Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4587. Odlok o plakatiranju v Občini Rogatec, stran 11429.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99) in v skladu s 6. členom odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/96) je Občinski svet občine Rogatec na 14. redni seji dne 19. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Rogatec
1. člen
S tem odlokom je urejeno:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in drugih sredstev za reklamiranje in obveščanje (v nadaljevanju: reklamna sredstva ) in
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za uporabo reklamnih sredstev.
2. člen
Plakatiranje izvaja pooblaščeni izvajalec ali organizator prireditve.
Pooblaščenega izvajalca izbere župan in z njim sklene pogodbo o izvajanju plakatiranja. Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za plakatiranje, jih vzdržuje in nanje lepi in odstranjuje plakate.
Organizator prireditve lahko izvaja plakatiranje samo po predhodnem pisnem dovoljenju občine.
3. člen
Reklamni objekti in naprave so stalni in prenosni. Stalni reklamni objekti in naprave so reklamni kioski, reklamni stebri in table, na steno pritrjene vitrine, fasade, avtobusna postajališča in elektronski displeji.
Prenosni reklamni objekti so panoji in transparenti.
4. člen
Stalne in prenosne reklamne objekte in naprave je dovoljeno vgraditi, postaviti oziroma pritrditi samo na lokacijah in območjih v skladu s pogoji, ki jih določi občina. Njihova postavitev mora biti takšna, da ne ovira prometa in prometne varnosti, namembnosti prostora in ne kazi videza okolja.
Dovoljenje za postavitev stalnega ali prenosnega reklamnega objekta in naprave izda tajnik občine. K vlogi za izdajo dovoljenja je potrebno priložiti dokazilo o razpolaganju z zemljiščem oziroma objektom ali pisno dovoljenje lastnika zemljišča oziroma objekta, podatke o velikosti reklamnega sredstva, dokazilo o plačilu komunalne takse.
O izdanih dovoljenjih in lokacijah za postavitev reklamnih objektov in naprav za uporabo reklamnih sredstev se vodi register.
5. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno samo na vnaprej določenih mestih, ki jih določi občinska uprava z odredbo. V odredbi mora biti določena vrsta in oblika objektov in naprav za uporabo reklamnih sredstev ter njihove lokacije.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje samo z dovoljenjem upravljalca poslovnih prostorov. Novo lepljeni plakati ne smejo prekrivati že nalepljenih plakatov.
6. člen
Za predvolilno in politično delovanje se lahko postavijo dodatna plakatna mesta. Način uporabe se določi s posebnim navodilom, ki ga izda župan.
7. člen
Izvajalec mora plakate in transparente odstraniti najkasneje v roku treh delovnih dni po preteku razloga, zaradi katerega so bili nameščeni. Izvajalec je dolžan nemudoma odstraniti potrgane, umazane ali drugače neprimerne plakate in transparente. Izvajalec je dolžan skrbeti za primerno urejenost plakatnih mest.
8. člen
Višina in način plačila takse za objavo na reklamnih napravah in objektih se določi z odlokom o komunalnih taksah.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja ustrezna služba občinske uprave.
10. člen
Pravna ali fizična oseba se kaznuje z denarno kaznijo 50.000 SIT za prekršek, če:
– plakatira in nima pooblastila oziroma dovoljenja za izvajanje te dejavnosti,
– namensko uporablja ali poškoduje reklamne objekte in naprave,
– ne odstrani raztrganih in poškodovanih plakatov in reklam.
11. člen
Vse obstoječe objekte in naprave za uporabo reklamnih sredstev morajo lastniki odstraniti v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka, v nasprotnem primeru bo to storila občina na stroške lastnikov.
Kolikor je mogoče obstoječi objekt in napravo za uporabo reklamnih sredstev ohraniti na lokaciji v enaki obliki, mora njen lastnik v roku iz prvega odstavka tega člena pridobiti ustrezno dovoljenje iz 4. člena tega odloka.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-84/00
Rogatec, dne 19. oktobra 2000.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost