Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4583. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990 (programska zasnova za planske celote P7/Z6, P7/C13 in delno P7/C4 - "Šola - vrtec", Postojna), stran 11425.

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 16. in 99. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97 in 31/98) je Občinski svet občine Postojna na 21. seji dne 26. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (programska zasnova za planske celote P7/Z6, P7/C13 in delno P7/C4 – »Šola – vrtec«, Postojna)
1. Splošne opredelitve
1. člen
Prostor, ki je opredeljen z območjem UN “ Šola – Vrtec Postojna “ je omejen:
– na J strani s Stjenkovo ulico in stanovanjskim predelom “Kremenca”, kjer poteka meja po robu območja z enodružinsko stanovanjsko gradnjo ob cesti v Novo vas,
– ob koncu ulice Nova vas zavije meja proti severu in od tu naprej poteka po brežini ob Ulici Prekomorskih brigad ter zajame obstoječo blokovno gradnjo ob Ulici Prekomorskih brigad, vse do Ulice 1. maja,
– na severu z Ulico 1. maja do križišča s Cesto na Kremenco,
– na vzhodni in severovzhodni starani s Cesto na Kremenco, do križišča s Stjenkovo ulico.
Območje obravnave zavzema še proste površine na južni strani Prešernove ulice, kjer območje obdelave proti severu omejuje Prešernova ulica, proti jugu kompleks gasilskega doma in proti zahodni in vzhodni strani zasebne parcele stanovanjskih objektov, (območje nekdanje mestne tržnice).
Celotna površina obravnavanega območja znaša 73596 m2 in 1232 m2 za novi stanovanjski blok ob Prešernovi ulici.
– Namembnost: centralne dejavnosti, poslovne dejavnosti, stanovanja in javne zelene površine.
2. Opis poteka meje območja urejanja
2. člen
Na J strani poteka meja po parcelah št.: 2912, 423/1, 2915, 469/1, 469/2, 815.
Na severno vzhodni strani (proti Kidričevem naselju) poteka meja s parcelo št. 303/1 in naprej po meji s parcelo št. 2722 (cesta).
Na severo vzhodu poteka meja ob Ulici 1. maja s parcelo št. 372/1 (cesta).
Na severo zahodu in zahodu poteka meja s Cesto na Kremenco, parcela št. 2735.
Vse parcele so v k.o. Postojna.
3. Namenska raba
3. člen
Ureditveno območje obsega pozidane in zelene površine v samem centru mesta, kjer se prepletajo centralne in poslovne dejavnosti ter stanovanja in javne zelene površine.
Večji del območja zavzema vrtec in osnovna šola s pripadajočim zemljiščem. Ob Ulici 1. maja so locirani posamezni objekti javnega in stanovanjskega značaja. Območje ob cesti v Novo vas, je namenjeno enodružinski stanovanjski gradnji.
Območje ob Ulici Prekomorskih brigad zavzema obstoječa stanovanjska blokovna gradnja, ter objekt bivšega dijaškega doma s stanovanji in poslovnimi prostori mirnega značaja.
Ureditvenemu območju je dodano zemljišče od Prešernovi ulici, kjer je bila nekoč urejena mestna tržnica. Zemljišče je izgubilo svojo funkcijo, zato se mu opredeli novo namembnost.
Prostoru dajejo značilnost večje zelene površine, ki pripadajo šolskemu zemljišču in zemljišču vrtca, nepozidane javne površine ter obstoječe parkovne površine.
Glede na namembnost in raznolikost oblikovanja, je celotno območje urejanja razdeljeno na posamezne morfološke celote:
VVZ  – območje vrtca
OŠ   – območje osnovne šole
SC 1  – območje ob križišču s Cesto na Kremenco
     in Ulico 1. maja
SC2  – območje Doma upokojencev in pokritega
     balinišča
SC3  – območje obstoječe stanovanjske gradnje
S1   – območje stanovanjskega bloka ob
     Prešernovi ulici
S2   – območje nove blokovne gradnje na prostih
     zelenih površinah med Ulico Prekomorskih
     brigad in ulico Nova vas
S3   – območje obstoječega objekta bivšega
     dijaškega doma
S4   – območje obstoječe večstanovanjske
     blokovne gradnje
SN3  – območje namenjeno enodružinski stanovanjski
     gradnji ob ulici Nova vas
P   – območje nepozidanih površin ob Stjenkovi ulici
Z1   – območje obstoječih zelenih površin
3.1. VVZ – območje vrtca
Namenjeno je dejavnostim vrtca – vzgojno-varstvenega zavoda.
Obstoječ objekt je montažne gradnje. Glede na program vrtca, velikost in zasnova objekta zadostujeta, na novo pa se opredeli zunanje površine in dostope.
Celotna površina območja VVZ       11850m2
Gradbena bruto površina objekta      2215m2
3.2. OŠ – območje osnovne šole
Za območje osnovne šole je bila predhodno izdelana idejna zasnova ureditve šolskega zemljišča in idejna zasnova za gradnjo dodatnih učilniških prostorov po programu šole. Predvidena je tudi razširitev telovadnice.
Celotno šolsko zemljišče obsega 18147 m2 površin.
Gradbena bruto površina objekta je 3038,6 m2.
Zelene površine znašajo 12239 m2, od tega obstoječa parkovna ureditev za šolo (botanični vrt) 2200 m2.
Gospodarsko dvorišče znaša 357m2 ob vhodu v objekt in dodatnih 147 m2 – obstoječa dostava za kurivo.
Obstoječih površin za športna igrišča je 1385m2.
3.3. SC 1 – območje ob križišču s Cesto na Kremenco in Ulico 1. maja
SC2 – območje Doma upokojencev in pokritega balinišča
SC3 – območje obstoječe stanovanjske gradnje
Območje sestavljajo obstoječi objekti nizani vzdolž ulice, ter pokrito balinišče.
Pomembna je obstoječa parkovna ureditev, kot zeleni otok mesta, ki naj se ohranja.
Lokacija je primerna za ureditev centralnih dejavnosti (center mesta, mestna ulica), vendar je potrebno, zaradi bližine šole in vrtca ter stanovanjskega predela, zagotoviti mirne dejavnosti.
Objekt bivše postaje milce, na križišču Ceste na Kremenco in Ulice 1. maja, je zapuščen. Možna je adptacija objekta ali nadomestna gradnja v stanovanjsko poslovne namene. Zaradi izpostavljene lokacije, potreb po kvalitetnejšemu oblikovanju mestnega prostora in dovolj razpoložljivega zemljišča, je predlagana dozidava objekta ob križišču mestnih ulic.
3.4. S1 – območje stanovanjskega bloka ob Prešernovi ulici
Ureditvenemu območju je dodano zemljišče od Prešernovi ulici, kjer je bila nekoč urejena mestna tržnica. Zemljišče je izgubilo svojo funkcijo, zato se mu opredeli novo, to je stanovanjsko namembnost.
3.5. S2, S3 in S4
Območje sestavljajo obstoječi večstanovanjski objekti ob Ulici prekomorskih brigad, objekt bivšega dijaškega doma ter proste zelene površine z otroškim igriščem.
Zaradi bližine šole in vrtca naj ostane funkcija prvenstveno stanovanjska, z možnostjo ureditve mirnih dejavnosti v pritličju obstoječega objekta bivšega dijaškega doma.
Prostor otroškega igrišča je izgubil svojo funkcijo. Skupaj z zelenico tvori zemljišče proste razpoložljive površine, ki nimajo določene funkcije.
Na območju je, glede na majhno izrabljenost zemljišča, možna gradnja večstanovanjskega objekta. Ker je gostota naseljenosti omejena, je dopustna le gradnja z manšim številom stanovanj, del zapuščenega igrišča se ohranja, del pa se nameni dovozu do novega stanovanjskega bloka.
3.6. SN3 – Območje obstoječe enodružinske stanovanjske gradnje ob ulici Nova vas
Območje je namenjeno enodružinski stanovanjski gradnji. Možne so nemoteče poslovne dejavnosti (pisarne ali podobno) kot dopolnitev programa.
3.7. P – Območje zelenih površin ob Stjenkovi ulici
Stjenkova ulica ima značaj “interne ulice”, vendar je zaradi neustreznega prometnega urejanja ter pomanjkanja parkirišč ob blokovni gradnji, preobremenjena s prometom.
Ob ulici je potrebno urediti pločnik, del razpoložljivih zelenih površin pa je možno izrabiti za ureditev dodatnih parkirnih mest ali garažne hiše. Možna je tudi ureditev dodatnega dostopa do vrtca.
4. člen
S programsko zasnovo je predvidena gradnja naslednjih objektov:
– blokovna stanovanjska gradnja ob Prešernovi ulici,
– blokovna stanovanjska gradnja med Ulico prekomorski brigad in ulico Nova vas,
– dozidave šolskega objekta ter urejanje zemljišča šole po programu šole,
– gradnja poslovnega objekta ali garaže na nepozidanem delu ob Stjenkovi ulici,
– urejanje zemljišča vzgojno-varstvenega zavoda, po programu VVZ,
– gradnja parkirišč na območju obstoječe blokovne gradnje ob Ulici Prekomorskih brigad,
– splošni pogoji za urejanje objektov ob Ulici 1. maja ter obstoječe pozidave ob Ulici Prekomorskih brigad,
– regulacija in ureditev cestnega prometa,
– ureditev nove mestne parkovne površine ob Ulici Prekomorskih brigad in ulice Nova vas.
5. člen
Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine
Na območju ni posebej varovanih objektov naravne in kulturne dediščine.
6. člen
Usmeritve za krajinsko arhitekturno urejanje
Zelene površine območij vrtca in šole je potrebno koncipirati tako, da se ohrani čimvečje število kvalitetnih dreves in grmov ter živic. Program je potrebno prilagoditi potrebam šole in vrtca in ga dopolnjevati. Obvezno je potrebno ohraniti živo mejo po obodu območja vrtca, eksotične in druge drevesne vrste v območju šole in v čimvečji meri posamezna drevesa v območju vrtca.
Za neurejeno zeleno površino med Ulico Prekomorskih brigad in ulico Nova vas (Z1) je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za nov mestni park.
Pri objektu »stare policijske postaje«, ob križišču Prvomajske in Ceste na Kremenco je potrebno pred širitvijo objekta, drevesa presaditi na novo lokacijo, lahko v okviru istih funkcionalnih površin kareja.
Zelena površina ob Stjenkovi se uredi kot mestna zelenica, skladno s konceptom novega vhoda v vrtec in predvidene parkirne hiše.
Parkovni gozd ob Klubu upokojencev in kot del javne površine med šolo in klubom se ohranja v čimvečji možni meri. Urejanje je podrejeno programom upokojencev in na drugi strani prehodni peš površini.
7. člen
Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Ureditev mrežnega sistema peš povezav, prometnih komunikacij ter umirjanje prometa in ureditev dodatnih parkirišč, odraža osnovni namen programske zasnove, da se na obravnavanem območju izboljša prometna situacija in varnost ter umiri promet. Kot nova kvaliteta v prostoru je predvidena ureditev nove mestne parkovne površine ob Ulici Prekomorskih brigad.
Predvidena ureditev šolskega zemljišča in zemljišča VVZ s potrebnimi dodatnimi površinami bo bistveno pripomogla k izboljšanju delovnih pogojev. K temu bo pripomogla tudi ureditev parkovnih in drugih zelenih površin.
Pri načrtovanju in nadaljnjem urejanju obravnavanega območja je potrebno upoštevati vse normative varovanja okolja, glede emisij hrupa, smradu, drugih emisij v ozračje in zaščito voda.
8. člen
Promet
Celoten prometni režim mora biti prilagojen umirjanju prometa s širokimi grbinami in nivojsko dvignjenimi križišči, ter ureditvi varnih peš povezav do šole in vrtca. Potrebno je zagotoviti parkirne površine za potrebe vrtca, osnovne šole in obstoječe blokovne gradnje. Parkiranje ob Stjenkovi ulici se rešuje tako, da se uredi nove parkirne površine za stanovalce blokov, na prostih zelenicah ob blokovni gradnji. Izvede se korekcijo križišča – cestni priključek na Cesto na Kremenco, med šolo in vrtcem tako, da se priključek pomakne južno, v križišče s Prečno ulico.
9. člen
Zasnova komunalnega omrežja
Dograjevanje omrežja komunalnih naprav in napeljav se bo izvajalo na osnovi zahtev upravljalcev ter potreb novo nastalih programov.
Na območju je predvidena plinifikacija po izvedbi mestnega plinovoda.
10. člen
Način urejanja
Za območje se izdela Ureditveni načrt.
Št. 032-01-2/00
Postojna, dne 26. oktobra 2000.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost