Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000

Kazalo

2906. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žužemberk, stran 7985.

Na podlagi 28. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Žužemberk na 1. izredni seji dne 25. 4. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Žužemberk
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 11/00) se 33. člen dopolni in glasi:
“Gradiva za seje sveta se posreduje:
– vsem članom sveta,
– županu,
– tajniku občine,
– pripravljalcem gradiva,
– vsem krajevnim skupnostim ali ožjim delom občine,
– vodstvom političnih strank,
– predsedniku nadzornega odbora.”
2. člen
39. člen se spremeni in glasi:
“Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če nastopijo razlogi zaradi katerih župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi sklicane seje, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.”
3. člen
42. člen se dopolni in glasi:
“Tajnik občine in predsednik nadzornega odbora se imata pravico udeležiti seje sveta in na njej razpravljati.
Seje se lahko udeležijo in na njej tudi razpravljajo predstavniki predlagateljev gradiva za posamezne točke dnevnega reda.
Drugi udeleženci seje smejo pri delu sveta sodelovati in razpravljati samo, če jim svet to dovoli.”
4. člen
68. člen poslovnika se spremeni in glasi:
“Svetniki, funkcionarji občine, člani delovnih teles, člani nadzornega odbora ter drugi voljeni in imenovani imajo pravico odstopiti, tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana županu. Župan mora o odstopu obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji sveta.
Članom občinskega sveta, funkcionarjem in drugim voljenim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet sprejel ugotovitveni sklep o odstopu.
Za tajnika občine lahko svet sprejme sklep, da je dolžan opravljati funkcijo še do imenovanja novega tajnika, vendar ne dalj kot to določa pravilnik o sistemizaciji delovnih mest po dani odstopni izjavi.”
5. člen
73. člen se dopolni in glasi:
“Za hrambo izvirnih zapisnikov sej skrbi tajnik občine.
Zapisniki so dostopni članom sveta, županu, podžupanu, tajniku, članom nadzornega odbora in predstavnikom javnih občil.
V primeru zaupnih materialov se z njimi postopa v skladu z zakonskimi določili.
Vsi izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vse gradivo, ki ga je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se hrani v arhivu občinske uprave.
Arhiviranje in roki hranjenja gradiva se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.”
6. člen
74. člen se dopolni in glasi:
“Strokovna in administrativno tehnična opravila za svet zagotavlja župan z zaposlenimi v občinski upravi.
Županu pri pripravi in vodenju sej pomaga tajnik občine, ki opravlja tudi druga dela za nemoteno delo sveta.
Za pripravo zapisnika sveta skrbi tajnik občine. Zapisnik seje mora biti poslan članom sveta in članom nadzornega odbora v roku sedmih dni.
Župan zagotavlja z zaposlenimi v upravi strokovna in administrativno tehnična opravila za delovna telesa občinskega sveta.”
7. člen
111. člen se spremeni in glasi:
“Župan pošlje osnutek odloka članom občinskega sveta najkasneje 8 dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan osnutek odloka.“
8. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323/2000
Žužemberk, dne 25. aprila 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.