Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4556. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov, stran 11356.

Na podlagi 21. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) in na predlog Zdravniške zbornice Slovenije izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci) lahko izvajajo programe pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov, če izpolnjujejo organizacijske, kadrovske, materialne in druge pogoje, določene s tem pravilnikom.
2. člen
Za izvajanje posameznih specializacij morajo pooblaščeni izvajalci izpolnjevati pogoje, določene v prilogi tega pravilnika.
II. SPLOŠNA DOLOČILA ZA POOBLAŠČENE IZVAJALCE
3. člen
Pooblaščeni izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo ustrezno velikost in strukturiranost za takšen obseg bolnišničnega in ambulantnega dela, ki omogoča, da se opravi predpisan program in število posegov;
– v svojih strokovnih enotah morajo imeti zadostno opremo ter zadostno število pripomočkov za poglobljeno delo po sodobnih načelih in metodah na področju posamezne strokovne dejavnosti;
– imeti morajo zadostno število bolnikov s področja strokovne dejavnosti, ki jo izvajajo;
– imeti morajo ustrezno knjižnico in prostore za individualno učenje (vodilne učbenike s strokovnega področja, tekoče revije; ustrezen prostor za študij; druga sredstva za pouk, na primer uporabo osebnega računalnika z dostopom do medmrežja, avdiovizuelne pripomočke in drugo);
– imeti morajo zadostno število usposobljenih mentorjev (za ustrezno razmerje med neposrednimi mentorji in zdravniki na usposabljanju šteje razmerje 1 proti 1);
– omogočati redni strokovni nadzor komisij za strokovni nadzor v državi;
– zagotavljati nenehen nadzor nad kakovostjo (medicinska informatika, komisije);
– specifične pogoje, ki so določeni v posameznih programih usposabljanja.
Pooblaščeni izvajalci morajo za izvajanje programov sekundarijata in specializacij zagotavljati še:
– delo v diagnostičnih in operacijskih enotah ter ambulantah;
– opravljanje dežurstva za zdravnike specializante v obsegu 4 do 6 dežurstev na zdravnika na usposabljanju na mesec;
– dnevne vizite in klinične sestanke, ki ne smejo trajati manj kot 4 ure na teden;
– strokovne sestanke z analizo dela in interdisciplinarne sestanke s specialisti, ki opravljajo diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na določenem področju;
– sposobnosti za posredovanje znanja (vsaj 3 publikacije na leto v domači in/ali tuji literaturi, organizacija vsaj 1 strokovnega sestanka na leto);
– druge oblike podiplomskega izobraževanja;
– redne strokovne nadzore komisije za specializacije Zdravniške zbornice Slovenije (na 1 do 3 leta) in drugih komisij za strokovne nadzore v državi;
– občasni strokovni nadzor mednarodnih komisij zdravniških organizacij UEMS, UEMO, EURACT ali ustreznega evropskega strokovnega združenja (Charter on Visitation of Training Centres, UEMS, oktober 1997).
III. KATEGORIJE POOBLAŠČENIH IZVAJALCEV ZA IZVAJANJE SPECIALIZACIJ
4. člen
Specializacije se izvajajo pri pooblaščenih izvajalcih, ki so glede na obseg programa posamezne specializacije, ki ga lahko izvajajo, razvrščeni v tri kategorije:
– pooblaščeni izvajalci tipa V (vseobsegajoči) izpolnjujejo pogoje za izvedbo celotnega programa posamezne specializacije,
– pooblaščeni izvajalci tipa D (delni) izpolnjujejo pogoje za izvedbo večjega dela posamezne specializacije,
– pooblaščeni izvajalci tipa U (usmerjeni) pa izpolnjujejo pogoje le za izvedbo posameznih delov specializacije.
IV. POOBLASTILA IZVAJALCEM
5. člen
Izpolnjevanje pogojev za izvajanje posameznih programov pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov ugotavlja na podlagi zahteve zdravstvenega zavoda oziroma zasebne ordinacije komisija, ki jo imenuje Zdravniška zbornica Slovenije.
Komisija sprejme poslovnik, s katerim uredi način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev tega pravilnika.
6. člen
Na podlagi poročila komisije Zdravniška zbornica Slovenije predlaga ministru, pristojnemu za zdravstvo, da pooblasti izvajalca za izvajanje posameznih področij in obsega programov pripravništva, sekundarijata in specializacij za dobo pet let. Do poteka veljavnosti pooblastila je potrebno, na podlagi zahteve zdravstvenega zavoda oziroma zasebne ordinacije, ponovno preveriti izpolnjevanje pogojev.
Minister, pristojen za zdravstvo, v sklepu določi tudi število delovnih mest za usposabljanje zdravnikov, upoštevaje potrebo po enakomerni zasedenosti teh mest v celoletnem obdobju.
7. člen
Pooblaščeni izvajalci so dolžni v okviru pooblastila in svoje dejavnosti pripravnikom, sekundarijem in specializantom zagotoviti usposabljanje v skladu s programi usposabljanja.
8. člen
Za preklic pooblastila se smiselno uporabljajo določila iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki veljajo za podelitev pooblastila.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za zdravnike in zobozdravnike preneha uporabljati pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov pripravništva, sekundarijata in specializacije (Uradni list RS, št. 25/93, 1/99 in 98/99).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 164-1/98
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo

PRILOGA:  POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI POOBLAŠČENI IZVAJALCI ZA IZVAJANJE POSAMEZNIH SPECIALIZACIJ

 

1.     SPECIALIZACIJE IZ KIRURGIJE (ABDOMINALNA KIRURGIJA, KARDIOVASKULARNA KIRURGIJA, NEVROKIRURGIJA, ORTOPEDSKA KIRURGIJA, PLASTIČNA, REKONSTRUKCIJSKA IN ESTETSKA KIRURGIJA, SPLOŠNA KIRURGIJA, TORAKALNA KIRURGIJA, TRAVMATOLOGIJA, UROLOGIJA)

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V in D imajo:

·         ustrezno velikost in strukturiranost (*> 1000 sprejemov na leto, takšen obseg bolnišničnega in ambulantnega dela ter tolikšno število nujnih (urgentnih) in elektivnih operacij na leto, da je specializantu omogočeno opravljanje predpisanega programa);

·         možnost opravljanja endoskopske dejavnosti;

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 2 glavna mentorja, vsaj 4 neposredni mentorji);

·         zagotovljeno izpolnjevanje specifičnih pogojev za posamezno kirurško stroko, ki so določeni v programih specializacij.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa U imajo:

·         ustrezno velikost (*> 1000 sprejemov na leto, takšen obseg bolnišničnega in ambulantnega dela ter tolikšno število urgentnih in elektivnih operacij na leto, da je specializantu omogočeno opravljanje predpisanega programa);

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 1 glavni mentor, vsaj 1 neposredni mentor).

 

* za specializacijo iz torakalne kirurgije velja 70% predpisanega normativa.

 

2.       ANATOMSKA PATOLOGIJA IN CITOPATOLOGIJA

 

Pri pooblaščenih izvajalcih tipa V se izvaja celotna specializacija (uvodni del, usmerjeni del in poglobljene usmeritve), razen citopatologije in ginekopatologije. Pri pooblaščenih izvajalcih tipa D se izvaja do 50% uvodnega in usmerjenega dela specializacije. Pri pooblaščenih izvajalcih tipa U se izvajajo segmenti enega ali dveh delov specializacije (uvodnega in usmerjenega) ter del ali celotna poglobljena usmeritev.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·           ustrezen obseg strokovno-zdravstvene dejavnosti s področja patologije (najmanj 10.000 biopsij in 500 avtopsij letno);

·           ustrezno število kvalificiranih mentorjev (vsaj 1 glavni, vsaj 3 neposredni mentorji);

·           razvite in v vsakodnevno prakso vpeljane sodobne preiskovalno-diagnostične metode (vse osnovne in specialne barvne, srebritvene in histo-citokemijske metode, polarizacijska mikroskopija, imunohistokemija z nujno paleto protiteles za diferenciacijo celic, imunoflorescenca, elektronska mikroskopija, molekularno-genetske tehnike, histomorfometrija);

·           ustrezni učni pripomočki (individualni mikroskopi, diskusijski mikroskopi, zbirke makroskopskih in mikroskopskih preparatov, zbirke diapozitivov, računalniki s CD-romi, diaprojektorji, grafoskopi, videoprojektorji);

·           razvito sodelovanje z drugimi specialnostmi (redne klinično-patološke konference, konziliji);

·           ustrezno knjižnico in ustrezno opremljene prostore za individualno učenje (zadnje izdaje uveljavljenih učbenikov splošne patologije, učbenikov kirurške patologije, citopatologije, forenzične patologije, monografije o boleznih organov in organskih sistemov, dostop do vseh pomembnih strokovno-znanstvenih revij, ustrezno opremljena soba za specializante z individualnim delovnim mestom in mikroskopom).

Pooblaščeni izvajalci tipa D in U lahko izpolnjujejo v prejšnjem odstavku naštete pogoje le deloma, kar predvsem velja za obseg strokovno-zdravstvene dejavnosti (za uvodni del specializacije vsaj 300 avtopsij letno, za usmerjeni in poglobljeni del specializacije vsaj 5000 biopsij v arhivu) in število mentorjev (za pooblaščene izvajalce tipa D vsaj 1 glavni in 2 neposredna mentorja in za pooblaščene izvajalce tipa U vsaj 2 neposredna mentorja). Minimalni pogoji za vse pooblaščene izvajalce so vpeljane osnovne in specialne barvne, srebritvene in histokemijske metode ter osnovne imunohistokemijske preiskave za diferenciacijo celic. Od učnih pripomočkov morajo vsi pooblaščeni izvajalci zagotoviti vsaj individualne mikroskope, diskusijske mikroskope, zbirke makroskopskih in mikroskopskih preparatov, sodobne učbenike in računalnik z dostopom do medmrežja. Drugi pogoji morajo biti izpolnjeni v celoti.

 

Pooblaščeni izvajalec, pri katerem poteka večji del usmerjene in poglobljene specializacije iz citopatologije mora imeti ambulanto za opravljanje aspiracijske biopsije z najmanj 5000 posegi letno.

 

 

3.       ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA IN PERIOPERATIVNA INTENZIVNA MEDICINA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V in D imajo:

·          več kot 5000 anestezij letno za otroke in odrasle, od tega 20 odstotkov akutnih primerov;

·          izvajanje programa iz specialne anestezije: redno celotedensko operativno dejavnost s tega področja;

·          vsaj 2 glavna mentorja in 4 neposredne mentorje;

·          popolno opremo za izvajanje in nadzor anestezij (invazivni monitoring) ter organiziran neposredni pooperativni nadzor na več kot 3 posteljah;

·          vsaj 300 sprejemov v enoti intenzivne terapije stopnje A, delo pod neprekinjenim nadzorom specialista intenzivista v 3 turnusih, donorski program;

·          organiziran oddelek za respiracijsko terapijo s stalnim zdravnikom specialistom in celotedensko dejavnostjo;

·          organizirano urgentno dejavnost za bolnišnične oddelke in za nujne sprejeme z reanimacijskim timom (24 ur specialist anesteziolog in medicinska sestra pri anesteziji);

·          vsaj eno ambulanto terapije bolečine s polnim delovnim časom pod vodstvom specialista.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa U lahko izpolnjujejo v prejšnjem odstavku naštete pogoje le deloma (vsaj 2000 na leto in vsaj 1 glavni ter 1 neposredni mentor).

 

4.        ČELJUSTNA IN ZOBNA ORTOPEDIJA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·         ustrezno velikost in strukturiranost za izvedbo celotnega programa specializacije;

·         vsaj enega glavnega mentorja;

·         možnost izvajanja sodobne diagnostike, ki vključuje rentgenske in telerentgenske analize ter fotodokumentacijo;

·         opremo, instrumentarij in materiale, ki zagotavljajo izvajanje sodobnih snemnih in fiksnih metod ortodontskega zdravljenja;

·         kazuistiko (najmanj 1500 pacientov v zdravljenju), ki vključuje prirojene in razvojne nepravilnosti ter poškodbe orofacialnega področja, primere ortodontsko-parodontološke obravnave, ortodontsko-protetične rehabilitacije in ortodontsko kirurškega zdravljenja;

·         omogočeno sodelovanje s splošnimi in mladinskimi zobozdravniki;

·         omogočeno interdisciplinarno sodelovanje s stomatološkimi in drugimi medicinskimi specialnostmi.

5.        DERMATOVENEROLOGIJA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·         dovolj veliko število primerov, kjer se zdravijo bolniki različnih starostnih skupin (odrasli, otroci), z vsemi oblikami kožnih in spolno prenosljivih bolezni, vključno z najzahtevnejšimi oblikami; letno naj sprejme na bolnišnično zdravljenje vsaj 1200 bolnikov. V okviru ambulantne dejavnosti naj izvajalec opravi letno vsaj 30.000 pregledov. Imeti mora urejeno sodobno ambulantno službo, v okviru katere mora pokrivati naslednje dejavnosti: splošno dermatologijo, otroško dermatologijo, alergologijo in poklicne bolezni kože, dermatološko onkologijo, spolno prenosljive bolezni, dermatološko malo kirurgijo, dermatološko flebologijo, fizikalno terapijo, rentgensko in lasersko terapijo. Poleg tega mora imeti nekatere lastne laboratorije, predvsem histopatološki, alergološki, mikološko-parazitološki ter eventuelno še druge. Za vse navedene dejavnosti mora imeti potrebno sodobno opremo in usposobljene strokovnjake. Za ostale potrebe mora imeti na voljo skupne laboratorije v okviru klinične bolnišnice;

·         strokovno in pedagoško usposobljene strokovnjake: vsaj 2 glavna in 4 neposredne mentorje;

·         arhiv z vsaj 1000 posnetki dermatoveneroloških obolenj, druga sredstva za pouk (mikroskop z diskusijskim dodatkom).

 

Pooblaščeni izvajalci tipa D (s pogoji za izvedbo programa splošne dermatovenerologije) imajo:

·         dovolj veliko število primerov, kjer se zdravijo bolniki z najpomembnejšimi oblikami kožnih in spolno prenosljivih bolezni; letno naj sprejme na bolnišnično zdravljenje vsaj 400 bolnikov. V okviru ambulantne dejavnosti naj opravi letno vsaj 10.000 pregledov. V takem okviru mora poleg splošne dermatologije pokrivati vsaj še pet usmerjenih specialističnih dejavnosti, predvsem otroško dermatologijo, alergologijo, poklicne bolezni kože, mikologijo in histopatologijo;

·         strokovno in pedagoško usposobljene strokovnjake: vsaj 1 glavni in 1 neposredni mentor.

 

6.       DRUŽINSKA MEDICINA

 

Pooblaščeni izvajalci imajo:

·         zagotovljeno delo specializanta v ostalih službah osnovne zdravstvene dejavnosti;

·         najmanj 1 neposrednega mentorja, ki mora delati najmanj 50% polnega delovnega časa neposredno z bolniki;

·         zagotovljeno izvajanje hišnih obiskov;

·         zagotovljeno dežurstvo v enotah nujne medicinske pomoči (NMP, SNMP).

 

 

7.        FIZIKALNA IN REHABILITACIJSKA MEDICINA (FRM)

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·         ustrezno velikost in strukturiranost (>1000 sprejemov na bolnišnični oddelek za rehabilitacijo na leto), ki specializantu omogoča opravljanje predpisanega programa;

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 4 glavni mentorji, vsaj 4 neposredni mentorji).

 

Pooblaščeni izvajalci tipa D imajo:

·        ustrezno velikost in strukturiranost, ki zagotavlja v enotah za fizikalno in rehabilitacijsko medicino vsaj 1000 ambulantnih obravnav letno;

·        ustrezno število mentorjev (vsaj 1 glavni mentor, vsaj 2 neposredna mentorja).

 

Pooblaščeni izvajalci tipa U imajo:

·         ustrezno velikost in obseg ambulantnega programa, ki specializantu omogoča opravljanje predpisanega programa;

·        ustrezno število mentorjev (vsaj 1 neposredni mentor).

8.        GASTROENTEROLOGIJA

 

Pooblaščeni izvajalci za izvajanje nadaljevalnega in izbirnega programa imajo:

·         ustrezno velikost in strukturiranost (> 1000 sprejemov na bolnišnični oddelek letno, od tega vsaj 50 odstotkov akutnih bolnikov, > 2 ambulanti s skupaj > 3000 obiski na leto in razmerjem med prvim pregledom in kontrolo > 0,70 vsaj v eni, 1 specializirana enota za intenzivno zdravljenje z >400 sprejemi na leto, laboratoriji, enotami za ultrazvočne preiskave, endoskopije, enoto za funkcionalno diagnostiko, zagotovljeno dnevno povezavo s kirurškim, rentgenološkim, infekcijskim oddelkom, laboratoriji ali enotami za biokemijo, nuklearno medicino, citologijo in patologijo, mikrobiologijo);

·         zagotovljeno sodelovanje v programu transplantacije organov;

·         > 3000 opravljenih endoskopij zgornjih prebavil na leto;

·         > 1000 opravljenih endoskopij spodnje prebavne cevi na leto;

·         > 2500 opravljenih abdominalnih ultrazvočnih preiskav na leto;

·         redne tedenske multidisciplinarne seminarje ali konzilije – patološki, rentgenološki, kirurški, onkološki, transplantacijski;

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 2 glavna mentorja; eden od njiju hepatolog, vsaj 4 neposredni mentorji);

·         vsaj 2 endoskopista, ki sta sposobna opravljanja in poučevanja zahtevnih endoskopskih posegov;

·         ustrezen arhiv demonstracijskih videoendoskopskih posnetkov za učenje endoskopij.

 

 

9.       GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO

Pooblaščeni izvajalci tipa V in D imajo:

·         hospitalni oddelek, ki je razdeljen na tri osnovne oddelke (ginekologija, perinatologija in reprodukcija). Imeti morajo vsaj 1000 porodov letno in razvito ambulantno dejavnost z vsaj 9000 ambulantnimi pregledi letno;

·         razvito laboratorijsko in diagnostično dejavnost ter povezavo z drugimi specialističnimi oddelki;

·         vsaj 2 glavna mentorja in 4 neposredne mentorje.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa U lahko izpolnjujejo naštete pogoje le deloma (predvsem pogoje glede velikosti in števila mentorjev).

 

10.        INFEKTOLOGIJA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V in D imajo:

Infektologija za odrasle:

·         ustrezno velikost in strukturiranost (najmanj 1000 sprejemov na leto, od tega vsaj 600 akutnih bolnikov);

·         najmanj 3 splošne infektološke ambulante s skupaj > 3000 pregledi oziroma vsaj 2000 prvimi pregledi na leto;

·         najmanj 3 usmerjene infektološke ambulante (na primer za okužbe s HIV, virusne hepatitise, spolno prenosljive bolezni, lymsko boreliozo, potovalno medicino, tropsko medicino);

·         intenzivno infektološko enoto z najmanj 150 sprejemi na leto;

·         zagotovljeno stalno povezavo z mikrobiološkim laboratorijem in s kliničnim mikrobiologom;

·         zagotovljeno vsakodnevno povezanost vsaj s kirurškim, ginekološkim, internističnim, nevrološkim, dermatološkim in pediatričnim oddelkom oziroma oddelki;

·         urejeno infektološko konziliarno službo za kirurške in internistične bolnike, tudi za bolnike, ki so imunsko moteni;

·         program za racionalno uporabo antibiotikov v bolnišnici in za omejevanje rezistence mikroorganizmov proti antibiotikom;

·         urejeno službo za preprečevanje hospitalnih okužb in za hospitalno higieno;

·         dostopnost do preiskovalno- diagnostičnih metod in pripomočkov (laboratoriji ali enote za biokemijo, patologijo, citologijo, radiologijo itd.).

 

Infektologija za otroke (naštete so posebnosti, ki niso zajete v prejšnjem odstavku, pod naslovom infektologija za odrasle):

·         najmanj 3 splošne infektološke ambulante s skupaj > 1000 pregledi oziroma vsaj 1000 prvimi pregledi na leto;

·         urejeno infektološko konziliarno službo za pediatrične in kirurške bolnike, vključno z bolniki, ki so imunsko moteni.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa U lahko izpolnjujejo naštete pogoje le deloma.

 

11.   INTERNA MEDICINA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V in D imajo:

·         ustrezno velikost in strukturiranost (>1000 sprejemov na bolnišnični oddelek na leto, od tega vsaj 50 odstotkov akutnih bolnikov, ³ 3000 ambulantnih obiskov na leto, z razmerjem med prvim pregledom in kontrolo > 0,70, enoto za intenzivno interno medicino z ³ 400 sprejemi na leto, laboratoriji in/ali enotami za ultrazvočne preiskave, endoskopije in druge instrumentalne preiskave srca, dihal in prebavil, zagotovljeno vsakodnevno povezanost vsaj s kirurškim, ginekološkim, infekcijskim in nevrološkim oddelkom, laboratoriji ali enotami za biokemijo, citologijo in patologijo, mikrobiologijo in radiologijo);

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 2 glavna mentorja, vsaj 4 neposredne mentorje).

 

Pooblaščeni izvajalci tipa U lahko izpolnjujejo naštete pogoje le deloma (predvsem glede velikosti in števila mentorjev).

 

 

12.       INTERNISTIČNA ONKOLOGIJA

 

·        Pooblaščeni izvajalci za izvajanje nadaljevalnega in izbirnega programa predstavljajo vseobsegajoči onkološki center, po možnosti akreditiran evropski izobraževalni center, in imajo:

·         zadostno število novih bolnikov v določenem časovnem obdobju (zdravljenje najmanj 800 novih rakavih bolnikov letno);

·         center, ki opravlja diagnostiko in zdravljenje vseh, tudi redkih malignomov;

·         multidisciplinarne konzilije za večino rakavih obolenj;

·         organizirano strokovno službo, ki deluje 24 ur na dan;

·         pridruženost drugim ustreznim klinikam in specialnostim (specialnim kirurškim oddelkom, intenzivnemu oddelku, radiološkemu oddelku);

·         zagotovljeno aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah za raziskovanje in zdravljenje raka;

·         zagotovljeno sodelovanje in organizacije nacionalnih in mednarodnih sestankov in konferenc.

 

 

13.   JAVNO ZDRAVJE

Pooblaščeni izvajalci so javni zavodi, ki obravnavajo nacionalno ali regionalno zdravstveno problematiko. Razdelimo jih na:

-          vladne in nevladne ustanove, pomembne za vso državo, ki so edine te vrste v državi,

-          javne zavode na regionalni ravni.

Pogoj, da se lahko izvaja specialistični program iz javnega zdravja v navedenih ustanovah, je sistemizirano delovno mesto neposrednega mentorja, izkušenega strokovnjaka na ustreznem področju javnega zdravja.

 

Pooblaščeni izvajalci imajo:

·         kvalificirane mentorje za določena metodološka ali strokovna področja javnega zdravja (statistika, epidemiologija, organizacija, ekonomika, management, informacijski sistem, promocijo zdravja, nalezljive bolezni, kronične bolezni, travmatizem, duševne motnje ter dejavnost javnozdravstvenih laboratorijev) ter smisel za medsektorsko sodelovanje;

·         zagotovljeno izpolnjevanje programa s terenskimi obiski krajev z določeno medicinsko zdravstveno ali organizacijsko problematiko, s prikazom interdisciplinarnega, medinštitutskega ter medsektorskega obravnavanja problema.

 

 

14.       KLINIČNA GENETIKA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·         obseg dela izvajalca:

·         klinično genetski del: vsakodnevne klinično genetske ambulante - vsaj 15 pacientov tedensko;

·         laboratorijski medicinsko genetski del: vsakodnevna laboratorijska dejavnost (citogenetska, molekularno genetska) – vsaj 10 citogenetskih preiskav tedensko in vsaj ena molekularno genetska preiskava dnevno;

·         usposobljenost in število mentorjev:

·         klinično genetski del: vsaj 1 mentor s specializacijo iz klinične genetike;

·         laboratorijski medicinsko genetski del: vsaj 1 glavni mentor;

·         mesečne sindromološke sestanke in poročanje o novostih iz literature (vsaj na 14 dni);

·         dostopnost do ustreznih baz podatkov (OMD-Oxford Medical Database, POSSUM-citogenska baza podatkov, OMIM-Online Mendelian Inheritance in Man).

 

Pooblaščeni izvajalci tipa D imajo:

·         obseg dela je za posamezno področje isti kot pri izvajalcih tipa V, lahko je manjši v primeru, ko gre za specialna področja (citogenetika neoplazij, iskanje in opredelitev točkovnih mutacij);

·         omogočeno izvajanje programa s področja osnov klinične medicine in področij ožjih usmeritev (v tem primeru so to pooblaščeni izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje specializacij teh področij);

·         usposobljenost in število mentorjev:

·         klinično genetski del: vsaj 1 mentor s specializacijo iz klinične genetike,

·         laboratorijski medicinsko genetski del: vsaj 1 glavni mentor,

·         usmerjeni del specializacije: mentor je specialist iz usmerjenega področja (npr. ginekologija, pediatrija, nevrologija), z izkušnjami na področju obravnave genetskih bolezni.

 

 

15.       KLINIČNA MIKROBIOLOGIJA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·         ustrezno velikost in strukturiranost, ki specializantu omogoča opravljanje popolnega predpisanega programa specializacije (več kot 100.000 vzorcev za mikrobiološke preiskave na leto, od teh najmanj 25 odstotkov za virološke preiskave);

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 3 glavne mentorje in 3 neposredne mentorje).

 

 Pooblaščeni izvajalci tipa D imajo:

·         ustrezno velikost in strukturiranost, ki specializantu omogoča delno opravljanje predpisanega programa specializacije (več kot 10.000 vzorcev za mikrobiološke preiskave na leto, od teh najmanj 50 odstotkov za bakteriološke preiskave);

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 1 glavni mentor in 1 neposredni mentor).

 

Pooblaščeni izvajalci tipa U imajo:

·         ustrezno velikost in strukturiranost (več kot 10.000 vzorcev za mikrobiološke preiskave na leto ali več kot 1000 sprejemov na leto in takšen obseg bolnišničnega in ambulantnega dela, ki specializantu omogoča delno opravljanje predpisanega programa);

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 2 neposredna mentorja).

 

16.       MAKSILOFACIALNA KIRURGIJA

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·         vsaj 750 sprejemov na leto;

·         vsaj 1800 ambulantnih oralnokirurških posegov;

·         vsaj 1 glavnega mentorja in 3 neposredne mentorje.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa D imajo:

·         vsaj 400 sprejemov na leto;

·         vsaj 700 ambulantnih oralnokirurških posegov;

·         vsaj 1 neposrednega mentorja.

 

17.       MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·         opremo za izvajanje kompleksne specialistične ambulantne dejavnosti za področje medicine dela, prometa in športa na primarni, sekundarni in terciarni ravni, z ustrezno opremo za izvajanje vseh diagnostičnih postopkov in možnosti za sodelovanje s specialisti drugih strok:

-            fiziološki laboratorij z opremo za izvajanje diagnostične obravnave vseh organov oziroma organskih sistemov za ocenjevanje delazmožnosti;

-          hematološko-biokemični laboratorij;

-          toksikološki laboratorij;

-          ekološki laboratorij;

-          ergonomski laboratorij;

-          enoto za psihologijo dela;

·         ustrezne kadre:

-          vsaj 3 glavne in 3 neposredne mentorji;

-          usposobljene strokovnjake za delo v vseh laboratorijih in enoti za psihologijo dela.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa D in U lahko izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka le deloma, vendar morajo imeti standardno opremo, ki je predpisana s pravilnikom o dejavnosti medicine dela, prometa in športa ali z drugimi ustreznimi pravilniki področij, ki jih pokrivajo.

 

18.       NEFROLOGIJA

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·         ustrezno velikost: 600 do 900 obravnavanih bolnikov letno, 10 do 20 odstotkov akutnih bolnikov, nefrološko ambulanto, ambulanto za bolnike s presajeno ledvico, ambulanto za bolnike s končno ledvično odpovedjo, ki so zdravljeni s kronično hemodializo, ambulanto za bolnike s končno ledvično odpovedjo, ki so zdravljeni s kronično ambulantno peritonealno dializo, oddelek za kronično hospitalno dializo, oddelek za akutno dializo, operativni oddelek za arterio-venske pristope in akutne pristope za akutno dializo, oddelek za nefrološke ultrazvočne preiskave;

·         ustrezno strukturiranost z laboratorijem, enoto za nuklearno medicino, enotami za endoskopijo, instrumentalnimi preiskavami ledvic, srca, dihal, prebavil, zagotovljeno dnevno povezanost s kirurškim, ginekološkim infekcijskim in nevrološkim oddelkom, laboratoriji ali enotami za biokemijo, citologijo, patologijo, mikrobiologijo, radiologijo in drugimi;

·        ustrezno število mentorjev: vsaj 4 glavne mentorje, 8 neposrednih mentorjev.

19.       NEVROLOGIJA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V in D:

mora obravnavati bolnike hospitalno in imeti ambulantno dejavnost. Imeti mora še:

·         ustrezno velikost in strukturiranost (> 1000 sprejemov na leto, od tega vsaj 500 akutnih bolnikov, > 2 ambulanti s skupaj ³ 3000 obiski na leto in razmerjem med prvim pregledom in kontrolo > 0,70 vsaj v eni, enoto za intenzivno nevrološko terapijo z ³ 300 sprejemi na leto);

·         dostopnost do popolne laboratorijske, likvorske, klinične nevrofiziološke (elektromiografija-EMG, elektroencefalografija-EEG, evocirani potenciali), nevroradiološke (vključno z računalniško tomografijo-RT (CT), magnetno-resonančno tomografijo-MRT in angiografijo), nevrosonološke in nuklearnomedicinske diagnostike; omogočeno mora biti tudi posvetovanje z vsemi glavnimi medicinskimi strokami;

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 2 glavna mentorja, vsaj 4 neposredni mentorji).

 

Pooblaščeni izvajalci tipa U lahko izpolnjujejo naštete pogoje le deloma.

 

 

20.       NUKLEARNA MEDICINA

 

Pooblaščeni izvajalec mora imeti oddelek za nuklearno-medicinsko diagnostiko in oddelek za obravnavo bolnikov z boleznimi ščitnice.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·         letno najmanj 5000 nuklearno-medicinskih diagnostičnih preiskav in najmanj 6000 obravnav bolnikov z boleznimi ščitnice;

·         popolno laboratorijsko in spremljevalno diagnostično dejavnost;

·         možnost konzultacije z vsemi glavnimi medicinskimi strokami;

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 1 glavni mentor in vsaj 2 neposredna mentorja).

 

 

21.       OFTALMOLOGIJA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo hospitalne bolnike in ambulantno dejavnost. Zadostiti morajo naslednjim pogojem:

·         >1000 sprejemov na leto, takšen obseg bolnišničnega in ambulantnega dela ter tolikšno število urgentnih in elektivnih operacij na leto, da je specializantu omogočena izvedba predpisanega programa;

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 2 glavna mentorja, od katerih je vsaj 1 z nazivom visokošolskega učitelja, vsaj 4 neposredni mentorji);

·         zagotovljeno popolno dostopnost do vseh sodobnih diagnostičnih metod in pripomočkov v oftalmologiji, sodelovanje z drugimi specialnostmi kot so otorinolaringologija, nevrologija, radiologija, interna medicina, nevrofiziologija, plastična kirurgija in onkologija.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa D imajo:

·         >500 sprejemov na leto, takšen obseg bolnišničnega in ambulantnega dela ter tolikšno število urgentnih in elektivnih operacij na leto, da je specializantu omogočena izvedba dela programa, za katero je pooblaščen;

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 1 glavni mentor in vsaj 1 neposredni mentor).

22.   ORALNA KIRURGIJA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·         vsaj 750 sprejemov na leto;

·        vsaj 1800 ambulantnih oralnokirurških posegov;

·         vsaj 1 glavnega mentorja in 3 neposredne mentorje.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa D imajo:

·         vsaj 400 sprejemov letno;

·        vsaj 700 ambulantnih oralnokirurških posegov;

·         vsaj 1 neposrednega mentorja.

 

 

23.       OTORINOLARINGOLOGIJA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V in D imajo:

·         ustrezno velikost in strukturiranost (> 1000 sprejemov na leto, takšen obseg bolnišničnega in ambulantnega dela ter tolikšno število nujnih (urgentnih) in elektivnih operacij na leto, da je specializantu omogočeno opravljanje predpisanega programa);

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 2 glavna mentorja, vsaj 4 neposredni mentorji).

 

Pooblaščeni izvajalci tipa U imajo:

·         ustrezno velikost (> 1000 sprejemov na leto, takšen obseg bolnišničnega in ambulantnega dela ter tolikšno število nujnih (urgentnih) in elektivnih operacij na leto, da je specializantu omogočeno opravljanje določenega dela predpisanega programa);

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 1 glavni mentor, vsaj 1 neposredni mentor).

 

24.       OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V in D imajo:

·         več kot 1000 sprejemov letno, od tega vsaj 50 odstotkov akutnih primerov;

·         vsaj eno enoto za nujno (urgentno) in intenzivno psihiatrično zdravljenje;

·         ambulanto 5 dni v tednu, z vsaj 2000 pregledi na leto in razmerjem med prvim in ponovnim pregledom več kot 0,70;

·         zagotovljeno popolno dostopnost sodobnih diagnostičnih metod in pripomočkov, sodelovanje z drugimi specialnostmi, kot so nevrologija, nevrofiziologija in pediatrija.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa U lahko izpolnjujejo naštete pogoje le deloma.

 

25.       OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·         vsaj 1500 sprejemov napotenih pacientov;

·         vsaj 2 ordinaciji ter klinično opremo in posebne prostore za delo z otroki s posebnimi zahtevami;

·         ustrezno število kvalificiranih mentorjev (vsaj 1 glavni mentor, vsaj 3 neposredni);

·         možnost neposrednega sodelovanja z drugimi stomatološkimi in medicinskimi strokami, ki so del izobraževanja specializacije otroškega in preventivnega zobozdravstva (z ustreznimi centri na SPS Stomatološka klinika in v Kliničnem centru v Ljubljani-pediatrična in infekcijska klinika) in tudi z ostalimi v stroko vključenimi področji;

·         dostopen in organiziran laboratorij za fotodokumentacijo posameznih obravnavanih pacientov.

Pooblaščeni izvajalci tipa D imajo:

·         vsaj 2 delovni mesti;

·         možnost sodelovanja z drugimi stomatološkimi in medicinskimi mejnimi strokami;

·         možnost izvedbe fotodokumentacije obravnavanih pacientov;

·         možnosti takojšnje konziliacije s strokovnjaki sosednjih stomatoloških in medicinskih strok.

 

 

26.       PARODONTOLOGIJA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·         vsaj 800 sprejemov napotenih pacientov;

·         vsaj 2 zobozdravniški delovni mesti, od tega vsaj 1 aseptična operacijska dvorana za opravljanje parodontalno kirurških in implantoloških posegov;

·         vsaj 1 glavnega mentorja in 2 neposredna mentorja;

·         možnost opraviti vsaj 400 parodontalno-kirurških posegov na leto;

·         možnost neposrednega stika z drugimi stomatološkimi in medicinskimi strokami, ki so del izobraževanja specializacije iz parodontologije;

·         dostopen in organiziran laboratorij za fotodokumentacijo posameznih obravnavanih pacientov.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa D imajo:

·         vsaj 2 delovni mesti, od tega 1 kirurško-operacijski prostor;

·         vsaj 1 neposrednega mentorja;

·         možnost sodelovanja z drugimi stomatološkimi in medicinskimi mejnimi strokami;

·         možnost izvedbe fotodokumentacije obravnavanih pacientov.

 

 

27.       PEDIATRIJA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V in D imajo:

·         pediatrični oddelek splošne bolnišnice mora imeti preko 1500 sprejemov na leto in ustrezne laboratorije ter enote za radiološko in instrumentalno diagnostiko;

·         dispanzer oziroma ambulanta mora imeti vsaj 4000 pregledov letno;

·         možnost skupinskega sodelovanja s strokovnjaki usmerjenih področij na terciarnem nivoju;

·         pri pooblaščenih izvajalcih dispanzerske usmeritve je potrebno v okviru strokovnega in izobraževalnega programa sodelovanje s terciarno pediatrično ustanovo;

·         pooblaščeni izvajalec mora zagotavljati program specializacije z:

·         izvajanjem preventivnih pregledov;

·         izvajanjem zdravstvene vzgoje (individualna zdravstvena vzgoja v posvetovalnicah in delavnice v vrtcih in šolah);

·         izvajanjem zdravstveno-vzgojnega svetovanja v šolah, vrtcih in zavodih, in to vzgojiteljskemu in pedagoškemu osebju; pripravo in posredovanje poročila o zdravstvenem stanju varovancev in učencev v šoli, vrtcu in zavodu.

 

 

28.       PNEVMOLOGIJA

 

Specializacija mora potekati pri enem ali več pooblaščenih izvajalcih, ki zagotavljajo možnosti za opravljanje celotnega izobraževalnega programa. To velja predvsem za možnosti preiskav pljučne funkcije, endoskopskih preiskav dihal, imunologije in patologije, skupaj z možnostjo eksfoliativne citologije. Na voljo mora biti ustrezen prostor in osebje, ki opravlja tovrstne preiskave.

Zagotovljena mora biti tudi tesna povezava z oddelkom za intenzivno terapijo, pooperativnimi enotami in drugimi službami za respiratorno nego. Tesna povezanost mora obstajati tudi z drugimi enotami, vključno s pediatrijo, radiologijo, patologijo, torakalno kirurgijo, mikrobiologijo, biokemijo in imunologijo. Kjer je le mogoče, je potrebna tudi tesna povezanost z medicino dela, fiziologijo in fizikalno medicino z rehabilitacijo, prav tako pa tudi delovno sodelovanje z otorinolaringologijo in anesteziologijo. Pooblaščeni izvajalec mora imeti vsaj 2 specialista pnevmologa.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V in D:

mora letno sprejeti vsaj 1500 bolnikov z internimi boleznimi, od tega sme biti nepulmoloških bolnikov manj kot 20 odstotkov. V ambulantah mora letno obravnavati vsaj 1000 prvih pregledov, od tega največ 40 odstotkov bolnikov z nepulmološkimi internimi boleznimi. Imeti mora enoto za intenzivno terapijo, ustrezne laboratorije in povezave s strokovnimi enotami drugih strok.

Če specializant skrbi za hospitalizirane bolnike, mora biti odgovoren vsaj za 15 hospitaliziranih bolnikov. Če skrbi za ambulantne bolnike, mora obdelati vsaj 200 bolnikov na leto.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa U lahko izpolnjujejo naštete pogoje le deloma.

 

 

29.       PSIHIATRIJA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V in D imajo:

·         vsaj 1000 sprejemov letno, od tega vsaj 50 odstotkov akutnih primerov pacientov;

·         vsaj eno enoto za nujno (urgentno) in intenzivno psihiatrično zdravljenje;

·         ambulanto 5 dni v tednu, z vsaj 2000 pregledi letno in razmerjem med prvim pregledom in kontrolo >0,70;

·         zagotovljeno popolno dostopnost sodobnih diagnostičnih metod in pripomočkov, sodelovanje z drugimi specialnostmi, kot so nevrologija, nevrofiziologija in interna medicina;

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 2 glavna mentorja in vsaj 4 neposredne mentorje);

·         zagotovljeno ustrezno medicinsko informatiko.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa U lahko izpolnjujejo naštete pogoje le deloma.

 

30.       RADIOLOGIJA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·         hospitalno in ambulantno dejavnost;

·         ustrezno velikost (bolnišnice z vsaj 200.000 različnimi radiološkimi preiskavami in posegi letno);

·         ustrezno strukturiranost (organizirana usmerjena specialistična dejavnost na posameznih diagnostičnih in intervencijskih področjih: nevroradiološka diagnostika, skeletna diagnostika, gastrointestinalna diagnostika, torakalna diagnostika, oddelek za intervencijsko radiologijo);

·         ustrezno opremljenost (sodobne radiološke tehnologije: klasična in digitalna radiografija, digitalna subtrakcijska angiografija (DSA), ultrazvok (UZ), spiralni računalniški tomograf (CT), zmogljiv magnetno resonančni (MR) tomograf (1.5 T) in podobno v skladu s sodobnimi trendi razvoja v svetu);

·         ustrezne kadre: vsaj 2 stalna učitelja – z nazivom redni profesor in/ali izredni profesor in/ali docent in vsaj 5 glavnih mentorjev.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa D imajo:

·         hospitalno in ambulantno dejavnost;

·         ustrezno velikost (bolnišnice z vsaj 100.000 različnimi radiološkini preiskavami in posegi na leto);

·         ustrezno strukturiranost (organizirana usmerjena specialistična dejavnost na posameznih diagnostičnih in intervencijskih področjih: nevroradiološka diagnostika, skeletna diagnostika, gastrointestinalna diagnostika, torakalna diagnostika, oddelek za intervencijsko radiologijo);

·         ustrezno opremljenost (sodobne radiološke tehnologije: klasična in digitalna radiografija, DSA, UZ, spiralni CT, zmogljiv MR tomograf (1.5 T) in podobno v skladu s sodobnimi trendi razvoja v svetu);

·         ustrezne kadre (vsaj 1 docenta in vsaj 3 glavne mentorje).

 

Pooblaščeni izvajalci tipa U lahko izpolnjujejo naštete pogoje le deloma.

 

31.       RADIOTERAPIJA IN ONKOLOGIJA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V in D predstavljajo vseobsegajoči onkološki center in/ali akreditiran evropski izobraževalni center, in imajo:

·         najmanj 1000 novih bolnikov na leto, zdravljenih z radioterapijo;

·         obvezen tele- in brahiradioterapevtski oddelek ter oddelek za radiofiziko in tumorsko biologijo;

·         omogočeno diagnostiko, načrtovanje obsevanja in spremljanje bolnikov po terapiji;

·         center za opravljanje diagnostike in zdravljenje vseh, tudi redkih malignomov;

·         multidisciplinarne konzilije za večino rakavih obolenj;

·         organizirano strokovno službo, ki deluje 24 ur na dan;

·         pridruženost drugim ustreznim klinikam in specialnostim (specialnim kirurškim oddelkom, intenzivnemu oddelku, radiološkemu oddelku);

·         aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah za raziskovanje in zdravljenje raka;

·         organizacije in sodelovanje nacionalnih in mednarodnih sestankov in konferenc.

 

Pooblaščeni izvajalec mora specializantu zagotavljati navzočnost:

·         pri rednih tedenskih skupinskih konzilijih posameznih strokovnih kliničnih sklopov;

·         pri rednih tedenskih kliničnopatoloških konferencah;

·         pri klinično-raziskovalnem delu, ki poteka v okviru mednarodnih raziskav ministrstva za znanost in tehnologijo ali znotraj onkološkega inštituta.

 

Med potekom specializacije mora biti zagotovljeno še naslednje:

·         opravljanje sobnega dela pri hospitaliziranih bolnikih: specializantu je zaupanih 5 do 10 hospitaliziranih bolnikov ob nenehnem nadzoru oddelčnega specialista;

·         opravljanje ambulantnega dela pod nadzorstvom in po programu: specializantom je enkrat tedensko zaupano delo v ambulanti s približno 5 do 10 prvih pregledov in 20 ponovnih pregledov bolnikov ter z možnostjo konzultacije z nadzornim zdravnikom ambulant.

 

32.   SODNA MEDICINA

 

Pooblaščeni izvajalci tipa V in D imajo:

·         ustrezno velikost in strukturiranost: najmanj 800 obdukcij na leto (sodnomedicinskih, sanitarnih, kliničnih), najmanj 250 sodnomedicinskih ekspertiz, toksikološki laboratorij, alkoholometrični laboratorij, laboratorij za forenzično hemogenetiko, histološki laboratorij, možnost neposrednega sodelovanja s specialistom splošne patologije ter drugih oddelkov patomorfološke službe.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa U lahko izpolnjujejo naštete pogoje le deloma.

33.       STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·         vsaj 1 glavnega mentorja in 2 neposredna mentorja;

·         klinično opremo in protetične tehnologije, ki zagotavljajo sodobno diagnostiko, izvedbo pripravljalnih postopkov pred protetiko in izvedbo sodobnih načinov stomatoprotetične oskrbe in rehabilitacije s področij fiksne, snemne, kombinirane, maksilofacialne in implantnoprotetične dejavnosti ter s področja gnatoloških kliničnih in laboratorijskih tehnik;

·         omogočeno interdisciplinarno delo s sodelovanjem z drugimi stomatološkimi specialnostmi in mejnimi medicinskimi strokami;

·         vsaj 500 stomatoprotetičnih pregledov na leto in podobno število stomatoprotetičnih oskrb s področji oskrb delne in popolne brezzobosti, s področij parodontalne, geriatrične, otroške, estetske, implantološke protetike in oskrbe prirojenih anomalij stomatognatnega sistema (SGS), disgnatij in porušenih medčeljustnih odnosov, zamujenih ortodontskih primerov, postoperativnih protetičnih oskrb po tumorjih in poškodbah SGS, zdravljenja kraniomandibularnih disfunkcij, bruksizma, patologije čeljustnih sklepov, polimetalizma, korozijskih in alergičnih stanj v SGS;

·         možnost fotodokumentacije;

·         nadzorovano načrtovanje in izvedbo protetične oskrbe.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa D imajo:

·         vsaj 1 neposrednega mentorja;

·         priznano specialistično ambulanto ene od strok, ki sodijo v specializantski staž, z vso opremo, ki sodi k njej;

·         toliko opreme in delovnih mest v kliniki oziroma laboratorijih, da omogočajo sočasno delo zaposlenim specialistom, tehničnim sodelavcem in specializantom;

·         vsaj 200 stomatoprotetičnih pregledov ali specialističnih pregledov drugih strok letno in podobno število stomatoprotetičnih oskrb in zdravljenj s področij drugih specialnosti;

·         možnost fotodokumentacije;

·         nadzorovano načrtovanje in izvedbo protetične oskrbe;

·         možnosti takojšnje konziliacije s strokovnjaki sosednjih stomatoloških in medicinskih strok.

 

 

34.       TRANSFUZIJSKA MEDICINA

Pooblaščeni izvajalci imajo:

·         vpeljan nadzor kakovosti z računalniško podprtim sistemom DATEK.

 

35.   ZOBNE BOLEZNI IN ENDODONTIJA

Pooblaščeni izvajalci tipa V imajo:

·         vsaj 400 sprejemov napotenih pacientov;

·         vsaj 2 delovni zobozdravniški mesti;

·         vsaj 1 glavnega mentorja in 2 neposredna mentorja;

·         možnost neposrednega stika z drugimi stomatološkimi in medicinskimi strokami, ki so del izobraževanja specializacije iz zobnih bolezni in endodontije;

·         dostopen in organiziran laboratorij za fotodokumentacijo posameznih obravnavanih pacientov.

 

Pooblaščeni izvajalci tipa D imajo:

·         ustrezno velikost (vsaj 2 ordinaciji);

·         ustrezno število mentorjev (vsaj 1 neposredni mentor);

·         možnosti takojšnje konziliacije s strokovnjaki sosednjih stomatoloških in medicinskih strok.


AAA Zlata odličnost