Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4576. Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci, stran 11416.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, 26/90 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Markovci je Občinski svet občine Markovci na 18. seji dne 26. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci
UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za obrtno cono Novi Jork, Markovci (dalje: ZN), ki ga je izdelal Umarh d.o.o. oktobra 2000 pod številko 6/2000.
2. člen
ZN obsega:
A) Tekstualni del
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor
– mnenja, pogoji in soglasja soglasodajalcev
B) Grafični del
1. izsek iz planskih dokumentov
  z območjem ZN                     1: 5000
2. obstoječe stanje z mejo obdelave           1: 1000
3. zazidalna situacija                  1: 1000
4. prometno omrežje                   1: 1000
5. energetsko (električno) in
  telekomunikacijsko (telefonsko) omrežje        1: 1000
6. komunalno (vodovodno in kanalizacijsko)
  omrežje                        1: 1000
7. izhodišča za količenje objektov in novo
  parcelacijo                      1: 1000
8. pogoji oblikovanja objektov              1: 200
3. člen
Meja območja ZN je prikazana na kartah št. 1 in 2 grafičnega dela iz 2. člena tega odloka.
Vse parcele so v katastrski občini Markovci.
Meja poteka od izhodiščne točke v križišču cest v Novi Jork in v Borovce dalje proti V po južnem robu parcel št. 258, 264, 265/2, 265/1, 268, 269/2, 269/3, 273/5, 273/4, 273/1, 273/2, 275/3, 277, 280/1, 281/1. Nato zavije proti S po vzhodnem robu parcel 281/2, 276/6, 276/3, 276/4 in 282/1. V zadnji četrtini vzhodnega roba parc. št. 282/1 zavije proti Z ter prečka parceli 282/1 in 276/2. Dalje teče po severnem robu parcel 275/2, 273/3 in 272/1, nato zavije proti J po zahodnem robu parcel 272/1 in deloma 269/3, nakar se lomi proti Z in teče po severni meji parcel 269/2, 268 in 265/1. Ob zahodnem robu parc. 265/1 zavije na J, nato v višini 1/3 parc. 265/1 proti Z, prečka parceli 265/2 in 264 ter teče v nadaljevanju po severni meji parc. 261/1 do ceste v Borovce. V stiku s cesto v Borovce zavije proti JZ in teče po zahodnem robu parc. 261/1 in 258 do izhodiščne točke.
4. člen
ZN ureja del območja Občine Markovci – prostor sanirane gramoznice ob cesti LC 328 020 z bližnjo okolico, ki je v aktualnem prostorskem planu predviden kot cona proizvodnih dejavnosti.
5. člen
Z ZN so določena sledeča merila in pogoji:
– merila in pogoji za namembnost in globalno dispozicijo objektov,
– merila in pogoji za arhitektonsko oblikovanje objektov,
– merila in pogoji za urejanje cone z objekti in napravami prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture,
– merila in pogoji za varovanje okolja ter naravne in kulturne dediščine,
– faznost izgradnje cone.
NAMEMBNOST POVRŠIN
6. člen
Na območju ZN so opredeljene zazidljive in nezazidljive površine, ki so namenjene izključno proizvodni dejavnosti, skupnim centralnim dejavnostim (gostinstvo, skupni komunalno-energetski objekti), zelenju in infrastrukturni ureditvi proizvodne cone.
Namembnost je glede na medsebojne emisijske vplive detaljneje določena po celicah-parcelah in sicer:
6 – 14 in ev. tudi 15      mirnejša proizvodnja
3 – 4 in 16 – 29        hrupnejša proizvodnja
1, 2, 5 in ev. tudi 15     območje centralnih in skupnih 
                komunalnih dejavnosti.
Namembnost po celicah je razvidna iz karte št. 3 (zazidalna situacija) v grafičnem delu ZN.
POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
7. člen
Velikost celice – parcele
Za znanega investitorja se velikost parcele prilagaja potrebam. Take parcele so 1 – 10.
Povprečna velikost celice za neznanega investitorja je 30 m širine (enotno) in 45–80 m dolžine. Celica obsega od 1350 m2 do 2400 m2, ki jih po potrebi združimo v večjo parcelo.
Gradbena linija za objekte je 4 m bočno do sosedove meje in 20 m od uvoznih cestnih robov parcel (glej karto št. 3, Zazidalna situacija in karto št. 8, Pogoji oblikovanja). Objekti bodo grajeni od gradbene linije proti sredini parcele.
Po vrsti si sledijo: upravno-administrativni objekti, proizvodni objekti, skladiščni objekti.
Talne površine
Parkirišča so načeloma ob cestnem robu parcele, lahko pa tudi vzdolžno ob parcelni meji oziroma manipulacijski dovozni poti. Uvozi-vhodi so določeni na karti št. 3 (Zazidalna situacija) v grafičnem delu ZN.
Manipulativne, povozne in pohodne površine morajo biti utrjene, protiprašno urejene (asfalt, tlak). Makadam, gramozni ali drugi nasipi niso dovoljeni.
Oblikovanje objektov
Vlogo prostorske dominante cone naj prevzemajo upravno-administrativne stavbe, ko uprava ni poseben del objekta pa obcestne fasade objektov.
Največji horizontalni gabariti so omejeni z gradbeno linijo, na nasprotni strani pa je možno graditi do 4 m od parcelne meje. Dopustna je gradnja po fazah do končne velikosti.
Največji vertikalni gabarit objektov je 8 m (karta št. 8 – pogoji oblikovanja celice). Izjemoma je na celici 6 zaradi specifičnega primera dopuščena višina do 12 m.
Največja pozidanost parcele je razvidna iz karte št. 3 (Zazidalna situacija) in karte št. 8 (Pogoji oblikovanja celice).
Strehe so ravne oziroma z minimalnim naklonom (2 do največ 12 stopinj). Kritina je pločevina, plastična ali druga ravna industrijska kritina.
Materiali zunanjosti objektov so opeka, omet, keramične obloge, jeklo, steklo, pločevina in druge končne (finalne) fasadne plošče.
Pri oblikovanju fasad je potrebno uporabljati kvalitetne materiale. Provizorična lesena obloga, kovinski in drugi ostanki ali že uporabljeni materiali niso dovoljeni.
Parterna oprema cone
Parterna – talna oprema (ograje, informacijski usmerjevalni panoji, stebri in svetila javne razsvetljave, koši za smeti, klopi za počitek ipd.) je enotno določena in obvezna za celotno cono. Zanjo mora biti izdelan poseben načrt, izvedba pa obvezna takoj ob zasedbi parcele.
Kioskov in drugih provizoričnih objektov na območju cone ni dovoljeno postavljati.
PROMETNO OMREŽJE
8. člen
Ceste so priključene na cesto Markovci – Novi Jork (LC 328 020). Cona ima cestne prometnice z enostranskim ali obojestranskim pločnikom in obojestranskima zelenicama. Povozne površine cest (vozišča) so široke 6 m, pločniki po 2 m, obcestni zelenici pa 1 ali 2 m.
Vse povozne in pohodne površine cone morajo biti odvodnjavane in protiprašno urejene.
Fazna izgradnja prometnic je dovoljena le po dolžini, profil pa mora biti zgrajen v celoti.
MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
9. člen
Osnovni komunalni in energetski objekti in naprave (transformatorska postaja, dvižno prečrpovališče ter transportna in PTT omrežja) morajo biti zgrajeni v prvi fazi, pred zasedbo cone s prvimi uporabniki.
Komunalna in energetska infrastruktura (primarni vodi) poteka po zelenicah v cestnih koridorjih cone, v nobenem primeru po zasebnem zemljišču. Tja so speljani le priključni vodi.
Primarna transportna omrežja morajo imeti po en priključek na parcelo enega lastnika.
10. člen
Za oskrbo z vodo bo transportni cevovod cone priključen na obstoječe primarno vodovodno omrežje PVC fi 160 mm. Vodovodno omrežje cone je cevovod PVC fi 110 mm, ki zagotavlja zadostne količine pitne, tehnološke in požarne vode.
– Vodovodno omrežje je istočasno zunanje hidrantno omrežje cone. Hidranti so med seboj oddaljeni največ 80 m (Uradni list SFRJ, št. 30-359/1991).
11. člen
– Kanalizacija za odvajanje meteorne vode iz strešin, zelenic in visoke talne vode iz kote 215 mnm v bivši gramoznici je predvidena do prečrpavališča (celica št. 5) brez predhodnega čiščenja v odvodnik-ponikovalnik ob južnem robu ceste LC 328 020.
– Meteorne vode iz utrjenih cestnih in manipulativnih površin je dovoljeno voditi v isti odprti odvodnik – ponikovalnik, vendar obvezno preko ustreznega lovilca olj.
12. člen
– Kanalizacija fekalnih in tehnoloških odpadnih vod je predvidena na območju cone v zelenicah ob cestah, dalje pa v PVC odvodniku fi 300 mm ob cesti LC 328 020 do skupne čistilne naprave v Markovcih, ki ji je treba ustrezno povečati kapaciteto (800 PE).
Obvezno je predčiščenje prekomerno obremenjenih tehnoloških odplak na mestu nastanka, pred izpustom v kanalizacijsko omrežje!
– Zaradi nedefinirane namembnosti objektov si mora investitor za vsak objekt posebej skladno z navodili (Uradni list SRS, št. 27-1325/84) pridobiti vodnogospodarsko soglasje – mnenje. V njem bo soglasodajalec predpisal pogoje oziroma rešitve za dispozicijo odplak za čas do izgradnje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave.
13. člen
– Odpadke je obvezno zbirati ločeno po vrstah in jih na ustrezen ekološko neoporečen način deponirati na parceli do odvoza. Pobiranje in odvoz odpadkov na opredeljeno odlagališče mora biti organiziran in izvajan na način, ki ga opredeljuje občinski odlok.
14. člen
– Električno omrežje cone mora biti izvedeno z zemeljskim vodom v zelenici ob cesti.
Za potrebe cone mora biti zgrajena posebna 1000 kW transformatorska postaja (celica št. 5).
– Javna razsvetljava je predvidena ob cesti Markovci – Novi Jork in ob cesti A.
15. člen
– Telefonsko omrežje je položeno ob cestah kot zemeljski vod od obstoječe centrale oziroma od nove na območju cone, če bo to opredeljeno v projektu priključitve cone na telefonsko omrežje. Tega mora izdelati za to registrirana projektantska organizacija.
VAROVANJE OKOLJA TER NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
16. člen
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati, da leži cona na območju s podtalnico, čeravno ni na območju varovanih pasov. Upoštevanje določil za varovanje okolja iz tega odloka je zato treba strogo in dosledno izvajati.
Dovoljene vrste goriva za ogrevanje in proizvodne procese so:
– elektrika,
– lahko kurilno olje,
– utekočinjen naftni plin (iz individualnih kontejnerjev na parcelah) in
– zemeljski plin (če bo možnost).
Skladiščenje goriva je potrebno urediti skladno s pravilnikom o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67) in pravilnikom o skladiščenju utekočinjenega naftnega plina (Uradni list RS, št. 22/92).
17. člen
Skladiščenje strupenih kemikalij, eksplozivnih in hitro vnetljivih ter drugih nevarnih snovi na območju cone je dopustno, če so te snovi uporabljene v proizvodnem procesu le v manjših količinah.
Skladiščenje izključno za lastne potrebe je potrebno izvajati brez nevarnosti za okolje ter skladno s pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča in transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
18. člen
Raščene strmine in zelenice je obvezno takoj zazeleniti v največji možni meri. Zelenice so načeloma zatravljene, brez grmovnic in cvetnic. Ob severni strani ceste Markovci – Novi Jork je predviden javorov drevored. Zelene površine redno vzdržuje pristojna komunalna služba.
Gozd ob severnem robu cone je treba zavarovati z avtohtono grmičasto podrastjo na obrobju. V največji možni meri je treba ohranjati domač naravni vegetacijski sestoj gozda.
19. člen
Emisije hrupa ne smejo presegati najvišjih dovoljenih vrednosti za proizvodno območje (70 dB).
20. člen
Za zaščito morebitnega arheološkega fonda mora biti območje, ki ni bilo gramoznica ali separacija, pred začetkom vsakih gradbenih del presondirano s strani služb Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
FAZNOST IZGRADNJE CONE
21. člen
– I. faza obsega celice št. 1–15 (sektorja I in II),
– II. faza obsega celice št. 16–29 (sektor III).
Črtkano je vrisano območje strokovne podlage za širitev cone, vendar le kot informativni podatek, ki ni del ZN.
KONČNE DOLOČBE
22. člen
S tem odlokom se spremeni naziv prostorskega izvedbenega načrta za obravnavano območje (»ZN stanovanjsko – obrtne cone Novi Jork, Markovci«) in glasi: ZN obrtne cone Novi Jork, Markovci.
23. člen
Za vse gradbene posege v prostor na območju cone je potrebno izdelati projekt za gradbeno dovoljenje in nanj pridobiti gradbeno dovoljenje ter predpisana soglasja.
Vsi posegi v prostor (tudi tisti, ki niso graditev), morajo biti skladni z določili tega odloka.
Gradbeno dovoljenje za gradnjo na območju cone izda upravni organ, pristojen za urejanje prostora v Občini Markovci.
24. člen
ZN je stalno na vpogled pri upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora na območju Občine Markovci.
25. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
26. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 015-04/00 -6
Markovci, dne 26. oktobra 2000.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost