Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2000 z dne 13. 7. 2000

Kazalo

2905. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žužemberk, stran 7983.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Žužemberk na 1. izredni seji dne 15. 4. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Žužemberk
1. člen
V statutu Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) se 8. člen spremeni in glasi:
“Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine lahko ustanovljene krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.
Pobudo za ustanovitev krajevnih skupnosti, njihovo ukinitev ali spremembo njihovega območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10% volivcev s tega območja, po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.
Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na referendumu ali zboru občanov, ki ga za določeno območje razpiše občinski svet.”
2. člen
13. člen statuta se spremeni in glasi:
“Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.
3. člen
V 17. členu se spremeni zadnja alinea in glasi:
– podeljuje domicilnost, izvornost (društvom, brigadam NOB, organizacijam, rastlinam in živalim).
4. člen
18. člen statuta se spremeni in glasi:
“Občinski svet daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote.
Občinski svet odloča o vseh na občino prenesenih pristojnosti iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.”
5. člen
19. člen statuta se spremeni in glasi:
“Občinski svet ima petnajst članov.
Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Občinski svet se voli po proporcionalnem načelu.
Za volitve v občinskega sveta se občina lahko razdeli na volilne enote, ki jih določi odlok občinskega sveta.”
6. člen
20. člen statuta se popravi in glasi:
“Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Član sveta ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah občinskega sveta ali na sejah njegovih delovnih teles, ki zadevajo vsebino delovnih teles ali organov občine.
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če natopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi sklicane seje, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.”
7. člen
22. člen statuta se spremeni in glasi:
“Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.
Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika v upravni enoti, na območju katere je občina, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo nad primernostjo strokovnega dela občine.”
8. člen
25. člen statuta se spremeni in glasi:
“Občinski svet dela na rednih in izrednih sejah. Redne seje sklicuje župan. Na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj četrine članov sveta mora župan sklicati sejo sveta v roku 7 dni od prejema pisne zahteve; seja mora biti v 15 dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če seje župan ne skliče v navedenem roku, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali.
Dnevni red seje sveta predlaga župan po predlogu predlagatelja. Predlagani dnevni red lahko dopolni z novimi točkami.”
9. člen
27. člen statuta se spremeni in glasi:
“Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen če zakon ali ta statut določa drugačno večino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako določa zakon, statut ali kadar se za tajno glasovanje odloči občinski svet.”
10. člen
V 29. in 30. členu se v vseh naslovih in besedilih naziv “občinski odbori” nadomesti z besedilom “Odbori in komisije občinskega sveta” in “Naloge odborov občinskega sveta.”
11. člen
34. člen se spremeni in glasi:
“Nadzorni odbor šteje tri člane, ki svoje delo opravljajo nepoklicno.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Dva člana nadzornega odbora morata imeti vsaj pet let delovnih izkušenj na finančno-računovodskem podorčju. Predsednik nadzornega odbora mora imeti visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri in najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občinske uprave in člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Nadzorni svet ima svoj poslovnik, ki ga sprejme z večino glasov članov odbora.
Na seji odbora se vodi zapisnik, ki mora biti vsem članom nadzornega odbora poslan v roku sedmih dni.
12. člen
45. člen statuta se spremeni in glasi:
“Zbor občanov se skliče za vso občino, za eno ali več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek. Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta.
Župan mora sklicati zbor občanov, če to zahteva najmanj 5% volivcev v občini.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zahteve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je potrebno predložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega bivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbore občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.
Dodata se nova 45.a in 45.b člen in glasita:
45.a člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda.
Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način.
45.b člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsednika zbora, ki naj zbor tudi vodi.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 5% volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Tajnik občine ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvi zbora. Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.
13. člen
52. člen se spremeni in glasi:
“Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom. Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.”
14. člen
53. člen se spremeni in glasi:
“Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.”
15. člen
54. člen se spremeni in glasi:
“Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno reševanje nastalih problemov.
Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odloka ali drugih aktov sodelovali.”
Doda se 54.a člen in glasi:
54.a člen
“Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Na vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem pooblastilu podžupan ali tajnik občine, o opravljenih nalogah med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.
V poročilu o izvrševanju sklepov sveta je potrebno posebej obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za neizvršitev sklepa.
Če sklepa župan ne more izvršiti, mora svetu predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.
Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov sveta.”
16. člen
55. člen se spremeni in glasi:
“Naloge občinske uprave opravljajo tajnik, upravni in strokovno tehnični delavci.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi določa župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občinske uprave.”
17. člen
71. člen se spremeni in glasi:
“Občina lahko s še eno ali več občinami ustanovi skupni organ občinskega pravobranilstva.”
18. člen
112. člen se v celoti črta.
19. člen
Členi statuta od 113. do 122. člena se zaradi črtanja 112. člena ustrezno preštevilčijo.
20. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322/2000
Žužemberk, dne 25. aprila 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.