Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4564. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2000, stran 11386.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 16. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2000
1. člen
Besedilo 3. člena odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2000 (Uradni list RS, št. 36/00) se nadomesti z novim, ki se glasi:
Proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
v SIT
I.  Bilanca prihodkov in odhodkov
1.  Prihodki                     450,892.196
2.  Odhodki                      504,089.204
3.  Proračunski primanjkljaj (1–2)           53,197.008
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev               –
5.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                     –
6.  Prejeta minus dana posojila
   in sprememba kapitalskih deležev (4–5)           –
III. Račun financiranja
7.  Zadolževanje proračuna                   –
8.  Odplačilo dolga                       –
9.  Neto zadolževanje (7–8)                   –
10. Zmanjšanje sredstev na računih           53,197.008
Zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz sredstev na računu, prenesenih iz preteklega proračunskega leta.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/02/2000
Braslovče, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost