovenije v skladu z ZZavar upravičene opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja ter podjetnikov (v nadaljevanju: register zavarovalnih zastopniških in posredniških družb ter podjetnikov).
(3) Zavarovalnica vodi register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve v zavarovalnici opravljajo posle zavarovalnega zastopanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih zastopnikov zavarovalnice).
(4) Zavarovalno zastopniška in zavarovalno posredniška družba iz drugega odstavka tega člena vodi register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja v zavarovalno zastopniški oziroma posredniški družbi opravljajo posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov v zavarovalno zastopniški in posredniški družbi).
(5) Banka vodi register zavarovalnih posrednikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja v banki opravljajo posle zavarovalnega posredovanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih posrednikov banke).
(6) Podjetnik vodi register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov, ki zanj na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja opravljajo posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov pri podjetniku).
PODATKI, KI SE VPISUJEJO V REGISTRE
3. člen
(1) V register, ki ga vodi združenje zavarovalnih agencij se vpisujejo naslednji podatki:
1. firma, sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika, pri podružnicah držav članic in tujih držav pa firma in sedež ustanovitelja podružnice, ime in sedež podružnice,
2. številka in datum izdanega dovoljenja in opredelitev dejavnosti zastopanja oziroma posredovanja, pri državah članicah pa datum obvestila iz prvega odstavka 241. člena ZZavar ter datum začetka opravljanja dejavnosti zavarovalnega posredovanja oziroma zastopanja.
(2) V register, ki ga vodijo zavarovalnice, zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe, banke in podjetniki se vpisujejo naslednji podatki:
1. ime in priimek,
2. naslov,
3. številka in datum odločbe o dovoljenju za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja,
4. morebitna omejitev pooblastil zastopnika.
4. člen
(1) Združenje zavarovalnih agencij mora vpisati podatke iz prvega odstravka 3. člena tega sklepa v register najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila Agencije za zavarovalni nadzor o izdanih dovoljenjih.
(2) Družbe iz 2. do 6. točke prvega odstavka 2. člena tega sklepa morajo vpisati podatke iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa v ustrezne registre najkasneje v 8 dneh od dneva, ko je fizična oseba pridobila dovoljenje za opravljanje poslov oziroma od začetka opravljanja teh poslov.
NAČIN JAVNEGA DOSTOPA DO PODATKOV IZ REGISTROV
5. člen
(1) Registri, določeni v tem sklepu, so javni. Oseba, ki vodi register, je dolžna dopustiti vpogled v register v svojih poslovnih prostorih najmanj eno uro dnevno in najmanj tri delovne dni v tednu. Register, ki ga vodi združenje zavarovalnih agencij, se lahko objavi tudi preko spletnih strani.
(2) Na željo oziroma pisno zahtevo stranke in proti plačilu stroškov, morajo vsi, ki vodijo registre vsakemu izdati računalniški izpis seznama iz 3. člena tega sklepa.
(3) Agenciji za zavarovalni nadzor se na njeno zahtevo izdajo izpisi iz kateregakoli registra brez obveznosti plačila stroškov.
UVELJAVITEV SKLEPA
6. člen
Ta sklep začne veljati po preteku šestih mesecev od dneva njegove objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. januarja 2001.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.