Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

567. Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov, stran 850.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov*
1. člen
Ta pravilnik natančneje opredeljuje bistvene zahteve za gradbene objekte, ki morajo biti, če so predpisane s predpisi o graditvi gradbenih objektov, izpolnjene ves čas njihove ekonomsko sprejemljive življenjske dobe in ki jih je treba upoštevati pri določitvi zahtevanih lastnosti gradbenih proizvodov.
2. člen
Mehanska odpornost in stabilnost pomeni, da mora biti gradbeni objekt projektiran in grajen tako, da obremenitve, ki jim bo verjetno izpostavljen med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročile:
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustne ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta ali na napeljavi ali vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
3. člen
Varnost pred požarom pomeni, da mora biti gradbeni objekt projektiran in grajen tako, da se ob izbruhu požara:
– lahko predvideva, da se bo določen čas ohranila nosilna sposobnost konstrukcije,
– omeji nastajanje in širjenje požara ter dima v objektu,
– omeji širjenje požara na sosednje gradbene objekte,
– osebam v gradbenem objektu omogoči, da ga zapustijo ali, da se jih reši na druge načine ter
– upošteva varnost reševalnih ekip.
4. člen
Higienska in zdravstvena zaščita in varovanje okolja pomenijo, da mora biti gradbeni objekt projektiran in grajen tako, da ne bo ogrožal higiene ali zdravja oseb v gradbenem objektu ali sosedov, predvsem ne zaradi:
– uhajanja strupenih plinov,
– prisotnosti nevarnih delcev ali plinov v zraku,
– emisij nevarnega sevanja,
– onesnaženja ali zastrupitve vode ali tal,
– napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov ali
– prisotnosti vlage v delih gradbenega objekta ali na površinah znotraj gradbenega objekta.
5. člen
Varnost pri uporabi pomeni, da mora biti gradbeni objekt projektiran in grajen tako, da pri uporabi ali obratovanju ne predstavlja nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod, kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije.
6. člen
Zaščita pred hrupom pomeni, da mora biti gradbeni objekt projektiran in grajen tako, da je hrup, ki ga zaznavajo osebe v gradbenem objektu ali ljudje v okolici, zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo.
7. člen
Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote pomeni, da morajo biti gradbeni objekt ter njegove naprave za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje projektirani in grajeni tako, da je količina energije, potrebna pri uporabi gradbenega objekta, majhna ob upoštevanju lokalnih klimatskih razmer ter oseb v gradbenem objektu.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-07-3/01
Ljubljana, dne 17. januarja 2001.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
* Ta pravilnik v celoti povzema vsebino priloge 1 k direktivi ES o gradbenih proizvodih (89/106/EGS kot je dopolnjena z 93/68/EGS).