Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4579. Spremembe in dopolnitve odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Markovci, stran 11420.

Na podlagi V. poglavja zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in odl. US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) ter 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Markovci na seji dne 26. 10. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Markovci
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Markovci (Uradni list RS, št. 21/99) se v prvem odstavku 5. člena se številka »33« nadomesti s »43«.
2. člen
13. člen se v celoti črta.
3. člen
V 16. členu se v prvem stavku črta besedna zveza »ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave«.
4. člen
Doda se nov 16.a člen:
Upravne naloge na področju urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora in gospodarske infrastrukture opravlja skupna občinska uprava, ki je ustanovljena z odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin.
Naloge in pooblastila skupne občinske uprave s področja naštetih dejavnosti so opredeljene v navedenem odloku.
Pravice in obveznosti občin soustanoviteljic skupne občinske uprave, programiranje dela, način financiranja, opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih del za upravo ter druge za nemoteno delo uprave pomembne zadeve so določne s posebnim sporazumom.
5. člen
17. člen se v celoti črta.
6. člen
19. člen se v celoti črta.
7. člen
V petem odstavku 21. člena se črta besedna zveza »ali višjo strokovno izobrazbo«. V istem odstavku se beseda »pravnem« nadomesti z besedo »upravnem«.
8. člen
V prvem odstavku 22. člena se za besedno zvezo »Opis delovnih mest« doda besedna zveza »in število izvajalcev del«. Drugi (zadnji) odstavek 22. člena se črta.
9. člen
V celotnem besedilu odloka se besedna zveza »tajnik občine« nadomesti z besedno zvezo »direktor-ica občinske uprave«.
10. člen
Župan Občine Markovci mora uskladiti pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Markovci s temi spremembami in dopolnitvami odloka v roku enega meseca po njihovi uveljavitvi.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/99
Markovci, dne 26. oktobra 2000.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost