Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000

Kazalo

2274. Program priprave zazidalnega načrta za območje Grič za cono 29-C in 31-L, stran 6525.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 29/90 ter Uradni list RS, št. 19/93, 47/93 in 44/97), zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in 71/93), zakona o planiranju in urejanju v prehodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 48/90) in statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 7. seji dne 18. 4. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta za območje Grič za cono 29-C in 31-L
I. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. člen
V programski zasnovi za izvedbeni načrt Grič in Lužice (29-C, 30-C in 31-L), ki je sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 51/96), je cona z oznako 29-C namenjena bencinskemu servisu, servisnim dejavnostim ter dopolnitvam prometnih površin. Planska izhodišča določajo za to območje izdelavo zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN).
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja ZN, subjekti, si sodelujejo pri njegovi izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, ter roki za posamezne faze izdelave ZN.
II. PRIPRAVA ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
Pri izdelavi ZN za območje Grič cone 29-C, katero je namenjeno izgradnji bencinskega servisa z dopolnilnimi servisnimi dejavnostmi in dodatnimi prometnimi površinami, je potrebno koncept gradnje objektov, naprav in ureditve ter vse posege v prostor prilagoditi trasi južne obvoznice ali razbremenilne ceste vključno s predvidenimi odcepi.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Pri izdelavi zazidalnega načrta se morajo upoštevati predhodno pripravljene strokovne podlage, urbanistično planska dokumentacija in občinski predpisi:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 51/96),
– programske zasnove za lokacijski načrt Grič in Lužice v Cerknici za cone 29-C, 30-C in 31-L (izdelane v avgustu 1993, pod. št. 93/VI – 205),
– odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju Občine Cerknica in ukrepih za zavarovanje voda tega območja (Uradni list RS, št. 2/88),
– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih vodnih virov na območju Občine Cerknica in ukrepih za zavarovanje voda tega območja (Uradni list RS, št. 31/93),
– odlok o pogojih in načinu odjema pitne vode na območju Občine Cerknica (Uradni list SRS, št. 35/85),
– odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju Občine Cerknica (Uradni list SRS, št. 2/85, 38/87 24/88 ter Uradni list RS, št. 9/91),
– strokovno mnenje o ustreznosti predlagane trase obvoznice ob Cerknici glede na zakonitosti prostora (Šola za arhitekturo, FAGG Univerza v Ljubljani, prof. dr. Peter Fister, januar 1994),
– idejne rešitve južne razbremenilne ceste Cerknica,
– idejni projekt Bencinski servis Cerknica, ki ga je izdelal Inženiring IBT Ljubljana v juniju 1993, pod št. 8000.051.
3. Posebne strokovne podlage za lokacijski načrt
V skladu z ZUNDPP in navodilom se za izdelano osnutka ZN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage:
– geodetski topografski načrt v merilu 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS ter druge geodetske podlage, izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlag za pripravo PIA (Uradni list SRS, št. 17/85),
– posebne strokovne podlage izdelane v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– poročilo o vplivih na okolje v skladu z navodilom o metodologiji za izdelavo poročil o vplivih na okolje (Uradni list RS, št. 70/96 in 12/00).
Za izdelavo ZN za območje Grič izdela strokovne podlage strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tovrstnih del.
III. VSEBINA IN OBSEG
4. člen
1. Tekstualni del:
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih dokumentov Občine Cerknica,
– opis prostora in pogoji za realizacijo planskih določitev,
– obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta,
– opis organizacije in prostorskih rešitev,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje območja,
– podatki o infrastrukturnih objektih in napravah,
– opis oblikovalski rešitev in vplivnega območja,
– varstvo narave (voda, zrak, tla, biotopi),
– ocena stroškov za izvedbo izvedbenega načrta,
– etape izvajanja,
– pogoji organov in organizacij določenih v 5. členu teh programskih priprav.
2. Grafični del:
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– ureditvena situacija izvedbenega načrta v merilu 1:1000 (na topografski osnovi) vsebuje:
– ureditveno-zazidalno situacijo območja ZN,
– geodetsko-zazidalno situacijo območja ZN,
– funkcionalno-tehnične rešitve,
– okolje-varstvene, krajinsko-oblikovalske ureditve,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez in drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih družb,
– načrt gradbenih parcel v merilu 1:1000 in/ali 1:2880.
3. Osnutek odloka o izvedbenem načrtu vsebuje:
– opis meje območja po parcelnih mejah oziroma seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcije območja s pogoji urejanja območja,
– pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na območju obdelave,
– pogoji za komunalno in energetsko urejanje območja,
– okolje-varstveni in drugi pogoji, pomembni za izvedbo posegov v prostor,
– etape izvajanja posegov,
– režim in začasna namembnost zemljišč do izvedbe posega,
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izdelavi izvedbenega načrta,
– tolerance pri legi, velikosti in funkciji objektov in naprav, ki se jih lahko dopusti v tehnični dokumentaciji.
IV. SOGLASODAJALCI
5. člen
V postopku priprave ZN podajo organi in organizacije pogoje za pripravo osnutka izvedbenega akta ter soglasja k predlogu izvedbenih aktov skladno s 45.a členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
Vodja postopka mora pridobiti pogoje in soglasja naslednjih organov ali organizacij:
– Ministrstvo za zdravstvo – izpostava Postojna,
– MORS, Inšpektorat RS za varstvo pred požarom,
– Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč RS,
– MOP, Republiška uprava za varstvo narave in vodni režim,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave – področje varstva okolja,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– JP Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica,
– Komunalno podjetje Komunala Cerknica,
– Telekom Slovenije.
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne bi podal pogojev, se bo v skladu s 45.a členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor smatralo, da nima pogojev oziroma, da s predloženo dokumentacijo soglaša.
6. člen
K predlogu zazidalnega načrta podajo mnenja naslednji organi in organizacije:
– Zavod za gozdove Slovenije – Območna enota Postojna,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave – področje varstva naravne dediščine.
V primeru, da kdo od navedenih organov in organizacij v 30 dneh po prejemu zahteve o izdaji soglasja oziroma mnenja, ne bi odločil o soglasju oziroma posredoval mnenja, se bo v skladu s 45.č členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor smatralo, da s predlogom zazidalnega načrta soglaša.
V. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE LN
7. člen
Koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN je Občinska uprava občine Cerknica.
Izdelovalec bo izbran na podlagi zakona o javnih naročilih.
VI. TERMINSKI PLAN
8. člen
1. Priprava posebnih strokovnih podlag in pridobitev pogojev soglasodajalcev v 40 dneh po sprejemu programa priprave.
2. Osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu v 40 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev. Časovno vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na okolje.
3. Občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni razgrnitvi osnutka ZN najpozneje v desetih dneh po prejemu gradiva.
4. Po sprejemu stališč do pripomb na občinskem svetu, se v 20 dneh dopolni osnutek ZN v tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
5. Na tako dopolnjen ZN – predlog se pridobi soglasja sogle sodajalcev.
6. Predlog ZN se s pridobljenimi soglasji posreduje v sprejem na občinski svet.
7. Odlok o ZN se objavi v Uradnem listu RS.
9. člen
Javna razgrnitev prostorskih izvedbenih aktov se v skladu s 45.b členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, na podlagi sklepa župana, ko mu je izdelovalec posredoval osnutek akta. Občina razgrne akt in v času razgrnitve organizira javne obravnave na sedežu občine.
V času javne razgrnitve in javnih obravnav mora Občina Cerknica zbrati in evidentirati vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku ZN.
Občina pridobi v času javne razgrnitve vsa potreba soglasja skladno z določili 5. člena teh programskih priprav.
Občina s svojimi strokovnimi službami in odborom za okolje pri občinskem svetu prouči zbrane pripombe in predloge in pripravi predlog stališč.
Izdelovalec pripravi usklajen predlog dokumenta v 20 dneh in ga posreduje Občini Cerknica, ki ga mora v 30 dneh predložiti občinskemu svetu v sprejem. Odlok se objavi Uradnem listu RS v 15 dneh po sprejemu.
10. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Cerknica.
Št. 35003 – 3/2000
Cerknica, dne 18. aprila 2000.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

AAA Zlata odličnost