Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4566. Navodilo o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje nalog na področju socialnega varstva, stran 11387.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US in 74/98), določil zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US in 41/99) je Občinski svet občine Črnomelj na 17. redni seji dne 8. 11. 2000 sprejel
N A V O D I L O
o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje nalog na področju socialnega varstva
1. člen
S tem navodilom se določa način sofinanciranja socialno-varstvenih programov humanitarnih oziroma dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč, invalidskih organizacij oziroma društev ter programov drugih izvajalcev, s področja izvajanja socialno-varstvenih programov zagotavljajo pa zadovoljevanje specifičnih socialno-varstvenih potreb občanov.
Občina pospešuje službe socialnega varstva za socialno ogrožene, invalide in ostarele kot svoje izvirne naloge.
2. člen
Izvajalci nalog iz 1. člena tega navodila so lahko:
– javno socialno-varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Črnomelj, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov-občanov Občine Črnomelj,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja za občane Občine Črnomelj.
3. člen
Izvajalci, določeni v 2. členu tega navodila se za izvajanje nalog iz 1. člena prijavijo na razpis, ki ga objavi Občina Črnomelj kot naročnik po sprejetju proračuna za tekoče leto.
Razpis vsebuje socialno-varstvene programe, ki se v določenem obdobju sofinancirajo iz občinskega proračuna.
Programi se sofinancirajo v višini, ki je določena vsako leto posebej s proračunom občine.
Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme na predlog odbora za družbene dejavnosti župan.
Z izbranimi izvajalci se sklene posebna pogodba.
4. člen
Za izvedbo razpisa in pripravo predloga izbora prijavljenih programov lahko župan s sklepom imenuje posebno komisijo.
5. člen
Kriteriji za pridobitev sredstev za posamezni program se določijo v javnem razpisu.
Za izvedbo programa se izbere najugodnejši ponudnik.
6. člen
To navodilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati prične naslednji dan po objavi, uporabljati se začne za dodelitev sredstev za proračunsko leto 2001.
Št. 403-02-2/2000
Črnomelj, dne 9. novembra 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost