Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2000 z dne 20. 10. 2000

Kazalo

4106. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000, stran 10580.

Na podlagi 5. člena v zvezi s četrtim odstavkom 133. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000 (Uradni list RS, št. 27/00, 31/00, 48/00, 78/00 in 88/00) se v 1. členu:
– v točki B pri postavki 6631 Politika kakovosti številka “150,000.000” nadomesti s številko “89,000.000”,
– v točki C pri postavki 6631 Politika kakovosti številka “28,000.000” nadomesti s številko “69,000.000”.
2. člen
V 17. členu se točka VI. spremeni tako, da se:
– v drugi alinei točke 3.1 črta besedilo “v kar se ne upošteva obdobje, ko so bile živali v karanteni” in nadomesti z besedilom “oziroma najmanj 3 mesece za živali iz uvoza”;
– v četrti alinei točke 3.1 črta besedilo “najmanj 2 meseca pred zakolom”;
– v prvi alinei prvega odstavka točke 5.1 besedilo “20. oktobra” nadomesti z besedilom “10. novembra”;
– v drugi alinei drugega odstavka točke 5.1. na koncu doda besedilo, ki se glasi:
“(potrdilo o rojstvu in označitvi ali zdravstveno spričevalo)”.
V točki VIII/2/B se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
“– pod zaporedno št. 4: rejci lipicanskih kobil Združenja rejcev Lipicanca Slovenije okviru projekta Slovenski Lipicanci;”
V točki VIII/3 se v rubriki PLEMENSKI ŽREBCI za točko 3. doda nova točka, ki glasi:
“– 4. uvoz semena elitnih lipicanskih plemenjakov 20 150.000 3.000.000”.
V točki VIII/5 se na koncu prve alinee doda besedilo, ki glasi: “ali kopijo računa za nakup semena lipicanskih plemenjakov;”.
3. člen
V 18. členu se:
– v točki II/2 doda nova druga alinea, ki se glasi: “- kmetijska gospodarstva, ki so pravne osebe, ki so v letu 2000 pridelala, analizirala in skladiščila pšenico in rž.”;
– za drugim odstavkom točke II/4 doda nov tretji odstavek, ki se glasi: “Ne glede na prejšnji odstavek se zahtevke za mesec september vloži do 31. oktobra 2000.”
4. člen
V 27. členu se v točki 2. doda nova tretja alinea, ki se glasi: “- pravne ali fizične osebe, ki opravljajo oblikovalsko, grafično ali podobno dejavnost.”
5. člen
V 44. členu se v točki 1. za prvo alineo dodajo nove alinee, ki se glasijo:
“– izobraževanje, namenjeno izboljšanju kontroli kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil;
– izboljšanje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil;
– vzpostavitev enotnega sistema označevanja govedi za vzpostavitev sistema sledljivosti govedi po odredbi o označevanju in registraciji govedi (Uradni list RS, št. 86/99 in 59/00).”
V točki 2. na koncu prve alinee se “pika” spremeni v “podpičje” in dodajo nove alinee, ki se glasijo:
“– organizacije, ki so s strani ministrstva imenovane za uradno kontrolo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
– gospodarsko interesna združenja;
– območni kmetijski zavodi in veterinarske ambulante s pogodbo o koncesiji za izvajanje javne veterinarske službe, na osnovi katere opravljajo tudi dejavnost izdajanja zdravstvenih spričeval, vodenje registra in označevanja živali v skladu s predpisi.”
V prvem odstavku 3. točke se za besedilom “Sredstva za ta namen” doda besedilo “iz prve alinee prejšnje točke”.
Za prvim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: “Sredstva iz druge alinee 1. točke lahko koristijo organizacije, ki so s strani ministrstva imenovane za uradno kontrolo kmetijskih pridelkov oziroma živil in ministru predložijo program izobraževanja za izboljšanje uradne kontrole kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil. Sredstva iz tretje alinee 1. točke lahko na podlagi programa za izboljšanje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil koristijo gospodarsko interesna združenja. Območni kmetijski zavodi in veterinarske ambulante, ki izdajajo zdravstvena spričevala za govedo, lahko koristijo sredstva iz četrte alinee 1. točke v skladu s programom vzpostavitve sistema sledljivosti govedi po odredbi o označevanju in registraciji govedi (Uradni list RS, št. 86/99 in 59/00), ki ga je potrdil minister.”
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-00/99-20
Ljubljana, dne 19. oktobra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost