Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000

Kazalo

2908. Pravilnik o dodelovanju socialnih pomoči v Občini Žužemberk, stran 7988.

Na podlagi 9. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Žužemberk na 12. seji dne 26. 5. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelovanju socialnih pomoči v Občini Žužemberk
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki dodelitve socialnih pomoči v Občini Žužemberk, ki jih organizira in izvaja Center za socialno delo Novo mesto v skladu z določili vsakoletnega pogodbenega razmerja.
2. člen
Sredstva za dodeljevanje občinskih denarnih pomoči se zagotovi v proračunu Občine Žužemberk. Sredstva namenjena za dodeljevanje socialne pomoči se koristijo le do višine predvidene v proračunu.
3. člen
Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani Občine Žužemberk, ki imajo v njej stalno prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Upravičenci do socialne pomoči so:
– občan ali občanka, ki je upravičen(a) do denarne pomoči kot edinega vira za preživljanje oziroma je prejemnik(ca) denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu,
– družina, ki prejema denarni dodatek.
4. člen
Občinska socialna pomoč po tem pravilniku je enkratna denarna pomoč. Enkratno denarno pomoč se dodeli enkrat letno.
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– dediščine, darila in vsi dohodki in prejemki posameznika in njegovih družinskih članov, ki so viri dohodnine, kakor tudi osebni prejemki, ki niso obdavčeni, razen
– dodatka za pomoč in postrežbo,
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini,
– otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom,
– štipendije,
– dohodki od občasnega dela invalidov.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je posameznik in njegovi družinski član pridobil v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade, ipd.), se v letu, ko so izplačani, štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni delež.
5. člen
Občinska socialna pomoč je namenjena za:
– pomoč pri nakupu šolskih potrebščin,
– plačilo oziroma doplačila letovanj in šole v naravi za osnovnošolce,
– plačilo oziroma doplačila najemnine za stanovanje,
– doplačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 10.000 SIT in največ do višine denarnega dodatka po 33. členu zakona o socialnem varstvu. Denarna pomoč se praviloma izplača upravičencu, oziroma se izplača v funkcionalni obliki, če tako določi strokovna služba Centra za socialno delo, ko upravičenec sam ne more zagotoviti namenske porabe. V teh primerih se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč tudi takrat, ko občan presega cenzus po 1. členu tega pravilnika (vendar ne več kot 100%) v primeru težje bolezni v družini oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarni nesreči ali smrti.
6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanem nizkem dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičencev in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
7. člen
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev občinske socialne pomoči na obrazcu Vloge za enkratno občinsko socialno pomoč občanom Občine Žužemberk Centru za socialno delo Novo mesto. Vlogi so dolžni predložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
Center za socialno delo Novo mesto preveri vse podatke iz vlog in dokazil in pripravi mnenje ter ga posreduje občinski upravi Občine Žužemberk.
Odločitev o upravičenosti do občinske socialne pomoči s sklepom sprejme Občinska uprava občine Žužemberk v roku 30 dni od dneva prispelosti zahtevka.
Zoper sklep, ki ga izda občinska uprava Občine Žužemberk je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku osmih dni po prejemu sklepa na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk. O pritožbi zoper sklep odloča župan Občine Žužemberk.
Na odločitev župana ni možna pritožba.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416/2000
Žužemberk, dne 26. maja 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.