Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4578. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Markovci, stran 11419.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99) in 116. člena poslovnika Občinskega sveta občine Markovci (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Markovci na seji dne 26. 10. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Markovci
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Markovci (Uradni list RS, št. 21/99) se 44. člen črta in se nadomesti z naslednjo vsebino:
Občinski svet sprejema svoje odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, veljavno pa sklepa, če je navzoča večina vseh članov občinskega sveta. Glas je opredeljen, če se glasi »za« ali »proti«. Če je med opredeljenimi več glasov »za« kot »proti« predlaganemu sklepu oziroma odločitvi, je sklep sprejet, v nasprotnem primeru pa ni.
2. člen
V 59. členu se črta alinea
– komisija za vloge in pritožbe.
Dodajo se nove alinee:
– komisija za upravljanje s pokopališčem,
– komisija za program kabelske televizije,
– komisija za tehnični sistem kabelske televizije.
3. člen
Črta se zadnji odstavek 62. člena.
4. člen
67. člen se črta.
5. člen
Doda se 68.a člen:
Komisija za upravljanje s pokopališčem ima tri člane. Komisija daje upravljalcu pobude za način in čas pokopov, pripravlja okvirne tehnične normative za grobove, sodeluje pri izdelavi pokopališkega katastra, skrbi za vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču, daje pobude v zvezi s posegi na objektih v prostor na pokopališču in v zvezi z vzdrževanjem mrliške vežice, predlaga mirovalno dobo za grobove ter sodeluje pri podelitvi koncesije za pogrebno dejavnost in urejanje pokopališča.
6. člen
Doda se 68.b člen:
Komisija za tehnični sistem kabelske televizije ima tri člane. Komisija skrbi za posodabljanje, širitev in vzdrževanje mreže kabelske televizije, sodeluje pri pripravi osnov za pogodbe s kabelskim operaterjem ter spremlja izvajanje te pogodbe.
7. člen
Doda se 68.c člen:
Komisija za program kabelske televizije ima pet članov. Komisija pripravlja in skrbi za lokalni program kabelske televizije in sodeluje pri pripravi osnov za pogodbo z morebitnim izvajalcem programa.
8. člen
V 89. členu se črta drugi odstavek.
9. člen
Zadnji stavek tretjega odstavka 110. člena se dopolni z besedno zvezo »v skladu z zakonom«.
10. člen
V celotnem besedilu poslovnika se besedna zveza »tajnik občine« nadomesti z besedno zvezo »direktor-ica občinske uprave«.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika o Občinskem svetu občine Markovci začnejo veljavi petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-/00
Markovci, dne 26. oktobra 2000.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost