Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3683. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov, stran 9650.

Na podlagi 3., 4. in 5. točke 42. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.70/97) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov
1. člen
V pravilniku o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov (Uradni list RS, št. 44/99) se tretja, četrta in peta alinea 2. člena spremenijo tako, da se glasijo: ‘- izločeno grozdje, mošt, vino oziroma drug proizvod iz grozdja in vina je pridelek oziroma proizvod, ki je zaradi neustreznosti izločen iz nadaljnje pridelave, predelave oziroma prodaje ter se ga neškodljivo odstrani, oziroma, ki se predela v druge proizvode iz grozdja in vina, ki so v prometu brez oznake geografskega porekla;’.
Sedanja šesta in sedma alinea postaneta četrta in peta alinea.
2. člen
V drugem stavku tretjega odstavka 4. člena se besedilo ‘Če netočen podatek iz katastra vinogradov ugotovi upravna enota’ nadomesti z besedilom: ‘Če je netočen podatek iz katastra vinogradov’.
3. člen
V 11. členu se:
– v točki B)a) za dvanajsto alineo doda nova trinajsta alinea, ki se glasi: ‘– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), kateremu pripada vinograd, v skladu s 103. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00);’;
– v točki C)a) za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi: ‘– količina in sladkorna stopnja grozdja, za katerega je bila opravljena kontrola kakovosti grozdja, namenjenega pridelavi v vrhunsko vino in vrhunsko vino posebne kakovosti;’.
4. člen
V prvem stavku četrtega odstavka 15. člena se besedilo ‘na podlagi predhodne potrditve soglasja ministrstva’ nadomesti z besedilom: ‘na podlagi predhodnega soglasja ministrstva’.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: ‘V primeru iz drugega stavka prejšnjega odstavka upravna enota zavrne vpis v register’.
5. člen
V 16. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti odstavek, ki se glasi: ‘Količina grozdja, namenjenega pridelavi v vrhunsko vino in vrhunsko vino posebne kakovosti, se prijavi posebej na obrazcu, ki je priloga 4 tega pravilnika. Prijavi je treba priložiti tudi zapisnik pooblaščene organizacije o pregledu količine in kakovosti grozdja, namenjenega pridelavi vrhunskih vin.’.
6. člen
V drugem odstavku 17. člena se besedilo ‘Vloga za nakup pridelka’ nadomesti z besedilom: ‘Vloga za prijavo kupljenega pridelka’.
V tretjem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: ‘Obrazec, ki je priloga 4 tega pravilnika, lahko v tem primeru nadomesti tudi drug dokument, ki vsebuje vse zahtevane podatke, skladno z 18. členom pravilnika o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve (Uradni list RS, št. 68/99).’.
7. člen
Priloga 4 pravilnika: ‘Prijava letnega pridelka grozdja’ se nadomesti z novo prilogo 4: ‘Prijava letnega pridelka grozdja’, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-937/00
Ljubljana, dne 25. avgusta 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
dr. Andrej Bručan l. r.
Minister za zdravstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti