Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4577. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Markovci, stran 11418.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in odločitev ustavnega sodišča, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99 ter 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Markovci na seji dne 26. 10. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Markovci
1. člen
V statutu Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99) se doda nov prvi odstavek 1. člena, ki glasi:
Ta statut določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, razen glede organov občinske uprave, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.
V drugem odstavku 1. člena se številka »33« nadomesti s številko »43«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se beseda »lento« nadomesti z besedno zvezo »župansko verigo«.
3. člen
Črta se prvi stavek drugega odstavka 11. člena.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se črta besedna zveza »in Uradnem vestniku«.
5. člen
Prvi odstavek 21. člena se črta in se doda nov odstavek:
Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.
6. člen
V 25. členu se v prvem odstavku črta alinea
– komisija za vloge in pritožbe
ter se dodajo nove alinee:
– komisija za upravljanje s pokopališčem
– komisija za program kabelske televizije
– komisija za tehnični sistem kabelske televizije.
V drugem odstavku se črta prvi stavek in se doda nov stavek: Odbori štejejo pet članov, komisije pa tri do pet članov.
7. člen
Črta se prvi stavek 26. člena. Doda se nov stavek: »Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov.
8. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 39. člena postane zadnji stavek 38. člena.
V 39. členu se drugi stavek dopolni z naslednjo besedno zvezo: »najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«
9. člen
V celoti se črta »6. poglavje Občinsko pravobranilstvo s 55. členom«.
10. člen
V 56. členu se doda nov prvi odstavek:
Občina ima samostojni organ Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Markovci. Odbor sprejme poslovnik o delu, h kateremu izda soglasje občinski svet. Sestavo organa določi občinski svet na predlog župana na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov organa.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
11. člen
Zadnji odstavek 75. člena se črta in se doda nov odstavek:
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so glasovali.
10. člen
V prvem stavku 85. člena se črta beseda »lahko«.
11. člen
V 90. členu se doda nov zadnji odstavek:
Za izdatke, ki v tekočem letu niso predvideni v proračunu občine, je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta.
13. člen
Črta se drugi stavek 108. člena.
14. člen
V prvem stavku 116. člena se črtata besedni zvezi »v uradnem glasilu občine« in »ter v Vestniku Tednika«.
Črta se drugi odstavek 116. člena.
15. člen
V celotnem besedilu statuta se besedna zveza »tajnik občine« nadomesti z besedno zvezo »direktor-ica občinske uprave«.
16. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03-1/99
Markovci, dne 26. oktobra 2000.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost