Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000

Kazalo

2910. Pravilnik o vrednotenju projektov in programov na področju kulture v Občini Žužemberk, stran 7991.

Na podlagi 3. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US – 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 26/97, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 9. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99), je Občinski svet občine Žužemberk na 12. seji dne 26. 5. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju projektov in programov na področju kulture v Občini Žužemberk
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik ureja:
– postopek za izbiro projektov in oblikovanje programov, ki jih iz javnih sredstev financira in sofinancira Občina Žužemberk (v nadaljnjem besedilu: občina),
– opravila in naloge, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava in občinski svet,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji projektov in programov oziroma izbrani predlagatelj – izvajalec projektov in programov,
– določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen
Občinska uprava in predlagatelji oziroma izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in oblikovanju programov, ki jih iz občinskega proračuna financira in sofinancira občina, ravnajo po merilih in kriterijih, ki jih na predlog župana sprejme občinski svet.
Merila in kriteriji za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in projektov so obvezni in sestavni del pravilnika.
Od dneva objave razpisa do odločitve o izboru predlogov se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spremeniti.
II. POSTOPEK
3. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih programov (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov na Odboru za družbene dejavnosti,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– pritožbe predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o projektih in oceno skladnosti s pogodbami izvajalcev.
4. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, merila in kriterije iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan s sklepom.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanju občinskega proračuna.
5. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– programe, ki so predmet financiranja in sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– kriterije in merila za izbor projektov in programov ter za dodelitev sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
6. člen
Izvajalci programov na področju kulture v občini so:
– kulturno-umetniška društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druga društva ali organizacije, registrirane za dejavnosti v kulturi.
7. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Žužemberk,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– da imajo zagotovljene redne vaje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da so registrirani vsaj eno leto,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto in poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo.
8. člen
Pogoji in kriteriji financiranja in sofinanciranja določeni s tem pravilnikom upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti, in sicer za naslednje vsebine:
– za ljubiteljsko kulturno dejavnost,
– za varstvo kulturne dediščine,
– za investicije v javno infrastrukturo na področju kulture,
– za priznanja članom društev in ostalim delavcem, ki delajo na področju kulture.
Za kulturno dejavnost se štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju: književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne in filmske dejavnosti, varstva kulturne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia in televizije.
Če nastopi dvom, ali je posamezna dejavnost kulturna dejavnost po tem pravilniku, o zadevi odloči občinski svet.
9. člen
Razpis za dodelitev finančnih sredstev na področju kulturnih dejavnosti se objavi v Dolenjskem listu.
Izvajalci, ki se javijo na javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev pošljejo svoje ponudbe skupaj z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti z oznako “Za sofinanciranje projektov in programov na področju kulture – ne odpiraj” na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.
Po preteku roka za oddajo prijav bo Odbor za družbene dejavnosti pri Občinskem svetu občine Žužemberk odprl prispele prijave in zapisniško ugotovil popolnost prispelih vlog po predlagateljih in namenih.
Izvajalci, ki bodo v predpisanem roku poslali nepopolne vloge, morajo le-te dopolniti v roku osmih dni, na kar jih pisno opozori občinska uprava.
Nepopolnih vlog po tem roku odbor ne bo obravnaval.
10. člen
Nepopolne vloge, ki jih v roku osmih dni predlagatelj ne dopolni, se s sklepom direktorja občinske uprave zavržejo.
Zoper sklep direktorja občinske uprave je možna pritožba na župana občine.
Na odločitev župana ni možna pritožba.
Spisek zavrženih vlog se priloži k nadaljnji obravnavi ostalih vlog.
11. člen
Občinska uprava pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje projektov in programov na področju kulture, ki so sestavni del tega pravilnika, in letnih poročil, ki so jih za realizacijo v preteklem letu dostavili izvajalci kulturnih dejavnosti v občini.
Občinska uprava da predlog delitve razpoložljivih sredstev v obravnavo Odboru za družbene dejavnosti pri Občinskem svetu občine Žužemberk, ki k predlogom poda svoje mnenje.
12. člen
Po potrditvi predloga za vrednotenje kulturnih dejavnosti v občini s strani Odbora za družbene dejavnosti direktor občinske uprave s sklepom obvesti izbrane izvajalce kulturnih dejavnosti v občini o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezne dejavnosti in projekte na področju kulture, za katere so kandidirali na javnem razpisu.
Izvajalci se lahko na sklep direktorja občinske uprave pritožijo na župana občine.
13. člen
Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci kulturnih dejavnosti za vsako proračunsko leto posebej sklene letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov dejavnosti na področju kulture v občini. Podpis pogodbe z izvajalci se izvede po sprejemu občinskega proračuna za tekoče leto. V pogodbi se opredeli izbran program, višino in namen sofinanciranja, kot sledi iz tega pravilnika, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti dokazila o opravljenih dejavnostih in doseženih rezultatih na področju kulture, če so se udeležili posameznih tekmovanj.
Skupni obseg financiranja in sofinanciranja programov na področju kulturnih dejavnosti določi občinski svet v proračunu občine.
Projekti in dejavnosti na področju kulture se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu občine.
14. člen
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in vrne občinski upravi v roku petnajstih dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga projekta oziroma programa na področju kulture.
15. člen
Strokovni delavec občinske uprave za področje kulture je praviloma skrbnik pogodbe in spremlja izvrševanje pogodb na podlagi stikov z izvajalci ter faznih in zaključnih poročil o potekanju in rezultatih projektov in programov, skladno z določili v pogodbi.
16. člen
Izvajalci programov na področju kulturnih dejavnosti so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Žužemberk lahko od izvajalcev programov in projektov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenega programa na področju kulturnih dejavnosti.
Kolikor Občina Žužemberk ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca na področju kulturnih dejavnosti, se financiranje oziroma sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila prvih treh odstavkov tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
IV. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU PO TEM PRAVILNIKU
17. člen
Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji, ki jih pripravi občina in so v času razpisa izvajalcem na voljo v prostorih občinske uprave.
Izvajalci morajo podati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
V. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROJEKTOV IN PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI
18. člen
Pogoji in merila za vrednotenje projektov in programov na področju kulturnih dejavnosti navedeni v prilogi pravilnika o vrednotenju kulturnih dejavnosti v Občini Žužemberk, ki jih sprejme Občinski svet občine Žužemberk, so sestavni del tega pravilnika.
19. člen
Vrednost posameznih programov po pogojih in merilih, ki so opredeljena v prilogi pravilnika o vrednotenju kulturnih dejavnosti v Občini Žužemberk, je izražena v točkah.
Vrednost točke po posameznih projektih in dejavnostih na področju kulture se določi po sprejetju občinskega proračuna za vsako leto posebej.
Do sprejetja proračuna za tekoče leto, se programi projektov in dejavnosti na področju kulture lahko sofinancirajo po dvanajstinah glede na višino dodeljenih sredstev v preteklem letu.
VI. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/2000
Žužemberk, dne 26. maja 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.