Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

21. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju obrambe med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko (BPOSPO), stran 124.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU NA PODROČJU OBRAMBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN PORTUGALSKO REPUBLIKO (BPOSPO)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju obrambe med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko (BPOSPO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. februarja 2000.
Št. 001-22-21/00
Ljubljana, dne 23. februarja 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU NA PODROČJU OBRAMBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN PORTUGALSKO REPUBLIKO (BPOSPO)
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju na področju obrambe med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko, podpisan dne 16. septembra 1998 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
O SODELOVANJU NA PODROČJU OBRAMBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN PORTUGALSKO REPUBLIKO
Republika Slovenija in Portugalska republika, v nadaljevanju “pogodbenici“, sta se,
ponovno poudarjajoč svojo zavezanost ciljem in načelom Ustanovne listine Združenih narodov,
sklicujoč se na to, da cilji in načela Pariške listine za Novo Evropo dajejo novo razsežnost odnosom med evropskimi državami,
upoštevajoč obveznosti, ki jih je Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi prevzela, da bi pri svojih vojaških dejavnostih spodbudila večjo odprtost in preglednost,
poudarjajoč svoj namen, da svoje obstoječe medsebojne odnose razvijata na načelih prijateljstva in sodelovanja,
sporazumeli o naslednjem:
1. člen
OBSEG SPORAZUMA
Ta sporazum obsega sodelovanje med pogodbenicama, ki temelji na vzajemnosti in medsebojni koristi v skladu s pristojnostmi, ki jih določajo slovenski in portugalski pravni predpisi.
2. člen
PODROČJA SODELOVANJA
1. Pogodbenici bosta sodelovanje razvijali predvsem na naslednjih področjih:
a) pogovori o varnostni in obrambni politiki;
b) pravne podlage na področju obrambe in oboroženih sil;
c) udeležba in opazovanje vaj;
d) vojaške raziskave, oboroževanje in standardizacija opreme;
e) pogovori o nadzoru orožja in razorožitvi;
f) problematika graditve infrastrukturnih objektov za potrebe vojske ter varstva okolja v teh območjih;
g) izmenjava informacij o organizaciji, vzdrževanju in drugih vprašanjih skupnega pomena med kopenskima vojskama in letalskimi silami;
h) organizacija in usposabljanje, povezana z udeležbo v mirovnih operacijah;
i) družabne, kulturne in športne dejavnosti.
2. Pogodbenici lahko z medsebojnim dogovorom razširita področja sodelovanja, omenjena v prejšnjem odstavku tega člena.
3. Za uresničevanje sodelovanja na zgoraj omenjenih ali drugih področjih se lahko sklenejo posebni sporazumi ali protokoli.
3. člen
OBLIKE URESNIČEVANJA SODELOVANJA
Pogodbenici bosta sodelovanje uresničevali zlasti:
a. z uradnimi in delovnimi obiski delegacij pod vodstvom predstavnikov obeh pogodbenic;
b. s posvetovanji in izmenjavo izkušenj, konferencami, pogovori, srečanji, simpoziji itd.;
c. s pogajanji stalnih ali začasnih delovnih skupin;
d. z izmenjavo informacij in dokumentov;
e. z obiski v enotah in na objektih oboroženih sil;
f. s kulturnimi in športnimi prireditvami.
4. člen
SKUPNA KOMISIJA
1. Za uresničevanje tega sporazuma bosta pogodbenici ustanovili skupno komisijo.
2. Cilj te skupne komisije bo razvijanje in spremljanje sodelovanja, vzpostavljenega v okviru tega sporazuma, in sicer s pripravo, usklajevanjem in uresničevanjem letnega načrta sodelovanja.
3. Pogodbenici bosta opredelili pravni položaj skupne komisije, v katerem se bodo odražali finančni, logistični in tehnični vidiki tega sporazuma.
5. člen
VARSTVO ZAUPNIH PODATKOV
1. Pogodbenici bosta zavarovali podatke, pridobljene s sodelovanjem na podlagi tega sporazuma.
2. Nobena od pogodbenic ne bo nikomur, ki ni udeležen pri tem sporazumu, razkrila zaupnih podatkov, razen če bi ta imela pisno privolitev pogodbenice, ki je priskrbela podatek.
3. S podatkom, izmenjanim v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, se bo ravnalo v skladu s postopki, ki veljajo v državi prejemnici.
6. člen
OBVEZNOSTI POGODBENIC, IZHAJAJOČE IZ DRUGIH MEDNARODNIH SPORAZUMOV
Ta sporazum ne bo vplival na obveznosti katerekoli pogodbenice, izhajajoče iz drugih mednarodnih sporazumov.
7. člen
REŠEVANJE SPOROV
Spore, ki lahko nastanejo med pogodbenicama med uresničevanjem sodelovanja po tem sporazumu, bosta pogodbenici reševali sami z medsebojnim posvetovanjem v okviru komisije in brez posredovanja tretje strani.
8. člen
KONČNE DOLOČBE
1. Ta sporazum se sklene za pet let in se bo samodejno podaljševal vsakokrat za eno leto, če katerakoli od pogodbenic najmanj šest mesecev pred iztekom veljavnosti druge pogodbenice ne bo uradno obvestila o svoji nameri, da ga odpove.
2. Posebni sporazumi ali protokoli, sklenjeni po 2. členu, bodo ostali v veljavi in se bodo izvajali v skladu s svojimi določbami.
3. Ta sporazum lahko pogodbenici sporazumno spremenita. Spremembe morajo biti pisne in jih je treba odobriti po postopku iz 9. člena.
9. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta sporazum bo začel veljati na dan zadnjega uradnega obvestila o izpolnitvi ustavnih formalnosti, ki jih zahteva vsaka pogodbenica.
Sestavljeno v Ljubljani dne 16. septembra 1998 v dveh izvirnikih v slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob morebitnih razlikah v razlagi sporazuma bo odločilno angleško besedilo.
Za
Republiko Slovenijo
mag. Alojz Krapež l. r.
Za
Portugalsko republiko
José Veiga Simao l. r.
A G R E E M E N T
OF COOPERATION ON DEFENCE MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE PORTUGUESE REPUBLIC
The Republic of Slovenia and the Portuguese Republic, further on referred to as “Parties”,
Reaffirming their devotion to the aims and principles of the Founding Charter of the United Nations,
Recalling that the aims and principles of the Paris Charter for a New Europe provides a new dimension to the relations between European countries,
Taking into account the commitments undertaken by the Organization of Security and Cooperation in Europe to promote a larger openness and transparency for their military activities,
Expressing their intention to promote the relations existing between them based on the principles of friendship and cooperation,
Have agreed on the following:
Article 1
SCOPE OF THE AGREEMENT
The scope of this Agreement is to provide co-operation between the Parties on the basis of reciprocity and mutual advantages in the extent of the competencies stipulated by the Slovenian and Portuguese legal precepts.
Article 2
FIELDS OF COOPERATION
1. The Parties will particularly develop the cooperation in the following fields:
a) Talks on Security and Defence Policy;
b) Legal basis of Defence and Armed Forces;
c) Participation and observation of exercises;
d) Military research, armament and equipment standardization;
e) Talks on arms control and disarmament;
f) The problems of building infrastructure facilities for the needs of the army and the protection of the environment in these areas;
g) Exchange of information on the organization, sustainability and in other areas of common interest between both Armies and Air Forces;
h) Organization and training connected with the participation in peacekeeping operations;
i) Social, cultural and sports activities.
2. The Parties may extend the fields of cooperation mentioned in the preceding paragraph of this article by mutual understanding.
3. In order to implement the cooperation in the above mentioned fields, or others, specific agreements or protocols might be established.
Article 3
WAYS OF IMPLEMENTING COOPERATION
The Parties will implement the cooperation in the following main forms:
a. Official and working visits of delegations headed by representatives of the Parties.
b. Consultations and exchange of experience, conferences, staff talks, meetings, symposiums, among others.
c. Negotiations of permanent or temporary working groups.
d. Exchange of information and documents.
e. Visits at components and facilities of the Armed Forces.
f. Cultural and sport events.
Article 4
JOINT COMMISSION
1. In order to implement this Agreement, the Parties will establish a Joint Commission.
2. The aim of this Joint Commission will be the development and following up of the cooperation established in the framework of this Agreement, namely through the preparation, coordination and realization of the annual plan of co-operation activities.
3. The Parties will prepare the status of the Joint Commission, where the financial, logistic and technical aspects of this Agreement will be reflected.
Article 5
PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
1. The Parties will protect information gained in the course of cooperation on the basis of this Agreement.
2. None of the Parties will disclose classified information to anyone that is not taking part in this Agreement, unless it possesses a written consent of that Party which had provided that information.
3. The information exchanged in the terms of the paragraph above of this article will be handled in accordance with the procedures of the country of the receiving Party.
Article 6
COMMITMENTS OF THE PARTIES RELATED TO OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTS
This Agreement will not affect the commitments of each Party related to other international agreements.
Article 7
SETTLEMENT OF DISPUTES
Disputes that arise between the Parties while cooperation resulting from this Agreement is in progress, shall be resolved by Parties themselves through mutual consultation within the Commission and will not involve the intervention of a third Party.
Article 8
FINAL PROVISIONS
1. This Agreement will last for a period of five years and will be automatically extended for periods of one year, unless any of the Parties will notify the other Party of its intention to denounce it, at least six months before the expiring period of validity.
2. The specific agreements or protocols established in terms of Article 2 will maintain its effectiveness and will be carried on in accordance with their provisions.
3. This Agreement may be changed by mutual consent of the Parties. The changes must be in a written form and they must be approved by the procedure mentioned in Article 9.
Article 9
ENTRY INTO FORCE
This Agreement will come into force on the day of the last notification about the fulfilment of the constitutional formalities required by each Party.
Done in Ljubljana, on 16th September 1998, in two originals in Slovenian, Portuguese and English, all texts being equally authoritative. In the case of potential differences in interpretation of the Agreement, the English text shall prevail.
For the
Republic of Slovenia
mag. Alojz Krapež, (s)
For the
Portuguese Republic
José Veiga Simao, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/99-18/1
Ljubljana, dne 15. februarja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v portugalskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost