Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

529. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki (ZDSta-A), stran 817.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki (ZDSta-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki (ZDSta-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. januarja 2001.
Št. 001-22-1/01
Ljubljana, dne 5. februarja 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNI STATISTIKI (ZDSta-A)
1. člen
V zakonu o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) se v 1., 3., 4., 5., 11., 13., 15., 17., 19., 20., 21., 23., 26., 27., 28., 33., 34., 35., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 44., 46., 47., 49., 51. in 55. členu besedilo “nacionalni program statističnih raziskovanj” nadomesti z besedilom “program statističnih raziskovanj” v ustreznem sklonu. Pred nadomestnim besedilom se “z” spremeni v “s”.
2. člen
V 2. členu se za besedama “strokovne neodvisnosti” beseda “in” nadomesti z vejico, za besedo “racionalnosti” pa se doda besedilo “statistične zaupnosti in preglednosti.”
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Institucije, ki izvajajo statistična raziskovanja, morajo zagotoviti ločeno izvajanje dejavnosti državne statistike.”
3. člen
V naslovu 1. točke drugega poglavja se za besedo “in” črtata besedi “njegove funkcije”, doda pa se besedilo “pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike in njihove funkcije”.
4. člen
V 3. členu se v prvem odstavku za besedo “pomočjo” doda “s programom pooblaščenih” in za besedo “raziskovanj” doda “(v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci)”.
5. člen
V 4. členu se v drugem in tretjem odstavku črta besedilo: “Nosilci teh zbirk so poročevalske enote samo v primeru, da so kot takšni določeni z zakonom oziroma z nacionalnim programom statističnih raziskovanj.”
Četrti odstavek se črta.
6. člen
V 7. členu se za šesto alineo doda nova alinea, ki se glasi:
“– nudenje strokovne pomoči poročevalskim enotam,”.
7. člen
V 8., 9., 10., 11., 21. in 22. členu se izraz “direktor” na vseh mestih nadomesti z izrazom “generalni direktor” v ustreznem sklonu.
V 8. in 9. členu se v drugem odstavku beseda “štirih” nadomesti z besedo “petih”.
8. člen
V 14. členu se v prvem odstavku beseda “ter” nadomesti z vejico, za besedo “stroke” pa se doda besedilo “ter dva predstavnika urada”.
Drugi odstavek se črta. Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Člani sveta izvolijo izmed sebe predsednika sveta. Predstojnik urada ne more biti predsednik sveta.”
9. člen
V 15. členu se drugi in tretji odstavek nadomestita z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
“Člane statističnih sosvetov imenujejo predstojniki institucij na zaprosilo urada. Za opravljanje posameznih nalog s svojega delovnega področja lahko svet in statistični sosveti določijo posebne delovne skupine.”
10. člen
V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Urad je kot strokovno samostojna vladna služba neposredno udeležen v postopku priprave in usklajevanja državnega proračuna.”
11. člen
V naslovu tretjega poglavja se črta beseda “NACIONALNI”.
12. člen
V tretjem poglavju se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
“Program statističnih raziskovanj je akt statističnih zahtev za nacionalne in mednarodne potrebe.”
13. člen
Besedilo drugega odstavka 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Program statističnih raziskovanj izvajajo urad in pooblaščeni izvajalci.”
Tretji odstavek se črta.
14. člen
Za 23. členom se dodajo novi 23.a, 23.b in 23.c člen, ki se glasijo:
“23.a člen
Programi statističnih raziskovanj so srednjeročni in letni.
23.b člen
Srednjeročni program statističnih raziskovanj sprejme vlada za petletno obdobje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlog srednjeročnega programa statističnih raziskovanj pripravi urad v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci.
S srednjeročnim programom statističnih raziskovanj se določi ustrezno statistično pokrivanje nacionalnih in mednarodnih politik ter prioritete, pristopi, glavna področja in cilji dejavnosti državne statistike.
23.c člen
Letni program statističnih raziskovanj določi predstojnik urada v soglasju s pooblaščenimi izvajalci in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če urad in pooblaščeni izvajalci ne dosežejo soglasja, mora predstojnik urada o spornem vprašanju obvestiti vlado in zahtevati, da odloči o spornem vprašanju. Če ni doseženo soglasje z Banko Slovenije, vlada o tem obvesti Državni zbor.”
15. člen
24. člen se črta.
16. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
“O izvršitvi letnega programa statističnih raziskovanj urad v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci izdela poročilo in ga predloži svetu do 30. aprila v tekočem letu za preteklo leto.
V tretjem letu izvajanja srednjeročnega programa statističnih raziskovanj urad izdela vmesno poročilo o njegovem izvrševanju in ga predloži svetu. Ob koncu obdobja, ki ga pokriva srednjeročni program statističnih raziskovanj, urad v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci pripravi končno poročilo in ga v enem letu predloži vladi.”
17. člen
Besedilo prvega odstavka 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za racionalno izvajanje dejavnosti državne statistike urad in pooblaščeni izvajalci uporabljajo individualne podatke z identifikacijo, iz različnih uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov javnega in zasebnega sektorja (evidence, registri, baze podatkov ipd.), ki se vodijo na podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika. Registrski organi so dolžni uradu in pooblaščenim izvajalcem v skladu z zakonom brezplačno posredovati vse zahtevane podatke.”
18. člen
V 34. členu se v prvem odstavku za besedo “virov” vejica nadomesti s piko in se črta besedilo “če zakon ne določa drugače”.
19. člen
V 35. členu se v prvem odstavku za besedo “z” dodata besedi “zakonom in”.
20. člen
V 42. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Postopke in ukrepe iz prejšnjega odstavka določi predstojnik urada v skladu z zakonom.”
21. člen
V 43. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Če je za izvajanje statističnih raziskovanj potrebno neposredno zbiranje podatkov od fizičnih in pravnih oseb, imajo anketarji glede obveznosti varstva podatkov smiselno enak položaj kot delavci urada.”
22. člen
V 54. členu se v prvem odstavku črta beseda “najmanj”, znesek “25.000 tolarjev” pa se nadomesti z zneskom “300.000 tolarjev”.
V drugem odstavku se črta beseda “najmanj”, znesek “5.000 tolarjev” pa se nadomesti z zneskom “30.000 tolarjev”.
23. člen
V 55. in 56. členu se črta beseda “najmanj”, znesek “10.000 tolarjev” pa se nadomesti z zneskom “15.000 tolarjev”.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Direktor, ki ob uveljavitvi tega zakona vodi in zastopa urad, nadaljuje delo kot generalni direktor do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
25. člen
Sestava sveta se uskladi z določbami tega zakona najkasneje v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
26. člen
Generalni direktor urada v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona določi način zavarovanja statističnih podatkov.
27. člen
Ne glede na določbe 23.b člena zakona sprejme vlada prvi program statističnih raziskovanj po uveljavitvi tega zakona za obdobje od leta 2001 do 2002.
28. člen
Nacionalni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 70/97) velja do uveljavitve programa statističnih raziskovanj iz 23.b člena zakona.
29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 050-01/92-5/11
Ljubljana, dne 26. januarja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost