Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2000 z dne 7. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2000 z dne 7. 7. 2000

Kazalo

2793. Pravilnik o strokovnem svetu za zaščito živali, stran 7861.

Na podlagi šeste alinee 39. člena zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o strokovnem svetu za zaščito živali
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa sestavo, naloge, pristojnosti in način dela strokovnega sveta za zaščito živali (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet).
2. člen
(sestava strokovnega sveta)
Strokovni svet ima devet članov, in sicer predsednika, njegovega namestnika in sedem članov.
Predsednika, namestnika in člane strokovnega sveta imenuje minister, pristojen za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), izmed priznanih strokovnjakov veterinarske, medicinske, biološke, farmacevtske in zootehnične stroke ter predstavnikov organizacij, ki delujejo na področju zaščite živali pred mučenjem.
3. člen
(imenovanje strokovnega sveta)
Strokovni svet imenuje minister z odločbo v upravnem postopku za dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan.
4. člen
(naloge in pristojnosti strokovnega sveta)
Strokovni svet:
– spremlja stanje na področju zaščite živali in predlaga ukrepe;
– predlaga kriterije za izdajo dovoljenj za poskuse na živalih;
– daje mnenja in predloge pri pripravi predpisov o zaščiti živali in drugih zadevah;
– daje mnenja in predloge v zadevah, za katere ga zaprosijo državni organi;
– opravlja druge svetovalne naloge s področja zaščite živali.
5. člen
(mnenja in opredelitve)
Strokovni svet daje mnenja, predloge in opredelitve do posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti Veterinarski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), na lastno pobudo pa tudi drugim organizacijam in ustanovam.
VURS lahko zahteva od strokovnega sveta, da poda mnenje o določenem vprašanju v roku, ki mu ga določi.
6. člen
(letno poročilo)
Strokovni svet pripravi letno poročilo za preteklo leto o stanju na področju zaščite živali ter o predlaganih ukrepih in ga najkasneje do konca prvega četrtletja predloži VURS.
7. člen
(način dela strokovnega sveta)
Delo strokovnega sveta vodi njegov predsednik. V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča njegov namestnik.
Vodenje administrativnih nalog komisije opravlja tajnik, ki ga zagotovi VURS.
Strokovni svet se sestane najmanj štirikrat letno, v primeru nujnih zadev pa tudi večkrat.
Seje sklicuje predsednik strokovnega sveta. Dnevni red za sestanek mora razposlati najmanj 14 koledarskih dni pred sejo. Na seje strokovnega sveta se vedno vabi tudi predstavnike VURS.
Član strokovnega sveta, ki se seje ne more udeležiti, mora o tem predhodno obvestiti predsednika strokovnega sveta.
Za zasedanje, sprejemanje strokovnih mnenj, odločitev ali predlogov mora biti na seji prisotnih vsaj dve tretjini članov, da je strokovni svet sklepčen.
8. člen
(delo članov strokovnega sveta)
Predsednik strokovnega sveta lahko določi enega ali več članov za podrobnejše proučevanje in obravnavo določenega ožjega strokovnega področja ali vprašanja, za katerega morajo imeti na voljo vse razpoložljivo gradivo.
Predsednik strokovnega sveta lahko za proučevanje in obravnavo posameznih vprašanj povabi tudi druge strokovnjake, ki niso člani strokovnega sveta.
Člani strokovnega sveta oziroma zunanji strokovnjaki:
– proučijo predloženo pobudo ali vprašanje;
– po potrebi zahtevajo dodatno gradivo;
– izdelajo predlog mnenja ali stališča in ga predložijo strokovnemu svetu v obravnavo in sprejem.
Strokovni svet sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi način svojega dela.
9. člen
(seje strokovnega sveta)
Strokovni svet na seji obravnava vprašanja iz svoje pristojnosti, sprejema sklepe, stališča in mnenja, ki so sestavni del zapisnika, ki ga pošlje na VURS.
Strokovni svet hrani dokumentacijo 5 let.
10. člen
(prehodna določba)
Minister ustanovi strokovni svet v dveh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika v Uradnem listu Republike Slovenije.
11. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-239/00
Ljubljana, dne 26. junija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano