Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000

Kazalo

2912. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk, stran 7995.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) ter 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Žužemberk na 12. seji dne 26. 5. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk
1. člen
Splošni podatki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev
Naselje Žužemberk se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk (odlok objavljen v SDL, št. 9/91 in Uradni list RS, št. 35/97) v nadaljevanju PUP. Območje, za katero se pripravi spremembe in dopolnitve PUP leži na zahodnem robu naselja med obstoječo stanovanjsko pozidavo na vzhodu in industrijskim kompleksom Iskra na zahodu. Dostopno je z regionalne R1-216 Ivančna Gorica–Žužemberk–Soteska. Po odloku o PUP je območje namenjeno obrtni dejavnosti, ureja pa se z morfološko enoto ME 352II/B2 obrtna cona, ki predpisuje: »Dovoljena je primarna raba prostora do sprejetja izvedbenega dokumenta. Skozi območje ni dovoljeno graditi komunalne vode in naprave razen obvozna ceste naselja.«
Zemljišče v prostorskih sestavinah planskih aktov občine že opredeljeno kot stavbno zemljišče, v prostoru pa se je pojavil investitor, ki bi na zemljišču s parc. št. 1059 k.o. Žužemberk zgradil poslovno-proizvodni obrat Keko oprema. Investitor predlaga poslovno-proizvodni objekt tlorisnih dimenzij 35 × 65 m. Glede na to, da se je za celotno območje pojavil en investitor, družbeno-ekonomske razmere pa so se od sprejetja prvotnega odloka o PUP precej spremenile, saj se mora prostor in s tem možnosti za poseganje, čim hitreje odzivati na potrebe investitorjev, bi bilo določila veljavnega odloka o PUP smiselno spremeniti, tako da bo investitorju omogočen poseg v prostor na podlagi lokacijske dokumentacije, ki se pripravi po določilih spremenjenega odloka o PUP.
2. člen
Naročnik ter izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP
Naročnik sprememb in dopolnitev PUP: EMENS, Podjetje za elektroniko, računalništvo, trgovino in zastopanje, d.o.o., Prapretno 63A, 1430 Hrastnik.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP: bo izbran na podlagi predhodnega zbiranja ponudb.
3. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija
Pri pripravi PUP se mora upoštevati naslednjo veljavno urbanistično dokumentacijo ter predhodno pripravljene strokovne podlage:
– dolgoročni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97, 39/98 in 59/98) za območje Mestne občine Novo mesto in
– srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – s spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98 in 59/98) za območje Mestne občine Novo mesto – na prostoru sedanje Občine Žužemberk,
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto (SDL, št. 9/91 in Uradni list RS, št. 35/97) – za naselje Žužemberk in strokovne podlage zanj (izdelovalec FAGG Ljubljana, 1990),
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih,
– dokumentacijo o posegih v prostor sosednjih območij.
4. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev PUP ter soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev PUP
Organi in organizacije, ki podajo predhodne pogoje in mnenja k osnutku oziroma soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev PUP so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto – za področje vodnega gospodarstva,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto, za področje varstva naravne in kulturne dediščine,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana – za področje distribucije električne energije,
– JP Komunala Novo mesto, Rozmanova 2, Novo mesto – za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
– Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk – za področje lokalnih cest,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
– druge organizacije in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi, ki se nahajajo na območju obdelave.
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne bo podala pogojev k posebnim strokovnim podlagam za izdelavo PUP oziroma soglasja k predlogoma PUP, se bo v skladu s 45. in 35. členom ZUNDPP štelo, da nima pogojev pri izdelavi PUP oziroma, da daje soglasje k predlogoma PUP.
5. člen
Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve PUP
Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve PUP se izdelajo v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) s tem, da se opravijo še dodatne analize, in sicer: vizualno ambientalna valorizacija prostora, motnje v okolju ter podajo omejitve razvojnih možnosti v prostoru (iz planskih izhodišč, iz spoznanj naravnih in ustvarjenih razmer in iz predhodnih pogojev in usmeritev soglasodajalcev).
V posebnih strokovnih podlagah za spremembe in dopolnitve PUP se poleg ostalih vsebin, ki so predpisane z navodilom, pripravijo tudi analize investitorjevega programa vključno z arhitekturno zasnovo objekta. Pri tem je potrebno upoštevati bližino stanovanjske soseske in zaradi zmanjšanja vplivov na bivalno okolje med stanovanjsko pozidavo in predvidenim proizvodnim območjem zagotoviti zeleni pas. Emisije v okolje na stičnem območju ne smejo presegati emisij v okolje določenih za stanovanjsko gradnjo.
V grafičnem delu strokovnih podlag se prikažejo:
– analize, valorizacije, omejitve v prostoru ter predlog možnih širitev na TTN M 1 : 5000 in/ali KKN 1 : 2880,
– prostorske skice,
– fotografije značilnih objektov in pogledov ter obstoječih problemov.
6. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev PUP
Spremembe in dopolnitve PUP za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk se pripravi na podlagi predhodno pripravljenih strokovnih podlag in v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85). Obsegale bodo korekcijo tekstualnega in grafičnega dela odloka, ki se nanaša na določila morfološke enote ME 352II/B2 obrtna cona z upoštevanjem pripomb iz javne razgrnitve dokumenta, v skladu s sprejetimi stališči do pripomb.
7. člen
Postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP
– z izdelavo posebnih strokovnih podlag (PSP) se prične po sklenitvi pogodbe z izdelovalcem in pridobitvi kartnih materialov (TTN in PKN v M 1 : 5000 ter KN za naselja v M 1 : 2880);
– posebne strokovne podlage izdela izdelovalec v 60 dneh od potrditve programa priprave oziroma v 30 dneh po prejetju vseh predhodnih pogojev soglasodajalcev;
– osnutek sprememb in dopolnitev PUP izdela izdelovalec v 60 dneh od potrditve PSP s strani naročnika;
– občinski svet občine sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna obravnava osnutka se izvede na sedežu Občine Žužemberk;
– izdelovalec pripravi predlog stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev PUP v roku 15 dni od prejema vseh pripomb in predlogov;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka kot podlago izdelovalcu za pripravo dopolnjenega osnutka dokumenta;
– dopolnjeni osnutek pripravi izdelovalec v 50 dneh od prejetja sprejetih stališč, na tako dopolnjeni osnutek pa pridobi soglasja brez pogojev;
– predlog sprememb in dopolnitev PUP kompletira izdelovalec v roku 30 dni od prejetja vseh soglasij;
– občinski svet obravnava predlog sprememb in dopolnitev PUP in ga sprejme z odlokom;
– odlok se objavi v Uradnem listu RS;
– izdelovalec kompletira sprejeti dokument v 20 dneh po objavi odloka v Uradnem listu RS.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 396/2000
Žužemberk, dne 26. maja 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.