Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000

Kazalo

3055. Zakon o carinski tarifi (ZCT-1), stran 8202.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o carinski tarifi (ZCT-1)
Razglašam zakon o carinski tarifi (ZCT-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2000.
Št. 001-22-122/00
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O CARINSKI TARIFI (ZCT-1)
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta zakon ureja carinsko tarifo ter določa pravila za uporabo carinske tarife pri izvozu in uvozu blaga na carinsko območje Republike Slovenije.
II. CARINSKA TARIFA
2. člen
(1) Carinska tarifa obsega:
a) kombinirano nomenklaturo blaga ali skrajšano KN (v nadaljnjem besedilu: kombinirana nomenklatura),
b) vsako drugo nomenklaturo, ki deloma ali v celoti temelji na kombinirani nomenklaturi ali jo dodatno razdeljuje in se v skladu z drugimi predpisi uporablja za izvajanje ukrepov carinske obravnave v trgovini z blagom,
c) carinske stopnje oziroma druge oblike dajatev, ki se nanašajo na blago, zajeto v kombinirani nomenklaturi in so podlaga za določitev višine uvoznih dajatev, kot so:
– carine,
– posebne dajatve, ki se plačujejo pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil, uvedenih v skladu s posebnim zakonom (v nadaljnjem besedilu: posebne dajatve),
d) ukrepe preferencialne carinske obravnave, na podlagi ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila Republika Slovenija z drugimi državami ali skupinami držav, in s katerimi je predvidena takšna obravnava,
e) ukrepe preferencialne carinske obravnave, ki jih je Republika Slovenija enostransko sprejela v korist določenih držav, skupin držav ali območij,
f) avtonomne ukrepe, na podlagi katerih se za določeno blago carinske stopnje in posebne dajatve znižajo ali v celoti ukinejo,
g) druge carinske ukrepe, določene z drugimi predpisi.
(2) Carinska tarifa se uporablja pri ugotavljanju podlag za določitev višine uvoznih dajatev za blago zajeto v kombinirani nomenklaturi.
(3) Namesto ukrepov iz točke c) prvega odstavka tega člena se na zahtevo carinskega deklaranta uporabljajo ukrepi iz točke d), e) in f) prvega odstavka tega člena, če so izpolnjeni pogoji, določeni z mednarodno pogodbo oziroma predpisom, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(4) Če je uporaba ukrepov iz točke d), e) in f) prvega odstavka tega člena omejena na določen obseg uvoza določenega blaga, se ti prenehajo uporabljati, ko je ta obseg dosežen oziroma izkoriščen.
3. člen
(1) Zaradi narave ali uporabe določenega blaga v posebne namene, se lahko za uvoz takšnega blaga določi ugodnejša carinska obravnava.
(2) Ugodnejša carinska obravnava pomeni znižanje ali ukinitev uvoznih dajatev, ki je lahko tudi v okviru carinskih kontingentov.
(3) Vlada določi vrste blaga, natančnejše pogoje, ki jih mora določeno blago izpolnjevati, da bi lahko bilo predmet ugodnejše carinske obravnave po tem členu, pogoje glede ravnanja z blagom, ki je predmet ugodnejše carinske obravnave, in pogoje za izdajo dovoljenja za sprostitev blaga v prost promet pod ugodnejšo carinsko obravnavo.
III. KOMBINIRANA NOMENKLATURA
4. člen
(1) Kombinirana nomenklatura po tem zakonu pomeni poimenovanje posameznih oddelkov, poglavij, podpoglavij in tarifnih oznak.
(2) Kombinirana nomenklatura zadovoljuje sočasno zahteve carinske tarife, zunanjetrgovinske statistike ter trgovinske, kmetijske in drugih politik, ki se nanašajo na izvoz ali uvoz blaga.
(3) Vlada lahko za določene vrste blaga določi poenostavljeno uvrščanje v kombinirano nomenklaturo, ki velja le za določene carinsko dovoljene uporabe oziroma rabe blaga. Vlada lahko določi poenostavljeno uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo, če se s tem omogoči olajšan pretok blaga in ne vpliva na višino carinskega dolga.
5. člen
(1) Kombinirana nomenklatura obsega:
– nomenklaturo harmoniziranega poimenovanja in šifrskih oznak blaga,
– pododdelke kombinirane nomenklature, imenovane “tarifne podštevilke KN“, če jim je določena carinska stopnja,
– uvodne določbe, dodatne opombe k oddelkom ali poglavjem in opombe, ki se nanašajo na tarifne podštevilke KN.
(2) Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino, izda navodila za uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo.
6. člen
(1) V ministrstvu, pristojnem za ekonomske odnose s tujino, se ustanovi komisija za kombinirano nomenklaturo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev, pristojnih za ekonomske odnose s tujino, finance, gospodarske dejavnosti, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, varstvo okolja, promet in zveze, zdravstvo, Carinske uprave Republike Slovenije in Statističnega urada Republike Slovenije. Komisiji predseduje predstavnik ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose s tujino.
(2) Komisija iz prejšnjega odstavka zlasti proučuje vprašanja in daje predloge ministru glede navodil za uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo, sprememb kombinirane nomenklature in pojasnil v zvezi z uporabo kombinirane nomenklature.
IV. POOBLASTILA VLADI
7. člen
(1) Vlada sprejme kombinirano nomenklaturo in nomenklaturo iz točke b) prvega odstavka 2. člena tega zakona ter določi ukrepe iz točke c) prvega odstavka 2. člena tega zakona.
(2) Vlada sprejme kombinirano nomenklaturo skupaj s carinskimi stopnjami in posebnimi dajatvami za vsako posamezno koledarsko leto, in sicer tako, da je lahko objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do konca novembra, uporabljati pa se začne 1. januarja prihodnjega leta.
(3) V predpisu iz prejšnjega odstavka so določene konvencionalne carinske stopnje in posebne dajatve. Vlada lahko poleg konvencionalnih določi tudi avtonomne carinske stopnje in posebne dajatve, ki so do 100% višje od konvencionalnih.
8. člen
(1) Vlada sprejme ukrepe preferencialne carinske obravnave iz točke e) prvega odstavka 2. člena tega zakona.
(2) Vlada določi blago, za katerega se daje preferencialna carinska obravnava in države, skupine držav ali območja, ki se jim te ugodnosti podeljujejo ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za uporabo teh ukrepov.
9. člen
(1) Vlada sprejme avtonomne ukrepe znižanja ali ukinitve carinskih stopenj in posebnih dajatev iz točke f) prvega odstavka 2. člena tega zakona.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se lahko sprejmejo za uvoženo blago, ki se v Republiki Sloveniji ne proizvaja, ne proizvaja v zadostni količini, ne ustreza specifičnim zahtevam domače industrije, ali, če je to v interesu Republike Slovenije.
(3) Avtonomno znižanje ali ukinitev carinskih stopenj in posebnih dajatev za uvoz blaga iz prejšnjega odstavka je lahko določeno za določen ali nedoločen čas ter za neomejen obseg ali omejen obseg (carinski kontingent) posameznega blaga.
(4) Vlada določi natančnejše pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bi blago lahko bilo predmet avtonomnega znižanja ali ukinitve carinskih stopenj in posebnih dajatev, postopek predlaganja uvedbe ukrepov avtonomnega znižanja ter način razdelitve oziroma koriščenja carinskih kontingentov.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Vlada sprejme predpis iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona najpozneje v 60. dneh po uveljavitvi tega zakona.
11. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in predpisi, izdani na njegovi podlagi, razen navodila za razvrščanje blaga v carinsko tarifo (Uradni list RS, št. 77/99).
(2) Zakon o carinski tarifi iz prejšnjega odstavka se uporablja do 31. decembra 2000.
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Št. 437-03/94-1/5
Ljubljana, dne 13. julija 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost