Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000

Kazalo

2909. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Žužemberk, stran 7989.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 9. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Žužemberk na 12. seji dne 26. 5. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju športnih programov v Občini Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Žužemberk določa pogoje, merila in postopke za sofinanciranje programov športa v Občini Žužemberk.
Predmet teh kriterijev je delitev sredstev za šport, ki jih na podlagi sprejetih programskih nalog zagotavlja Občina Žužemberk iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljena tudi:
– opravila in postopke, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava in občinski svet,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji programov za sofinanciranje športa – izvajalci,
– določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen
Občinska uprava in predlagatelji oziroma izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov, ki jih iz občinskega proračuna financira in sofinancira občina, ravnajo po merilih in kriterijih, ki jih na predlog župana sprejme občinski svet.
Merila in kriteriji za financiranje in sofinanciranje športnih programov so obvezni in sestavni del pravilnika.
Od dneva objave razpisa do odločitve o izboru predlogov in izvajalcev programov športa v občini, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati.
II. POSTOPEK
3. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem na področju športa poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov na področju izvajajnja športnih programov na območju občine,
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov na odboru za družbene dejavnosti,
– obveščanje izvajalcev o odločitvi,
– pritožbe izvajalcev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,
– obravnava poročil o projektih in oceno skladnosti s pogodbami izvajalcev.
4. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, merila in kriterije iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan s sklepom.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejema občinskega proračuna.
5. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– kriterije in merila za izbor programov športa v občini in za dodelitev sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
6. člen
Izvajalci programov na področju športa so:
– športna društva in klubi,
– šole in vrtci,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za dejavnosti v športu.
7. člen
Izvajalci programov športa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Žužemberk,
– da so registrirani za opravljene športne dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, tekmovalcih, plačani članarini in drugo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto in poročila o doseženih rezultatih.
8. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za naslednje vsebine:
– interesna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kvalitetni in vrhunski šport,
– vrhunski in kakovostni šport,
– športno rekreativno dejavnost mladine in odraslih,
– šolanje in strokovno izpopolnjevanje trenerjev in sodnikov,
– športne prireditve,
– investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov,
– nakup športne opreme za potrebe izvajanja športnih dejavnosti v šolah in vrtcih,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
9. člen
Pravico do sofinanciranje športnih programov imajo izvajalci iz 6. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se po izdaji sklepa župana občine objavi v Dolenjskem listu.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako “Za sofinanciranje športnih programov – ne odpiraj” na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.
Po preteku roka za oddajo prijav bo odbor za družbene dejavnosti odprl prispele prijave in zapisniško naredil seznam vseh prispelih vlog po predlagateljih in vsebinah. Izvajalci, ki bodo v razpisnem roku poslali nepopolne vloge, morajo le-te dopolniti v roku osmih dni, na kar jih v pisni obliki opozori občinska uprava.
10. člen
Nepopolne vloge, ki jih po zgoraj omenjenih rokih predlagatelj ne dopolni, se s sklepom direktorja občinske uprave zavržejo.
Zoper sklep iz prvega odstavka je možna pritožba na župana občine.
Na odločitev župana ni možna pritožba.
Spisek zavrženih vlog se priloži k obravnavi ostalih vlog.
11. člen
Občinska uprava pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje športnih programov v Občini Žužemberk.
Občinska uprava da predlog delitve razpoložljivih sredstev v obravnavo še Odboru za družbene dejavnosti pri Občinskem svetu občine Žužemberk, ki k predlogu poda svoje mnenje.
12. člen
Po potrditvi predloga vrednotenja programov športa s strani odbora za družbene dejavnosti direktor občinske uprave s sklepom obvesti izbrane izvajalce programov na področju športa v občini o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezne programe in projekte, za katere so kandidirali na javnem razpisu.
Izvajalci se lahko na sklep direktorja občinske uprave pritožijo na župana občine.
Na odločitev župana ni možna pritožba.
13. člen
Po preteku roka za pritožbe župan za vsako proračunsko leto posebej z izvajalci športnih programov sklene letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov športa v občini. Podpis pogodbe z izvajalci se izvede po sprejemu občinskega proračuna za tekoče leto. V pogodbi se opredeli izbran program, višino in namen sofinanciranja, kot sledi iz tega pravilnika, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih.
14. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci športnih programov v občini podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi.
Če podpisana pogodba s strani izvajalca športnih programov v občini ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po financiranju in sofinanciranju predloga projekta oziroma programa na področju športa.
Skupni obseg sofinanciranja programov športa določi občinski svet v proračunu občine.
15. člen
Izvajalci programov na področju športa so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi in občinsko upravo sproti obveščati o realizaciji programov.
Občina Žužemberk lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenega programa športa v občini.
Kolikor Občina Žužemberk ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca programov na področju športa, se financiranje oziroma sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
IV. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU PO TEM PRAVILNIKU
16. člen
Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji, ki jih pripravi občina in so v času razpisa izvajalcem na voljo v prostorih občinske uprave.
Izvajalci morajo podati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila, oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
V. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
17. člen
Pogoji in merila za sofinanciranje športnih programov navedeni v prilogi pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Žužemberk, ki jih sprejme Občinski svet občine Žužemberk, so sestavni del tega pravilnika.
18. člen
Vrednost posameznih programov po pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Žužemberk, je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej. Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi športa sofinancirajo po dvanajstinah glede na višino dodeljenih sredstev v preteklem letu.
VI. KONČNI DOLOČBI
19. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.407/2000
Žužemberk, dne 26. maja 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.