Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

2969. Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), stran 8093.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)
Razglašam zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2000 in o njem ponovno odločal na seji 11. julija 2000.
Št. 001-22-118/00
Ljubljana, dne 12. julija 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZBIRKAH PODATKOV S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA (ZZPPZ)
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva, zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, ki jih pri opravljanju z zakonom določenih nalog vodijo, uporabljajo in medsebojno izmenjujejo pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: zbirke podatkov).
2. člen
Za zbiranje, obdelavo in posredovanje osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov iz tega zakona, se uporabljajo določbe zakona o varstvu osebnih podatkov, kolikor s tem zakonom za posamezne primere ni drugače določeno.
3. člen
Upravljavci zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva so Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IVZ) in ostali izvajalci zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).
4. člen
Upravljavci zbirk podatkov iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: upravljavci zbirk podatkov), pridobivajo osebne podatke praviloma neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo.
V primerih posrednega zbiranja osebnih podatkov, posameznika ni potrebno predhodno seznaniti s tem, da se bodo podatki pridobili iz že obstoječe zbirke podatkov, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Upravljavci zbirk podatkov imajo pravico iz Centralnega registra prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP) brezplačno dobiti naslednje podatke: EMŠO, ime in priimek, kraj rojstva, leto rojstva, spol, prebivališče in vrste prebivališča, državljanstvo, zakonski stan, šolska izobrazba, EMŠO matere, očeta, zakonca in otrok, datum in podatki o dogodkih, spremembah ali popravkih.
Upravljavci zbirk podatkov imajo pravico uporabe številke zdravstvenega zavarovanja na kartici zdravstvenega zavarovanja kot povezovalnega znaka za zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov, opredeljenih v zbirkah podatkov po tem zakonu. Infrastruktura kartice zdravstvenega zavarovanja se z uveljavitvijo tega zakona uporablja tudi za zdravstveno kartico kot zbirko podatkov, ob tem, da je zagotovljena popolna ločenost pristopov do podatkov zdravstvenega zavarovanja in do podatkov zbirke zdravstvene kartice. V zbirko zdravstvene kartice se podatki prenašajo iz drugih matičnih zbirk, opredeljenih v tem zakonu in so namenjeni za prenos podatkov, potrebnih pri zagotavljanju zdravstvenega varstva, med izvajalci zdravstvenega varstva. Upravljavec zbirke podatkov na zdravstveni kartici je Ministrstvo za zdravstvo.
Osebne podatke lahko pridobi tudi zdravnik, kadar te potrebuje zato, da zavaruje neposredno ogroženo življenje posameznika.
Če se osebni podatki nanašajo na rasno, narodno in drugo poreklo, politična, verska in druga prepričanja ali spolno vedenje, lahko upravljavci zbirk podatkov pridobijo te podatke neposredno ali posredno le na podlagi pisne privolitve posameznika.
II. ZBIRKE PODATKOV
5. člen
Vrste in vsebina posameznih zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva, njihov namen, obdobna poročila, kdo mora posredovati podatke in kdaj, upravljavec zbirke, način dajanja podatkov in čas hranjenja podatkov, so opredeljeni v Prilogi, ki je sestavni del tega zakona.
6. člen
Za statistične namene ima IVZ pravico zahtevati podatke, opredeljene v Prilogi tega zakona, od upravljavcev vseh zbirk podatkov iz tega zakona.
III. ZAVAROVANJE PODATKOV
7. člen
Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov v zbirkah podatkov predpiše minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje in ministrom, pristojnim za znanost in tehnologijo.
IV. EVIDENTIRANJE PODATKOV
8. člen
Podatke iz Priloge pod zaporedno številko IVZ 1 do IVZ 75, ki se obdelujejo na podlagi tega zakona, je treba vpisati v predpisana evidenčna sredstva ob zdravstvenih pregledih in drugih zdravstvenih storitvah.
Zdravnik, drugi zdravstveni delavci in sodelavci morajo v evidenčnem sredstvu s svojim podpisom potrditi izvide in rezultate pregleda oziroma drugih storitev po vsaki končani delovni izmeni.
Obliko, način in evidenčna sredstva iz prvega odstavka tega člena določi minister, pristojen za zdravstvo.
Postopek, kako lahko posamezni državljan uresničuje pravico do vpogleda v osebne zdravstvene podatke, določi minister, pristojen za zdravstvo.
9. člen
Odgovorna oseba upravljavca zbirke podatkov odgovarja za popolnost in resničnost vpisanih podatkov.
Sprememba vsakega podatka mora biti izvedena tako, da omogoča vpogled v prejšnji podatek, pri čemer mora biti razvidno, kdo in kdaj je spremenil podatek. Upravljavci zbirk podatkov, ki zagotavljajo iz svojih zbirk podatke za zbirko zdravstvena kartica, so dolžni zagotavljati razvidnost v svojih zbirkah podatkov.
V. METODOLOŠKA NAČELA
10. člen
Za zagotovitev enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva, se uporabljajo enotna metodološka načela, enotni standardi (definicije, klasifikacije in šifranti) ter standardni postopki oblikovanja in pošiljanja poročil (v nadaljnjem besedilu: poročila).
Enotna metodološka načela, enotne standarde (definicije, klasifikacije in šifranti) ter standardne postopke določi minister, pristojen za zdravstvo na predlog IVZ po pridobitvi mnenja Statističnega urada Republike Slovenije.
11. člen
Enotna metodološka načela in enotne standarde (definicije, klasifikacije in šifranti) za oblikovanje in vodenje zbirk podatkov, ki so skupni za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) in IVZ, določi minister pristojen za zdravstvo na predlog ZZZS in IVZ po pridobitvi mnenja Statističnega urada Republike Slovenije.
12. člen
Enotna metodološka načela in enotne standarde (definicije, klasifikacije in šifranti) za oblikovanje in vodenje zbirk podatkov, ki so skupni za ZZZS, IVZ, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, določita ministra, pristojna za delo in zdravstvo, na predlog upravljavcev navedenih zbirk podatkov po pridobitvi mnenja Statističnega urada Republike Slovenije.
13. člen
IVZ zagotavlja za področje zdravstvenega varstva elemente enotnosti zdravstvenega informacijskega sistema v Republiki Sloveniji.
Za uresničevanje enotnosti zdravstvenega informacijskega sistema, glede podatkov, ki so skupnega pomena za upravljavce iz 11. in 12. člena tega zakona, izvaja IVZ naslednje naloge:
– usklajuje vsebinske definicije podatkovnih pojmov;
– uvaja in ukinja podatkovne pojme;
– usklajuje razvrstitvene sezname (nomenklature, klasifikacije in šifrante).
Ministrstvo, pristojno za zdravstvo zagotavlja sredstva za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka.
VI. CENTER ZA IZMENJAVO PODATKOV
14. člen
V Republiki Sloveniji se vzpostavi center za izmenjavo podatkov na nacionalnem nivoju (v nadaljnjem besedilu: CIP) med posameznimi podatkovnimi skladišči pri izvajalcih zdravstvenega varstva v mreži javne zdravstvene službe. CIP koordinira zahteve in potrebe po zbiranju, obdelavi in posredovanju podatkov.
Predpis o organizaciji, načinu in vsebini delovanja ter možnostih financiranja centra iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za zdravstvo.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek upravljavec zbirke podatkov ali drugi javni ali zasebni zdravstveni zavod, ki ima podatke, pomembne za varovanje zdravja prebivalstva in sicer, kadar:
1. v nasprotju z določili, opredeljenimi v Prilogi tega zakona, ne posreduje podatkov iz Priloge,
2. v nasprotju z roki, določenimi v Prilogi tega zakona, ne obdela zbranih podatkov,
3. v nasprotju z načini, ki so opredeljeni v Prilogi tega zakona, posreduje podatke iz Priloge,
4. v nasprotju z določili, opredeljenimi v Prilogi tega zakona, ne vodi predpisane zbirke podatkov ali je ne vodi v skladu z določili tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba javnega ali zasebnega zdravstvenega zavoda.
Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi zasebni zdravnik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
16. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba upravljavca zbirke podatkov, kadar v nasprotju z 9. členom tega zakona vpiše v zbirko podatkov nepopoln ali neresničen podatek.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z uveljavitvijo tega zakona se prenehajo uporabljati zakon o evidencah na področju zdravstva (Uradni list SFRJ, št. 22/78 in 18/88 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93 in 66/93) in 41., 42., 43., 44., 45., 46., 53., 54., 55. in 56. člen zakona o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93 in 66/93), ki določajo evidence s področja zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva.
18. člen
Enotna metodološka načela in enotne standarde (definicije, klasifikacije, šifrante), evidenčna sredstva ter standardne postopke oblikovanja in pošiljanja poročil iz 10. in 11. člena tega zakona določi minister, pristojen za zdravstvo v enem letu od uveljavitve tega zakona.
Enotna metodološka načela in enotne standarde (definicije, klasifikacije, šifrante), evidenčna sredstva ter standardne postopke oblikovanja in pošiljanja poročil iz 12. člena tega zakona določita skupaj ministra, pristojna za delo in zdravstvo v enem letu od uveljavitve tega zakona.
Do izdaje novih metodoloških načel, standardov, evidenčnih sredstev in predpisov iz prvega in drugega odstavka tega člena se še naprej uporablja navodilo o enotnih metodoloških načelih in standardih za evidenco na področju zdravstva (Uradni list SFRJ, št. 13/79), kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.
19. člen
Obliko, načine in sredstva evidentiranja iz 8. člena tega zakona določi minister, pristojen za zdravstvo na predlog IVZ v dveh letih od uveljavitve tega zakona.
20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 052-04/97-1/3
Ljubljana, dne 11. julija 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

 

 

PRILOGA ZAKONA O ZBIRKAH PODATKOV S PODROČJA  ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

 

 

A. ZBIRKE PODATKOV, KI VSEBUJEJO OSEBNE PODATKE

 

Zap.št.

Naziv zbirke podatkov

Vsebina

Namen

Poročila

Kdo mora dati podatke in kdaj

Upravljavec

zbirke

Način dajanja podatkov

Čas hranjenja

podatkov

IVZ 1.

Osnovna medicinska dokumentacija:

 

 

 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog  obravnave, socialna anamneza družine, načrt  zdravstvene nege.

Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.

Osnovna medicinska dokumentacija služi tudi kot vir podatkov za evidence opredeljene v tem zakonu.

 

 

Izvajalci zdravstvene dejavnosti

Obrazec ali računalniški medij

Zobozdravstveni karton trajno. Zdravstveni  karton in popis bolezni 10 let po smrti bolnika. Ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.

IVZ 1.1

Zdravstvena kartica

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega  prebivališča, začasnega prebivališča, anamneza, podatki o telesnih merah v različnih starostnih obdobjih, rezultati kliničnega pregleda, podatki o cepljenju, podatki o dejavnikih tveganja za razvoj kroničnih bolezni, podatki o alergijah, rezultati laboratorijskih in diagnostičnih preiskav, podatki o stanju oralnega zdravja, podatki o trajnem ali začasnem kliconoštvu, diagnoza, podatki o  poškodbah in zastrupitvah, podatki o stopnji invalidnosti, podatki o odvisnosti, podatki o operativni in neoperativni terapiji, datum stika, vzrok začasne delanezmožnosti, podatki o predpisanih in izdanih zdravilih in tehničnih pripomočkih, elektronski naslovi matičnih zbirk podatkov.

Zdravstveno kartico uporabljajo izvajalci  zdravstvene dejavnosti  pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.

 

 

Izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.

 

Ministrstvo za zdravstvo

 

 

IVZ 2.

Evidenca osnovnega zdravstvenega varstva

Dinamične entitete: stik, dogodek , proces (diagnoza bolezni-stanja, opravljeno delo, napotitev, pobudnik za napotitev,nezmožnost za delo, dejavniki tveganja za poslabšanje zdravja), načrtovani stiki.

Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje dela v okvirju osnovnega zdravstvenega varstva.

Letno poročilo o delu služb v osnovnem zdravstvenem varstvu.

Letno poročilo o obiskih, napotitvah, boleznih in stanjih v osnovnem zdravstvenem varstvu.

Letna poročila se pošilja na ZZV do 20.1.

ZZV na IVZ do 20.2.

 

Vsi javni zdravstveni zavodi  (v nadaljevanju: JZZ) ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdravstvena dejavnost obsega osnovno zdravstveno dejavnost.

 

IVZ

Obrazec ali

računalniški medij

5 let po smrti bolnika

IVZ 2.1.

 

Poleg tega še na področju preventive:

Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva odraslih

 

Podatki o rezultatih preventivnih pregledov.

Podatki o opravljenem preventivnem delu.

 

Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih

 

Letna poročila o rezultatih preventivnih pregledov in

opravljenem preventivnem delu odrasle populacije

 

 

 

 

 

IVZ 2.2.

Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva otrok, starih 0-6 let

Podatki o rezultatih preventivnih pregledov.

Podatki o opravljenem preventivnem delu.

Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih

 

Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva otrok starih 0-6 let.

Letna poročila o rezultatih preventivnih pregledov in

opravljenem preventivnem delu otrok starih 0-6 let

 

 

 

 

IVZ 2.3.

Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine

 

Podatki o rezultatih preventivnih pregledov.

Podatki o opravljenem preventivnem delu.

 

Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine.

 

Letna poročila o rezultatih preventivnih pregledov in

opravljenem preventivnem delu šolskih otrok in mladine

 

Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki  na primarni ravni izvajajo zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine za potrebe vodenja osnovne medicinske dokumentacije pridobivajo iz  podatkov, ki jih vodi šolska uprava sezname učencev po razredih in oddelkih oz. naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča.

 

Izvajalci zdravstvene dejavnossti, ki  na primarni ravni izvajajo zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine starih 15. do 19. let, ki se ne šolajo redno, za potrebe vodenja osnovne medicinske dokumentacije pridobivajo podatke iz CRP

 

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

5 let po smrti bolnika

IVZ 2.4.

Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva žensk

Podatki o rezultatih preventivnih pregledov

Podatki o opravljenem preventivnem delu.

Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje  preventivnega zdravstvenega varstva žensk.

Letno poročilo o rezultatih preventivnih pregledov in opravljenem preventivnem delu žensk

 

 

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 2.5.

Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu in športnikov

Podatki o rezultatih preventivnih pregledov in drugih aktivnostih na področju medicine dela, prometa in športa.

Spremljanje vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdr. varstva delavcev, udeležencev v prometu in športnikov

Letno poročilo o rezulatatih preventivnih pregledov in opravljenem preventivnem delu delavcev, kmetov in športnikov

 

Vsi JZZ ter druge pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z aktivnim zdravstvenim varstvom delavcev.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 3.

Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka. izvajalca, številka zdravnika, datum rojstva zavarovanca., spol, poštna številka., zavarovalna podlaga, enota ZZZS, registrska številka zavezanca, šifra gospodarske dejavnosti  zavezanca, zaporedna številka potrdila, datum rojstva družinskega člana, vrsta družinskega člana, prvi dan zadržanosti, zadnji dan za plačnika, polni delovni čas (PDČ) od,  PDČ do, skrajšani delovni čas (SDČ) od, SDČ do, število ur, razlog, prvi in zadnji dan za razlog, številka  mnenja zdravniška komisija (ZK), stopnja ZK, ZK do, invalidska komisija datum napotitve, postopek zaključen, invalidnost, šifra diagnoze, zadnji dan za diagnozo, datum sprembe delovnega časa, število dni SDČ, število odsotnosti v tem letu.

Spremljanje in analiziranje vzrokov začasne in trajne odsotnosti z dela.

Letno poročilo IVZ do 15.4. na MZ in ZZZS

 

Obrazec ali računalniški medij JZZ ter druge pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z aktivnim zdravstvenim varstvom delavcev na ZZV do 8. v mesecu.

Finančno zavarovalniške agregate pošljejo ZZV na IVZ do 15. V mesecu. Finančno zavarovalniške agregate pošlje IVZ na ZZZS do 20. V mesecu.

Socialno medicinske agregate pošlje ZZV na IVZ do 15. 2.

ZZZS posreduje podatke o zaposlenih z dne - stanje na 30.6. vsako leto.

Iz  evidence oseb z delno ali  popolno trajno nezmožnostjo za delo pri ZPIZS-u  pridobiva evidenca pod IVZ 3. naslednje podatke:  številka spisa, spol, starost , občina bivanja, delovno mesto (opis dela), regstrska številka podjetja,  panoga dejavnosti,  glavna bolezen oziroma poškodba in druge bolezni oziroma poškodbe,  ki vplivajo na delovno nezmožnost, šifre diagnoz, ocena invalidnosti, vzrok invalidnosti.

 

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 4.

Evidenca o zdravstvenih razlogih  za podaljšanje porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, starost, šifra  občine bivanja, naziv (šifra) sedeža dejavnosti, datum  poroda in diagnoza vzroka podaljšanega porodniškega dopusta.

Spremljanje in analiziranje bolezni in stanja otrok, ki so povzročili podaljšanje porodniškega dopusta.

Letno poročilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na IVZ do 1.3. za preteklo leto

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, zdravniška  komisija I in II stopnje pri ZZZS.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 5.

Evidenca poškodb pri delu

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek , podatki  o zavezancu za prijavo (delodajalcu), čas, datum, vzrok in  mehanizem nastanka poškodbe, diagnoza, smrtne in skupinske poškodbe, število zaposlenih v podjetju.

Spremljanje in poškodb, ki so se zgodile zaposlenim  na delu, na poti  na delo, na poti z dela in službeni poti.

Letno poročilo pripravi IVZ do 15.5.

Individualne obrazce delodajalci na ZZV, do 10. v mesecu za pretekli mesec.

ZZV na IVZ do 15. v mesec za pretekli mesec.

Iz Inšpektorata za delo pridobi  upravljavec evidence »poškodb pri delu«  naslednje osebne in druge podatke: ime in priimek umrlega, datum rojstva, naslov delodajalca

Iz baze podatkov  o umrlih osebah IVZ-a pridobi evidenca poškodb pri delu  naslednje osebne in druge podatke: ime in priimek, datum rojstva, registerska številka delodajalca.

 

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

5 let

IVZ 6.

Evidenca patronažne zdravstvene nege 

 

 

 

 

Negovalna diagnoza, opravljene ure v zdravstveni negi, genogram, varovanci, naročniki, intervencije, strokovne storitve, izvajanje zdravstvene vzgoje.

Spremljanje dela patronažne zdravstvene nege.

JZZ ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdravstvena dejavnost obsega patronažno zdravstveno nego letno poročilo na ZZV do 20.1.

ZZV na IVZ do 15.2.

Vsi JZZ ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdravstvena dejavnost obsega patronažno zdravstveno nego, ne glede na koncesijo do 20. 1. za preteklo leto.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 6.1.

Evidenca  zdravstvene nege

 

 

Negovalna diagnoza, kategorije bolnikov po zahtevnosti stopnjah zdravstvene nege v bolnišnični oskrbi in socialnih zdravstvenih in varstvenih zavodih, postopki in posegi v zdravstveni negi, ki so navedeni kot samostojne storitve v novi nomenklaturi zdravstvenih storitev, zdravstveno vzgojna dejavnost, nesrečni slučaji v zdravstveni ustanovi in na domu, ki nastanejo tekom  obravnave bolnika / varovanca.

 

Spremljanje dela zdravstvene nege.

Letno poročilo na ZZV do 20.01..

ZZV na IVZ do 15.02..

JZZ ter druge pravne in  fizične osebe katerih zdravstvena dejavnost obsega zdravstveno nego ne glede na koncesijo do 20.1. za preteklo leto.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 7.

Evidenca o boleznih  in stanjih ugotovljenih v specialistično ambulantni dejavnosti

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, občina stalnega bivališča, vrsta diagnoze in diagnoza, postopek.

Spremljanje  in proučevanje obravnav bolezni v ambulantno.-specialistični

dejavnosti.

Letno poročilo na ZZV do 20.1.

ZZV na IVZ do 20.2.

JZZ ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdravstvena. dejavnost obsega ambulantno - specialistično dejavnost ne glede na koncesijo do 20.1..

 

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 8.

Evidenca bolezni, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, matična številka  primera, občina stalnega bivališča, zakonski stan, stopnja izobrazbe, delo, ki ga opravlja, dejavnost zaposlitve, podlaga za zdravstveno zavarovanje, oznaka izvajalca, napotitev neposredno iz druge bolnišnice, urgentni sprejem, ponovni sprejem, zaporedna številka zapisa, lečeča org. enota, datum sprejema v bolnišnico, datum začetka epizode, zaporedna številka epizode, glavna diagnoza, spremljajoča diagnoza,, zaplet ali bolezen, nastala med hospitalizacijo, operacija, datum operacije, dnevna obravnava, datum zaključka epizode, napotitev iz lečeče organizacijske enote, smrt bolnika, osnovni vzrok smrti, hospitalizacija zaključena.

Spremljanje in proučevanje pojavnosti bolezni, ki zahtevajo hospitalizacijo.

 

Bolnišnice Republike Slovenije (v nadaljevanju: Bolnišnice RS) na individualnih obrazcih do 10. v mesecu na ZZV ali na računalniškem mediju do 25.7. in 15.2. preko ZZV na IVZ.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 9

 

Register prejemnikov delov človeškega telesa

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, občina stalnega prebivališča, glavna diagnoza, spremljajoča diagnoza, zaplet, datum opreacije, datum zaključka epizode, napotitev na lečeče organizacijske enote, osnovni vzrok smrti

Spremljanje zdravstvenega stanja prejemnikov delov človeškega telesa

 

Bolnišnice RS - sprotno

Slovenija - transplant

Obrazec ali računalniški  medij

Trajno

IVZ 10.

 

Evidenca poškodb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, matična številka primera, občina stalnega bivališča, zakonski stan, stopnja izobrazbe, delo,  ki ga opravlja, dejavnost zaposlitve, podlaga za zdravstveno zavarovanje, oznaka izvajalca, napotitev neposredno iz druge bolnišnice, urgentni sprejem, ponovni sprejem, zaporedna številka zapisa, lečeča organizacijska enota, datum in čas nastanka poškodbe, datum in čas sprejema v bolnišnico, datum začetka epizode, zaporedna številka epizode, prva pomoč, način prihoda v bolnišnico, mesto nastanka nezgode oz. nasilnega dejanja, aktivnosti v času nezgode oz. nasilnega dejanja, diagnoza zunanjega vzroka poškodbe oziroma predmet, ki je povzročil poškodbo, glavna diagnoza, spremljajoča diagnoza, zaplet ali bolezen, nastala med hospitalizacijo, politravma, operacija, datum operacije, dnevna obravnava, datum zaključka epizode, napotitev iz lečeče organizacijske enote, smrt uporabnika ZV, osnovni vzrok smrti, hospitalizacija zaključena.

Spremljanje in proučevanje pojavnosti in okoliščin nastanka poškodb, ki zahtevajo hospitalizacijo.

 

Bolnišnice RS na individualnih obrazcih

do 10. v mesecu na ZZV ali na računalniškem mediju do 25.7. in 15.2. preko ZZV na IVZ.

Statistične podatke o prometnih nezgodah in udeležencih pridobiva evidenca pod IVZ 10. od Ministrstva Republike Slovenije za notranje zadeve sprotno.

 

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 11.

 

Register hudo poškodovanih bolnikov

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, datum rojstva, datum sprejema, uro sprejema, čas poškodbe, mehanizem poškodbe, način transporta v bolnišnico (zdravnik, medicinska sestra, laik, brez spremestva in vrsto vozila: urgentno vozilo, reševalno vozilo, avtomobil, drugi transport), ime sprejemnega zavoda in oddelka, vitalni parametri poškodovanca  (frekvenca dihanja v minuti, sistolični krvni pritisk in GCS), nivo senzibilitetnih in motoričnih izpadov, velikost zenic in njihovo reakcijo na osvelitetv, zaporedje morebitnih reanimacijskih postopkov s časovno oznako, diagnostični postopki, ob zaključku zdravljenja: boelezen pred poškodbo  8KVS insuf., resp.insuf., jetrna isuf., ledvična insuf., diabetes, imunska kompromitiranost, drugo), komplikacije med zdravljenjem  (smrt, jetrna odpoved, ledvična odpoved, respiratorna odpoved, KVS odpoved, komplikacije GIT trakta, sepsa, infekt rane, intraabdominalni absces, empiem, pljučnica, uroinfekt, pljučna embolija, drugo), diagnoze ob dopustu, točkovanje po AIS (Abreviated Injury Scale), kam je poškodovanec odpuščen (domov, rehabilitacijski center, v drugo bolnišnico, umrl), funkcionalno stanje ob odpustu  (točkovano po FIM) (prehranjevanje, gibanje in izražanje, točkovano z 1-samostojen, 2-samostojen s pripomočkom, 3-potrebuje delno pomoč, 4-nesamostojen), vrednost TRISS v točkah, vrednost ASCOT v točkah.

Zbiranje podatkov, spremljanje in vrednotenje zdravstvenega stanja hudo poškodovanih bolnikov

 

Kirurški oddelki bolnišnic RS, ki oskrbuje hudo poškodovane

KC Ljubljana, Kirurška klinika, KO za travmatologijo

Obrazec ali računalniški medij

10 let

IVZ 12.

 

Evidenca zastrupitev, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, matična št. primera, občina stalnega bivališča, zakonski stan, stopnja izobrazbe, delo,ki ga opravlja, dejavnost zaposlitve, podlaga za zdravstveno zavarovanje, oznaka izvajalca, napotitev neposredno iz druge bolnišnice, urgentni sprejem, ponovni sprejem, zaporedna številka zapisa, lečeča organizacijska enota, datum in čas nastanka zastrupitve, datum in čas sprejema v bolnišnico, zaporedna številka epizode, datum začetka epizode, prva pomoč, način prihoda v bolnišnico, mesto nastanka nezgode oz. nasilnega dejanja, aktivnost v času nezgode oz. nasilnega dejanja, diagnoza zunanjega vzroka zastrupitve, množična zastrupitev, predoziranje, kombinirana zastrupitev z več substancami, način vnosa substance, glavna diagnoza, spremljajoča diagnoza, zaplet ali bolezen, nastala med hospitalizacijio, operacija, datum operacije, dnevna obravnava, datum zaključka epizode, napotitev iz lečeče organizacijske enote, smrt uporabnika ZV, osnovni vzrok smrti, hospitalizacija zaključena.

Spremljanje in proučevanje pojavnosti in okoliščin nastanka zastrupitev, ki zahtevajo hospitalizacijo.

 

Bolnišnice RS na individualnih obrazcih do 10. v mesecu na ZZV ali na računalniškem mediju do 25.7. in 15.2. preko ZZV na IVZ.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 13.

 

Register o zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij.

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, spol, datum rojstva, matična številka  primera, občina stalnega prebivališča, zakonski stan, stopnja izobrazbe, delo, ki ga opravlja, nosečnost, dojenje, telesna teža, ime in naslov osebe, ki je izpolnila obrazec, datum, kraj in ura zastrupitve, okoliščine zastrupitve, pot vnosa v telo, izpostavljenost,  podatki o povzročitelju zastrupitve, ostale pomembne diagnoze, klinična slika zastrupitve, ocena teže zastrupitve, zdravljenje, antidoti, dekontaminacija, konzultacija toksikologa, izid zastrupitve, napotitev po pregledu/odpustu, drugi podatki potrebni za namen vodenja registra.

 

Spremljanje in proučevanje pojavnosti in okoliščin nastanka zastrupitev, ki bo potekalo na  osnovi prijave zastrupitev (hospitalno in ambulantno obravnavanih) in poročil 24-urne informativno-konzultativne službe Centra za zastrupitve ter drugih učinkov kemikalij z namenom preprečevanja škodljivih učinkov kemikalij, njihovega zdravljenja ter izobraževanja strokovnih delavcev in osveščanja javnosti.

 

Center za zastrupitve odda letno poročilo Ministrstvu za zdravstvo - Uradu za kemikalije  Republike Slovenije v skladu s predpisom ministra za zdravstvo.

 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost. Prijave se odda takoj po odpustni diagnozi v primeru bolnišničnih zastrupitev; po postavitvi diagnoze, utemeljenem sumu na zastrupitev ali spremembi diagnoze (če se le-ta spremeni v zastrupitev) v primerih ambulantnih zastrupitev; oziroma po končani obdukciji, če se v primeru smrtnega izida izvede obdukcija.

 

Klinični center Ljubljana, Center za zastrupitve

Obrazec in računalniški medij

 

Trajno

IVZ 14.

 

Evidenca obravnave uživalcev drog

 

 

 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, spol, starost, datum rojstva, s kom živi, stalno prebivališče, državljanstvo, narodnost, zaposlitveni status, kraj, naziv centra, vrsta centra, datum iskanja pomoči, vrsta stika, predhodno obravnavan , trenutno v obravnavi drugje, vir napotitve, škodljiva uporaba drog, starost pri prvi uporabi katerekoli droge, glavna droga, način vnosa, pogostost uporabe, starost ob prvi uporabi, trajanje redne uporabe, dodatne droge, tvegano vedenje, sedaj injicira, kdajkoli injiciral, že imel spolne odnose, spolna usmerjenost, stalni spolni partner, število spolnih partnerjev v zadnjem letu, uporabil kondom pri zadnjem spolnem odnosu, že imel poleg stalnega partnerja še drugega spolnega partnerja, kdajkoli nudil spolne usluge,  status okužbe s HIV, HBV, hepatitis delta, HCV, cepljen(a) proti hepatitisu B,  začetek obravnave, morebitna psihiatrična diagnoza, policijska obravnava, sodna obravnava, zapor, izvedeni ukrepi, odvzeti vzorci in rezultati analiz, opombe, stanje ob odpustu.

 

Spremljanje  pojava uživanja drog in obravnave uživalcev drog , njihovih značilnosti in ovrednotenje izvedenih ukrepov, načrtovanje zdr. in soc. mreže; razvoj preventivne in zdravstveno-vzgojne strategije; načrtovanje bodočih usmeritev.

Letno poročilo IVZ do 20. 2

 

 

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in ostali, ki obravnavajo uživalce nedovoljenih drog, do 10. v  mesecu za pretekli  mesec na IVZ.

Podatke o obravnavi uživalcev drog opredeljenih pod vsebina IVZ 12. vodi tudi Ministrstvo za pravosodje v zaporih oziroma Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij v zavodih za prestajanje kazni zapora in v Prevzgojnem domu Radeče.

 

 

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 15.

 

Evidenca o ambulantni in bolnišnični fizikalni medicini in rehabilitaciji bolnikov

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, matična številka primera, zaporedna številka zapisa, kategorija zdravstvenega zavarovanja, občina bivališča, stopnja izobrazbe, zakonski stan, delo, ki ga opravlja, dejavnost zaposlitve, oznaka izvajalca, datum sprejema, datum zaključka rehabilitacije, napotitev iz lečeče organizacijske enote, stanje ob odpustu, glavna diagnoza, smrt uporabnika ZV, osnovni vzrok smrti, rehabilitacija zaključena.

Spremljanje ambulantne in bolnišnične fizikalne medicine in rehabilitacije obolelih in poškodovanih.

 

Za ambulantno in bolnišnično fizikalno medicino in rehabilitacijo vsa zdravilišča in Inštitut za rehabilitacijo Republike Slovenije.

Individualne obrazce na ZZV do 10. v mesecu. ZZV na IVZ do 15. v mesecu. Na računalniškem mediju  do 25.7 za prvo polletje in do 15.2. za drugo polletje preko ZZV na IVZ.

 

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 16.

Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov

 

 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja,  ime in priimek, datum rojstva, rojstni priimek,  šifra zdravstvenega delavca, datum dodelitve številke zdravstvenemu delavcu, , ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, pošta in občina stalnega prebivališča, kraj rojstva, stopnja izobrazbe, enotna matična številka občana, ZZZS številka zavarovanca, številka stanovske zbornice, vitalni status, datum vpisa in izbrisa v oziroma iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev, številka vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev, naziv zdravstvenega delavca, datum podelitve naziva, datum konca veljavnosti bivalne vize, datum smrti, poklicna skupina, poklic, datum diplome, mesto diplome, datum nostrifikacije, diplome, datum strokovnega izpita, datum  nostrifikacije strokovnega izpita, vrsta podiplomskega znanja, datum začetka usposabljanja za podiplomsko znanje, datum izpita za podiplomsko znanje, številka koncesije, podeljevalec koncesije, datum dodelitve/odvzema koncesije, datum prenehanja veljavnosti koncesije, datum začetka odvzema koncesije, vzrok odvzema koncesije, trajanje odvzema koncesije, številka licence, datum izdaje licence, datum prenehanja licence, področje, za katerega je bila izdana licenca, vrsta zaposlitve, datum pričetka /prenehanja zaposlitve, število ur na mesec, služba in lokacija izvajalca, kjer je oseba zaposlena, šifra izvajalca, naziv izvajalca, pravni status in tip izvajalca, datum začetka/prenehanja veljavnosti šifre izvajalca, ROS enotna matična številka organizacije (številka iz PRS), registrska številka zavezanca za prispevek, ZZZS številka poslovnega subjekta, datum vpisa/izbrisa v oziroma iz registra poslovnih subjektov, ulica, hišna številka, pošta in občina sedeža poslovnega subjekta, hierarhični odnos izvajalcev, naziv in šifra zdravstvene službe, ki jo izvajalec opravlja , datum začetka in konca veljavnosti zdravstvene službe izvajalca, datum začetka/ukinitve zdravstvene službe izvajalca, oblika zdravstvene službe izvajalca, obratovalni čas, število nezdravstvenih delavcev z višjo, srednjo in nižjo izobrazbo zaposlenih v zdravstveni službi, število specialističnih ambulant v zdravstveni službi, število ordinacij v zdravstveni službi, število oddelkov v zdravstveni službi, število postelj sekundarne, in terciarne dejavnosti v zdravstveni službi, število intenzivnih postelj v zdravstveni službi, dnevne postelje.

Namenjena je načrtovanju in spremjanju mreže javne zdravstvene službe, načrtovanju in spremljanju gibanja zdravstvenega kadra ter izvajanju sistemov zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

Tekoče posredovanje podatkov razen:

Letno poročilo za vodenje evidence o zdravstvenih službah izvajalca, Poročilo o številu pripravnikov, Poročilo o številu zaposlenih zdravstvenih delavcev v nezdravstvenih institucijah. Poročila se posreduje do 20.1.na ZZV.

JZZ, zasebni zdravstveni delavci, druge javne in zasebne pravne in fizične osebe, pri katerih se izvaja zdravstveno varstvo in vse tiste javne in zasebne pravne ali fizične osebe, ki zaposlujejo zdravstvene delavce na delovnih mestih, ki ustrezajo njihovi izobrazbi - sprotno.

Iz evidence gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov pridobivajo  Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije, ZZZS zdravniška in lekarniška  zbornica  vse osebne podatke navedene pod vsebina IVZ 16 (IVZ 14.)

JZZ, zasebni zdravstveni delavci, druge javne in zasebne pravne in fizične osebe, pri katerih se izvaja zdravstveno varstvo  in lekarne pridobivajo naslednje osebne podatke: ime in priimek zdr. delavca, šifra, poklicna skupina, vrsta podiplomskega znanja, zaposlitev.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

IVZ 17.

 

Perinatalni informacijski sistem

EMŠO matere, številka zdravstvenega zavarovanja,  ime in priimek metere,  priimek otroka, EMŠO otroka, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek očeta, EMŠO očeta, številka zdravstvenega zavarovanja, porodni zapisnik, podatki o porodnici, Kg, Rh, I CT, WaR, Rubela, HbsAg, HIV, število vseh otrok, ki jih je mati rodila, vrstni red zakonske zveze, mesec, leto sklenitve zakonske zveze, število otrok rojenih v tej zakonski zvezi, Toxoplazmoza, sprejem, Anamneza porodnice, družinska, osebna-bolezni pred nosečnostjo, ginekološka, sedanja nosečnost, intrauterini posegi, zdravila v tej nosečnosti, povzetek poroda, začetek poroda, razpok mehurja, trajanje od razpoka mehurja do poroda, plodovnica, zdravila aplicirana med porodom, nadzor ploda med porodom, amnioskopija, pH, število rojenih otrok, vstava, porodne nepravilnosti, trajanje poroda, operativno dokončanje poroda, epiziotomija, poškodbe porodne poti, posegi, posegi-drugi, nepravilnosti placente, popkovnica, komplikacije 3. porodne dobe, porodna analgezija, anestezija, stanje otroka ob rojstvu, postpartalni potek, novorojenec, porodna teža, porodna dolžina, obseg glave ob rojstvu, gestacijska starost, termin poroda, teža ob odpustu, dolžina ob odpustu, obseg glave ob odpustu, za gestacijsko starost, KG, Rh, DCT, pH arterije umbilikalis, Apgar, odpust/premestitev, BCG, F/tsh, drugi pres. testi, dojenje, UZ kolkov, UZ glave, UZ ledvic, okul. pr., nega, prirojene napake, diagnoze, zapisnik obdukcije za mater/otroka, pogostejše diagnoze, podatki  o umrlem otroku.

Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje zdravstvenih programov na perinatološkem področju.

 

Porodnišnice v Republiki Sloveniji, patronažna služba (za porode doma), ZD na IVZ - sprotno.

Iperinatalni informacijski sistem pridobiva podatke  iz CRP.

Iz osnovne medicinske dokumentacije pridobi perinatalni informacijski sistem naslednje osebne podatke: diagnozo, vzrok smrti. Komisije za zniževanje umrljivosti dojenčkov in komisija za ugotavljanje vzrokov maternalne umrljivosti pridobivajo podatke, ki so opredeljeni pod vsebina IVZ1., IVZ 7., IVZ 8. in IVZ 46.

 

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

IVZ 18.

 

Register žensk uporabnic meterničnih vložkov s komplikacijami ob uporabi materničnega vložka (IUV)

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, izobrazba, poklic, anamneza dejavnikov tveganja, klinični  status, laboratorijske preiskave, diagnoza, diagnoza postopka

Spremljanje ogroženih žensk, ki tvegajo invalidnost zaradi vnetja ob hkratni uporabi materničnega vložka, načrtovanje preventivnih ukrepov ter ocenjevanje njihove učinkovitosti

 

Ginekološko porodniški oddelki bolnišnic RS in enote osnovnega zdravstvenega varstva žensk ob odkritju novega primera vnetja ob hkratni uporabu IUV

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

IVZ 19.

 

Fetalne smrti do 28. tedna nosečnosti

 

 

Podatki o nosečnici: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, občina stalnega bivališča, kraj stalnega ali začasnega bivališča, kraj bivanja (poštna številka), zakonski stan, stopnja izobrazbe, poklic-delo, ki ga opravlja, dejavnost zaposlitve, podlaga za zdravstveno zavarovanje, datum sprejema, datum odpusta, glavna diagnoza, spremljajoča diagnoza, komplikacije nastale med hospitalizacijo, osnovni vzrok smrti, število dosedanjih porodov, število živorojenih otrok, število dosedanjih spontanih splavov, število dosedanjih dovoljenih splavov, izzid zadnje nosečnosti, čas od zadnje nosečnosti v mesecih, uporaba zanesljive kontracepcije, uporaba zadnje kontracepcije, meseci uporabe zadnje kontracepcije, tedni nosečnosti (po zadnji menstruaciji), velikost uterusa (palpat. status v tednu nosečnosti), številka kanile (kirete), vrsta posega, drugi posegi, histološka preiskava, anestezija, Rh desenzib., razlog za medicinsko indikacijo za poseg, šifra  zdravnika.

Spremljanje in evaluacija pojavljanja fetalnih smrti, zdravstvenega stanja nosečnice in zdravstvenih programov za zmanjševanje tega pojava.

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdravstvena dejavnost obsega zdravstveno varstvo žensk, ne glede na koncesijo - sprotno.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

IVZ 20.

 

Register prirojenih anomalij

EMŠO otroka, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek otroka, EMŠO matere, številka zdravstvenega zavarovanja, EMŠO očeta, številka zdravstvenega zavarovanja, mesto rojstva, naslov stalnega bivališča, vrsta poroda, zaporedje otroka, teža otroka ob rojstvu, APGAR po 1 in 5, gestacijska starost, gotovost datuma zadnje menstruacije, datum ugotovljene napake, stanje ob ugotovitvi napake, vrsta opravljenih prenatalnih diagnostičnih testov in rezultat, postmortalni pregled otroka, datum postmortalnega pregleda otroka, ustanova obdukcije, obducent, diagnoze okvare, potrditev diagnoze, številka McKusickovega kataloga, genetski vzrok okvare, sorodstvo staršev, prehodno okvarjeni otroci, izvor podatkov, kraj rojstva matere, mesta rojstev starih materinih staršev, naslov prebivališča v času nosečnosti, poklic, zaposlitev, uporaba kontracepcije ppred zanositvijo (vrsta, čas uporabe), umetna oploditev, oploditev v epruveti, bolezni pred nosečnostjo (diagnoza, datum pojava bolezni, terapija), bolezni med nosečnostjo (diagnoza, datum pojava bolezni, terapija), razvade med nosečnostjo, družinska anamneza usmerjena v kongenitalne anomalije, ostale bolezni v družini, kraj rojstva očeta, kraj rojstva očetovih staršev, starost ob spočetju otroka,  poklic, izobrazba, zaposlitev, socialni položaj, bolezni pred spočetjem (diagnoza, datum pojava bolezni, terapija) izpostavljenost očeta pred spočetjem morebitnim škodljivim učinkom iz okolja, družinska anamneza glede pojavnosti anomalij ter ostale bolezni v družini, prijavitelj primera, ustanova, datum prijave.

Spremljanje, vrednotenje pojavnosti prirojenih anomalij, načrtovanje programov na področju genetskega svetovanja in antenatalnem področju ter ugotavljanje vzrokov pojavnosti ter komunikacija z evropskim registrom.

 

Porodnišnice v Republiki Sloveniji, patronažna služba, zdravstveni dom, ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno otroško zdravstveno dejavnost ne glede na koncesijo - sprotno.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

IVZ 21.

 

Evidenca sterilizacije in umetne osemenitve

 

Za evidenco sterilizacije: ZZ, občina bivališča, rojstni datum, izobrazba, spol, zakonski stan, poklic, šifra dejavnosti, datum sprejema, datum odpusta, število otrok, vzroki za sterilizacijo, komplikacije, datum odobritve  sterilizacije.

 

Za evidenco umetne osemenitve: ZZ, občina bivališča, rojstni datum, izobrazba, zakonski stan, poklic, šifra dejavnosti, kategorija zdr. zavarovanja, vrsta inseminacije, število ciklusov, zanosila.

 

Spremljanje in vrednotenje sterilizacije in umetne osemenitve in spremljanje dela Komisij I in II stopnje za umetno prekinitev nosečnosti in sterilizacijo.

Letno

poročilo komisije I in II stopnje na ZZV do 10.2.

ZZV na IVZ do 20.2..

Bolnišnice RS in zdravstveni domovi v Republiki Sloveniji - sprotno.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

 

IVZ 22.

 

Register oploditev z  biomedicinsko pomočjo

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, povezovalni znak, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega in začasnega bivališča, vzrok za neplodnost, diagnoza, terapija - program zdravljenja neplodosti, število poiskusov zdravljenja, uspešnost (%).

Spremljanje in vrednotenje ukrepov na področju oploditve z biomedicinsko pomočjo

 

Bolnišnice v RS - sprotno

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 23.

 

Evidenca krvodajalcev

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek in očetovo ime, datum in kraj rojstva, spol, šifra poklica in stopnja izobrazbe, naslov bivališča,številka telefona, naslov zaposlitve in številka telefona, številka krvodajalca, medicinski podatki, krvni tlak, vzrok odklona, kolaps, opažanja zdravnika, laboratorijski podatki, krvna skupina ABO in Rh, protitelesa, podatki o izdelkih, naročilo.

 

Spremljanje in vrednotenje dela dejavnosti za transfuzijo krvi.

Letno poročilo na Zavod RS za transfuzijo do 10.2., Zavod RS za transfuzijo na IVZ do 20.2..

Zavodi za transfuzijo krvi in drugi ZZ - sprotno.

Zavod RS za transfuzijo

Obrazec ali računalniški medij

Do 65 leta starosti krvodajalca

 

IVZ 24.

Evidenca potreb bolnikov po krvi

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek bolnika, datum rojstva, krvna skupina, bolnišnična številka, interna številka bolnika.

Zagotavljanje potreb po krvnih izdelkih.

Letno poročilo Zavoda za transfuzijo na IVZ do 20.2. za preteklo leto

Zavodi za transfuzijo - sprotno.

Zavod RS za transfuzijo

Obrazec ali računalniški medij

5 let po smrti bolnika

 

IVZ 25.

 

Register raka

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, dekliški priimek, rojstni kraj, prebivališče, bolnišnica, oddelek, številka popisa, datum sprejema, predhodno ugotovljen kakšen drug rak, datum ugotovitve sedanjega raka, zaporedno število sedanjega raka, predhodno zdravljenje sedanjega raka, vzrok sprejema, razred, lokalizacija raka, histološka oz. citološka dgn., stadij po tnm ali drugi ustrezni klinični lokalizaciji, opredelitev stadija solidnih tumorjev in malignih limfomov po vseh  preiskavah, diagnoza ugotovljena, način zdravljenja med sedanjo hospitalizacijo, datum pričetka zdravljenja, datum odpusta oz. smrti, stanje ob, obdukcija, kontrola predvidena oz. bolnik premeščen.

Obdelovanje podatkov o incidenci  in preživetju bolnikov z rakom. Spremljanje, načrtovanje in vrednotenje onkološkega varstva, osnova za epidemiološke in klinične študije.

 

Bolnišnice RS

JZZ ter druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdr. dejavnost ne glede na koncesijo sprotno

Za ugotavljanje vitalnega stanja registriranih pridobiva upravljavec »registra raka« podatke iz  CRP.

Iz zbirke podatkov "zdravniško poročilo o umrli osebi" pridobiva upravljavec »registra raka«  naslednje osebne podatke: EMŠO, priimek in ime, bivališče, datum smrti, kraj in mesto smrti, podatke o vzroku smrti dal:, vzrok smrti - podrobna šifra MKB iz območja šifer poglavja o malignih neoplazmah.

Iz zbirke podatkov "register organiziranega  odkrivanja raka materničnega vratu" pridobiva upravljavec »registra raka« naslednje osebne podatke:

EMŠO, priimek in ime, bivališče, datum diagnoze CIN III ali raka materničnega vratu, zdravstveni zavod diagnoze, način diagnoze.

Onkološki Inštitut

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 26.

 

Register organiziranega  odkrivanja raka materičnega vratu

1. splošni podatki: Ime in priimek, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, dekliški priimek, kraj rojstva, poštna številka, kraj, ulica, hišna številka in občina prebivališča, šolska izobrazba, poklic; datum izselitve; datum, kraj in vzrok smrti.

2. citološki izvid: Ime in priimek, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, naslov, osebna identifikacija ginekologa, ki je odvzel bris in zavoda kjer dela, datum odvzema, razlog za odvzem brisa, identifikacija laboratorija, presejalca in odgovornega citopatologa/ginekologa, ciljana anamneza, kolposkopski izvid, citološki izvid

3. histološki izvid oz izvid biopsije: osebna identifikacija ženske in vzorca, vrsta vzorca, datum odvzema, identifikacija ginekologa in patologa, histološki izvid.

4. zdravljenje: osebna identifikacija ženske, identifikacija terapevta, datum začetka zdravljenja, vrsta zdravljenja.

Organizacija, vodenje, strokovni nadzor in ocenjevanje učinkovitosti organizirane aktivne detekcije raka  na materičnem vratu.

 

 

Upravljavec »registra organiziranega odkrivanja raka materničnega vratu« pridobiva podatke iz CRP.

Podatke pod Vsebina 2. in 3. posredujejo sprotno vsi JZZ in druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost ne glede na koncesijo (vodje laboratorijev, ki opravljajo citološke in patološke preiskave).

Podatke pod Vsebina 4. register dobi s povezavo z Registrom raka za Slovenijo ali neposredno iz zdravstvenih zavodov, kjer zdravijo bolnice.

Onkološki Inštitut

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 27.

 

Register žilnokirurških bolnikov

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, datum sprejema, datum operacije, datum odpusta, šifra bolnišnice, šifra oddelka, klasifikacija operacije, indikacije za operacijo, rizični faktorji ateroskleroze, hude spremljajoče bolezni, tip operacije, tip grafta, postoperativne komplikacije, operacija v zvezi s komplikacijami, postoperativna zaščita, ocena bolnikovega stanja, postoperativni podatki o bolniku.

Spremljanje žilnokirurških bolnikov.

 

Bolnišnice RS - sprotno.

KC Ljubljana - Kirurška klinika - KO za kirurgijo srca in ožilja

Obrazec ali računalniški medij

5 let po smrti bolnika

 

IVZ 28.

 

Register bolnikov s sladkorno boleznijo in vrojenimi presnovnimi motnjami in endokrinopatijami

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, občina stalnega bivališča, izobrazba, diabetes v sorodstvu, podatki o nosečnosti, mesec in leto ugotovitve diabetesa, nastop simptomov diabetesa, telesna teža, telesna višina, simptomi ob manifestaciji, debelost kot povod za manifestacijo, infekti kot povod za manifestacijo, druge bolezni in stanja kot povod za manifestacijo, zdravila kot povod za manifestacijo, diagnoza je postavljena, tip diabetesa ob odkritju, gestacijski diabetes, retinopatija, nevropatija, nefropatija, diabetična gangrena, makroangiopatija udov, makroangiopatija cerebralna, makroangiopatija koronarna, nefroangioskleroza, akutne komplikacije, arterijska hipertenzija, peroralna terapija, insulin-kratki, insulin-srednji, insulin-dolgi, hipoglikemične kome, sopojavi terapije, šifra vzroka smrti.

Spremljanje zdravstvenega stanja bolnikov s sladkorno boleznijo in vrojenimi presnovnimi motnjami in endokrinopatijami

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti, dispanzerji za diabetes - sprotno.

Otroški in neonatalni oddelki Splošnih bolnišnic in klinik - sprotno

Register odraslih diabetikov - KC Ljubljana , Interna klinika- KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, ,.

Register otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo, vrojenimi presnovnimi motnjami in endokrinopatijami - KC Ljubljana, Pediatrična kllinika-KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, ,.

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 29.

 

Register TBC bolnikov

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, stalno bivališče, poklic, stan, zavarovanje, datum odkritja tbc-e, prijavni karton za pljučno tbc-o, datum odkritja tbc-e, vzrok preiskave v dispanzerju, rtg izvid, BCG, tuberkulinski test, induracija, kemoprofilaksa, lab. izvidi, sputum na BK, diagnoza, prvi podvzeti ukrepi, način zdravljenja prijavni karton za izvenpljučno tbc-o, obolenje prijavil zavod, diagnoza in klasifikacija, datum prijave aktivne tbc-e, glavni poklic, zaposlen, diagnoze, bolezen ugotovljena, datum odjave/odjava zaradi prijavni karton vpisanih v dispanzersko knjigo umrlih, osnovni vzrok smrti, preverjen vzrok smrti, datum smrti, v matični knjigi je vzrok smrti : tbc-a/drugo obolenje, mesto smrti.

Zasledovanje gibanja tuberkuloze in vsklajevanje epidemioloških ukrepov proti tej bolezni.

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti - sprotno na ZZV.

Dispanzerji za tuberkulozo na Inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo Golnik 1x letno. Inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo Golnik na IVZ do 20.2. za preteklo leto.

Inštitut za pljučne bolezni in TBC Golnik

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 30.

 

Register hospitaliziranih psihiatričnih bolnikov

EMŠO, ime in priimek, občina, diagnoza, postopki, napotitev.

Spremljanje in vrednotenje zdravljenja  hospitaliziranih psihiatričnih bolnikov.

 

psihiatrične bolnišnice RS - sprotno.

CMZ

Psihiatrične klinike Ljubljana

Obrazec ali računalniški medij

5 let po smrti bolnika

 

IVZ 31.

 

Register samomorov  in samomorilnih poskusov

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek samomorilca, datum in način storitve, ime očeta in matere, datum in kraj rojstva, naslov, narodnost, zakonski stan šolska izobrazba, zaposlitev in poklic, število otrok, priimek in ime osebe, ki je naredila samomorilni poskus, spol, rojstni datum, narodnost, bivališče, poklic, zaposlitev, datum in ura samomorilnega poskusa, način oz. sredstvo samom. dejanja, število samomorilnih poskusov pred tem dejanjem, morebitna psihiatrična diagnoza, ukrep.

 

Znanstveno raziskovalni;  pri poskusih samomora tudi preventivni.

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti sprotno.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 32.

 

Register bolnika, ki prejema kisik in umetno ventilacijo na domu

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, stanovanje, dispanzer, spol, diagnoza, osnovni izvid, med. terapija, kl. znaki dekompenzacije, podatki o zdravljenju, lasništvo, kontrola bolnika.

Spremljanje problematike bolnikov, ki prejemajo kisik in umetno ventilacijo na domu.

 

JZZ ter  druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti, dispanzerji za tuberkulozo - sprotno.

 

Inštitut za pljučne bolezni in TBC Golnik

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 33.

 

Register hemofilikov

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek,  naslov, rodbinske vezi, diagnoza, tip bolezni, definicija dogodkov.

 

Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje zdr. varstva hemofilikov.

 

JZZ ter druge pravne osebe v zdravstveni dejavnosti - sprotno.

KC Ljubljana, Pediatrična klinika

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 34.

 

Register rizičnih otrok

Obvestilo o novorojenčku: EMŠO matere, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek matere, EMŠO otroka, številka zdravstvenega zavarovanja, ime otroka, datum poroda, naslov staršev, kompl. nosečnosti in poroda, podatki o otroku, porodna doba, družinska anamneza. Poročilo o otroku ob prvem letu starosti: Priimek in ime otroka, priimek in ime matere, spol, datum rojstva, naslov, zdr. stanje otroka, psihomot. razvoj, umrl, druge pripombe.

Spremljanje  in načrtovanje zdravstvenega varstva rizičnih otrok.

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti sprotno.

 

KC Ljubljana, Pediatrična klinika

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 35.

 

Register cerebrovaskularnih bolnikov

 

 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, kraj rojstva, naslov stalnega, naslov začasnega bivališča, izobrazba, telefon, podatki  o boleznih v družini, dejavniki tveganja, prejšnje bolezni, diagnoza in mejniki v poteku cerebrovaskularne bolezni,  posledice.

Podatki o lečečem zdravniku ali napotnem zdravniku: ime in priimek, številka, telefon

Podatki o zdravniku, ki izpolni  polo za register, ime in priimek, številka, telefon.

Spremljanje kakovosti življenja bolnikov s cerebrovaskularnimi bolezni.

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti , kjer je prvič in/ali ponovno ugotovljena cerebrovaskularna bolezen - sprotno.

Register cerebrovaskularnih bolnikov pridobiva podatke iz CRP.

Iz zbirke podatklov Zdravniško poročilo o umrli osebi podatke o vzroku smrti.

Iz Registra kardiovaskularnih bolnikov podatke o kardiovaskularni bolezni.

Iz Registra diabetikov  podatke o sladkorni bolezni.

 

 

IVZ in  KC Ljubljana, Nevrološka

klinika - Center za cerebrovask.

bolezni

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 36.

 

Register ekstrapiramidnih bolnikov

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, registrska številka, občina bivanja, poklic, izobrazba, zakonski stan, šolska izobrazba, dohodki, kajenje,  začetek bolezni, trajanje bolezni, diagnoza, terapija, diagnostični postopki, stranski učinki.

Spremljanje incidence in prevalence ekstrapiramidnih bolezni in načrtovanje zdravljenja.

 

JZZ ter druge pravne in fizične  osebe v zdravstveni dejavnosti, kjer je prvič in/ali ponovno ugotovljena ekstrapiramidna

bolezen - sprotno.

 

KC Ljubljana, Nevrološka klinika - KO za nevrofiziolo-gijo

 

Obrazec ali računalniški medij

10 let

 

IVZ 37.

 

Register oseb odvisnih od alkohola

 

 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, kraj rojstva, poštna številka, hišna številka, občina prebivališča, izobrazba, poklic, zakonski stan, zaposlitveni status, datum smrti.

Organizacija, vodenje, strokovni nadzor in vrednotenje učinkovitosti posameznih načinov zdravljenja odvisnosti  od alkohola. Register predstavlja osnovo za klinične in epidemiološke študije.

 

JZZ ter druge pravne in fizične  osebe v zdravstveni dejavnosti sprotno

Iz baze podatkov umrlih pridobiva register odvisnih od alkohola naslednji osebni podatek: EMŠO.

 

Psihiatrična klinika Ljubljana

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 38.

 

 

Register družinske polipoze

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek bolnika, dekliški priimek, prebivališče s poštno številko, občina, bolnišnica in oddelek, datum ugotovitve bolezni, način diagnosticiranja, lokalizacija bolezni.

 

Spremljanje  bolnikov s polipozo zaradi preprečevanja in zgodnjega odkrivanja rakave bolezni.

 

Ambulantni in hospitalni zdravniki internističnih in kirurških strok - sprotno.

Onkološki inštitut

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 39.

 

 

Register oseb s cerebralno paralizo

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek osebe, ime in priimek  matere, naslov, starost ob zadnjem pregledu, diagnoza, gibalna prizadetost.

 

Spremljanje in načrtovanje zdravstvenega varstva otrok s cerebralno paralizo.

 

JZZ ter druge pravne  in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti -sprotno.

KC Ljubljana, Pediatrična klinika

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 40.

 

Register bolnikov s kronično vnetno boleznijo črevesa

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek bolnika, naslov, diagnoza, diagnostični postopek, način zdravljenja, podatki o recidivih, podatki o operativnem zdravljenju, podatki o izgubi delovnega časa, o dolžini hospitalizacije.

 

Spremljanje in načrtovanje zdravstvenega varstva bolnikov s kronično vnetno boleznijo črevesa.

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe v zdavstveni. dejavnosti -sprotno.

KC Ljubljana, Interna klinioka - KO za gastroenterologijo

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 41.

 

Evidenca zdravstvenega stanja vojaških obveznikov med trajanjem vojaške dolžnosti

Stik, dogodek , proces, diagnoza bolezni-stanja, opravljeno delo, napotitev, načrtovani stiki.

Spremljanje in načrtovanje zdravstvenega varstva vojaških obveznikov med trajanjem vojaške dolžnosti

Letno poročilo o delu služb v osnovnem zdravstvenem varstvu vojaških obveznikov

Letno poročilo o obiskih, napotitvah, boleznih in stanjih v osnovnem zdravstvenem varstvu vojaških obveznikov

Letna poročila se pošilja na ZZV do 20.1.

ZZV na IVZ do 20.2.

 

Zdravstvena služba osnovnega zdravstvenega varstva vojaških obveznikov.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

10 let

 

IVZ 42.

 

Register slepih in slabovidnih oseb v Republiki Skoveniji

 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, zakonski stan, podatki o prizadetosti, očesno stanje, anamneza družinska in osebna, šolska izobrazba, viri dohodkov.

Spremljanje in proučevanje položaja slepih. Organiziranje in izvajanje aktivnosti za ohranitev zdravja slepih in slabovidnih.

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe v zdavstveni. dejavnosti sprotno.

KC Ljubljana, Očesna klinika

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 43.

 

 

Register poklicnih bolezni, sumov na poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, izobrazba , šifra poklica, delovno mesto v času ekspozicije, kraj, naziv podjetja, število zaposlenih registerska številka, celotna šifra dejavnosti, vrsta, čas in intenziteta ekspozicije škodljivosti  oz. obremenjenosti, primarna diagnoza poklicne bolezni, druge diagnoze, način verifikacije, ocena delazmožnosti, specifična umrljivost.

Obdelovanje podatkov o incidenci in prevalenci poklicnih bolezni , tudi bolezni v zvezi z delom ter suma na poklicno bolezen.

Spremljanje zdravja in varstva pri delu, planiranje preventivnih aktivnosti.

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdravstvena dejavnost obsega medicino dela -sprotno.

Register poklicnih bolezni pridobiva podatke iz CRP.

Iz zbirke podatkov: Zdravniško poročilo o umrli osebi pridobiva register poklicnih bolezni naslednje osebne podatke: EMŠO, ime in priimek, bivališče, datum smrti, vzrok smrti.

Iz registra raka pridobiva register poklicnih bolezni naslednje osebne podatke: EMŠO, ime in priimek, diagnoza, datum pričetka zdravljenja, datum odpusta oz. datum smrti.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 44.

 

 

Register bolnikov srca in ožilja

 

 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, kraj rojstva, naslov stalnega, naslov začasnega bivališča, izobrazba, telefon, družinska anamneza, podatki o bolezni v družini, dejavniki tveganja, prejšnje bolezni, diagnoza kardiovaskularne in cerebrovaskularne bolezni, mejniki v poteku bolezni,  posledice, ime in priimek lečečega zdravnika.

Spremljanje in načrtovanje zdravstvenega varstva bolnikov, spremljanje kakovosti življenja bolnikov srca in ožilja.

 

JZZ in druge pravne  in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti, kjer je prvič in/ali ponovno ugotovljena bolezen - sprotno.

Upravljavec registra bolnikov srca in ožilja pridobiva podatke iz CRP.

Iz zbirke podatklov Zdravniško poročilo o umrli osebi pridobi Upravljavec »registra bolnikov srca in ožilja« naslednje osebne podatke: EMŠO in podatke o vzroku smrti.

Iz Registra cerebrovaskularnih bolnikov: pridobi Upravljavec »registra bolnikov srca in ožilja« naslednje osebne podatke: EMŠO in podatke o cerebrovaskularni bolezni.

Iz Registra diabetikov  pridobi Upravljavec »registra bolnikov srca in ožilja« naslednje osebne podatke: EMŠO in podatke o sladkorni bolezni.

 

 

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

30 let

 

IVZ 45.

 

Register oseb, ki jih ogrožajo kardiovaskularne bolezni

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, kraj rojstva naslov stalnega, naslov začasnega bivališča, , telefon, izobrazba, družinska anamneza, dejavniki tveganja vključno z vrednostjo krvnih lipidov in krvnega tlaka pred zdravljenjem, ocena ogroženosti po predpisanem protokolu

Spremljanje ogroženih oseb, načrtovanje preventivnih ukrepov in ocenjevanje njihove učinkovitosti

 

JZZ in druge pravne in fizične osebe v osnovni zdravstveni dejavnosti - sprotno,

Register oseb, ki jih ogrožajo kardiovaskularne bolezni  pridobiva podatke iz CRP.

Iz zbirke podatkov Zdravniško poročilo o umrli osebi pridobi upravljavec naslednje osebne podatke: EMŠO, in podatke o vzroku smrti.

Iz registra bolnikov srca in ožilja pridobi upravljavec naslednje osebne podatke: EMŠO, podatke o kardiovaskularni bolezni.

Iz registra cerebrovaskularnih bolnikov pridobi upravljavec naslednje osebne popdatke: EMŠO in podatke o cerebrovaskularni bolezni.

Iz registra bolnikov s sladkorno boleznijo i vrojenimi presnovnimi boleznimi in endokrinopatijami pridobi upravljavec naslednje osebne podatke: EMŠO in podatke o sladkorni bolezni

KC Ljubljana, interna klinika -  KO  za kardiologijo, žilne bolezni in hipertenzijo

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 46.

 

 

 

Zdravniško poročilo o umrli osebi

 

 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek,stalno prebivališče, narodnostna skupnost, zakonski stan, šolska izobrazba, poklic, poklic vzdrževalca, družbenoekonomski položaj  vzdrževalca, dan, mesec in leto smrti, ura smrti, kraj smrti, mesto smrti, šifra zdravstvenega zavoda, priimek in ime in šifra lečečega zdravnika, obdukcija da, ne, priimek in šifra zdravnika, ki je v imenu zdr. zavoda odstopil od obdukcije, vrsta nasilne smrti, čas nasilnega dogodka, podatki za otroka umrlega pred izpolnjenim 15. letom starosti: EMŠO matere, številka zdravstvenega zavarovanja, EMŠO očeta, številka zdravstvenega zavarovanja, podatki o boleznih in stanjih umrlega, klinično ugotovljene bolezni in osnovni vzrok smrti, podatki o boleznih in stanjih matere, ki so povezane s smrtjo novorojenca, priimek in ime in šifra mrliškega preglednika, priimek, ime in šifra obducenta.

Preprečevanje prezgodnje umrljivosti.

 

Mrliški  pregledniki sprotno na ZZV, ZZV

Sprotno na IVZ .

Upravljavec Zdravniškega poročila o umrli osebi pridobiva podatke iz CRP.

Iz perinatalnega informacijskega sistema pridobi  Upravljavec naslednje osebne podatke:EMŠO matere, EMŠO otroka, diagnoza.

Iz registra raka pridobi Upravljavec naslednje osebne podatke: EMŠO, lokalizacija raka.

Iz registra diabetikov pridobi Upravljavec naslednje osebne podatke: EMŠO, tip diabetesa, komplikacijah.

Iz registra izvršenih samomorov pridobi Upravljavec naslednje osebne podatke: Ime in priimek, datum rojstva, izobrazba, način samomorilnega dejanja.

IVZ

Individualni obrazci

Trajno

 

IVZ 47.

 

Register dednega nepolipoznega kolorektalnega karcinoma

 

 

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in primek, kraj rojstva, narodnost, narodnost očeta in matere, diagnoza, lokalizacija malignoma, histološka diagnoza, število sorodnikov z rakom črevesa.

Odkritje mutacije v družini z dednim rakavim sindromom pomeni  možnost identifikacije vseh heterozigotov v tej družini, ki so še zdravi, vendar imajo veliko možnost da zbolijo. Register prispeva k izboljšanju preživetja bolnikov s to dedno predispozicijo.

 

 

Bolnišnice RS - sprotno.

Laboratorij za molekularno genetiko Inštituta za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 48.

 

 

Evidenca nalezljivih bolezni

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, bivališče, naslov zaposlitve oziroma kolektiva, področje dela, diagnoza (MKB), odvzeti vzorci, povzročitelj, datum in kraj dogodka, način ugotovitve bolezni, način pojavljanja, identiteta kontaktov, podatki o cepljenju, hospitalizaciji, izolaciji, izvedenih ukrepih, datumu smrti, podatki o epidemiji: kraj, datum začetka, ugotovitve, konca, vrsta epidemije, klinična slika, povzročitelj, viri okužbe, poti širjenja, število zbolelih, starost zbolelih, število hospitaliziranih, število umrlih, odvzeti vzorci, rezultati analiz, izvedeni ukrepi.

 

Spremljanje pojava nalezljivih bolezni, njihovi značilnosti in ovrednotenje izvedenih ukrepov.

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti, ne glede na koncesijo - sprotno na ZZV in/ali IVZ.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 49.

 

 

Register obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o bivališču, datum dogodka (cepljenje, prekinitev, odklonitev, kontraindikacija - začasna , trajna, odselitev, izostanek) vrsta cepljenja, način in mesto aplikacije, proizvajalec, podatki o embalaži, datum veljavnosti, serija cepiva, količina-doza, kontraindikacije (začasne, trajne), postvakcinalni pojavi, naziv zdravstvenega zavoda oz. zasebnika, podatki o zdravniku.

Spremljanje in vrednotenje cepljenja ter zagotavljanje podatkov o cepljenju.

 

Pooblaščeni in drugi izvajalci cepljenja, ne glede na koncesijo na ZZV, ZZV na IVZ.

Register obveznikov za cepljenje pridobiva podatke iz CRP.

 

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IZV 50.

 

 

Evidenca varstva prebivalstva pred steklino

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o bivališču, poklic, datum in kraj poškodbe, lokalizacija in število poškodb, klasifikacija poškodbe, podatki o živali, naslov lasnika živali, rezultat veterinarskega pregleda, obdelava rane (kraj, datum, način), predhodne poškodbe in cepljenja (datumi), pasivna zaščita (datum, vrsta, količina-v I.E., način in mesto aplikacije, serija, proizvajalec, datum veljavnosti) cepljenje (datumi dogodkov, vrsta, količina, način in mesto aplikacije, serija, proizvajalec, datum veljavnosti), naziv javnega zavoda, podatki o zdravniku, datum pričetka obravnave.

Spremljanje varstva prebivalstva pred steklino na osnovi postopkov zdravstvene in veterinarske dejavnosti.

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni in veterinarski dejavnosti - sprotno na ZZV in/ali IVZ.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IZV 51.

 

 

Register stranskih pojavov po cepljenju

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatki o bivališču, podatki o uporabljenem cepivu (datum dogodka, vrsta, količina, serija, proizvajalec, datum veljavnosti), naziv javnega zavoda, podatki o zdravniku, datum prijave, stranski pojav (datum začetka in konca, vrsta), vzročna povezava, preiskave, izvidi, ukrepi, izid.

Spremljanje in vrednotenje stranskih pojavov po cepljenju.

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti, ne glede na koncesijo - sprotno na IVZ.

IVZ,

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 52.

 

 

Evidenca pojavnosti infekcije s HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa

 

Spol , datum rojstva, SOUNDEX šifra, država rojstva, državljanstvo, narodnostna pripadnost, etnična pripadnost, občina prebivališča, poklic, zaposlitev, zakonski stan / življenska skupnost, diagnoze, datumi postavitve diagnoz, rezultati in datumi laboratorijskih preiskav, datum smrti, vzrok smrti, izpostavljenosti / dejavniki tveganja, spolna usmerjenost, države in čas bivanja v tujini, vrsta in trajanje zdravljenja / profilakse, podatki o svetovanjih in napotitvah, prijavitelj ter datum prijave.

Spremljanje pojavljanja in porazdelitve okužbe s HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa, načrtovanje in vrednotenje preprečevanja in obvladovanja.

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti, ne glede na koncesijo - sprotno na ZZV in / ali IVZ.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 

IVZ 53.

 

Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni (SPB)

spol , datum rojstva, SOUNDEX šifra, država rojstva, državljanstvo, narodnostna pripadnost, etnična pripadnost, občina prebivališča, poklic, zaposlitev, zakonski stan / življenska skupnost, diagnoze, datumi postavitve diagnoz, rezultati in datumi laboratorijskih preiskav, datum smrti, vzrok smrti, izpostavljenosti / dejavniki tveganja, spolna usmerjenost, države in čas bivanja v tujini, vrsta in trajanje zdravljenja / profilakse, podatki o svetovanjih in napotitvah, prijavitelj ter datum prijave.

 

Spremljanje pojavljanja in porazdelitve SPB, načrtovanje in vrednotenje preprečevanja in obvladovanja.

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti, ne glede na koncesijo - sprotno na ZZV in / ali IVZ.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

 


 

B. ZBIRKE PODATKOV, KI NE VSEBUJEJO OSEBNIH PODATKOV

 

Zap.št.

Naziv zbirke podatkov

Vsebina

Namen

Poročila

Kdo mora dati podatke in kdaj

Upravljavec

zbirke

Način dajanja podatkov

Čas hranjenja

podatkov

IVZ 54.

 

Evidenca o delu zobne ordinacije

Diagnostika, preventivne storitve, restavracije, endodontija, paradonto, kirurgija, protetika, ortodontija, druge storitve,  stiki-prtegledi po kategorijah zdravstvenega zavarovanja.

Spremljanje in vrednotenje opravljenega dela v  okviru zobozdravstvene dejavnosti. Ugotavljanje oralnega zdravlja prebivalstva.

Letno poročilo o dejavnosti zobozdravstvenega

varstva

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdravstvena dejavnost obsega zobozdravstveno varstvo, ne glede na koncesijo polletno poročilo na ZZV do 10.7. ZZV na IVZ do 25.7.

Letno poročilo na ZZV do 20.1. ZZV na IVZ do 15.2..

 

IVZ

Obrazec ali

računalniški medij

Trajno

IVZ 55.

 

Evidenca o rezultatih preventivnih pregledov zob in ustne votline

Podatki o stanju zob in ustne votline.

Spremljanje vrednotenje in načrtovanje preventivnega zobozdravstvenega varstva.

Letno poročilo

JZZ ter druge pravne in fizične osebe, katerih zdravstvena dejavnost obsega zobozdravstveno varstvo, ne glede na koncesijo.

 

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 56.

 

Evidenca o delu specialistično - ambulantne službe

Vrsta stika, število stikov, vrsta organizacijske enote, število organizacijskih enot, število zdravnikov in vseh drugih zdravstvenih delavceh, opravljene ure, kategorija zavarovanja.

Spremljanje ambulantno-spec.

dejavnosti.

Letno poročilo o delu spec.-amb. službe

 

Specialistične ambulante

polletno poročilo na ZZV do 10.7. ZZV na IVZ do 25.7.

Letno poročilo na ZZV do  20.1. ZZV na IVZ do 20..2..

 

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 57.

 

Evidenca o delu ambulantne in bolnišničnične fizikalne medicine in rehabilitacije

 

Naziv ZZ, kraj, občina, organizacijska enota, številka organizacijske enote, število zdravnikov glede na specializacijo, število drugih zdravstvenih delavcev glede na izobrazbo, število obiskov v zavodu po kategorijah zdr. zavarovanja in po občini bivališča, število sprejetih oseb, število postelj, število bolniških dni izpisanih  bolnikov, gibanje bolnikov.

Spremljanje dela ambulantne in bolnišnične fizikalne medicine in rehabilitacije.

Polletno in letno poročilo o delu službe za rehabilitacijo

Polletno in letno poročilo o delu stacionarnega zavoda.

Polletna poročila na ZZV do 10. 7.  ZZV na IVZ do 25.7.

Letna poročila na ZZV do 15. 1.  ZZV na IVZ do 15.2.

Za ambulantno in bolnišnično fizikalno medicino in rehabilitacijo vsa zdravilišča in Inštitut za rehabilitacijo Republike Slovenije.

 

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 58.

 

Evidenca bolnišnične dejavnosti

(stacionariji)

Organizacijska enota, gibanje bolnikov, število bolniških dni, število bolniških postelj.

Spremljanje  in vrednotenje bolnišnične dejavnosti.

polletno poročilo na ZZV do 10.7. ZZV na IVZ do 25.7.

Letno poročilo na ZZV do 20.1. ZZV na IVZ do 20.2.

Bolnišnice RS.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 59.

 

Evidenca dela kliničnih-biokemijskih

laboratorijev

Število vzorcev in preiskav, vrsta vzorca, namen preiskave, rezultati preiskave, podatki o vrsti laboratorija, opremi.

Spremljanje dela kliničnih biokemijskih. laboratorijev.

 

JZZ ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo v svoji sestavi klinično-biokemijski laboratorij.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 60.

 

Evidenca zdravstvenovzgojnega dela

Vsebina, metoda, oblika dela, zajeta populacija, izvajalci, opravljene ure, razdeljen material, uporabljena tehnologija, organizator in mesto izvajanja zdravstvenovzgojnega dela.

Spremljanje, vrednotenje, programiranje in načrtovanje zdravstveno-

vzgojnega dela ter raziskovanje in proučevanje.

 

 

Vsi JZZ

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 61.

 

Evidenca o delu reševalne službe

JZZ, reševalna služba, reševalna postaja, zaposleno osebje, število prevozov, število prepeljanih bolnikov po vrsti obolenja, število reševalnih avtomobilov opremljenih po zakonskih predpisih, drugi avtomobili.

 

Spremljanje dela reševalne službe.

Letno poročilo na ZZV do 25.1.

ZZV na IVZ do 15.2.

Reševalne postaje.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 62.

 

Evidenca zdravstvenega varstva psihosocialno motenih otrok in mladostnikov

Podatki o številu obiskov, izobrazbi in zaposlenosti staršev, številu otrok v družini, vključenosti v vzgojno-izobraževalni program, letniku šolanja in učnem uspehu, področju disfunkcionalnosti in  obolevnosti .

 

Spremljanje duševnega zdravja otrok.

Letno poročilo na ZZV do 10.1. ZZV na IVZ do 20.1..

Zavodi za mentalno higieno in psihopediatrijo.

IVZ

Obrazec ali

računalniški medij

15 let

IVZ 63.

 

Evidenca zdravil  na tržišču

Podatki o zdravilih : identifikacijska šifra ali EAN koda, klasifikacijska šifra, zaščiteno ime, generično ime, sestava, jakost, zdravilna oblika, pakiranje, režim izdaje, DDD, predlagatelj registracije, proizvajalec, oznake za trigonike, oznake za mamilo, enota mere, številka in datum veljavnosti odločbe o dovoljenju za promet z zdravilom, razvrstitev na listo zdravil..

Spremljanje porabe zdravil.

 

Urad za zdravila pri ministrstvu za zdravstvo ob izdaji dovoljuenja za promet z zdravilom in Zavod ob razvrstitvi zdravila na listo.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

IVZ 64.

 

 

Evidenca porabe zdravil izdanih na recept

Številka lekarne, oznaka uporabnika, spol, mesec in leto rojstva, razlog obravnave, številka zdravnika, identifikacija zdravila, količina izdanih zdravil na recept, enota mere, vrednost izdanih zdravil.

Spremljanje ambulantnega predpisovanja zdravil.

I del letnega poročila IVZ  do 15.4..

II del letnega poročila IVZ do 15.10..

Lekarne in lekarniške podružnice do 8. v tekočem mesecu za pretekli  mesec na ZZZS.

ZZZS na IVZ za tromeečje do 20.4., 20. 7., 20. 10. in 20.1..

IVZ

Obrazec ali računalniški

medij

15 let

IVZ 65.

 

Evidenca porabe zdravil, izdanih brez zdravniškega recepta, na naročilnico

Številka lekarne oz. specializirane trgovine, identifikacija zdravila, količina izdanih zdravil, enota mere, vrednost izdanih zdravil.

Spremljanje porabe zdravil izdanih brez recepta.

Letno poročilo IVZ  do 15.4.

Lekarne in lekarniške podružnice na IVZ za tromesečje do 20.4., 20. 7., 20. 10. in 20.1..

IVZ

Obrazec ali računalniški

medij

15 let

IVZ 66.

 

Evidenca porabe zdravil v bolnišnicah

Številka lekarne, šifra bolnišnice in bolnišničnega oddelka (BPI), identifikacija zdravila, naziv zdravila, proizvajalec, enota mere, količina izdanih zdravil, vrednost izdanih zdravil.

 

Spremljanje porabe zdravil po bolnišnicah in bolnišničnih  oddelkih.

Letno poročilo IVZ do 15.4.

Bolnišnične lekarne na IVZ do 20. v tekočem mesecu za pretekli mesec.

IVZ

Obrazec ali računalniški

medij

15 let

IVZ 67.

 

Evidenca o delu lekarn

Številka lekarne, število točk za posamezne opravljene storitve: vročitev (na recept, brez recepta, na naročilnico), magistralno delo (na recept, brez recepta, na naročilnico), galensko delo ( na recept, brez recepta, na naročilnico), obdelava recepta, obdelava naročilnice, strokovni kader.

Zagotoviti podatke o delu lekarn. za informacije, planiranje kadrov in finančnih sredstev.

Letno poročilo IVZ do 15.4.

Lekarne in lekarniške podružnice na IVZ za tromesečje do 20.4., 20. 7., 20. 10. in 20.1..

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 68.

 

Evidenca števila dijakov in študentov na srednjih, višjih in visokih šolah ter fakultetah zdravstvene in farmacevtske smeri

Podatki o številu dijakov, maturantov, študentov in diplomantov po spolu, smereh in načinu šolanja in stopnji šolanja ter podatki o številu oddelkov posameznih smeri.

Spremljanje zadovoljevanja kadrovskih potreb v zdravstvu.

 

Vse javne in zasebne srednje, višje, visoke šole in  fakultete medicinske in farmacevtske smeri .

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

Trajno

IZV 69.

 

Evidenca o delu javnozdravstvenih laboratorijev (medicinska mikrobiologija, sanitarna  mikrobiologija, sanitarna kemija, medicinska citogenetika)

Podatki o številu vzorcev in preiskav, vrsta vzorca, namen preiskave, rezultati preiskave, podatki o vrsti laboratorija, opremi.

Spremljanje obsega diagnostike in vrednotenje dejavnosti javnozdravstvenih laboratorijev.

 

Javno zdrav. lab., ZZV , IVZ, Golnik, KC, MF, Transf. drugi pooblaščeni laboratoriji  na IVZ.

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 70.

 

Evidenca zdravstvene ustreznosti živil in predmetov splošne rabe

Podatki o vrsti, številu laboratorijsko pregledanih živil in predmetov splošne rabe, lastniku, proizvajalcu, odvzemniku,  datumu sprejema, datumu odvzema, datumu analize, mestu odvzema, namenu, vrsti, rezultatih preiskav, oceni zdravstvene  ustreznosti živil, predmetov splošne uporabe.

Spremljanje zdravstvene ustreznosti živil in predmetov splošne uporabe, zaradi ocene zdravstvene ogroženosti.

 

Pooblaščeni javni zavodi pristojni upravni organ 10.1.,10.4. 10.7.,10.10. ZZV 20.1. 20.4.,20.7. 20.10..

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IZV 71.

 

Evidenca preskrbe prebivalstva s pitno vodo

Podatki o tipih, številu in vrstah objektov, deležu prebivalstva, ki se oskrbuje, upravljavcu objekta, vodovarstvenih conah virov, zadostnosti preskrbe, nadzoru objektov s strani ZZV, vrsti in kvaliteti surove vode, kondicioniranju in kloriranju vode.

 

Spremljanje preskrbljenosti prebivalstva z zdravo pitno vodo.

 

ZZV, ki imajo sanitarni, terenski in laboratorijski nadzor, pooblaščeni laboratoriji, pristojni upravni organi 10.11, 10.4.,10.7..

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 72.

 

Evidenca higienska ustreznosti vode

Podatki o številu laboratorijsko analiziranih vzorcev pitne vode vključno površinskih in talnih voda namenjenih za vodna zajetja (surova voda), o naročniku, odvzemniku, mestu odvzema, datumu odvzema vzorca, datumu sprejema in datumu analize, vrsti analize (mikrobiološka, fizikalno kemična, radiološka, genotoksična), namenu analize, rezultati analize in ocena higienske ustreznosti vode ter ocena v povezavi z zdravstvenim stanjem prebivalstva.

 

Spremljanje higienske ustreznosti pitne vode, zaradi ocene zdravstvene ogroženosti  prebivalstva.

 

ZZV in drugi laboratoriji, pooblaščeni za ugotavljanje higienske neoporečnosti vode

10.1.,10.4.

10.7., 10.10..

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 73.

 

 

Register kopalnih vodah

Podatki o kopališčih in kopalnih vodah: bazenske, površinske tekoče in stoječe vode, ter vode obalnega morja; bazeni glede na vrsto vode (sladka, morska), namenu (rekreacijski oz. športni in drug) ter uporabnike (odrasli, otroci), število objektov, število objektov pod sanitarnim nadzorom , število odvzetih vzorcev na mikrobiološke, fizikalno kemijske, radiološke in druge preiskave, mesto in datum odvzema vzorca, odstotek oporečnih vzorcev, zdravstvena ocena zaradi varovanja zdravja.

Spremljanje kakovosti kopalnih vod, zaradi varovanja zdravja prebivalstva.

 

ZZV, ki imajo sanitarni terenski in laboratorijski nadzor, pooblaščeni laboratoriji, pomorska biološka postaja

10.1.,10.4.

10.7.,10.10..

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 74.

 

 

Register o odstranjevanju odpadkov iz zdravstvenih zavodov

Podatki o odpadkih, ki se generirajo v ZZV in drugih zdravstvenih zavodih (bolnišnice, ZD, lekarne, transfuzija) po vrsti in količini, načinu odstranjevanja, evidencah, sortiranju, strokovnemu ravnanju, obdelavi odpadnih vod.

Spremljanje odpadkov iz zdravstvenih organizacij zaradi možnosti zdravstveno- ekološke ocene.

 

ZZV, ki imajo sanitarni terenski in laboratorijski nadzor in pristojni upravni organi

10.1.,10.4.,10.7.

10.10..

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

IVZ 75.

 

Evidenca onesnaženosti zraka in vpliva na zdravstveno  stanje prebivalcev

Podatki o obsegu, vrsti, razširjenosti in trajanju onesnaženja zraka. Podatki o tipu bivalnih naselij, načinu ogrevanja, legi in številu izpostavljenih prebivalcev,o vrstah specifičnih onesnaževalcev, vključno z radiološko kontaminacijo, glavnih evidentiranih polutantih, podatki o ogroženosti posebnih skupin prebivalcev glede števila in lege objektov za njih ter podatki o številu obolelih oseb in umrlih za boleznimi respiratornega sistema posebno ogroženih skupin.

Spremljanje onesnaženosti zraka, zaradi ocene vpliva na zdravje prebivalstva.

 

ZZV, ki opravljajo meritve, HMZ ter ostale institucije, ki se ukvarjajo z meritvami onesnaženja zraka

10.1.,10.4.,10.7.,

10.10..

IVZ

Obrazec ali računalniški medij

15 let

 


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti