Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4588. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 1999, stran 11430.

Na podlagi 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), odloka o proračunu Občine Tržič za leto 1999 (Uradni list RS, št. 68/99 in 101/99) ter 18. in 92. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Tržič na 11. redni seji dne 25. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 1999.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 1999 se potrjuje v naslednjih zneskih:
Zneski v SIT
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.   Skupaj prihodki             1.171,820.543
II.  Skupaj odhodki             1.171,412.973
III.  Proračunski presežek oziroma
    primanjkljaj (I.–II.)             407.570
B)   Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev       2,137.038
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev                 0
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih
    deležev (IV.–V.)              2,137.038
C)   Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna               0
IX.  Odplačilo dolga                   0
X.   Neto zadolževanje (VIII.–IX.)            0
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računih (VII.–X.)            2,544.608
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Tržič, ki znašajo:
Zneski v SIT
Začetno stanje rezervnega
sklada 1. 1. 1999               12,503.818
Prihodki v letu 1999              5,750.000
Odhodki v letu 1999              15,500.000
Končno stanje rezervnega
sklada 31. 12. 1999               2,753.818
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
5. člen
Kot posebni del odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 1999, se potrjujejo tudi zaključni računi krajevnih skupnosti v Občini Tržič.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-03/98-06
Tržič, dne 25. oktobra 2000.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost