Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4555. Pravilnik o preverjanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju s poskusom, stran 11353.

Na podlagi 20. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o preverjanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju s poskusom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek in nosilce pristojne za preverjanje posodabljanja vzgojno-izobraževalna dela, novih delov izobraževalnih programov, organizacijskih novosti ter novih učbenikov (v nadaljnjem besedilu: novosti) in preverjanje novih javno veljavnih programov (v nadaljnjem besedilu: programov), ki se preverjajo s poskusom.
Preverjanje s poskusom sestavljajo postopki uvajanja, spremljanja in vrednotenja novosti in programov.
2. člen
(predlagatelji)
Uvajanje, spremljanje in vrednotenje novosti lahko predlagajo vrtci, šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovi za učence, dijaški domovi in organizacije za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: vrtci oziroma šole), Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pristojni javni zavodi), pristojni strokovni sveti, strokovne institucije, visokošolski zavodi in raziskovalne organizacije.
Uvajanje, spremljanje in vrednotenje programov pa lahko predlagajo pristojni strokovni sveti, pristojni javni zavodi, strokovne institucije, visokošolski zavodi in raziskovalne organizacije.
3. člen
(poskus)
V skladu z 20. členom ZOFVI se novosti lahko preverjajo s poskusom. Novi programi se pred uvedbo preverjajo s poskusom.
Novi deli izobraževalnih programov in druge novosti, ki posegajo v organizacijo in posamične elemente sprejetega programa (npr. predmetnik, tedenska obremenitev) ter spreminjajo pravice in dolžnosti učencev in dijakov, se pred uvedbo preverjajo s poskusom.
4. člen
(določitev poskusa)
Novosti in programe, ki se preverjajo s poskusom, določi minister pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
Pred odločitvijo minister pridobi mnenje pristojnega strokovnega sveta.
II. UVAJANJE, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE NOVOSTI IN PROGRAMOV
5. člen
(uvajanje)
Za strokovno podporo pri uvajanju novosti in programov, ki se preverjajo s poskusom, je odgovoren pristojni javni zavod.
Pristojni javni zavod opravlja naslednje naloge:
– izdela predlog načrta uvajanja in ga predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo),
– izdela predlog programa sodelovanja s šolami, vrtci in med šolami, vrtci, vključenimi v uvajanje in ga predlaga ministrstvu,
– sodeluje pri pripravi potrebnih sprememb normativnih podlag za uvajanje,
– pripravlja strokovne podlage za delo šolskih projektnih skupin,
– informira šole o novostih,
– pripravi načrt in sodeluje pri izvajanju programa usposabljanja pedagoških delavcev,
– pripravlja poročila za strokovni svet in ministrstvo o poteku uvajanja.
Pristojni javni zavod je dolžan za tekoče šolsko leto pripraviti vmesno poročilo o uvajanju, in sicer najkasneje do februarja tekočega šolskega leta, in letno poročilo najkasneje do konca julija za tekoče šolsko leto in jih predložiti pristojnemu strokovnemu svetu in ministru.
6. člen
(spremljanje)
Za spremljavo novosti in programov, ki se spremljajo s poskusom, je odgovoren pristojni javni zavod. V procesu spremljave javni zavod pridobiva informacije o uresničevanju novosti in programov z namenom sprotnega seznanjanja o poteku in reševanja konkretnih vprašanj v neposredni pedagoški praksi. Naloge v okviru spremljanja so:
– priprava načrta spremljanja, ki ga sprejme svet javnega zavoda,
– svetovanje in pomoč pri reševanju konkretnih vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z uvajanjem novosti in programov,
– spremljanje pogojev za izvajanje novosti in programov ter dajanje pobud za zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje programa,
– spremljanje programa usposabljanja pedagoških delavcev in dajanje pobud za spremembe,
– priprava načrta in sodelovanje pri izvajanju programa usposabljanja pedagoških delavcev,
– priprava poročil z ugotovitvami in predlogi potrebnih sprotnih sprememb za strokovni svet in ministra.
Javni zavodi so o spremljanju dolžni izdelati letno poročilo o spremljanju in ga predložiti strokovnemu svetu in ministru, in sicer najkasneje do oktobra za preteklo šolsko leto.
Javni zavodi lahko za načrtovanje in izvedbo spremljanja pooblastijo neodvisne domače in/ali tuje strokovnjake, ki niso pri njih zaposleni.
Javni zavodi so pri pripravi načrta spremljanja dolžni pridobiti dve strokovni mnenji in mnenje Nacionalnega sveta za vrednotenje poskusov na področju vzgoje in izobraževanja.
Z načrtom spremljanja so javni zavodi dolžni seznaniti strokovne svete in ministrstvo.
V primeru, da je nosilec spremljanja javni zavod, ki je istočasno nosilec uvajanja, v spremljanju praviloma sodelujejo drugi strokovni delavci kot v uvajanju.
V primeru iz predhodnega odstavka mora direktor pristojnega javnega zavoda za spremljanje zagotoviti vključevanje ustreznega števila zunanjih strokovnjakov, ki niso zaposleni v pristojnem javnem zavodu.
7. člen
(vrednotenje)
Vrednotenje novosti in programov je dejavnost, ki ovrednoti kolikšne in kakšne spremembe nastajajo z uvajanjem novosti in programov, ki se preverjajo s poskusom.
Za pripravo strokovnih podlag za vrednotenje novosti in programov, ki se pred uvedbo preverjajo s poskusom, in za strokovno podporo spremljanju in vrednotenju teh novosti in programov, minister imenuje posebno strokovno posvetovalno telo “Nacionalni svet za vrednotenje poskusov na področju vzgoje in izobraževanja“ (v nadaljevanju: Nacionalni svet). Vsak strokovni svet iz 24. člena ZOFVI predlaga v Nacionalni svet po dva člana, vsak javni zavod iz prvega odstavka 28. člena ZOFVI po enega, dva člana pa določi minister.
Nacionalni svet kot pomoč pri odločanju strokovnih svetov in ministrstva zanje opravlja naslednje naloge:
– priprava strokovnih podlag za vrednotenje novosti in programov, ki se pred uvedbo preverjajo s poskusom,
– priprava razpisa za posamične evalvacijske in razvojne študije ter za sintezne evalvacijske študije,
– priprava kriterijev za izbor predlogov evalvacijskih študij in priprava predloga izbora evalvacijskih študij, ki so prispele na razpis,
– priprava letnih mnenj o predlaganem metodološkem načrtu spremljanja, ki ga Nacionalnemu svetu predloži javni zavod,
– priprava poročil o vrednotenju s predlogi za strokovni svet in ministra do konca koledarskega leta.
Vrednotenje novosti in programov poteka v okviru evalvacijskih študij. Nosilci evalvacijskih študij so raziskovalci, ki izpolnjujejo pogoje za odgovorne nosilce razvojno raziskovalnih projektov.
Nosilce vrednotenja novosti in programov, ki se preverjajo s poskusom, izbere minister na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi Nacionalni svet.
Strokovne in administrativne naloge za Nacionalni svet opravlja Urad RS za šolstvo.
III. POSTOPEK ZA UVEDBO POSKUSA
8. člen
(predlog uvedbe poskusa)
Predlog za uvedbo poskusov je treba predložiti ministru najkasneje tri mesece pred začetkom šolskega leta, v katerem se začnejo uvajati.
Predlog za uvedbo poskusov, ki se uvajajo v javnih in zasebnih vrtcih oziroma šolah in programov zasebnih vrtcev oziroma šol, mora vsebovati:
– utemeljitve uvedbe poskusa (analiza stanja in razlogi za uvedbo),
– metodološka načela, načrt in cilje,
– vrtec oziroma šolo, v kateri uvajanje poteka,
– trajanje in časovni potek uvajanja, spremljanja in vrednotenja novosti ali programa,
– predvideno število otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole ali odraslih, vključenih v uvajanje in spremljanje, ter njihove pravice ob izstopu ali prenehanju uvajanja novosti ali programa,
– predvideno število strokovnih delavcev, vključenih v uvajanje, spremljanje in vrednotenje novosti ali programa,
– potrebne materialne pogoje in finančna sredstva ter morebitne druge posledice (manjše skupine, drugačni standardi), ki bremenijo javna sredstva,
– podatke, potrebne za uvajanje, spremljanje in vrednotenje novosti ali programa, in način njihovega zbiranja ter
– predlog začasne ureditve pravic otrok, učencev, vajencev, dijakov in študentov višje šole ali odraslih, ocenjevanje znanja, normativov, standardov, šolskega reda in podobno.
9. člen
(seznanitev udeležencev poskusa in staršev)
Pred pridobivanjem soglasij za uvedbo poskusa je vrtec oziroma šola dolžna udeleženca poskusa in starše seznaniti s cilji, potekom poskusa ter pravicami in dolžnostmi udeležencev.
10. člen
(odredba o uvajanju, spremljanju in vrednotenju novosti in programov)
Minister z odredbo o uvajanju, spremljanju in vrednotenju novosti ali programov določi:
– trajanje,
– vrtec oziroma šolo, v kateri uvajanje in spremljanje poteka, ali način izbiranja vrtca oziroma šole,
– potrebna finančna sredstva,
– začasno ureditev pravic otrok, učencev, vajencev, dijakov in študentov višje šole ali odraslih, ocenjevanje znanja, normativov, standardov, šolskega reda in podobno,
– podatke, ki se lahko zbirajo in način zbiranja,
– pravice otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole ali odraslih ob izstopu ali prenehanju in spremljanju novosti ali programa,
– roke, v katerih mora odgovorni nosilec pripraviti vmesna in končno poročilo o poteku uvajanja, in spremljanja novosti ali programa.
11. člen
(soglasje)
Pred uvedbo poskusa je treba priložiti soglasje staršev otrok, učencev, vajencev in dijakov oziroma soglasje študentov višjih šol ali odraslih, vpisanih v oddelke, v katerih se uvajajo.
Otroci staršev, študenti višjih šol oziroma odraslih, ki ne dajo soglasja, morajo imeti možnost predšolske vzgoje ali izobraževanja v drugem oddelku.
Če uvajanje in spremljanje novosti ali programov ne predlaga vrtec oziroma šola, je treba predlogu priložiti tudi soglasje ravnatelja vrtca oziroma šole oziroma direktorja organizacije za izobraževanje odraslih, v kateri uvajanje in spremljanje novosti ali programa poteka.
IV. POROČILA O POTEKU POSKUSA
12. člen
(poročila o spremljanju novosti in programov)
Vmesna in letna poročila o spremljanju novosti in programov, ki se preverjajo s poskusom, morajo vsebovati vse elemente predvidene z načrtom spremljanja ter:
– podatke o tem, koliko in kateri vrtci oziroma šole sodelujejo,
– podatke o številu otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole ali odraslih vključenih v poskus,
– poročilo o doseganju ciljev poskusa,
– zbrane podatke in njihovo analizo,
– uspehe pri uvajanju novosti ali programov in predloge za morebitne spremembe in
– poročilo o porabljenih finančnih sredstvih.
13. člen
(poročila o vrednotenju novosti in programov)
Letna poročila o vrednotenju novosti in programov, ki se preverjajo s poskusom morajo vsebovati najmanj naslednje elemente:
– ovrednotenje doseganja ciljev poskusa,
– zbrane podatke in njihovo analizo,
– ovrednotenje poskusno uvedene novosti ali programa in predloge za morebitne spremembe,
– poročilo o porabljenih finančnih sredstvih.
V. PRENEHANJE POSKUSA
14. člen
(prenehanje poskusa)
Pristojni javni zavod mora najkasneje v 30 dneh po tem, ko je strokovnemu svetu predložil vmesno polletno ali letno poročilo o uvajanju in spremljanju, predlagati ministru prenehanje uvajanja poskusa, če je iz poročila mogoče ugotoviti:
– da ciljev ni mogoče doseči, da uvajanje in spremljanje objektivno ni izvedljivo,
– da se kršijo pravice otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole ali odraslih,
– da se ne spoštujejo druga določila odredbe o uvedbi novosti ali programa.
Pred sprejemom odločitve o prenehanju uvajanja poskusa si minister pridobi mnenje ustreznega strokovnega sveta in najmanj dveh neodvisnih strokovnjakov.
Minister z odredbo o prenehanju uvajanja novosti ali programa določi obveznosti vrtca oziroma šole, v kateri uvajanje novosti ali programa poteka, ter pravice in obveznosti otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole oziroma odraslih.
15. člen
(izstop iz poskusa)
Posamezni otrok, učenec, vajenec, dijak, študent višje šole oziroma odrasli lahko izstopi iz oddelka, v katerem se uvajajo novosti ali program s poskusom. Z izstopom otroka, učenca, vajenca in dijaka morajo soglašati njegovi starši.
Kadar se uvaja program, veljajo ob izstopu določbe zakona, ki urejajo prestop v drugo šolo oziroma vrtec, če z odredbo o uvedbi programa ni drugače določeno.
VI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o uvajanju in spremljanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 22/98 in 79/00).
17. člen
Poskusi, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se morajo najkasneje v enem letu prilagoditi določbam tega pravilnika.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 011-0290/2000
Ljubljana, dne 22. novembra 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost