Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4562. Odlok o organizaciji pomoči na domu in merilih za določanje plačila storitev na območju Občine Ajdovščina, stran 11383.

Na podlagi drugega odstavka 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99), 6. člena pravilnika o normativih socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99), 8. in 23. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99), nacionalnega programa socialnega varstva (Uradni list RS, št. 31/00) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 16. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o organizaciji pomoči na domu in merilih za določanje plačila storitev na območju Občine Ajdovščina
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija izvajanja javne službe pomoči na domu v delu, ki se nanaša na socialno oskrbo na domu, upravičence do socialne oskrbe, vrste storitev, določitev cene storitev ter oprostitve plačil.
2. člen
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.
II. UPRAVIČENCI DO SOCIALNE OSKRBE NA DOMU
3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Upoštevaje gornje pogoje so upravičenci:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
4. člen
O upravičenosti do socialne oskrbe na domu odloča Center za socialno delo Ajdovščina. Zoper odločbo prve stopnje je možna pritožba, ki se jo vloži pri županu Občine Ajdovščina.
Storitev se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Postopek in trajanje socialne oskrbe na domu se izvaja pod pogoji, ki jih določa pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev.
Odločbo o upravičenosti se izda za obdobje 12 mesecev, po preteku tega roka, se ponovno ugotovi upravičenost do socialne oskrbe.
III. VRSTE STORITEV
5. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje storitve:
– gospodinjska pomoč; prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene; pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov; vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
IV. ZAGOTAVLJANJE JAVNE SLUŽBE
6. člen
Pomoč na domu kot socialno oskrbo na domu, izvaja v okviru javne službe Center za socialno delo Ajdovščina.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko javno službo pomoči na domu kot socialno oskrbo, opravljajo tudi drugi javni socialno varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu.
Koncesijo se podeli v skladu z določili pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva. Občinski svet sprejme sklep o razpisu koncesije, v katerem določi vrsto in obseg storitev. Odločbo o podelitvi koncesije izda župan občine.
7. člen
Izvajalec je dolžan izpolnjevati in zagotavljati kadrovske ter prostorsko-tehnične pogoje za izvajanje socialne oskrbe na domu, kot to določajo zakonski predpisi.
Osnovno dokumentacijo o osebnih podatkih upravičenca vodi izvajalec pomoči na domu, v skladu z navodili iz 115. člena zakona o socialnem varstvu. Storitve po tem pravilniku se za vsakega upravičenca evidentirajo mesečno na posebnem obrazcu, ki obsega:
– evidenca dogovora o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve,
– dnevnik opravljenih storitev,
– podatke o plačilih ali oprostitvah plačil,
– evidenca opravljenih poti.
V. DOLOČANJE CENE STORITEV IN OPROSTITVE PLAČIL
8. člen
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na domu, ki jo je deležen upravičenec. Cene se oblikujejo v skladu z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za socialno varstvo. Ceno storitve določi organ upravljanja pravne osebe oziroma sama fizična oseba.
K cenam storitev iz okvira javne službe daje soglasje pristojni občinski organ.
9. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati celotne stroške storitev. Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbenega razmerja.
10. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo stroškov storitev pomoči na domu in nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu ali iz kakega drugega pravnega naslova dolžni preživljati, lahko vložijo pri Centru za socialno delo Ajdovščina, zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila storitve.
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitev plačila stroškov za pomoč na domu le, če dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnin v korist občine. Zemljiškoknjižno zavarovanje opravi občina, na predlog Centra za socialno delo Ajdovščina.
11. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev za upravičence in druge zavezance, odloča Center za socialno delo Ajdovščina, v skladu z merili, ki jih predpiše Vlada Republike Slovenije.
O upravičenosti do delne ali celotne oprostitve plačila, se odloča v istem postopku in aktu, kot se odloča o upravičenosti do socialne oskrbe na domu.
Oprostitev plačila se lahko dodeli za določen čas, največ za dobo 12 mesecev. Oprostitev plačila se ponovno dodeli za isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj smotrn in primeren način razreševanja trenutne situacije upravičenca.
12. člen
V skladu z zakonom in s tem odlokom so v celoti oproščeni plačila:
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka kot edinega vira preživljanja,
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
– upravičenci do dodatka za nego otroka po zakonu o družinskih prejemkih.
13. člen
Izvajalec javne službe sklene z upravičencem oziroma njegovim zastopnikom dogovor o izvajanju in načinu plačila socialne oskrbe na domu pred pričetkom izvajanja storitev. V primeru sprememb okoliščin v katerih je bil sklenjen dogovor, se le-ta ustrezno spremeni.
14. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil pravico do oprostitve plačila, ne da bi predhodno izrabil vse pravne možnosti za določitev in izterjavo preživninske upravičenosti, če je do njih upravičen,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da do oprostitve plačila ali delnega doplačila ni upravičen.
15. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za določitev plačila, je upravičenec ali zavezanec dolžan v petnajstih dneh sporočiti pooblaščencu za zbiranje in vodenje evidenc socialnega položaja upravičencev oziroma zavezancev.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.
16. člen
Upravičenci plačujejo storitve službe socialne oskrbe na domu samemu izvajalcu. Sredstva iz naslova plačil upravičencev se uporabijo za pokritje stroškov plač in prispevkov ter materialnih stroškov.
Razliko med obračunom dogovorjenih opravljenih storitev in prejetimi plačili s strani upravičencev, zagotavlja Občina Ajdovščina iz svojega proračuna, na podlagi mesečnega zahtevka, ki ga izstavi izvajalec.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Do sprejetja meril Vlade Republike Slovenije se poleg kriterijev za oprostitev plačila iz 13. člena odloka, upošteva tudi materialno stanje upravičencev in zavezancev ter njihovo zdravstveno stanje.
Oprostitve plačila ter višina plačila storitve se določa na podlagi lestvice, ki upravičence ali zavezance razvršča v plačilne razrede, upoštevaje odstotek preseganja mesečnega neto dohodka na družinskega člana zadnjih treh mesecev od cenzusa za denarni dodatek (26. člen zakona o socialnem varstvu), in sicer:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Plačilni       % preseganja mesečnega neto dohodka       Plačilo storitve v %
razred        na družinskega člana zadnjih treh mesecev    od veljavne cene
           od cenzusa za denarni dodatek
-----------------------------------------------------------------------------------------
1          do 30%                      /
2          od 30% do 100%                 10%
3          od 100% do 200%                 20%
4          od 200% do 300%                 30%
5          od 300% do 400%                 50%
6          od 400% do 500%                 80%
7          nad 500%                    100%
-----------------------------------------------------------------------------------------
V posameznem plačilnem razredu plačujejo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene.
Če se storitev sočasno opravlja za dva upravičenca v isti družini, se cena urne postavke poveča za 20%.
V izjemnih primerih lahko Center za socialno delo pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj družine in:
– določi višje plačilo, če ugotovi, da je dejanski socialni položaj družine bistveno boljši kot bi izhajal iz njenega izkazanega dohodka,
– določi nižje plačilo, če ugotovi, da kljub večjemu izkazanemu dohodku družina živi v težkih socialnih razmerah.
18. člen
Materialno stanje upravičenca in zavezancev se ugotavlja tako, da se v dohodek štejejo vsi dohodki, katere opredeljuje 27. člen zakona o socialnem varstvu ter vsak dodatek za tujo nego in pomoč.
Slabo zdravstveno stanje zavezancev se ugotavlja na podlagi predloženega dokazila, da so upravičenci upravičeni do dodatka za tujo nego in pomoč, na podlagi zdravniškega potrdila in presoje Centra za socialno delo.
19. člen
Občina zagotavlja v vsakoletnem proračunu sredstva za pokritje razlike med plačili upravičencev in ceno storitve.
20. člen
Občina Ajdovščina sklene z vsakim izvajalcem socialne oskrbe na domu ustrezno pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti o izvajanju javne službe.
O izvajanju službe socialne oskrbe na domu in o porabljenih sredstvih je vsak izvajalec dolžan podati pisno poročilo ob polletju in ob zaključku leta.
21. člen
Občina Ajdovščina bo program socialne oskrbe na domu izvajala postopno. V letu 2001 sme neposredno izvajanje storitve na upravičenca trajati največ 10 ur tedensko oziroma 40 ur mesečno.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 552-5/99-00
Ajdovščina, dne 17. novembra 2000.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost