Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

22. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za ljudsko obrambo Republike Poljske o sodelovanju na obrambnem področju (BPLSMO), stran 127.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA LJUDSKO OBRAMBO REPUBLIKE POLJSKE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU (BPLSMO)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za ljudsko obrambo Republike Poljske o sodelovanju na obrambnem področju (BPLSMO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. februarja 2000.
Št. 001-22-22/00
Ljubljana, dne 23. februarja 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA LJUDSKO OBRAMBO REPUBLIKE POLJSKE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU (BPLSMO)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za ljudsko obrambo Republike Poljske o sodelovanju na obrambnem področju, podpisan 22. septembra 1998 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA LJUDSKO OBRAMBO REPUBLIKE POLJSKE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za ljudsko obrambo Republike Poljske, v nadaljevanju “pogodbenici“, se
ob upoštevanju ciljev in načel Ustanovne listine Združenih narodov
in določb Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariške listine za novo Evropo, Dunajskega dokumenta iz leta 1994 o ukrepih za vzpostavitev zaupanja in varnosti,
ob potrditvi volje za ustvarjanje enakopravnih, prijateljskih in obojestransko koristnih odnosov med pogodbenicama in oboroženimi silami Republike Slovenije in Republike Poljske, ki naj bi prispevali k razvoju dvostranskih stikov in krepitvi sodelovanja na obrambnem področju,
sporazumeta, kot sledi:
1. člen
Opredelitev pojmov
Za namene tega sporazuma navedeni pojmi pomenijo:
a) “pogodbenica pošiljateljica“ je pogodbenica, ki pošlje svoje predstavnike na ozemlje države druge pogodbenice v skladu s svojimi pristojnostmi;
b) “pogodbenica gostiteljica“ je pogodbenica, ki sprejme na ozemlju svoje države predstavnike druge pogodbenice;
c) “vnaprej določena mesta“ so tista dogovorjena mesta na ozemlju pogodbenice gostiteljice, kamor pripotuje delegacija pogodbenice pošiljateljice.
2. člen
Načela sodelovanja
Pogodbenici v okviru svojih pristojnosti, ki jima jih določa ustrezna notranja zakonodaja, sodelujeta v skladu z načeli enakopravnosti in obojestranskih koristi ter splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnih običajev.
3. člen
Področja sodelovanja
1. Pogodbenici sodelujeta predvsem na teh področjih:
a) vodenje obrambe države in obrambno načrtovanje;
b) vojaško izobraževanje in znanost;
c) kadrovska dejavnost, ki obsega usposabljanje vojakov in civilistov ministrstev za obrambo;
d) sodelovanje pri dejavnostih programa “Partnerstvo za mir“, mirovnih in humanitarnih nalogah in drugih operacijah mednarodnih organizacij;
e) oborožitev in vojaška oprema ter raziskave, znanstveno in razvojno delo na področju vojaške tehnologije kot tudi vojaška standardizacija in metrologija;
f) zadeve, povezane s topografijo in geodezijo;
g) pravne storitve;
h) kulturne in športne dejavnosti;
i) dopustniška in turistična izmenjava;
j) vprašanja v zvezi z zagotavljanjem zdravstvene oskrbe;
k) civilna obramba;
l) obveščanje javnosti.
2. Področja, navedena v prvem odstavku 3. člena, je možno podrobneje urediti v dodatnih protokolih k temu sporazumu, ki jih podpišejo pooblaščeni predstavniki pogodbenic.
4. člen
Oblike sodelovanja
Pogodbenici zlasti uresničujeta te oblike sodelovanja:
a) uradni obiski in delovni sestanki;
b) posvetovanja, konference in seminarji;
c) izobraževanje in usposabljanje v visokih vojaških šolah in ustanovah za vojaške raziskave in razvoj, izmenjava predavateljev in gojencev na različnih področjih;
d) sodelovanje opazovalcev na vojaških vajah;
e) izmenjava informacij in dokumentacije;
f) obiski v vojaških enotah in ustanovah;
g) kulturne in športne prireditve.
5. člen
Pravila za načrtovanje sodelovanja
1. Sodelovanje v določenem letu temelji na vzajemno sprejetem letnem načrtu sodelovanja.
2. Pogodbenici predložita predloge za načrt, ki je naveden v prvem odstavku 5. člena, do 15. oktobra v letu pred letom, za katero je načrt pripravljen.
3. Letni načrt sodelovanja pripravi delovna skupina, ki jo sestavlja enako število predstavnikov obeh pogodbenic, do 15. novembra v letu pred letom, za katero je bil načrt pripravljen.
4. Letni načrt sodelovanja podpišeta pooblaščena predstavnika pogodbenic do 15. decembra v letu pred letom, za katero je bil načrt pripravljen.
5. Letni načrt sodelovanja opredeljuje dejavnosti in oblike, datume in mesta za izvedbo kot tudi število udeležencev.
6. člen
Odgovornosti pogodbenice pošiljateljice
Pogodbenica pošiljateljica krije stroške članov svojih delegacij za:
a) prevoz na vnaprej določeno mesto na ozemlju države pogodbenice gostiteljice in nazaj;
b) dnevnice za čas bivanja v skladu s svojimi predpisi;
c) dokumente, ki jih zahtevajo državni organi pogodbenice gostiteljice za vstop v državo in izstop iz nje.
7. člen
Odgovornosti pogodbenice gostiteljice
1. Pogodbenica gostiteljica krije stroške članov delegacij za:
a) prevoz na ozemlju svoje države;
b) prehrano;
c) nastanitev.
2. V nujnih primerih pogodbenica gostiteljica poskrbi za zdravstveno in osnovno zobozdravstveno pomoč v ustrezni zdravstveni ustanovi. Bolnik bo poslan domov na stroške pogodbenice pošiljateljice.
8. člen
Kritje stroškov v posebnih primerih
Pravila za kritje stroškov, razen tistih, ki so navedeni v 6. in 7. členu, se določijo v dodatnih protokolih k sporazumu.
9. člen
Varovanje informacij
1. Informacije in dokumenti, ki so na voljo v zvezi s tem sporazumom, so varovani v skladu z zakonodajo, veljavno v državi pogodbenice, ki je prejela takšne informacije.
2. Informacije pogodbenice, ki jih ta obravnava kot zaupne in jih da na voljo drugi, ne smejo biti razkrite ali prenesene tretjim osebam brez predhodnega pisnega soglasja te pogodbenice.
3. Pogodbenica, ki je prejela zaupne informacije, se ne glede na morebitno prekinitev tega sporazuma zavezuje, da bo varovala zaupnost prejetih informacij.
10. člen
Reševanje sporov
Spore, ki bi nastali med pogodbenicama v zvezi z razlago in izvajanjem tega sporazuma, pooblaščeni predstavniki pogodbenic nemudoma razrešijo in se ne predložijo v razsodbo nobenemu mednarodnemu sodišču ali tretji strani.
11. člen
Končne določbe
1. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.
2. Ta sporazum lahko katera koli od pogodbenic kadar koli pisno odpove. V takšnem primeru sporazum preneha veljati eno leto od dneva, ko je druga pogodbenica prejela obvestilo o odpovedi.
3. O spremembah tega sporazuma se lahko pogodbenici soglasno dogovorita v pisni obliki.
4. Ta sporazum začne veljati z dnem, ko sta se pogodbenici medsebojno obvestili o izpolnitvi potrebnih postopkov v ta namen.
Sklenjeno v Ljubljani dne 22. septembra 1998 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem, poljskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik pri njihovi razlagi prevlada angleško besedilo.
Minister za obrambo
Republike Slovenije
mag. Alojz Krapež l. r.
Minister za ljudsko obrambo
Republike Poljske
Janusz Onyszkiewicz l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND ON DEFENCE CO-OPERATION
The Ministry of Defence of the Republic of Slovenia and the Ministry of National Defence of the Republic of Poland, hereinafter referred to as the “Parties“;
– guided by the aims and principles set forth in the United Nations Charter,
– considering the provisions of the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, the Paris Charter of New Europe, and the Vienna Document of 1994 on Confidence and Security Building Measures,
– affirming the will to establish equitable, friendly and mutually beneficial relations between the Parties and the Armed Force of the Republic of Slovenia and the Armed Forces of the Republic of Poland, aiming and developing bilateral contacts and strengthening co-operation in the defence area,
have agreed as follows:
Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement, the terms listed below shall have the following meanings:
a) the “Sending Party“ shall mean the Party which delegates its representatives to the territory of the State of the other Party in accordance with its own competencies;
b) the “Receiving Party“ shall mean the Party which accepts on the territory of its State the delegated representatives of the other Party;
c) “Places specified in advance“ shall mean places agreed upon in the territory of the State of the receiving Party where a delegation of the Sending Party will arrive.
Article 2
Principles of co-operation
The Parties within the scope of their respective competencies set forth in the national legislation of the state of each of the Parties will co-operate on the principles of equality and mutual benefits and pursuant to the generally applicable principles of international law and international customs.
Article 3
Fields of co-operation
1. The Parties will co-operate in the following fields, in particular:
a) management of state defence and defence planning;
b) military education and science;
c) personnel activities, comprising: training of soldiers and civilian workers of the ministries of defence;
d) participation in the activities of the “Partnership for Peace“ Program, peace and humanitarian missions and other operations of international organisations;
e) armament and military equipment as well as, research, scientific and development works in the field of military technology, the standardisation and metrology;
f) issues relating to topography and land surveying;
g) legal services;
h) cultural and sports activities;
i) holiday and tourism exchange;
j) problems of medical coverage;
k) civil defence;
l) public information.
2. The fields listed in Article 3.1 may be regulated in detail pursuant to Additional Protocols hereto which will be executed by authorised representatives of the Parties.
Article 4
Forms of co-operation
The Parties shall carry out their co-operation in the following forms, in particular:
a) official visits and working meetings;
b) consultations, conferences and seminars;
c) studies and training in higher military schools and military research and development institutions, exchange of lecturers and trainees in different fields;
d) participation of observers in military exercises;
e) exchange of information and documentation;
f) visits in military units and institutions;
g) cultural and sports events.
Article 5
Rules for planning co-operation
1. The basis for co-operation for a given year is the mutually accepted annual co-operation plan.
2. The Parties shall present proposals for the plan referred to in Article 5.1 by the 15th of October of the year preceding the year for which the plan is prepared.
3. The annual co-operation plan shall be prepared by the Working Group composed of the equal numbers of representatives of the Parties by the 15th of November of the year preceding the year for which the plan is prepared.
4. The annual co-operation plan shall be signed by the authorised representatives of the Parties by the 15th of December of the year preceding the year for which the plan is prepared.
5. The annual co-operation plan shall specify activities and the forms, dates and places of their realisation, as well as the number of participants.
Article 6
Responsibilities of the Sending Party
The Sending Party shall provide at its own cost the members of its delegations in respect of:
a) transportation to and from a place specified in advance in the territory of the State of the Receiving Party;
b) per diems during the period of stay in compliance with the valid regulations of the Sending Party;
c) documents required by the state authorities of the State of the Receiving Party to enter and leave its territory.
Article 7
Responsibilities of the Receiving Party
1. The Receiving Party shall provide at its own cost the members of the delegation of the Sending Party with the following:
a) transportation within the territory of its own State;
b) food;
c) accommodation.
2. In case of emergeny, the Receiving Party shall provide medical assistance and basic dental care in the appropriate medical facilities. The patient will be sent back home at the cost of the Sending Party.
Article 8
Coverage of costs in special cases
The rules for covering costs other than those referred to in Articles 6 and 7 will be specified in Additional Protocols hereto.
Article 9
Protection of information
1. Information and documents made available pursuant to this Agreement shall be protected in compliance with the law effective in the State of the Party that received this information.
2. Any information considered confidential by the Party that has drafted it and made it available to the other Party may not be disclosed nor transferred to third parties without the prior written consent of the former Party.
3. The Party receiving confidential data undertakes hereby the responsibility to protect the received information regardless of a possible termination of this Agreement.
Article 10
Dispute Resolution
Any disputes between the Parties which may arise in connection with the interpretation and performance of this Agreement shall be promptly settled by authorised representatives of the Parties and shall not be submitted for adjudication to any international tribunals or third parties.
Article 11
Final provisions
1. This Agreement shall be of unlimited duration.
2. This Agreement may be terminated in writing at any time by either Parties. In such a case it will becomes invalid after one year from the day of the receipt of the notice of its termination by the other Party.
3. Amendments to this Agreement may be made in writing, upon a mutual consent of the Parties.
4. This Agreement enters into force on the date the Parties have notified one another of the completion of the procedures necessary for that purpose.
Done in Ljubljana, on 22nd September 1998, in duplicate, each in the Slovenian, Polish and English languages, all texts being equally authentic. In the case of discrepancies arising in their interpretation, the English text shall prevail.
Minister of Defence of the
Republic of Slovenia
mag. Alojz Krapež, (s)
Minister of National Defence of
the Republic of Poland
Janusz Onyszkiewicz, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/99-19/1
Ljubljana, dne 15. februarja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v poljskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.