Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

2970. Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1), stran 8129.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1)
Razglašam zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. junija 2000 in o njem ponovno odločal na seji 11. julija 2000.
Št. 001-22-119/00
Ljubljana, dne 12. julija 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POTNIH LISTINAH DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE (ZPLD-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Potna listina je javna listina, ki je namenjena državljanu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan) za prehod državne meje ter dokazovanje njegove istovetnosti in državljanstva.
2. člen
Državljan ima lahko samo eno potno listino iste vrste.
3. člen
Državljan ima pravico zapustiti in se vrniti v državo z veljavno potno listino, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno.
Državljanu, ki nima veljavne potne listine, njegovo državljanstvo in istovetnost pa nista vprašljiva, mora organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo, dovoliti prihod v državo.
4. člen
Prepovedano je dati, prodati ali posoditi svojo potno listino drugemu, oziroma kupiti ali uporabiti tujo potno listino kot svojo, ali spreminjati oziroma brisati katere koli podatke v potni listini.
Prepovedano je zastaviti potno listino ali vzeti tujo potno listino z namenom zavarovanja kakšne koristi oziroma pravice.
II. VRSTE POTNIH LISTIN IN VIZUMA TER PRISTOJNOSTI ZA NJIHOVO IZDAJO
5. člen
Potne listine so:
– potni list,
– skupinski potni list,
– diplomatski potni list,
– službeni potni list,
– potni list za vrnitev,
– potne listine, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi.
Potna listina je tudi pomorska ali brodarska knjižica, v kateri je vizum, izdan na podlagi tega zakona, in sicer vkrcanemu članu posadke ladje oziroma plovila za potovanje v tujino, ali za potovanje v tujino zaradi vkrcanja na ladjo, ali za vrnitev v Republiko Slovenijo po izkrcanju z ladje.
Vizum v pomorski ali brodarski knjižici je dovoljenje, dano v obliki nalepke, ki se pritrdi v pomorsko ali brodarsko knjižico, in s katerim se imetniku potne listine dovoli potovanje v vse države.
Pomorska in brodarska knjižica se izdajata po posebnih predpisih.
6. člen
Potni list in skupinski potni list izda pristojna upravna enota, na območju katere ima državljan, ki prosi za potno listino, stalno prebivališče (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
Ne glede na prejšnji odstavek, sme v nujnih primerih (zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) ministrstvo, pristojno za upravo ali upravna enota, na območju katere državljan nima stalnega prebivališča, na njegovo zahtevo izdati potno listino, če za to dobi soglasje pristojnega organa.
Državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko izda potni list tudi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.
Diplomatski in službeni potni list izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
Potni list za vrnitev izda organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.
Vizum izda organ, pristojen za izdajo potnih listin, na območju katerega je sedež podjetja ali stalno prebivališče osebe, ki prosi za izdajo vizuma.
7. člen
Če državljan do 15. leta starosti (v nadaljnjem besedilu: otrok) potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje za potovanje dovoljenje zakonitega zastopnika.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko v posebno upravičenih primerih, ko je otrok nameščen v zavodu ali rejniški družini, ali ko je zakoniti zastopnik nedosegljiv, zaradi zavarovanja otrokovih koristi, dovoljenje izda pristojni center za socialno delo.
Dovoljenje iz prejšnjih odstavkov tega člena se izda na obrazcu, ki vsebuje podatke iz 1., 2., 3. in 4. točke drugega odstavka 23. člena tega zakona ter serijsko številko potne listine za otroka in osebo, s katero otrok morebiti potuje v tujino ali iz tujine.
Dovoljenje iz prejšnjih odstavkov tega člena potrdi pristojni organ ali organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.
8. člen
Skupinski potni list je listina, ki se izda skupini najmanj petih in največ 50 državljanov, ki skupaj potujejo v tujino in se skupaj vračajo v državo.
Za potovanje v tujino s skupinskim potnim listom mora imeti vodja poti potni list, druge osebe vpisane v skupinski potni list pa javno listino s fotografijo, na podlagi katere se lahko ugotovi njihova istovetnost.
9. člen
Diplomatski potni list se izda predsedniku Republike Slovenije, poslancem Državnega zbora Republike Slovenije, predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije, predsedniku in članom Vlade Republike Slovenije, predsedniku Ustavnega sodišča Republike Slovenije, varuhu človekovih pravic, predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predsedniku Računskega sodišča Republike Slovenije, delavcem diplomatskih in konzularnih predstavništev ter misij Republike Slovenije v tujini, ki imajo diplomatske in konzularne nazive ter delavcem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ki opravljajo diplomatske in konzularne zadeve in imajo diplomatske nazive, vodjem državnih delegacij Republike Slovenije, osebam, ki po sklepu Vlade Republike Slovenije odhajajo na delo v mednarodne organizacije kot funkcionarji diplomatskega ranga v omenjenih organizacijah, diplomatskim kurirjem in določenim drugim osebam, če je to v interesu Republike Slovenije.
Diplomatski potni list se lahko izda tudi ožjim družinskim članom delavcev diplomatskih in konzularnih predstavništev ter misij Republike Slovenije v tujini in družinskim članom oseb, ki po sklepu vlade odhajajo na delo v mednarodne organizacije, če z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu v tujini ter ožjim družinskim članom oseb iz prejšnjega odstavka, če jih spremljajo na službeni poti v tujino.
10. člen
Službeni potni list se izda svetnikom Državnega sveta Republike Slovenije, delavcem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve in delavcem, zaposlenim v diplomatskih ali konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, ki nimajo diplomatskega potnega lista.
Službeni potni list se izda tudi članom državnih delegacij Republike Slovenije in delavcem drugih državnih organov, kadar službeno potujejo v tujino ter določenim drugim osebam, če je to v interesu Republike Slovenije.
Službeni potni list se lahko izda tudi ožjim družinskim članom oseb iz prvega odstavka tega člena, če z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu v tujini.
11. člen
Potni list za vrnitev je listina, ki se izda državljanu, ki je v tujini ostal brez potne listine, da bi se vrnil v državo.
12. člen
Potne listine in vizum se izdajajo na predpisanem obrazcu.
Obrazce potnih listin, vizuma, obrazce vlog za izdajo potnih listin, obrazce dovoljenja zakonitega zastopnika iz 7. člena tega zakona in obrazce pogrešitve potnih listin izdeluje podjetje ali organizacija, ki jo pooblasti minister, pristojen za upravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve.
Obrazci potnih listin, razen potnega lista za vrnitev in skupinskega potnega lista, se personalizirajo v podjetju ali organizaciji, ki jo pooblasti minister, pristojen za upravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve.
13. člen
Obrazci potnih listin in vizuma se tiskajo v slovenščini, angleščini in francoščini, na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo, skupaj s pripadniki slovenskega naroda, tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, pa tudi v italijanščini ali madžarščini.
III. VELJAVNOST POTNIH LISTIN IN VIZUMA
14. člen
Potni list se izda z veljavnostjo 10 let.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu, ki še ni dopolnil starosti štirih let, izda potni list z veljavnostjo dveh let, državljanu, staremu od štiri do 18 let, pa z veljavnostjo pet let.
Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dva ali več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja v primeru, če državljan, ki mu je bila odtujena potna listina, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje pristojnemu organu.
15. člen
Skupinski potni list se izda za eno potovanje v tujino z veljavnostjo, ki ni daljša od enega leta.
16. člen
Diplomatski in službeni potni list se izdata za čas opravljanja naloge, zaradi katere je imetnik upravičen do takega potnega lista, vendar njuna veljavnost ne sme biti daljša od petih let.
17. člen
Potni list za vrnitev se izda z veljavnostjo 30 dni oziroma za čas, ki je potreben za vrnitev v Republiko Slovenijo, vendar ne dlje od 60 dni.
18. člen
Vizum se izda z veljavnostjo petih let oziroma z veljavnostjo, ki ne sme biti daljša od veljavnosti pomorske ali brodarske knjižice.
19. člen
Dovoljenje zakonitega zastopnika velja največ eno leto od njegove izdaje.
20. člen
Državljan mora izročiti pristojnemu organu potno listino najpozneje v 30 dneh, če:
1. spremeni priimek ali ime;
2. fotografija ne kaže več njegove prave podobe;
3. je poškodovana oziroma obrabljena, ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna.
V primerih iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka lahko državljan vloži vlogo za izdajo nove potne listine na način, določen v 23. členu tega zakona.
21. člen
Ne glede na veljavnost, za katero je izdana potna listina, njena veljavnost preneha:
1. s prenehanjem državljanstva Republike Slovenije;
2. če ne obstajajo več razlogi za izdajo potne listine iz 9. in 10. člena tega zakona.
Imetnik mora potno listino izročiti pristojnemu organu v osmih dneh po nastopu razloga iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka.
IV. POSTOPEK ZA IZDAJO POTNIH LISTIN IN VIZUMA
22. člen
Vlogo za izdajo potne listine oziroma vizuma vloži državljan osebno pri pristojnem organu.
Vlogo lahko vloži državljan, ki je dopolnil 18 let in tudi državljan, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo.
Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vloži vlogo zakoniti zastopnik.
Pristojni organ izda vlagatelju potrdilo o prejemu vloge.
23. člen
Vloga za izdajo potne listine oziroma vizuma se vloži na predpisanem obrazcu.
Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. priimek in ime;
2. enotno matično številko občana oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;
3. rojstni kraj;
4. stalno prebivališče;
5. državljanstvo;
6. datum in kraj vložitve vloge;
7. priimek in ime ter stalno prebivališče zakonitega zastopnika.
Vlogi za izdajo nove potne listine, razen za izdajo potnega lista za vrnitev in skupinskega potnega lista, mora državljan priložiti staro potno listino in fotografijo predpisane velikosti, ki kaže njegovo pravo podobo.
Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev mora državljan priložiti dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta njegovo pravo podobo.
V vlogi za izdajo skupinskega potnega lista navede vodja skupine državo, v katero skupina potuje ter številko potnega lista.
Vloga za izdajo diplomatskega in službenega potnega lista vsebuje poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena še podatka o diplomatskem oziroma konzularnem nazivu in funkciji, ki jo oseba opravlja.
24. člen
Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev) potne listine v Republiki Sloveniji mora imetnik takoj, če to ni mogoče, pa najkasneje v osmih dneh, naznaniti organu pristojnemu za izdajo potne listine na obrazcu, ki vsebuje podatke iz 1., 2., 4. in 7. točke drugega odstavka 23. člena tega zakona, podatke o vrsti potne listine, njeno serijsko številko in navedbo okoliščin njene pogrešitve.
Pogrešitev potne listine v tujini mora imetnik takoj, če to ni mogoče, pa najkasneje v osmih dneh po prihodu v Republiko Slovenijo, naznaniti pristojnemu organu na način, določen v prejšnjem odstavku.
V naznanitvi pogrešitve je potrebno navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve potne listine.
Za prijavo pogrešitve potne listine se smiselno uporabljajo določbe 22. člena tega zakona.
V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena izda pristojni organ za izdajo potne listine potrdilo, na podlagi katerega državljan prekliče potno listino v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pristojni organ, na vlogo državljana, izda novo potno listino po objavi preklica potne listine v Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
O vlogi za izdajo potne listine ali vizuma mora pristojni organ odločiti v 15 dneh po njeni vložitvi.
Od državljanov, rojenih v tujini, ki niso vpisani v matične ali državljanske knjige v Republiki Sloveniji in je za njih potrebno ugotoviti državljanstvo in ostale osebne podatke, lahko pristojni organ zahteva, da predložijo izpisek iz rojstne matične knjige in dokazilo o državljanstvu, sicer se rok, v katerem mora biti izdana potna listina, lahko podaljša še za 30 dni.
V primeru, da pristojni organ podvomi o resničnosti podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena, se rok za izdajo potne listine lahko podaljša za čas ugotavljanja resničnosti podatkov, ki pa ne sme biti daljši od 60 dni.
26. člen
Organ, pri katerem je bila vložena vloga za izdajo potne listine ali vizuma, izdajo zavrne:
1. če je zoper državljana, ki prosi za izdajo potne listine ali vizuma, uveden kazenski postopek oziroma teče postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki, dokler postopek traja – če to zahteva pristojno sodišče;
2. če obstajajo interesi obrambe države, določeni v zakonu – če to zahteva ministrstvo, pristojno za obrambo;
3. če je bila državljanu najmanj dvakrat izrečena zaporna kazen za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, mednarodnega terorizma, ponarejanja listin, tihotapstva, prepovedanega prehoda čez državno mejo, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi in za druga hujša kazniva dejanja, povezana s tujino – če to zahteva policija.
Če je kakšen od razlogov iz prejšnjega odstavka nastal po izdaji potne listine ali vizuma, pristojni organ izdano potno listino odvzame, vizum pa razveljavi.
Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve.
27. člen
O vseh dejstvih, katerih posledica je prenehanje razlogov za zavrnitev vloge za izdajo potnega lista ali vizuma, mora pristojno sodišče ali upravni organ ali policija takoj obvestiti pristojni organ.
Šteje se, da ni več razlogov za zavrnitev vloge za izdajo potnega lista ali vizuma iz prvega odstavka prejšnjega člena, če pristojno sodišče ali upravni organ ali policija ne obnovi zahteve po preteku enega leta od dneva vložitve zahteve za zavrnitev izdaje potnega lista ali vizuma.
28. člen
O pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi vloge za izdajo potne listine ali vizuma, oziroma o odvzemu potne listine ali razveljavitvi vizuma, ki jo je izdal pristojni organ ali organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za konzularne zadeve, odloča ministrstvo, pristojno za upravo.
29. člen
Na vlogo državljana, ki mu je bila zavrnjena izdaja potne listine ali vizuma, oziroma, ki mu je bila odvzeta potna listina ali vizum razveljavljen, sme sodišče ali upravni organ, ki je zahteval prepoved izdaje, v posebno upravičenih razlogih (smrt družinskega člana, zdravljenje v tujini, nujni službeni opravki) dovoliti izdajo potne listine ali vizuma z omejeno veljavnostjo, ki ne sme biti daljša od 60 dni.
V. EVIDENCE
30. člen
Organi, ki so po tem zakonu in po predpisih, ki veljajo za pomorsko in brodarsko knjižico (četrti odstavek 5. člena tega zakona), pristojni za izdajo potnih listin in vizumov, o izdanih potnih listinah in vizumih vodijo in vzdržujejo posebno evidenco (v nadaljnjem besedilu: evidenco).
Evidenca vsebuje podatke:
– iz 23. člena tega zakona;
– vrsti potne listine;
– datumu izdaje potne listine in vizuma;
– veljavnosti potne listine, vizuma in dovoljenja iz 7. člena tega zakona;
– o serijski in registrski številki potne listine;
– o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih potnih listinah;
– iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona in
– iz 26. člena tega zakona.
Podatke iz evidence vodi pristojni organ do izdaje nove potne listine oziroma vizuma, vendar najdalj 20 let od dneva izdaje, oziroma pet let po prenehanju veljavnosti potne listine iz 21. člena tega zakona, razen podatkov iz 26. člena tega zakona, ki jih pristojni organ uniči po enem letu, ko preneha razlog za njihovo vodenje.
Pristojni organ vodi evidenco tudi na centralnem računalniku ministrstva, pristojnega za upravo.
31. člen
Podatke iz evidence lahko uporabljajo delavci pristojnega organa, ministrstva, pristojnega za upravo, in ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, za opravljanje nalog s svojega delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi delavci policije, če gre za izvrševanje z zakonom določenih nalog, v primerih iz 26. člena tega zakona pa tudi pristojna sodišča in ministrstvo, pristojno za obrambo.
Osebne podatke iz 23. člena tega zakona sme uporabljati pooblaščeno podjetje ali organizacija iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona za potrebe vpisa podatkov na obrazec potne listine in jih mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.
VI. NADZOR
32. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravljata ministrstvo, pristojno za upravo in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, vsako s svojega delovnega področja.
Organ iz prejšnjega odstavka ima pri nadzoru podjetja ali organizacije, pooblaščene za izdelavo obrazcev iz drugega odstavka in personalizacijo obrazcev iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona, pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na postopke izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz 12. člena tega zakona, prostore, v katerih poteka njihova izdelava, personalizacija in skladiščenje ter preveriti ali osebje, ki opravlja te naloge, izpolnjuje pogoje, ki veljajo za zaposlitev delavcev v državni upravi.
Podjetje ali organizacija iz prejšnjega odstavka mora pooblaščenim osebam organa iz prvega odstavka tega člena omogočiti nadzor prostorov, v katerih poteka izdelava, personalizacija in skladiščenje obrazcev iz 12. člena tega zakona ter jim dati na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na postopke in izpolnjevanje pogojev osebja, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja teh obrazcev.
Pooblaščena oseba iz prejšnjega odstavka ima pri opravljanju nadzora pravico in dolžnost:
– odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izdelavi, personalizaciji in skladiščenju obrazcev iz 12. člena tega zakona odpravijo v roku, ki ga določi;
– zagotoviti, da oseba, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz 12. člena tega zakona, vendar ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena, preneha opravljati te naloge in zahtevati, da se jo nadomesti z osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje;
– ukrepati v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, če ugotovi, da se osebni podatki uporabljajo v nasprotju z drugim odstavkom 31. člena tega zakona;
– začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 12. člena tega zakona in ministru, pristojnemu za upravo, predlagati uvedbo postopka za odvzem pooblastila za izdelavo oziroma personalizacijo obrazcev iz 12. člena tega zakona, če ugotovi, da nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz prve alinee niso bile odpravljene v določenem roku, ali da podjetje oziroma organizacija ni sposobna opravljati poverjenih nalog.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev ali z zaporno kaznijo do 30 dni se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1. že ima veljavno potno listino, pa si pridobi še drugo iste vrste (2. člen);
2. da, proda ali posodi svojo potno listino drugemu oziroma kupi ali uporabi tujo potno listino kot svojo ali spreminja oziroma izbriše podatke v potni listini, če to dejanje nima znakov kaznivega dejanja (prvi odstavek 4. člena);
3. v naznanitvi pogrešitve navede neresnične podatke o okoliščinah pogrešitve potne listine (tretji odstavek 24. člena).
34. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1. zastavi potno listino ali vzame tujo potno listino z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice (drugi odstavek 4. člena);
2. potne listine v določenem roku po nastopu razlogov za prenehanje njene veljavnosti ne izroči pristojnemu organu (drugi odstavek 21. člena);
3. ne naznani izgube potne listine (prvi in drugi odstavek 24. člena).
Z denarno kaznijo od 30.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki vzame tujo potno listino z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice (drugi odstavek 4. člena).
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Minister, pristojen za upravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona:
1. predpiše obrazce iz 7., 12., 23. in 24. člena tega zakona;
2. predpiše način vodenja evidence iz 30. člena tega zakona;
3. predpiše postopek in način izdelave, izdaje in preklica potne listine, potrditve dovoljenja zakonitega zastopnika iz 7. člena tega zakona ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja podatkov iz 23. člena tega zakona, ki jih uporablja pooblaščeno podjetje ali organizacija iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona;
4. določi ceno potne listine, ki jo državljan plača pristojnemu organu.
36. člen
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za zunanje zadeve, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona določi merila za ugotavljanje interesa Republike Slovenije, na podlagi katerih se lahko izda diplomatski ali službeni potni list.
37. člen
Potne listine, razen potnih listin, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi in vizumi, izdani po zakonu o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1-10/91), se lahko uporabljajo do izteka njihove veljavnosti, vendar največ dve leti po uveljavitvi tega zakona.
38. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1-10/91).
Pravilnik o potnih listinah in vizumih ter o načinu vodenja evidence o potnih listih in vizumih (Uradni list RS, št. 19/91 in 52/94) in pravilnik o diplomatskih in službenih potnih listih (Uradni list RS, št. 5/92) ostaneta v veljavi in se uporabljata, kolikor nista v nasprotju s tem zakonom, dokler ne bodo izdani predpisi na podlagi tega zakona.
39. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-03/91-4/25
Ljubljana, dne 11. julija 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti